วิสัยทัศน์ (Vision)
" พิจิตรน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี โดยทุกภาคีมีส่วนร่วม อย่างมีความสุข "
พันธกิจ (Mission)
1. การสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้ประชาชน มีสุขภาพและจิตสำนึกที่ดีด้านสุขภาพ
2. พัฒนาระบบสุขภาพให้คุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพ ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กร
" สุจริตโปร่งใส มีใจให้บริการ บูรณาการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ "
เป้าประสงค์ (Goal)
  1. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพ
  2. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
3. เพื่อให้หน่วยงานของสาธารณสุขมีระบบบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)