สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร
สายตรงฝ่ายต่างๆ
ห้อง นพ.สสจ.
056-990354-7
FAX(เลขาฯ)
056-990354-7
คุ้มครองผู้บริโภค
056-990354-7
คบส.(สสอ.เมือง)
056-611769
ประกันสุขภาพ 1
056-990354-7
ประกันสุขภาพ 2
056-990354-7
ประกันสุขภาพ FAX
056-990353
ห้องบริหาร
056-990354-7
ส่งเสริมสุขภาพ
056-990354-7
งานไอที
056-990354-7
 
ตอบรับอัตโนมัติ โทร. 056-990354-7 (ต่อ)
Operator
0,101,102
หน.งานบริหาร
129
หน้าห้อง นพ.สสจ.
127
งานธุรการ
102
ห้อง นพ.สสจ.
127
งานสารบรรณ
101,102,104
หน้าห้อง ผชช.ว.
127
งานการเงิน&บัญชี
119,132
ห้อง ผชช.ว.
127
งานการเจ้าหน้าที่
121,144
หน้าห้อง ผชช.ส.
127
นิติกร
145
ห้อง ผชช.ส.
128
งานพัสดุ
106,120
ห้อง บริหาร 8
112
งานประกันสุขภาพ
126,131
หน.งานพัฒนาฯ
133,134
งานสิ่งแวดล้อม
139
งานพัฒนารูปแบบ
133,134
หน.งานควบคุมโรค
136
หน.งานแผนงาน
122,123
งานควบคุมโรค
135,136
งานประเมินผล
122,123
งาน EMS
135
งานศูนย์ข้อมูล
122,123
งานเอดส์
135
งานระบาดวิทยา
122,123
งาน คบส.
138,147
งานส่งเสริมสุขภาพ
137,140
งานทันตฯ
142
งานสุขศึกษา
106
ห้องจัดเบรค

Untitled Document