สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.???? อยู่ระหว่างรอข้อมูล
พ.ศ.???? อยู่ระหว่างรอข้อมูล

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.???? อยู่ระหว่างรอข้อมูล
พ.ศ.???? อยู่ระหว่างรอข้อมูล
พ.ศ.2565 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

พ.ศ.???? อยู่ระหว่างรอข้อมูล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.???? อยู่ระหว่างรอข้อมูล
Untitled Document