สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2533 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน รุ่น 34 (พนักงานอนามัย) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (พิษณุโลก)
พ.ศ.2536 สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (บริหารงานสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2547 การจัดการมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาองค์การ) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2545 หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลวังสำโรง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก
พ.ศ.2547 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก
พ.ศ.2548 สาธารณสุขกิ่งอำเภอดงเจริญ สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอดงเจริญ
พ.ศ.2550 สาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก
พ.ศ.2555 สาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี
พ.ศ.2556 สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก
พ.ศ.2557 สาธารณสุขอำเภอตะพานหิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน
พ.ศ.2562 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

พ.ศ.2549 อบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์การรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ สถาบันพระบรมราชนก
พ.ศ.2549 ประกาศนียบัตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 21 สถาบันพระบรมราชนก
พ.ศ.2552 ประกาศนียบัตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2558 ประกาศนียบัตรรูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2558 ประกาศนียบัตรการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.???? เครื่องราชอิสริยากรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
Untitled Document