สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2538 ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2554 แพทย์เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2538 บรรจุตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ 4 สำนัสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ.2540 รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง (โรงพยาบาลชุมชน)
พ.ศ.2543 เลื่อนระดับ 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน (โรงพยาบาลชุมชน)
พ.ศ.2546 เลื่อนระดับ 6
พ.ศ.2547 เลื่อนระดับ 7
พ.ศ.2550 เลื่อนระดับ 8
พ.ศ.2551 เลื่อนระดับ ชำนาญการพิเศษ
พ.ศ.2556 เลื่อนระดับ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
พ.ศ.2557 รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก (โรงพยาบาลชุมชน)
พ.ศ.2557 รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ (โรงพยาบาลชุมชน)
พ.ศ.2561 รักษาการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ
พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก (โรงพยาบาลชุมชน)
พ.ศ.2562 รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2564 ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2565 รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2566 ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

พ.ศ.2554 หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2555 หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2557 หลักสูตรประกาศนียบัตร ชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.2560 เครื่องราชอิสริยากรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
Untitled Document