Back to Top


หากต้องการอัพโหลดเอกสารวิชาการต้องล็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับ

DOWNLOAD เอกสารรายกลุ่มงาน/ฝ่าย/บุคลากร สำนักสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ( เพื่อเป็นองค์ความรู้กับผู้เข้าชม )
 
ไม่สนับสนุน/ส่งเสริม/ชี้นำ ให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานไปเพื่อเป็นหลักฐานอันให้โทษกับผู้ไม่ประสงค์ดีต่อ วิถีธรรม วิถีไทย
                     เลือก กลุ่มงาน :  
กลุ่มงาน

  กลุ่ม/ฝ่าย   หัวเรื่อง   ชื่อรายการ โพสต์เมื่อ ผู้โพสต์ คำสั่ง
 ยุทธศาสตร์งานข้อมูลข่าวสารฯ1. ไฟล์ประชุม Data admin ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 Click 2018-12-21 อัจนา เจศรีชัยพร้อม
 2. คู่มือโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม version 2.3 Click 2018-12-23 อัจนา เจศรีชัยพร้อม
 ประชากร 5 จังหวัดประชากร 5 จังหวัด Click 2017-03-08 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Click 2017-10-06 อัจนา เจศรีชัยพร้อม
 ควบคุมโรคAFPแบบนำส่ง LAB AFP Click 2019-07-30 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบสอบสวน AFP ทั้งหมด (AFP 3/40 และ AFP3/FU/40 และ ORI) Click 2019-07-30 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 DHFการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ) Click 2018-06-01 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกี่และไข้เลือดออกเดงกี่ในผู้ใหญ่ Click 2018-06-13 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แผ่นพับการใช้ทรายอะเบท Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ความรู้อาการโรคไข้เลือดออก Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 คำแนะนำโรคไข้เลือดออกสำหรับคลินิก/ร้านยา Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แผ่นพับวิธีปราบยุงลาย Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ข้อตกลงแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร Click 2019-09-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดพิจิตร_กวป ครั้งที่ 14 ปี 2561(กรณีไข้เลือดออก) Click 2019-09-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 สรุปมติการประชุม Dead Case Conference กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต Click 2019-09-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 1. ปัญหาในการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออก Click 2019-10-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 2_Adult Dengue180518 Click 2019-10-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 3_Childrendengue180618 Click 2019-10-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 4. การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก Click 2019-10-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 5. ข้อมูลประกอบใบส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก Click 2019-10-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EIDSSแบบทดสอบ Click 2019-01-24 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EIDSS_Human_Manual_THAI_v.1 28-11-61 Click 2019-01-22 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบประเมิน Click 2019-01-24 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 506training125 Click 2019-01-22 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EOC_ICS_SAT_นพ.ปณิธี1.1 SAT_2018 Click 2018-04-09 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 2.Introduction to IAP_2018 Click 2018-04-09 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 3.Key Concepts of PHEM ICS EOC IAP_2018 Click 2018-04-09 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 1.Introduction to PHEM ICS EOC_2018_new Click 2018-04-09 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EPE0EPE0 Click 2018-11-01 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EPIตำราวัคซีนปี 2562 Click 2019-10-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 TB30_03_61_สถานการณ์วัณโรคจังหวัดพิจิตร Click 2018-04-02 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 31_03_61_โรควัณโรค_นพ.พิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล Click 2018-04-02 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ตัวอย่างโครงการคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาระดับเขต 3 Click 2018-05-07 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ตัวอย่างโครงการคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาระดับเขต 3 Click 2018-05-07 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ไฟล์นำเสนอประชุมการส่งตรวจ X-pert Click 2018-05-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ไฟล์นำเสนอสถานการณ์วัณโรค ประชุม 9 พ.ค. 2561 Click 2018-05-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 Click 2018-05-25 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 Zikaยุทธศาสตร์ Zika Click 2017-07-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางการปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วย PUI Zika และขั้นตอนปฏิบัติการนำส่งสิ่งส่งตรวจ Click 2017-07-08 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบสอบสวน PUI Microcephaly Click 2018-01-25 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบสอบสวนผู้ป่วยซิกา_แบบส่งตัวอย่างตรวจ Click 2018-02-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบส่งตรวจ TROCH Click 2018-04-01 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา Click 2019-03-28 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กำเนิด Click 2019-10-03 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 การบาดเจ็บจากฟ้าผ่าการบาดเจ็บจากฟ้าผ่า Click 2018-04-25 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่แนวทางการให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ Click 2019-06-13 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 คู่มือแนวทางการควบคุมป้องกันโรคหัด ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 Click 2018-03-09 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 คู่มือ รายงาน 506สารบัญ R506 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 1 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 2 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 3 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 4 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 5 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 6 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 7 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 8 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 9 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 10 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 11 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 12 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ฐานข้อมูล 506 Click 2019-03-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 งาน EPIแนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Click 2019-06-05 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แผนปฏิบัตงาน กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาน พ.ศ.2562 Click 2018-10-31 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 งานระบาดวิทยาคู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังการได้รับวัคซีน Click 2017-11-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบสอบสวนโรค Click 2017-11-24 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ_แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง Click 2017-11-24 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย Click 2017-11-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 วัสดุ อุปกรณ์ในการส่งตัวอย่างตรวจ Click 2018-06-06 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเพื่อวินิจฉัยด้วยวิธีreal-time PCR (บำราศนราดูร) Click 2018-06-06 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 หลักระบาดวิทยา ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร) Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 การวัดทางระบาดวิทยา (ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร) Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 การออกแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา (ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร) Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 การนำเสนอทางระบาดวิทยา (ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร) Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน EOC (ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร) Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 งานระบาดวิทยา_Rabiesไฟล์นำเสนอประชุม 11 ม.ค. 62 Click 2019-01-11 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ไฟล์นำเสนอประชุม 11 ม.ค. 62 วชิรบารมี Click 2019-01-11 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 Rabies vaccines and immunoglobulins: WHO position SUMMARY OF 2017 UPDATES Click 2018-05-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (พ.ศ. 2559) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย Click 2018-05-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย Click 2018-05-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 งานไข้เลือดออกพื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออก ปี 2561 Click 2018-03-13 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2561 Click 2018-03-15 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ซ้อมแผน 5 ก.ย.62สถานการสมมุติ Click 2019-09-05 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ซ้อมแผนไข้หวัดนกDCIR ไข้หวัดนก อำเภอ ในเขต3 Click 2018-02-14 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 table top หวัดนก พิจิตร (กลุ่ม 1) Click 2018-02-14 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EOC_ไข้หวัดนก Click 2018-02-14 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นำเสนอแผน 63นำเสนอแผน DHF_EPI_EOC 63 Click 2019-09-13 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ประชุม 506_26มีนาคม62คู่มือโปรแกรมทันระบาด Click 2019-03-26 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 Part1 Click 2019-03-26 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 Part2 Click 2019-03-26 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 Part3 Click 2019-03-26 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 วิเคราะห์ข้อมูลไข้เลือดออก Click 2019-03-26 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ประชุมระบาดวิทยา 5 ก.ย.62การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ Click 2019-09-05 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 พรบ.โรคติดต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทนรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๕๙ Click 2019-06-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 หนังสือ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 Click 2019-06-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 วัณโรคแนวทางควบคุมวัณโรค_NTP_ปี 2018 Click 2018-05-21 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 การคัดกรองวัณโรคและวัณโรคดื้อยา Click 2018-05-21 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แผ่นพับการคัดกรองวัณโรค Click 2018-05-21 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 หนังสือคู่มือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค_QTBปี60 Click 2018-05-21 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 สถานการณ์วัณโรคจังหวัดพิจิตร ข้อมูล 22ส.ค.61 Click 2018-09-04 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ผลการดำเนินงานวัณโรคเขต 3 นำเสนอ 3 ก.ย.61 Click 2018-09-04 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 TB Lab นำเสนอ 3ก.ย.61 Click 2018-09-04 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 สามง่าม_ถ่ายทอดแนวทางรณรงการบริหารและการกระจายวัคซีน Click 2019-08-30 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แนวทางการบันทึกผลการดำเนินงานผ่านระบบ arm Click 2019-08-30 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 การกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ & AEFI Click 2019-08-30 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 ส่ง Labการเก็บตัวอย่างส่งตรวจฯ Update 19 ส.ค. 62 Click 2019-08-28 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 อบรม Basic Course CDCU 15_12_60_การเฝ้าระวังและควบคุมโรค_อ.โรม Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 15_12_60_การเขียนรายงานสอบสวนทางระบาดวิทยา_อ.โรม Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 15_12_60_รายงานการเฝ้าระวังระบาดวิทยา_อ.โรม Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 อบรม Basic Course CDCU12_12_60 การนำเสนอข้อมูล Click 2017-12-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 12_12_60 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา Click 2017-12-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 12_12_60 ความถี่ Click 2017-12-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 12_12_60 หลักระบาดวิทยา Click 2017-12-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 14_12_60_AFP1 Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 13_12_60_data Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 13_12_60_stat_boe_pant Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 13_12_60_แบบฝึกหัดcluster Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 14_12_60_Investigation 2016 Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 14_12_60_potjaman_FB Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 14_12_60_ข้อมูลผู้ป่วยรรสวัสดี1 Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 14_12_60_โจทย์ Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 เฉลยข้อสอบ CDCU Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 อาหารเป็นพิษการสอบสวน Food and waterborne Click 2018-10-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 หนังสือนำส่งตรวจ Click 2018-10-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางรณรงค์ MMR_MR1_intro การกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 2_surv&invest measles (พญ.ภาวิณี jittima) Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 3_situation 2011-2012 ตอนเริ่มโครงการ Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 4_campaign หัด (นพ.ชนินันท์ jittima) Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 5_การบริหารจัดการและกระจาย vac หัด 62 (earth) Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 6_แนวทางการบันทึกผลการดำเนินงานผ่านระบบ Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 7_AEFI (พญ.ดารินทร์ jittima) Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบคัดกรองฉีดวัคซีนไข้หวัแบบสอบถามผู้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Click 2017-05-30 ศรีกัลยา วุฒินันท์ชัยพร้อม
 แบบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อรSARI_AI1 Click 2019-09-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 SARI-AI 2 Click 2019-09-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แบบรายงานวัคซีนในโรงเรียนแบบรายงานวัคซีนในโรงเรียน เพื่อใช้ในการบันทึก แล้วส่งกลับมาที่ e-Mail ที่คุณศรีกัลยา งาน คร. Click 2017-05-18 ศรีกัลยา วุฒินันท์ชัยพร้อม
 โครงการจิตอาสาแบบฟอร์มรายงาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Click 2018-10-11 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ป้ายโครงการจิตอาสา 1 Click 2018-10-11 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ป้ายโครงการจิตอาสา 2 Click 2018-10-11 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ป้ายโครงการจิตอาสา 3 Click 2018-10-11 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 โครงการรณรงค์หัด 2562การกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 Surv&invest meales Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 situation 2011-2012 Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 campaign หัด Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 การบริหารจัดการและการกระจายวัคซีนหัด Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แนวทางการบันทึกผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงาน Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 AEFI Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 โรคหัดแบบนำส่ง_สอบสวนโรคหัด Click 2018-12-25 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แบบฟอร์ม ME1 Click 2018-12-25 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 หนังสือนำส่งแบบส่งตรวจโรคหัด Click 2018-12-25 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 คู่มือโรคหัด Click 2018-12-25 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 ใบนำส่ง LABใบนำส่งตัวอย่างตรวจวิธี real-time PCR_บำราศฯ Click 2018-05-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 LAB คอตีบ Click 2018-05-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ไข้หวัดใหญ่แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (Avian Influenza) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 Click 2019-06-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ประกันสุขภาพตัวอย่างโครงการกองทุนตำบล- ตัวอย่างโครงการต่างๆ ที่จะขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการกลุ่มวัยทำงาน Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการกลุ่มผู้พิการทุพพลภาพ Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการบริหารจัดการกองทุน Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 พัฒนาฯคู่มือ/เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวเกณฑ์และไฟล์นำเสนอ รพ.สต.ติดดาว Click 2017-03-15 ธิติพร โตอุ่นพร้อม
 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว Click 2017-03-15 ธิติพร โตอุ่นพร้อม
 ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการะเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว218 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว436 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 1461/2562 ลงว้นที่ 4 ตุลาคม 2562 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล,คณะทำงานจัดวางระบและคณะทำงานรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 การมอบอำนาจของผุู้ว่าราชการจังหว้ดพิจิตร(เพิ่มเติม) Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 อัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาและเอกสอบราคา Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม การระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ี 1 พ.ศ.2549 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่2 พ.ศ.2552 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว85 เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.102 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.24 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.5 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กค 0406.4/840 มาตรฐานบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรค่าจ้างขั้นต่ำฯ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 นร1104/526 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ที่ นร.1104/ว241 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๖๓ Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ี 1-8 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2550 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ี 2 พ.ศ.2554 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.1177 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.13 หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.40842 การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตํ่วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.74 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอซีย จำกัด Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.392 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.78 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.42 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามจังหวัด เงินชดเชย Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.138 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตราการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.64 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการผู้เสียชีวิต Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 การเดินทางไปราชการเพื่อร่วมงานกฐินพระราชทาน Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.5 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.2 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบ/หลักเกณฑ์ สป.สชการกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์ปรครองท่้องถิ่น Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นๆ พ.ศ.2559 Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผูู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบการพัสดุพรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กฏกระทรวง8ฉบับตามพรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบการเงิน/คลัง/บัญชีพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คำสั่งมอบอำนาจอในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวก้บการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คำสั่งมอบอำนาจการสั่งซื้อสั้งจ้างและการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญาเงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 พรบ.วิธีการงปบระมาณ พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบด้านการควบคุมภายในพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หนังสือเวียน/การพัสดุว.104 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.33 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ที่ กค (กวพ) 0421.3/05120 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.67 การจ้างเอกชนดำเนินงาน Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.82 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuerment : e-GP Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.346 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.347 การเช่าหรือการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.410 กำหนดแบบประกาศและเชิญชวนเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e:market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e:bidding) และวิธีสอบราคา Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 แนบท้ายว.410 กำหนดแบบประกาศและเชิญชวนเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e:market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e:bidding) และวิธีสอบราคา Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.119 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.123 ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.259 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.260 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.49 การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.52 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.54 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนดออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.62 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.82 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง(1) Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.254 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.2280 แนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.2176 (สป.สธ) ขอเผยแพร่ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ที่ กค(กวจ) 0405.2/051679 เรื่อง ข้อหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.374 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.452 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยืนใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.476 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.520 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ Click 2019-10-29 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว..521 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผุ้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงาน Click 2019-11-01 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ข้อมูลแพทย์แผนไทนรายงานผลงานปี 2560 และค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดงานแผนไทย ปี 2561 Click 2017-10-19 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
  เป้าหมายผลงานแพทย์แผนไทย ตามตัวชี้วัด รายอำเภอ และตำบล ปี 2560 สำหรับดำเนินการและติดตาม Click 2017-05-09 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 คู่มือคู่มือแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนางานแพทย์แผนไทย จังหวัดพิจิตร 2560-2563 Click 2017-05-09 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 คู่มือแพทย์แผนไทยคู่มือแพทย์แผนไทย ใน HOSxP / HOSxP PCU หน้าที่ 1-10 Click 2017-05-23 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 คู่มือแพทย์แผนไทย ใน HOSxP / HOSxP PCU หน้าที่ 11-20 Click 2017-05-23 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 คู่มือแพทย์แผนไทย ใน HOSxP / HOSxP PCU หน้าที่ 21-30 Click 2017-05-23 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 คู่มือแพทย์แผนไทย ใน HOSxP / HOSxP PCU หน้าที่ 31-44 Click 2017-05-23 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 ประชุม พบส.ครั้งที่6/61เอกสารการประชุม พบส.สาขาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/61 Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 กรอบบทบาทแพทย์แผนไทย ใน PCC พิจิตร 61 Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 เกณฑ์ รพ ส่งเสริมการใช้สมุนไพร Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 ร่าง เวชปฏิบัติ Stroke แผนไทย สสจ พิจิตร 61 Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 ร่าง เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย โรคความดันโลหิตสูง Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 เวชเบาหวาน แผนไทย 26 มิย 61 Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 นำเสนอ ทำแผน 62 สาขาแพทย์แผนไทย Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 แพทย์แผนไทยCPGร่างคู่มือแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Click 2018-10-18 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 คู่มือแนวเวชปฏิบัติแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยตามกลุ่มโรค Click 2018-11-07 เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุลพร้อม
 ประชุมชี้แจงนโยบาย 17 ต.คอธิบดีมอบนโยบาย62 Click 2018-10-18 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 รองอธิบดีนำเสนอ conference 17 ตค 2561 Click 2018-10-18 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 Service excellence Click 2018-10-18 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 เกณฑ์TTMHAเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทยTTMHA Click 2018-12-03 เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุลพร้อม