สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2537 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2551 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2537 นักวิชาการอาหารและยา 3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ.2538 นักวิชาการอาหารและยา 4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ.2538 เภสัชกร 4 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง (โรงพยาบาลชุมชน)
พ.ศ.2540 เภสัชกร 5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2543 เภสัชกร 6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2546 เภสัชกร 7 กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน (โรงพยาบาลชุมชน)
พ.ศ.2551 เภสัชกร 8 กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน (โรงพยาบาลชุมชน)
พ.ศ.2562 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2565 รักษาราชการในตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2567 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

พ.ศ.2558 อบรมผู้บริหารระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.2563 เครื่องราชอิสริยากรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ปม.)
Untitled Document