รายชื่อผู้ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (MIS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
นายพินิจ พรมจาด นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.พิจิตร
นายสุวัฒน์ ทับมั่น นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.พิจิตร
นางอัจนา เจศรีชัย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.พิจิตร
น.ส.สุภาพรรณ     ผดุงฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.พิจิตร
นายสุรัตน์ สดชื่น เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน รพ.พิจิตร
นายณัฐพงศ์    เครือเทศ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพร.ตะพานหิน
นายพงศ์วิทย์  สนองบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.บางมูลนาก
นายสมศักดิ์ ก๊กมาศ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ท่านั่ง
นายฉันท์ บูรณะพล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.ทับคล้อ
๑๐
นายปรีชา บุญมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.ทับคล้อ
๑๑
นายศุภชัย  วิศุภกาญจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.วชิรบารมี
๑๒
นายสมศักดิ์ จันทวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.วชิรบารมี
๑๓
นายวิรัตน์ ชูกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.สามง่าม
๑๔
นายรังสรรค์ สิงห์พรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน รพ.สามง่าม
๑๕
นายอาวุธ

บุตรดาวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าเสา
๑๖
นายบุญส่ง มั่นสัตย์รักสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าบัว
๑๗
นายวิทยา ภูมิไพบูลย์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.บางมูลนาก
๑๘
นายนิคม กล่อมดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ดงเสือเหลือง
๑๙
       
๒๐
       
๒๑
       
๒๒
       
๒๓
       
๒๔
       
๒๕