รายชื่อผู้ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (MIS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
นายพินิจ พรมจาด นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.พิจิตร
นายสุวัฒน์ ทับมั่น นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.พิจิตร
นางอัจนา เจศรีชัย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.พิจิตร
น.ส.สุภาพรรณ ผดุงฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.พิจิตร
นายปรีชา บุญมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สสจ.พิจิตร
นายอภินัทธ์ วัฒนไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.พิจิตร
น.ส.อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.พิจิตร
นายวุฒิพงษ์ มาปินตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สสจ.พิจิตร
นายสุรัตน์ สดชื่น เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน รพ.พิจิตร
๑๐
นายนพดล วรโพธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.พิจิตร
๑๑
นายณัฐพงศ์    เครือเทศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพร.ตะพานหิน
๑๒
นายพงศ์วิทย์  สนองบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.บางมูลนาก
๑๓
นายสมศักดิ์ ก๊กมาศ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ท่านั่ง
๑๔
นายฉันท์ บูรณะพล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.ทับคล้อ
๑๑
นายศุภชัย  วิศุภกาญจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.วชิรบารมี
๑๕
นายสมศักดิ์ จันทวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.วชิรบารมี
๑๖
นายวิรัตน์ ชูกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.สามง่าม
๑๗
นายรังสรรค์ สิงห์พรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน รพ.สามง่าม
๑๘
นายอาวุธ

บุตรดาวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าเสา
๑๖
นายบุญส่ง มั่นสัตย์รักสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าบัว
๑๙
นายวิทยา ภูมิไพบูลย์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.บางมูลนาก
๒๐
นายนิคม กล่อมดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ดงเสือเหลือง
๒๑
นายพิษณุ ทัดเที่ยง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.วังทรายพูน
๒๒
นายเพรียวพันธ์ สรรคพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
๒๒
       
๒๓
       
๒๔
       
๒๕