ปีงบประมาณ

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดพิจิตร (กวป.)

ประจำเดือน วาระการประชุม เอกสารการประชุม สรุปข้อสั่งการ สรุปรายงานการประชุม ชื่อผู้ส่งข้อมูล
ตุลาคม 2566 Click ( 25 ) Click ( 11 ) Click ( 52 ) นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์
พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์
ธันวาคม 2566 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์
มกราคม 2567 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์
กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์
มีนาคม 2567 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์
เมษายน 2567 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์
พฤษภาคม 2567 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์
มิถุนายน 2567 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์
กรกฎาคม 2567 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์
สิงหาคม 2567 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์
กันยายน 2567 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์