สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top
 

นางสาวมานิสา เจริญทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านพัฒนาคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)

 

ภูมิลำเนาเดิม
จังหวัดพิจิตร
ตำแหน่ง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านพัฒนาคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)

ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่พัก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ที่ทำงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ถนนพิจิตร-คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทร. 05699035-4

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2525 ครุศาสตรบัณฑิต(สุขศึกษา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- พ.ศ.2548 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมาธิราช

   ได้ทุนไปฝึกอบรมหลักสูตรด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   และศึกษางานประเทศสิงคโปร์ และอินโดนิเชีย และฝึกอบรมหลักสูตminiMBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ.2525 นักวิชาการสุขศึกษา สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร

 

- พ.ศ.2525 ตำแหน่ง นักวิชาการสุขศึกษาระดับ 3 (ฝ่ายเผยแพร่ฝึกอบรมและส่งเสริมบริการ)

                                                         

 

   ปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

                                                         

 

- พ.ศ.2529 รก.หัวหน้าฝ่ายฝายเผยแพร่ฝึกอบรม ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

                                                         

 

- พ.ศ.2532 หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

                                                         

 

- พ.ศ.2539 นักวิชาการสุขศึกษาระดับ 8 (หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)

                                                         

 

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

                                                         

 

- พ.ศ.2556 หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

                                                         

 

 

- พ.ศ.2560 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

- ปี 2542 หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง(ชลบุรี)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- เครื่องราชอิสริยากรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ปม.)
Untitled Document