สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2529 ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ.2533 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2538 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2529 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2531 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ.2534 นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2545 นักวิชาการสาธารณสุข 7 (ด้านบริการวิชากร) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2548 นักวิชาการสาธารณสุข 8 (ด้านบริการวิชากร) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2551 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2551 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2560 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2562 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2565 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2565 รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2566 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

พ.ศ.2547 ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 14/2547 กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.2563 เครื่องราชอิสริยากรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ปม.)
Untitled Document