สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์เปรื้อง เสาวคล นายแพทย์ชั้น ๑ ๒๔๗๐ – ๒๔๗๑
นายแพทย์ขุนประกาศ นายแพทย์ชั้น ๑ ๒๔๗๒ – ๒๔๗๓
นายฮุย (ขุนวิจิตร) สุขกาล นายแพทย์ชั้น ๑ ๒๔๗๔ – ๒๔๗๕
นายแพทย์กิ๊ต มฤคทัต นายแพทย์ชั้น ๑ ๒๔๗๖ – ๒๔๘๒
ขุนบำรุง รสเภสัช นายแพทย์ชั้น ๑ ๒๔๘๒ – ๒๔๘๓
นายแพทย์สุนทร พลาวงค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๔๘๓ – ๒๔๙๓
นายแพทย์ทนง วิริยะชาต นายแพทย์อนามัยจังหวัด ๒๔๙๓ – ๒๔๙๔
นายแพทย์มาลา พักตรพันธานนท์ นายแพทย์อนามัยจังหวัด ๒๔๙๔ – ๒๕๐๔
นายแพทย์ปทิว สุขวัจน์ นายแพทย์อนามัยจังหวัด ๒๕๐๕ – ๒๕๐๘
๑๐ นายแพทย์สมบูรณ์ มณเทียรมณี นายแพทย์อนามัยจังหวัด ๒๕๐๘ – ๒๕๑๔
๑๑ นายแพทย์พิพัฒน์ ตันติเจริญ นายแพทย์อนามัยจังหวัด ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖
๑๒ นายแพทย์สมประสงค์ วีระไวทยะ นายแพทย์ใหญ่จังหวัด ๒๕๑๖ – ๒๕๒๐
๑๓ นายแพทย์นิวัติ เทพมณี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๒๐ – ๒๕๒๓
๑๔ นายแพทย์วิจิตร มุนินทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๒๓ – ๒๕๓๐
๑๕ นายแพทย์พิพัฒน์ ตันติเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔
๑๖ นายแพทย์สมาน รุ่งศรีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖
๑๗ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๓๖ – ๒๕๔๒
๑๘ นายแพทย์ภาริทธิ์ ตันกุลรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๔๒ – ๒๕๔๗
๑๙ นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘
๒๐ นายแพทย์ประจักษ์ วัฒนะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖
๒๑ นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
๒๒ นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
๒๓ นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
๒๔ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
๒๕ นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๖ นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
๒๗ นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน
Untitled Document