MIS-สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 
Vertical jQuery Accordion Nav Menu
สรุปผลความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
สสจ.พิจิตร
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
Click ที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียด
หน่วยงาน
รูปสำนักงาน
รูปผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
บุคลากร (คน)
Last Update
พิจิตร, สสจ. 107 คน
กลุ่มงาน/ฝ่าย สสจ.
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3 คน2015-11-23
    - งานการเงินและบัญชี 7 คน2015-11-23
    - งานพัสดุ 14 คน2015-11-06
    - งานธุรการ 6 คน2015-11-06
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 9 คน2015-11-06
  กลุ่มงานควบคุมโรค 10 คน2015-11-06
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 6 คน2020-02-11
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 8 คน2015-11-23
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 8 คน2015-11-23
  กลุ่มงานพัฒนารูปแบบ ฯ 9 คน2015-11-18
  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 4 คน2015-11-24
  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 คน2015-11-23
  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 8 คน2015-11-23
  กลุ่มงานนิติการ 3 คน2015-11-06
  กลุ่มงานสุขภาพจิตและโรคไม่ติดต 0 คน
  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทาง 0 คน
อำเภอเมืองพิจิตร รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.เมืองพิจิตร 10 คน2019-08-23
  พิจิตร รพท. 1213 คน2016-08-04
  บ้านดาน ต.ไผ่ขวาง รพ.สต. 4 คน2017-02-21
  ไผ่ขวาง รพ.สต. 5 คน2017-02-21
  ย่านยาว รพ.สต. 7 คน2018-01-09
  ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต. 10 คน2017-02-20
  ปากทาง รพ.สต. 4 คน2017-03-02
  ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 8 คน2016-12-12
  โรงช้าง รพ.สต. 6 คน2018-01-11
  เมืองเก่า รพ.สต. 8 คน2019-04-17
  บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 7 คน2018-06-11
  บ้านบุ่ง รพ.สต. 8 คน2017-02-20
  ฆะมัง รพ.สต. 9 คน2018-01-09
  ดงป่าคำ รพ.สต. 6 คน2017-02-21
  หัวดง รพ.สต. 7 คน2019-02-12
  ป่ามะคาบ รพ.สต. 10 คน2016-07-21
  สายคำโห้ รพ.สต. 4 คน2017-02-21
  ดงกลาง ต.ดงกลาง รพ.สต. 6 คน2016-11-01
  บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต. 4 คน2018-04-23
อำเภอวังทรายพูน รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.วังทรายพูน 7 คน2017-02-16
  วังทรายพูน รพช. 135 คน2018-05-01
  หนองยาง ต.วังทรายพูน รพ.สต. 7 คน2018-04-11
  หนองปลาไหล รพ.สต. 5 คน2018-04-11
  วังทับไทร ต.หนองปลาไหล รพ.สต. 4 คน2018-01-12
  คลองสะแก-ป่าหวาย รพ.สต. 4 คน2018-04-11
  ยางสามต้น รพ.สต. 6 คน2018-04-11
  หนองพระ รพ.สต. 5 คน2018-04-12
  หนองปล้อง รพ.สต. 6 คน2018-04-12
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 9 คน2019-11-05
  โพธิ์ประทับช้าง รพช. 138 คน2019-08-06
  ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 6 คน2019-03-03
  วังจิก รพ.สต. 9 คน2015-10-30
  ไผ่รอบใต้ รพ.สต. 5 คน2017-01-12
  ไผ่รอบเหนือ รพ.สต. 9 คน2018-12-15
  หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ รพ.สต. 5 คน2019-09-02
  ดงเสือเหลือง รพ.สต. 8 คน2018-07-23
  เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต. 5 คน2017-01-12
  หนองสะแก ต.เนินสว่าง รพ.สต. 7 คน2017-02-15
  ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 11 คน2020-02-16
  บ่อปิ้งเกลือ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 5 คน2018-07-23
อำเภอตะพานหิน รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.ตะพานหิน 10 คน2018-01-17
  ตะพานหิน รพร. 288 คน2015-11-26
  งิ้วราย รพ.สต. 9 คน2015-12-11
  ห้วยเกตุ รพ.สต. 6 คน2015-10-16
  ไทรโรงโขน รพ.สต. 3 คน2015-10-16
  หนองพยอม รพ.สต. 9 คน2017-04-03
  ทุ่งโพธิ์ รพ.สต. 4 คน2015-10-29
  ดงตะขบ รพ.สต. 6 คน2015-10-15
  คลองคูณ รพ.สต. 7 คน2015-10-15
  วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 8 คน2019-11-14
  วังหว้า รพ.สต. 9 คน2018-01-27
  เขารวก ต.วังหลุม รพ.สต. 6 คน2015-11-25
  วังหลุม รพ.สต. 8 คน2015-10-15
  ทับหมัน รพ.สต. 4 คน2015-10-16
  ไผ่หลวง รพ.สต. 5 คน2015-10-16
อำเภอบางมูลนาก รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.บางมูลนาก 8 คน2017-07-26
  บางมูลนาก รพช. 263 คน2017-08-28
  บางไผ่ รพ.สต. 9 คน2020-02-09
  บ้านห้วยคต รพ.สต. 5 คน2016-06-05
  หอไกร รพ.สต. 7 คน2019-08-02
  บ้านไร่ ต.เนินมะกอก รพ.สต. 10 คน2019-01-10
  วังทอง รพ.สต. 3 คน2020-02-03
  วังสำโรง รพ.สต. 10 คน2019-11-20
  ภูมิ รพ.สต. 6 คน2017-01-11
  วังกรด รพ.สต. 4 คน2017-11-08
  ห้วยเขน รพ.สต. 4 คน2018-12-14
  วังตะกู รพ.สต. 9 คน2016-12-09
  ลำปะดา รพ.สต. 5 คน2019-04-03
  ลำประดาเหนือ ต.วังตะกู รพ.สต. 5 คน2019-11-12
  เทศบาลเมืองบางมูลนาก 4 คน2016-02-29
  บ้านหนอกอไผ่ รพ.สต. 2 คน2019-11-01
อำเภอโพทะเล รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.โพทะเล 9 คน2019-01-08
  โพทะเล รพช. 180 คน2018-01-18
  ท้ายน้ำ รพ.สต. 7 คน2019-01-10
  ทะนง รพ.สต. 13 คน2019-01-08
  ท่าบัว รพ.สต. 11 คน2019-07-18
  ทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย รพ.สต. 6 คน2019-01-12
  ต.ท่าขมิ้น รพ.สต. 6 คน2019-01-10
  ท่าเสา รพ.สต. 9 คน2019-01-09
  บางคลาน รพ.สต. 7 คน2019-01-08
  ท่านั่ง รพ.สต. 6 คน2016-12-20
  บ้านน้อย รพ.สต. 5 คน2019-01-12
  วัดขวาง รพ.สต. 9 คน2019-05-05
อำเภอสามง่าม รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.สามง่าม 7 คน2015-10-28
  สามง่าม รพช. 148 คน2016-01-14
  วังลูกช้าง ต.สามง่าม รพ.สต. 5 คน2015-10-29
  กำแพงดิน รพ.สต. 7 คน2015-10-29
  รังนก รพ.สต. 9 คน2017-02-21
  เนินปอ รพ.สต. 8 คน2016-11-23
  เนินปอ บ้านเนินพลวง รพ.สต. 5 คน2017-04-21
  หนองโสน รพ.สต. 10 คน2017-06-18
  มาบกระเปา ต.หนองโสน รพ.สต. 5 คน2018-08-01
อำเภอทับคล้อ รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.ทับคล้อ 7 คน2015-10-29
  ทับคล้อ รพช. 149 คน2016-06-23
  บ้านสายดงยาง รพ.สต. 7 คน2015-10-29
  บ้านวังแดง ต.เขาทราย รพ.สต. 9 คน2016-08-30
  เขาทราย รพ.สต. 10 คน2016-06-10
  เขาเจ็ดลูก รพ.สต. 10 คน2015-10-29
  บ้านท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต. 5 คน2019-05-03
  ท้ายทุ่ง รพ.สต. 8 คน2018-01-13
  บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต. 6 คน2016-01-13
  บ้านเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก รพ.สต. 6 คน2018-05-16
อำเภอสากเหล็ก รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.สากเหล็ก 7 คน2016-08-11
  สากเหล็ก รพช. 56 คน2018-03-05
  วังทับไทร รพ.สต. 7 คน2019-08-03
  ท่าเยี่ยม รพ.สต. 9 คน2019-12-27
  คลองทราย รพ.สต. 5 คน2019-08-05
  หนองหญ้าไทร รพ.สต. 7 คน2019-11-21
  สากเหล็ก รพ.สต. 9 คน2015-10-29
  บ้านหนองกรด รพ.สต. 5 คน2019-08-03
อำเภอบึงนาราง รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.บึงนาราง 6 คน2016-10-14
  บึงนาราง รพช. 53 คน2017-03-29
  ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว รพ.สต. 10 คน2018-01-11
  โพธิ์ไทรงาม รพ.สต. 7 คน2016-10-14
  แหลมรัง ต.แหลมรัง รพ.สต. 7 คน2017-05-27
  บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง รพ.สต. 6 คน2018-01-10
  บางลาย รพ.สต. 8 คน2019-01-11
  บึงนาราง รพ.สต. 8 คน2017-01-24
อำเภอดงเจริญ รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.ดงเจริญ 8 คน2017-12-12
  ดงเจริญ รพช. 55 คน2020-01-14
  วังก้านเหลือง รพ.สต. 5 คน2016-11-01
  วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้ว รพ.สต. 9 คน2015-09-25
  ดงเจริญ ต.วังงิ้ว รพ.สต. 6 คน2017-12-12
  ห้วยร่วม รพ.สต. 8 คน2016-11-01
  ห้วยพุก รพ.สต. 6 คน2017-11-10
  สำนักขุนเณร รพ.สต. 12 คน2015-11-06
อำเภอวชิรบารมี รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.วชิรบารมี 6 คน2018-07-17
  วชิรบารมี รพช. 124 คน2015-10-15
  บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 10 คน2016-09-07
  บ้านนา รพ.สต. 3 คน2019-01-29
  หนองสะเดา ต.บ้านนา รพ.สต. 9 คน2016-09-16
  หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ รพ.สต. 8 คน2018-03-13
  คุยกระชาย ต.วังโมกข์ รพ.สต. 4 คน2018-09-07
  บึงบัว ต.บึงบัว รพ.สต. 8 คน2018-03-29
  หนองขาว ต.บึงบัว รพ.สต. 5 คน2017-05-01E-Document
Copyright © 2014
All Rights Reserved.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทร. 056 990354
ถนนพิจิตร-คลองตะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 อีเมล์ : planphichit@hotmail.com
แสดงผลได้ดีที่ : 1280 x 720 dpi  This Display : x dpi