สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2543 แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สมบทมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2550 หนังสืออนุมัติ เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2543 บรรจุ นายแพทย์ ระดับ 4 โรงพยาบาลแพร่ (โรงพยาบาลทั่วไป)
พ.ศ.2544 ไปปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลวชิรบารมี (โรงพยาบาลชุมชน)
พ.ศ.2545 เลื่อนระดับ 5
พ.ศ.2547 เลื่อนระดับ 6 (นายแพทย์ชำนาญการ)
พ.ศ.2549 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล (โรงพยาบาลชุมชน) และเลื่อนระดับ 7 (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
พ.ศ.2557 เลื่อนระดับ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
พ.ศ.2565 รักษาการในตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

พ.ศ.2549 ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 20/2549 กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.2563 เครื่องราชอิสริยากรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)
Untitled Document