นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายพนม ปทุมสูติ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นางสาวผกามาศ เพชรพงศ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นายจิรยุทธ์ คงนุ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

นายสมจินต์ มากพา
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
(ด้านบริหาร)

ดร.ธานี โชติกคาม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
(ด้านบริการทางวิชาการ)

นายประพันธ์ เข็มแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ