สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top
 

นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

 

ตำแหน่ง
รักษาการในนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่พักบ้านพัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.พิจิตร 66000
ที่ทำงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ถนนพิจิตร-คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

66000

ประวัติการศึกษา
                      
- พ.ศ. 2538 แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. 2554
แพทย์เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

   

3 เมษายน  2538

- ตำแหน่ง นายแพทย์ 4

สำนัสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

3 มีนาคม 2540

 

- รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล รพร.นครไทย รพช.วังทอง สสจ.พิษณุโลก 

1 มีนาคม 2543

 

- นายแพทย์ 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 

1 เมษายน 2546

 

- นายแพทย์ 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 

24 กันยายน 2547

 

- นายแพทย์ 7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 

26 กันยายน 2550

 

- นายแพทย์ 8 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 

11 ธันวาคม 2551

 

- นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 

7 กุมภาพันธ์ 2556

 

- นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 

6 มกราคม 2557

 

- รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลบางมูลนาก 

27 เมษายน 2557

 

- รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลดงเจริญ 

1 ตุลาคม 2561

 

- รักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ สสจ.พิจิตร 

28 มีนาคม 2562

 

- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลบางมูลนาก 

13 พฤษภาคม 2562

- รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

 

  ด้านเวชกรรมป้องกัน       

 

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

   
- พ.ศ. 2554
หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
- พ.ศ. 2555
หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2557
หลักสูตรประกาศนียบัตร ชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

   

- พ.ศ.2560

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  
Untitled Document