สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top
 

นางปัทมา  ผ่องสมบูรณ์
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

 
ภูมิลำเนาเดิม
จังหวัดพิจิตร
ตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่พักบ้านพัก ศูนย์วิจัยพื้นสวนจังหวัดพิจิตร
ที่ทำงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ถนนพิจิตร-คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 05699035-4
ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2527 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2529 ตำแน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์      

 

- พ.ศ. 2535 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 5 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล สสจ.พิจิตร                                                         

                                                

 

 

- พ.ศ. 2547 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สสจ.พิจิตร

 

- พ.ศ. 2556 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.พิจิตร

 

- พ.ศ. 2557 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่นวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.พิจิตร

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

- ปี พ.ศ. 2547 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น

 

- ปี พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์

 

 

- ปี พ.ศ. 2553 หลักสูตร การบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง

 

 

  (Mini Master of Management in Health)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
Untitled Document