เมนู EPS ตรวจสอบการส่งรายงาน

รายงานอาชีวอนามัย

 

เดือน  พ.ศ.  
อำเภอผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ครั้งที่ 1ผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ครั้งที่ 2
จำนวนผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้งหมดจำนวนผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับการเจาะโลหิตระดับปกติ ระดับปลอดภัยระดับไม่ปลอดภัย ระดับเสี่ยง จำนวนผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับการเจาะโลหิตระดับปกติระดับปลอดภัยระดับไม่ปลอดภัยระดับเสี่ยง
(คน)(คน)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ) (คน)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)
เมือง                      
วังทรายพูน                      
โพธิ์ประทับช้าง                      
ตะพานหิน                      
บางมูลนาก                      
โพทะเล                      
สามง่าม 350 193 51 26.42 93 48.19 18 9.33 31 16.06 0 0 0 0 0
ทับคล้อ                      
สากเหล็ก 324 150 57 38.00 23 15.33 82 54.67 12 8.00 0 0 0 0 0
บึงนาราง                      
ดงเจริญ                      
วชิรบารมี 307 307 1 0.33 46 14.98 82 26.71 178 57.98 0 0 0 0 0
รวม 981 650 109 16.77 162 24.92 182 28.00 221 34.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จังหวัดยังไม่ได้รับรองรายงาน