สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2529 ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ.2533 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2538 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2529 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2531 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ.2534 นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2545 นักวิชาการสาธารณสุข 7 (ด้านบริการวิชากร) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2548 นักวิชาการสาธารณสุข 8 (ด้านบริการวิชากร) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2551 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2551 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2560 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2562 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2565 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2565 รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

พ.ศ.2547 ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 14/2547 กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.2563 เครื่องราชอิสริยากรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ปม.)
Untitled Document