# แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
1. พจ 001 ขั้นตอนการจัดทำโครงการ 18 กุมภาพันธ์ 2556
2. พจ 002 รูปแบบการเขียนโครงการ 18 กุมภาพันธ์ 2556
3. พจ 003.1 บันทึกข้อความเห็นชอบในการจัดทำโครงการ 3 มกราคม 2567
พจ 003.2 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ เสนอผู้ว่าฯ งบเกิน 2 แสนบาท 20 มีนาคม 2567
พจ 003.3 แบบฟอร์มโครงการ เสนอผู้ว่าฯ งบเกิน 2 แสนบาท 3 มกราคม 2567
พจ 003.4 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 3 มกราคม 2567
4. พจ 004.1 บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ 3 มีนาคม 2557
5. พจ 005 บันทึกขออนุมัติจัดประชุม 18 กุมภาพันธ์ 2556
6. พจ 006 บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 16 มกราคม 2566
           สัญญายืมเงิน 16 มกราคม 2566
7. พจ 007.2 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 3 มีนาคม 2557
8. พจ 008 บันทึกข้อความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง 18 กุมภาพันธ์ 2556
9. พจ 009 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 18 กุมภาพันธ์ 2556
10. พจ 010 บันทึกขออนุมัติไปราชการ 16 มกราคม 2566
11. พจ 011.1 แบบขอความเห็นขอบจัดหาพัสดุ กรณีนอกแผน 29 พฤษภาคม 2557
12. พจ 012 ราคามาตรฐานค่าใช้ตามโครงการ
13. พจ 013 บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 มีนาคม 2557
14. พจ 014 แบบขอให้จัดหาพัสดุ 26 พฤษภาคม 2557
15. พจ 015 ใบรับรองการจัดประชุม 19 มกราคม 2558
16. แบบฟอร์มและมาตรฐาน ระบบงานวิจัย 18 มิถุนายน 2561
17. ใบสั่งซ่อมพัสดุ 18 มิถุนายน 2561
18. ใบเบิกวัสดุ 18 มิถุนายน 2561
19. ขอใช้รถราชการ 4 พฤศจิกายน 2564
20. บันทึกข้อความลงนัด นพ.สสจ. และรอง นพ.สสจ 15 ธันวาคม 2565
21. แบบขอลงบันทึกเวลาปฎิบัติราชการ (สสจ.1) 29 กุมภาพันธ์ 2567