เมนู EPS ตรวจสอบการส่งรายงาน

รายงานอาชีวอนามัย

 

เดือน  พ.ศ.  
อำเภอผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ครั้งที่ 1ผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ครั้งที่ 2
จำนวนผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้งหมดจำนวนผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับการเจาะโลหิตระดับปกติ ระดับปลอดภัยระดับไม่ปลอดภัย ระดับเสี่ยง จำนวนผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับการเจาะโลหิตระดับปกติระดับปลอดภัยระดับไม่ปลอดภัยระดับเสี่ยง
(คน)(คน)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ) (คน)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)
เมือง 495 495 37 7.47 306 61.82 149 30.10 2 0.40 0 0 0 0 0
วังทรายพูน                      
โพธิ์ประทับช้าง                      
ตะพานหิน 503 194 6 3.09 13 6.70 95 48.97 80 41.24 0 0 0 0 0
บางมูลนาก                      
โพทะเล                      
สามง่าม                      
ทับคล้อ                      
สากเหล็ก                      
บึงนาราง                      
ดงเจริญ                      
วชิรบารมี                      
รวม 998 689 43 6.24 319 46.30 244 35.41 82 11.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จังหวัดยังไม่ได้รับรองรายงาน