Back to Top


หากต้องการอัพโหลดเอกสารวิชาการต้องล็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับ

DOWNLOAD เอกสารรายกลุ่มงาน/ฝ่าย/บุคลากร สำนักสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ( เพื่อเป็นองค์ความรู้กับผู้เข้าชม )
 
ไม่สนับสนุน/ส่งเสริม/ชี้นำ ให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานไปเพื่อเป็นหลักฐานอันให้โทษกับผู้ไม่ประสงค์ดีต่อ วิถีธรรม วิถีไทย
                     เลือก กลุ่มงาน :  
กลุ่มงาน

  กลุ่ม/ฝ่าย   หัวเรื่อง   ชื่อรายการ โพสต์เมื่อ ผู้โพสต์ คำสั่ง
 ยุทธศาสตร์HDCคู่มือการทำ Data Correct Click 2023-10-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 Version 2.4 Click 2023-10-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 43 แฟ้ม Click 2023-10-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 Data correct (โปรแกรมลบข้อมูลที่ผิดใน HDC) Click 2024-03-29 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 การประชุมทางไกลโปรแกรมที่ใช้ในการติดตั้ง Zoom Click 2020-06-24 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง Zoom Meeting ในคอมพิวเตอร์ และ มือถมือ คลิกที่นี่ Click 2020-06-24 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 คำสั่งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพรับบข้อมูลสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร Click 2023-03-22 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานระบบข้อมูลฯ CIO และคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมและระบบงานฯ MIS Click 2023-11-14 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แต่งตั้งคณะกรรมการดิจิทัลทางการแพทย์ Click 2023-11-14 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ Click 2023-11-14 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ Click 2023-11-14 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ Click 2023-11-14 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง สสจ.พิจิตร Click 2023-12-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง สสจ.พิจิตร Click 2023-12-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 งานข้อมูลข่าวสารฯKPI template กระทรวง ปรับครั้งที่ 2 Click 2020-03-24 อัจนา เจศรีชัยพร้อม
 1. ไฟล์ประชุม Data admin ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 Click 2018-12-21 อัจนา เจศรีชัยพร้อม
 2. คู่มือโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม version 2.3 Click 2018-12-23 อัจนา เจศรีชัยพร้อม
 นโยบาย มาตรการ และแนวทางใแนวทางในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Click 2023-05-31 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ย้ำเตือนให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตราการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Click 2023-05-31 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา Cyber Security เบื้องต้น ในระบบ Health Data Center Click 2023-05-31 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แผนแม่บทด้านระบบสารสนเทศ Click 2023-10-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ประชากร 5 จังหวัดประชากร 5 จังหวัด Click 2017-03-08 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 ประชุมซักซ้อมการนำเข้าข้อไฟล์นำเสนอการนำเข้ากลุ่มเป้าหมายประชาชน_19 เมษายน 2564 Click 2021-04-19 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ฟอร์ม Whitelist Click 2021-04-19 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 จัดสรรวัคซีน_เมย64_รอบ2 Click 2021-04-19 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 เกณฑ์ราคากลางเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 Click 2023-03-21 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางการ/มาตรการแนวทางในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จังหวัดพิจิตร Click 2023-04-05 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขพิจิตร_5 ปี(66-70) Click 2023-04-12 อินทิรา เตตะสังข์พร้อม
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 Click 2023-04-12 อินทิรา เตตะสังข์พร้อม
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Click 2017-10-06 อัจนา เจศรีชัยพร้อม
 ควบคุมโรค Click 2020-03-12 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
  Click 2020-03-12 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
  Click 2020-03-12 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 AFPแบบนำส่ง LAB AFP Click 2019-07-30 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบสอบสวน AFP ทั้งหมด (AFP 3/40 และ AFP3/FU/40 และ ORI) Click 2019-07-30 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 CDCU_2563นพ.ยงเจือ_การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ยงเจือ_สถิติสำหรับงานระบาดวิทยา Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ยงเจือ_หลักระบาดวิทยา Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต_3. Slide_การนำเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา 2020 Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต_4. Slide_วัสดุและอุปกรณ์ในการสอบสวนโรค Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต_4. Slide_หลักการเขียนรายงานสอบสวนการระบาด สำหรับ CDCO 2019 Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต_4. การเก็บสิ่งส่งตรวจทางคลินิก_สสจ.ระยอง Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต_6. เอกสารแนะนำการใช้ Mendeley Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต_ข้อมูลผู้ป่วยโรงเรียนกะปง สำหรับผู้เข้าอบรม Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต_หลักการสอบสวนการระบาด สำหรับ CDCU 2020 Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต_หลักระบาดวิทยาโรคติดเชื้อและการควบคุมป้องกันโรค-สำหรับ-JIT-2020 Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต_ประวัติวิทยากร_updated 2020 Click 2020-01-27 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต NEW_7. Slide_วัสดุและอุปกรณ์ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 2020 Click 2020-01-30 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต New_8. การใส่ถอด PPE ระดับ C Click 2020-01-30 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นพ.ภพกฤต New_9. การเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับโรคปอดอักเสบ Corona Virus Click 2020-01-30 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นิติกร_ppt บรรยายโรคติดต่อ 2558 (30-1-63) Click 2020-01-31 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นิติกร_ประกาศ สธ - โรคเฝ้าระวัง Revised 62 Click 2020-01-31 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 DHFการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ) Click 2018-06-01 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกี่และไข้เลือดออกเดงกี่ในผู้ใหญ่ Click 2018-06-13 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แผ่นพับการใช้ทรายอะเบท Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ความรู้อาการโรคไข้เลือดออก Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 คำแนะนำโรคไข้เลือดออกสำหรับคลินิก/ร้านยา Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แผ่นพับวิธีปราบยุงลาย Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา Click 2019-06-18 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ข้อตกลงแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร Click 2019-09-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดพิจิตร_กวป ครั้งที่ 14 ปี 2561(กรณีไข้เลือดออก) Click 2019-09-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 สรุปมติการประชุม Dead Case Conference กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต Click 2019-09-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 1. ปัญหาในการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออก Click 2019-10-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 2_Adult Dengue180518 Click 2019-10-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 3_Childrendengue180618 Click 2019-10-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 4. การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก Click 2019-10-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 5. ข้อมูลประกอบใบส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก Click 2019-10-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EIDSSแบบทดสอบ Click 2019-01-24 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EIDSS_Human_Manual_THAI_v.1 28-11-61 Click 2019-01-22 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบประเมิน Click 2019-01-24 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 506training125 Click 2019-01-22 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EOC_ICS_SAT_นพ.ปณิธี1.1 SAT_2018 Click 2018-04-09 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 2.Introduction to IAP_2018 Click 2018-04-09 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 3.Key Concepts of PHEM ICS EOC IAP_2018 Click 2018-04-09 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 1.Introduction to PHEM ICS EOC_2018_new Click 2018-04-09 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EPE0EPE0 Click 2018-11-01 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EPIตำราวัคซีนปี 2562 Click 2019-10-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 TB30_03_61_สถานการณ์วัณโรคจังหวัดพิจิตร Click 2018-04-02 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 31_03_61_โรควัณโรค_นพ.พิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล Click 2018-04-02 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ตัวอย่างโครงการคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาระดับเขต 3 Click 2018-05-07 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ตัวอย่างโครงการคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาระดับเขต 3 Click 2018-05-07 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ไฟล์นำเสนอประชุมการส่งตรวจ X-pert Click 2018-05-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ไฟล์นำเสนอสถานการณ์วัณโรค ประชุม 9 พ.ค. 2561 Click 2018-05-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 Click 2018-05-25 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 Zikaยุทธศาสตร์ Zika Click 2017-07-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางการปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วย PUI Zika และขั้นตอนปฏิบัติการนำส่งสิ่งส่งตรวจ Click 2017-07-08 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบสอบสวน PUI Microcephaly Click 2018-01-25 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบสอบสวนผู้ป่วยซิกา_แบบส่งตัวอย่างตรวจ Click 2018-02-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบส่งตรวจ TROCH Click 2018-04-01 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา Click 2019-03-28 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กำเนิด Click 2019-10-03 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 การบาดเจ็บจากฟ้าผ่าการบาดเจ็บจากฟ้าผ่า Click 2018-04-25 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่แนวทางการให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ Click 2019-06-13 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 คู่มือแนวทางการควบคุมป้องกันโรคหัด ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 Click 2018-03-09 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 คู่มือ รายงาน 506สารบัญ R506 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 1 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 2 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 3 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 4 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 5 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 6 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 7 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 8 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 9 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 10 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 11 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 บทที่ 12 Click 2018-01-19 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ฐานข้อมูล 506 Click 2019-03-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 งาน EPIแนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Click 2019-06-05 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แผนปฏิบัตงาน กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาน พ.ศ.2562 Click 2018-10-31 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 งานระบาดวิทยาคู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังการได้รับวัคซีน Click 2017-11-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบสอบสวนโรค Click 2017-11-24 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ_แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง Click 2017-11-24 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย Click 2017-11-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 วัสดุ อุปกรณ์ในการส่งตัวอย่างตรวจ Click 2018-06-06 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเพื่อวินิจฉัยด้วยวิธีreal-time PCR (บำราศนราดูร) Click 2018-06-06 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 หลักระบาดวิทยา ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร) Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 การวัดทางระบาดวิทยา (ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร) Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 การออกแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา (ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร) Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 การนำเสนอทางระบาดวิทยา (ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร) Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน EOC (ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร) Click 2017-06-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 งานระบาดวิทยา_Rabiesไฟล์นำเสนอประชุม 11 ม.ค. 62 Click 2019-01-11 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ไฟล์นำเสนอประชุม 11 ม.ค. 62 วชิรบารมี Click 2019-01-11 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 Rabies vaccines and immunoglobulins: WHO position SUMMARY OF 2017 UPDATES Click 2018-05-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (พ.ศ. 2559) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย Click 2018-05-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย Click 2018-05-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 งานไข้เลือดออกพื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออก ปี 2561 Click 2018-03-13 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2561 Click 2018-03-15 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ซ้อมแผน 5 ก.ย.62สถานการสมมุติ Click 2019-09-05 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ซ้อมแผน COVID-19 วันที่ 1เอกสารประกอบการประชุม Click 2020-03-12 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 เอกสารประกอบการประชุม หน่วยที่ 1 Click 2020-03-12 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 เอกสารประกอบการประชุม หน่วยที่ 2 Click 2020-03-12 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 เอกสารประกอบการประชุม หน่วยที่ 3 Click 2020-03-12 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 เอกสารประกอบการประชุม หน่วยที่ 4 Click 2020-03-12 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 เอกสารประกอบการประชุม หน่วยที่ 5 Click 2020-03-12 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 เอกสารประกอบการประชุม หน่วยที่ 6 Click 2020-03-12 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 เอกสารประกอบการประชุม หน่วยที่ 7 Click 2020-03-12 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ซ้อมแผนไข้หวัดนกDCIR ไข้หวัดนก อำเภอ ในเขต3 Click 2018-02-14 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 table top หวัดนก พิจิตร (กลุ่ม 1) Click 2018-02-14 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 EOC_ไข้หวัดนก Click 2018-02-14 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 นำเสนอแผน 63นำเสนอแผน DHF_EPI_EOC 63 Click 2019-09-13 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ประชุม 506_26มีนาคม62คู่มือโปรแกรมทันระบาด Click 2019-03-26 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 Part1 Click 2019-03-26 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 Part2 Click 2019-03-26 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 Part3 Click 2019-03-26 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 วิเคราะห์ข้อมูลไข้เลือดออก Click 2019-03-26 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ประชุม 506_7 ม.ค.63BJ_Part 1_เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมการจัดทำรายงาน 506 Click 2020-01-06 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 BJ_Part 2_2_506 Click 2020-01-06 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 BJ_Part 2_506 Click 2020-01-06 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 BJ_Part 3_การส่ง506_ต้นฉบับของรพ.พิจิตร Click 2020-01-06 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 BJ_Part 4 แนวทางการใช้โปรแกรม 506 การเริ่มต้นปีระบาด Click 2020-01-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ประชุมชี้แจงวัคซีนโควิด-1AEFI1 COVID-19 Click 2021-02-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 AEFI2 COVID-19 Click 2021-02-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 AEFI 220221 (ณิชาภัทร) Click 2021-02-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ระบบบริหารจัดการวัคซ๊น จ พิจิตร 22-2-64(พนิต) Click 2021-02-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 คณะที่ 1_ประชุมจังหวัด ครั้งที่ 1 - 22, 24 กพ 64 สไลด์เปิดคณ Click 2021-02-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 คณะที่ 2_01_การบันทึกข้อมูลรับvaccine covid 19_Amm Click 2021-02-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 คณะที่ 2_02_สไลด์โควิดวัคซีน_BJ Click 2021-02-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 คณะที่ 3 - แผนการจัดการระบบ cold chain - 22,24กพ64 Click 2021-02-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 คณะที่ 4_AEFI วัคซีนโควิด19 Click 2021-02-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 คณะที่ 4_AEFI_BJ Click 2021-02-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 คณะที่ 5 - ประชุมจังหวัดวัคซีนโควิด 19 - 22,24กพ64 Click 2021-02-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ประชุมระบาดวิทยา 5 ก.ย.62การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ Click 2019-09-05 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 พรบ.โรคติดต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทนรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๕๙ Click 2019-06-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 หนังสือ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 Click 2019-06-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ยุวระบาดวิทยาคู่มือยุวระบาดวิทยา ใหม่ กุมภาพันธ์ 64 Click 2021-02-23 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 วัณโรคแนวทางควบคุมวัณโรค_NTP_ปี 2018 Click 2018-05-21 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 การคัดกรองวัณโรคและวัณโรคดื้อยา Click 2018-05-21 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แผ่นพับการคัดกรองวัณโรค Click 2018-05-21 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 หนังสือคู่มือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค_QTBปี60 Click 2018-05-21 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 สถานการณ์วัณโรคจังหวัดพิจิตร ข้อมูล 22ส.ค.61 Click 2018-09-04 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ผลการดำเนินงานวัณโรคเขต 3 นำเสนอ 3 ก.ย.61 Click 2018-09-04 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 TB Lab นำเสนอ 3ก.ย.61 Click 2018-09-04 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 สามง่าม_ถ่ายทอดแนวทางรณรงการบริหารและการกระจายวัคซีน Click 2019-08-30 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แนวทางการบันทึกผลการดำเนินงานผ่านระบบ arm Click 2019-08-30 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 การกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ & AEFI Click 2019-08-30 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 ส่ง Labการเก็บตัวอย่างส่งตรวจฯ Update 19 ส.ค. 62 Click 2019-08-28 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 อบรม Basic Course CDCU 15_12_60_การเฝ้าระวังและควบคุมโรค_อ.โรม Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 15_12_60_การเขียนรายงานสอบสวนทางระบาดวิทยา_อ.โรม Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 15_12_60_รายงานการเฝ้าระวังระบาดวิทยา_อ.โรม Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 อบรม Basic Course CDCU12_12_60 การนำเสนอข้อมูล Click 2017-12-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 12_12_60 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา Click 2017-12-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 12_12_60 ความถี่ Click 2017-12-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 12_12_60 หลักระบาดวิทยา Click 2017-12-12 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 14_12_60_AFP1 Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 13_12_60_data Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 13_12_60_stat_boe_pant Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 13_12_60_แบบฝึกหัดcluster Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 14_12_60_Investigation 2016 Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 14_12_60_potjaman_FB Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 14_12_60_ข้อมูลผู้ป่วยรรสวัสดี1 Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 14_12_60_โจทย์ Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 เฉลยข้อสอบ CDCU Click 2017-12-29 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 อาหารเป็นพิษการสอบสวน Food and waterborne Click 2018-10-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 หนังสือนำส่งตรวจ Click 2018-10-16 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แนวทางรณรงค์ MMR_MR1_intro การกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 2_surv&invest measles (พญ.ภาวิณี jittima) Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 3_situation 2011-2012 ตอนเริ่มโครงการ Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 4_campaign หัด (นพ.ชนินันท์ jittima) Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 5_การบริหารจัดการและกระจาย vac หัด 62 (earth) Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 6_แนวทางการบันทึกผลการดำเนินงานผ่านระบบ Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 7_AEFI (พญ.ดารินทร์ jittima) Click 2019-08-26 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 แบบคัดกรองฉีดวัคซีนไข้หวัแบบสอบถามผู้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Click 2017-05-30 ศรีกัลยา วุฒินันท์ชัยพร้อม
 แบบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อรSARI_AI1 Click 2019-09-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 SARI-AI 2 Click 2019-09-10 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แบบรายงานวัคซีนในโรงเรียนแบบรายงานวัคซีนในโรงเรียน เพื่อใช้ในการบันทึก แล้วส่งกลับมาที่ e-Mail ที่คุณศรีกัลยา งาน คร. Click 2017-05-18 ศรีกัลยา วุฒินันท์ชัยพร้อม
 โครงการจิตอาสาแบบฟอร์มรายงาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Click 2018-10-11 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ป้ายโครงการจิตอาสา 1 Click 2018-10-11 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ป้ายโครงการจิตอาสา 2 Click 2018-10-11 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ป้ายโครงการจิตอาสา 3 Click 2018-10-11 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 โครงการรณรงค์หัด 2562การกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 Surv&invest meales Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 situation 2011-2012 Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 campaign หัด Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 การบริหารจัดการและการกระจายวัคซีนหัด Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แนวทางการบันทึกผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงาน Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 AEFI Click 2019-08-26 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนิยามโรค Click 2023-05-12 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แบบสอบสวนโรคไข้หูดับ-นิยามโรคและการรายงานโรคฯ 2563 Click 2023-05-12 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แบบสอบสวนโรคทริคิโนสิส-นิยามโรค และการรายงานโรคฯ 2563 Click 2023-05-12 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แบบสอบสวนโรคบรูเซลโลสิส-นิยามโรค และการรายงานโรคฯ 2563 Click 2023-05-12 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แบบสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า-นิยามโรค และการรายงานโรคฯ 2563 Click 2023-05-12 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แบบสอบสวนโรคเมลิออยโดสิส-นิยามโรค และการรายงานโรคฯ 2563 Click 2023-05-12 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แบบสอบสวนโรคเลปโตสไปโรสิส-นิยามโรค และการรายงานโรคฯ 2563 Click 2023-05-12 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แบบสอบสวนโรคแอนแทรกซ์-นิยามโรค และการรายงานโรคฯ 2563 Click 2023-05-12 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 โรคหัดแบบนำส่ง_สอบสวนโรคหัด Click 2018-12-25 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 แบบฟอร์ม ME1 Click 2018-12-25 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 หนังสือนำส่งแบบส่งตรวจโรคหัด Click 2018-12-25 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 คู่มือโรคหัด Click 2018-12-25 เมวีญา สระทองพรพร้อม
 ใบนำส่ง LABใบนำส่งตัวอย่างตรวจวิธี real-time PCR_บำราศฯ Click 2018-05-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 LAB คอตีบ Click 2018-05-07 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ไข้หวัดใหญ่แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (Avian Influenza) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 Click 2019-06-21 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ไวรัสโคโรนาหนังสือนำส่ง สปร Click 2020-04-08 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางการจัดการศพที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Click 2020-04-07 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Click 2020-01-15 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 Novelcorona 2 _ ปรับใหม่ 23 มีนาคม 2563 Click 2020-03-25 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 หนังสือนำส่ง ศูนย์วิทย์ Click 2020-03-13 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 นิยามผู้ป่วยเฝ้าระวัง (PUI) 7เม.ย.63 Click 2020-04-08 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ใบรายการส่งตัวอย่าง Coronavirus2019 Click 2020-03-13 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางการส่งต่อ Click 2020-03-13 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข COVID-19_ฉบับวันที่ 3มีนาคม 2563 Click 2020-03-13 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แบบติดตามเฝ้าระวัง COVID-19 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ประกาศเขตติดโรคอันตรายฯ Click 2020-03-13 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางการบริหารจัดการระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรายงานผล 2มี.ค.63 Click 2020-03-13 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 นิยามผู้ป่วยเฝ้าระวังและสอบสวนโรค แนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา การตรวจ Lab และติดตามผู้รับบริการ _21 มีนาคม 2563 Click 2020-03-22 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) Click 2020-04-07 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อใน รพ _ วันทีื 21 มีนาคม 2563 Click 2020-03-22 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 update 1 เม.ย.63 Click 2020-04-07 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับปรุง 15 พฤษภาคม 2563 Click 2020-05-17 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) ปรับปรุง 20 เมษายน 2563 Click 2020-04-21 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ไฟล์นำเสนอ Sentinel_19_05_63 Click 2020-05-19 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 การปรับระบบการออก SAT Code สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 Click 2021-01-18 บรรเจิด สละชุ่มพร้อม
 ตารางตามขวาง Click 2020-12-02 อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรีพร้อม
 ประกันสุขภาพตัวอย่างโครงการกองทุนตำบล- ตัวอย่างโครงการต่างๆ ที่จะขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการกลุ่มวัยทำงาน Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการกลุ่มผู้พิการทุพพลภาพ Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 - โครงการบริหารจัดการกองทุน Click 2018-11-20 บุญศรี เขียวเขินพร้อม
 พัฒนาฯคู่มือ/เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวเกณฑ์และไฟล์นำเสนอ รพ.สต.ติดดาว Click 2017-03-15 ธิติพร โตอุ่นพร้อม
 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว Click 2017-03-15 ธิติพร โตอุ่นพร้อม
 คบส.ยาขั้นตอนการขออนุญาตขายยา Click 2021-07-05 ลิลตา ทับทองพร้อม
 ระบบ SKYNETคู่มือการสมัครเข้าใช้งานระบบ SKYNET Click 2020-07-17 ลิลตา ทับทองพร้อม
 วัตถุอันตรายบันทึกการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย Click 2020-07-17 ลิลตา ทับทองพร้อม
 อาหารขั้นตอนการขออนุญาตผลิตอาหาร Click 2020-08-21 ลิลตา ทับทองพร้อม
 เครื่องสำอางขั้นตอนการขออนุญาตผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง Click 2021-02-24 ลิลตา ทับทองพร้อม
 แนวทางการขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง Click 2020-08-21 ลิลตา ทับทองพร้อม
 แนวทางการจัดเตรียมเอกสารสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง Click 2021-02-24 ลิลตา ทับทองพร้อม
 ตรวจสอบภายในแบบฟอร์มปฏิบัติงานขออนุญารไปราชการ/ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Click 2023-01-23 เสาวลักษณ์ พงวรานนท์พร้อม
 ขออนุมัติยืมเงินราชการ Click 2023-01-23 เสาวลักษณ์ พงวรานนท์พร้อม
 สัญญาการยืมเงินราชการ Click 2023-01-23 เสาวลักษณ์ พงวรานนท์พร้อม
 ขออนุญาตไปราชการ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Click 2023-01-23 เสาวลักษณ์ พงวรานนท์พร้อม
 ขออนุมัติยืมเงินราชการ Click 2023-01-23 เสาวลักษณ์ พงวรานนท์พร้อม
 สัญญาการยืมเงินราชการ Click 2023-01-23 เสาวลักษณ์ พงวรานนท์พร้อม
 นิติการ ประกาศจังหวัดพิจิตร รวมประกาศจังหวัดพิจิตร Click 2020-05-19 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
  คำสั่งจังหวัดพิจิตร(ฉ) รวมคำสั่งจังหวัดพิจิตร(ฉ) Click 2020-05-19 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 การทำงานและลาช่วงCovid19แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 Click 2020-04-07 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 เสี่ยงหรือสงสัยติดโรคCovid19 ให้กักตัวทำงานในที่พัก 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา Click 2020-04-07 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ ในช่วงการระบาดโรค Covid-19 Click 2020-04-07 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในช่วงการระบาดโรค Covid-19 Click 2020-04-07 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการ ในช่วงการระบาดโรค Covid-19

Click
2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 การเบิก-จ่าย
Covid-19
1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ข้อตกลงการเบิกจ่ายเงินกรณีโรค Covid-19 (11 มีนาคม 2563) Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 2.หนังสือ สป.สธ.หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยกรณีโรค Covid-19(19 มีนาคม 2563) Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 3.ตัวอย่าง คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน(Covid-19) Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 4.ตัวอย่าง ตารางขึ้นปฏิบัติงานแนบท้ายคำสั่งมอบหมาย(Covid-19) Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 5.ตัวอย่าง คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน(Covid-19) ไฟล์ Word Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 6.ตัวอย่าง ตารางขึ้นปฏิบัติงานแนบท้ายคำสั่งมอบหมาย(Covid-19) ไฟล์ Excel Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 7.แบบฟอร์มหลักฐานการจ่าย Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 8.แนวทางการจัดหาอาหาร ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19

Click
2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 คำสั่ง EOC
1.คำสั่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการกำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
Click
2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 2.คำสั่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

Click
2020-04-16 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

Click
2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 งดสงกรานต์
วัฒนธรรม
1.ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ทุกระดับ ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 2.ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลฯลฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

Click
2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข1.เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Click
2020-04-16 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 2.เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Click
2020-04-16 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
1.พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ราษกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2548)
Click
2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 2.แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (25 มีนาคม 2563) Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 3.ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 4.ข้อกำหนด (ฉบับที่ 1)ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 5.ประกาศ โอนอำนาจหน้าที่ของ รมต. เป็นของนายกรัฐมนตรี (ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 6.คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 7.คำสั่งนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 8.ข้อกำหนด (ฉบับที่ 2)ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 9.คำสั่งนายกรัฐมนตรี การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563) Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 10.ประกาศ ห้ามการชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม (ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563) Click 2020-05-19 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 11.ข้อกำหนด(ฉบับที่3)ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 Click 2020-05-19 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 12.ข้อกำหนด(ฉบับที่4)ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 Click 2020-05-19 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 13.ข้อกำหนด(ฉบับที่5)ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 Click 2020-05-19 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 14.ข้อกำหนด(ฉบับที่6)ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 Click 2020-05-19 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 15.ข้อกำหนด(ฉบับที่7)ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 Click 2020-05-19 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
1.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม 2559)
Click
2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 2.แบบหนังสือการออกคำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
  3.รวมข้อกฎหมายโรคติดต่อ

Click
2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 อำนาจ หน้าที่ จพต.
1.สรุป อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
Click
2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์การดำเนินการหรือการออกคำสั่ง ของ จพต. Click 2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 3.แบบหนังสือ การออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

Click
2020-04-08 ธนู คลังเพ็ชรพร้อม
 ทรัพยากรบุคคล01.รับสมัคร คัดเลือก สรรหประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (21อัตรา) Click 2020-08-10 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ Click 2020-08-13 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 ประกาศผล ผอ.รพ.สต ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 Click 2020-08-07 เพียงวลีย์ ศรีสุเทพพร้อม
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) Click 2020-08-13 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Click 2020-09-14 เพียงวลีย์ ศรีสุเทพพร้อม
 แบบฟร์อมใบย้าย ตามประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่9 กันยายน 2563 Click 2020-09-16 เพียงวลีย์ ศรีสุเทพพร้อม
 ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร Click 2020-10-09 เพียงวลีย์ ศรีสุเทพพร้อม
 ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร Click 2020-10-09 เพียงวลีย์ ศรีสุเทพพร้อม
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (3อัตรา) Click 2020-12-08 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน ) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ ปี 64 Click 2021-02-03 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (2 อัตรา) Click 2021-03-22 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดพิจิตร Click 2023-12-18 ศลิลภรณ์ มาตะภาพพร้อม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดพิจิตร Click 2024-01-02 ศลิลภรณ์ มาตะภาพพร้อม
 ประกาศรายชื่อข้าราชการได้รับการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ Click 2024-01-12 ศลิลภรณ์ มาตะภาพพร้อม
 02.การเลื่อนขั้นเงินเดือนทดสอบ Click 2020-06-12 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 03.เอกสารดาวน์โหลดคำสั่งจ.พิจิตร เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มงาน สังกัด สสจ.พิจิตร Click 2020-08-21 ดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูลพร้อม
 04.แบบฟอร์มแบบฟอร์มการลา Click 2020-08-13 ศลิลภรณ์ มาตะภาพพร้อม
 ใบแสดงความจำนงลาศึกษา Click 2020-09-01 ศลิลภรณ์ มาตะภาพพร้อม
 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร Click 2021-07-29 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 05.พนักงานราชการทดสอบ Click 2020-06-12 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 06.ลูกจ้างชัวคราวทดสอบ Click 2020-06-12 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 07.พนักงานกระทรวง สธ.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข Click 2020-08-13 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 แบบบัตรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข Click 2020-08-13 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 ประกาศ สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2564 Click 2021-01-25 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 08.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทดสอบ Click 2020-06-12 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 09.องค์กรคุณธรรมแจ้งผลการคัดเลือกผลงานการถอดบทเรียนการสร้างสุขในการทำงานระดับองค์กร Click 2020-08-13 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 รายงานผลการคัดเลือกผลงานการถอดบทเรียนการสร้างสุขในการทำงานระดับองค์กร Click 2020-08-13 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 Click 2020-12-08 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Click 2021-10-12 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 10.การประเมินผลงานวิชาการทดสอบ Click 2020-06-12 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 11.ข่าวฝึกอบรมทดสอบ Click 2020-06-12 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 12.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆคำสั่งสสจ.พิจิตร ที่ 146/2563 เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มงาน สสจ.พิจิตร Click 2020-12-16 อนุชยา สังข์เมืองพร้อม
 ข้อมูลบุคลากร รพ.สต.ปฏิบัติงานจริง 15 ก.ค.2564 Click 2021-07-15 ศลิลภรณ์ มาตะภาพพร้อม
 ตรวจสอบAAAรวมกฎกระทรวง แนวทางปฏิกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ Click 2023-03-22 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปี๒๕๖๐) Click 2023-03-22 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปี๒๕๖๑) Click 2023-03-22 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปี๒๕๖๒) Click 2023-03-22 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปี๒๕๖๓) Click 2023-03-22 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปี๒๕๖๔) Click 2023-03-22 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปี๒๕๖๕) Click 2023-03-22 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 AAสรุปสาระสำคัญค่าตอบแทนสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ,ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง Click 2023-03-16 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 COVID-19 A1บัญชีเอกสารการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 A2บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคฯณSQและLQ Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 A3คำสั่งให้ปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรค ณ SQ หรือ LQ Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 A4ตารางขึ้นปฏิบัติงานแนบท้ายคำสั่งการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคฯ ใน SQ และ LQ Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 A5แบบ SQ-1 Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 A6แบบ SQ-2 Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 B1บัญชีเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 B2บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลณSQและLQ Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 B3คำสั่งให้ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล ณ SQ หรือ LQ Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 B4ตารางขึ้นปฏิบัติงานแนบท้ายคำสั่งการปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล ใน SQ และ LQ Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 B5แบบ SQ-1 Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 B6แบบ SQ-2 Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 C1บัญชีเอกสารการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 C2บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ในพื้นที่ Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 C3คำสั่งให้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ในพื้นที่เสี่ยง Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 C4ตารางขึ้นปฏิบัติงานแนบท้ายคำสั่ง Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 C5แบบฟอร์ม1 Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 C6แบบฟอร์ม2 Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 C7แบบรายงานการสอบสวนโรค Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 C8บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนเส่ี่ยงภัย Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 D1บัญชีเอกสารการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 D2บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัย ตรวจยืนยันตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 D3คำสั่งให้ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 D4ตารางขึ้นปฏิบัติงานแนบท้ายคำสั่ง Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 D5แบบฟอร์ม1 Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 D6แบบฟอร์ม2 Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 D7บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนเส่ี่ยงภัย Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 D7บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนเส่ี่ยงภัย Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 E1บัญชีเอกสารการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 E2บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 E3คำสั่งให้ปฏิบัติงานดูแลรักษา PUI และ ผู้ป่วยยืนยัน Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 E4ตารางขึ้นปฏิบัติงานแนบท้ายคำสั่ง Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 E5แบบฟอร์ม1 Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 E6แบบฟอร์ม2 Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 E7บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนเส่ี่ยงภัย Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 E8แบบรายงานจำนวนผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์การสอบสวนโรค Click 2021-05-17 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กฏระเบียบที่ราชพัสดุกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช ้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ Click 2020-05-31 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช ้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ Click 2020-05-31 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช ้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ Click 2020-05-31 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ Click 2020-05-31 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ Click 2020-05-31 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๒ Click 2020-05-31 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ Click 2020-05-31 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการะเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว218 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว436 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 1461/2562 ลงว้นที่ 4 ตุลาคม 2562 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล,คณะทำงานจัดวางระบและคณะทำงานรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 การมอบอำนาจของผุู้ว่าราชการจังหว้ดพิจิตร(เพิ่มเติม) Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 อัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาและเอกสอบราคา Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คู่มือคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ Click 2019-11-15 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คู่มือทีราชพัสดุ Click 2020-06-21 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ึคู่มือการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ Click 2020-08-18 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คู่มือการออกเลขครุภัณฑ์ Click 2021-06-15 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 แนวทางการยืมพัสดุคงรูป Click 2020-12-04 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม การระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ี 1 พ.ศ.2549 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่2 พ.ศ.2552 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว85 เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.102 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.24 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.5 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กค 0406.4/840 มาตรฐานบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรค่าจ้างขั้นต่ำฯ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 นร1104/526 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ที่ นร.1104/ว241 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๖๓ Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ี 1-8 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2550 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ี 2 พ.ศ.2554 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.1177 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.13 หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.40842 การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตํ่วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.74 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอซีย จำกัด Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.392 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.78 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.42 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามจังหวัด เงินชดเชย Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.138 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตราการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.64 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการผู้เสียชีวิต Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 การเดินทางไปราชการเพื่อร่วมงานกฐินพระราชทาน Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.5 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.2 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบ/หลักเกณฑ์ สป.สชการกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์ปรครองท่้องถิ่น Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นๆ พ.ศ.2559 Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผูู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบการด้านควบคุมภายในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ปี 2563 Click 2019-11-12 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบการพัสดุพรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กฏกระทรวง8ฉบับตามพรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ Click 2020-02-13 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบการเงิน/คลัง/บัญชีพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติเงินบำรุงและเงินบริจาค Click 2020-06-21 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ Click 2020-04-03 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คำสั่งมอบอำนาจอในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ Click 2020-04-03 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 คำสั่งมอบอำนาจการสั่งซื้อสั้งจ้างและการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญาเงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 พรบ.วิธีการงปบระมาณ พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ Click 2019-11-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ Click 2019-11-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ Click 2019-11-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 Click 2019-10-25 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 Click 2019-11-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว3614 ชี้แจ้งเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการข้นพื้นฐาานด้านสาธารณสุขบุคคลทีมีปัญหาสถานะและสิทธิ Click 2019-11-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบด้านการควบคุมภายในพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ Click 2019-10-24 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบด้านควบคุมภายในคำสั่งแต่งต้งคณะกรรมการตรวจภายในภาคีเครือข่ายปี2563 Click 2019-11-12 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ระเบียบพัสดุหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่๑) Click 2021-05-20 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่๒) Click 2021-05-20 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หนังสือเวียน/การพัสดว.89 แนางทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการซื้อการจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบัยที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ Click 2021-05-20 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 หนังสือเวียน/การพัสดุว.104 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.33 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ที่ กค (กวพ) 0421.3/05120 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.67 การจ้างเอกชนดำเนินงาน Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.82 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuerment : e-GP Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.346 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.347 การเช่าหรือการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ อำ Click 2020-02-12 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.410 กำหนดแบบประกาศและเชิญชวนเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e:market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e:bidding) และวิธีสอบราคา Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 แนบท้ายว.410 กำหนดแบบประกาศและเชิญชวนเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e:market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e:bidding) และวิธีสอบราคา Click 2019-10-28 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง การบัญชีทีดินอาคารและอุปกรณ์ Click 2020-02-13 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.119 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.123 ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.259 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.260 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.49 การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.52 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.54 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนดออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.62 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.82 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง(1) Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.254 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.2280 แนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.2176 (สป.สธ) ขอเผยแพร่ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ที่ กค(กวจ) 0405.2/051679 เรื่อง ข้อหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.374 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.452 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยืนใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.476 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Click 2019-10-27 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว.520 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ Click 2019-10-29 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ว..521 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผุ้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงาน Click 2019-11-01 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ฺฺฺฺBBรวมกฎกระทรวง แนวทางกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ Click 2023-03-22 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 แบบฟอร์มปฏิบัติงานแบบสสจ.พจ.ตส๐๐๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามว๑๑๕ Click 2020-05-23 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน Click 2022-08-29 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 แบบหนังสือรับรองเงินเดือน Click 2022-08-29 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 แบบสสจ.พจ.ตส๐๐๑.๒ การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพล Click 2020-05-23 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 แบบสสจ.พจ.ตส๐๐๑.๓ การจัดซื้อบริการโทรศัพท์ Click 2020-05-23 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 แบบฟอร์มการใช้ที่ราชพัสดุ Click 2020-06-21 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 แบบสสจ.พจ.ตส๐๐๑.๔ การจัดซืือบริการโทรศัพท์ Click 2020-05-23 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 แบบสสจ.พจ.ตส๐๐๒.๑ การจัดจ้างทำของในวงเงินไ Click 2020-05-23 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 แบบสสจ.พจ.ตส๐๐๒.๓ การจัดจ้างเหมาบริการอื่น Click 2020-05-23 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 แบบสสจ.พจ.ตส๐๐๒.๒ การจัดจ้างเหมาบริการซ่อม Click 2020-05-23 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 แบบสสจ.พจ.ตส๐๐๒.๓ การจัดจ้างเหมาบริการอื่น Click 2020-05-23 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 แบบสสจ.พจ.ตส๐๐๒.๔ การจัดเหมาบริการรายบุคคล Click 2020-05-23 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 แบบสสจ.พจ.ตส๐๐๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างตามว ๑๑๙ Click 2020-05-23 สุวัฒน์ ทับมั่นพร้อม
 คู่มือการตรวจสอบเงินทดรองราชการ Click 2021-05-31 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ูคุ่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ Click 2021-05-31 ชรัณ ธรสุทธิสกุลพร้อม
 ข้อมูลแพทย์แผนไทนรายงานผลงานปี 2560 และค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดงานแผนไทย ปี 2561 Click 2017-10-19 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
  เป้าหมายผลงานแพทย์แผนไทย ตามตัวชี้วัด รายอำเภอ และตำบล ปี 2560 สำหรับดำเนินการและติดตาม Click 2017-05-09 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 คู่มือคู่มือแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนางานแพทย์แผนไทย จังหวัดพิจิตร 2560-2563 Click 2017-05-09 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 คู่มือแพทย์แผนไทยคู่มือแพทย์แผนไทย ใน HOSxP / HOSxP PCU หน้าที่ 1-10 Click 2017-05-23 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 คู่มือแพทย์แผนไทย ใน HOSxP / HOSxP PCU หน้าที่ 11-20 Click 2017-05-23 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 คู่มือแพทย์แผนไทย ใน HOSxP / HOSxP PCU หน้าที่ 21-30 Click 2017-05-23 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 คู่มือแพทย์แผนไทย ใน HOSxP / HOSxP PCU หน้าที่ 31-44 Click 2017-05-23 สันทัศน์ ทองงามดีพร้อม
 ประชุม พบส.ครั้งที่6/61เอกสารการประชุม พบส.สาขาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/61 Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 กรอบบทบาทแพทย์แผนไทย ใน PCC พิจิตร 61 Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 เกณฑ์ รพ ส่งเสริมการใช้สมุนไพร Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 ร่าง เวชปฏิบัติ Stroke แผนไทย สสจ พิจิตร 61 Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 ร่าง เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย โรคความดันโลหิตสูง Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 เวชเบาหวาน แผนไทย 26 มิย 61 Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 นำเสนอ ทำแผน 62 สาขาแพทย์แผนไทย Click 2018-08-24 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 แพทย์แผนไทยCPGร่างคู่มือแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Click 2018-10-18 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 คู่มือแนวเวชปฏิบัติแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยตามกลุ่มโรค Click 2018-11-07 เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุลพร้อม
 ประชุมชี้แจงนโยบาย 17 ต.คอธิบดีมอบนโยบาย62 Click 2018-10-18 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 รองอธิบดีนำเสนอ conference 17 ตค 2561 Click 2018-10-18 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 Service excellence Click 2018-10-18 รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคมพร้อม
 เกณฑ์TTMHAเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทยTTMHA Click 2018-12-03 เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุลพร้อม