สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2547 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.2553 หนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
พ.ศ.2559 หนังสืออนุมัติ เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2547 บรรจุตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2548 ย้ายไปโรงพยาบาลวชิรบารมี (โรงพยาบาลชุมชน)
พ.ศ.2549 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรบารมี (โรงพยาบาลชุมชน) และเลื่อนระดับ 5
พ.ศ.2551 เลื่อนระดับ 6 (นายแพทย์ชำนาญการ)
พ.ศ.2556 แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรบารมี (โรงพยาบาลชุมชน) และเลื่อนระดับ ชำนาญการพิเศษ
พ.ศ.2557 เลื่อนระดับ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
พ.ศ.2565 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

พ.ศ.2552 ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 23/2552 กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.2563 เครื่องราชอิสริยากรณ์ ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)
Untitled Document