ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน (รายโรงเรียน) ปีการศึกษา 2561
(ให้ถือเป็นผลงานของปีงบประมาณ 2562)

   

ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1323 863 65.23 1348 798 59.20 1426 72 5.05 1514 38 2.51 1551 46 2.97 1544 624 40.41 8706 2441 28.04
2 วังทรายพูน 184 107 58.15 184 109 59.24 166 10 6.02 167 14 8.38 194 77 39.69 185 156 84.32 1080 473 43.80
3 โพธิ์ประทับช้าง 458 275 60.04 434 57 13.13 488 10 2.05 503 30 5.96 505 33 6.53 509 195 38.31 2897 600 20.71
4 ตะพานหิน 862 318 36.89 815 252 30.92 877 145 16.53 857 107 12.49 848 105 12.38 918 317 34.53 5177 1244 24.03
5 บางมูลนาก 516 378 73.26 481 389 80.87 508 54 10.63 492 43 8.74 595 93 15.63 591 546 92.39 3183 1503 47.22
6 โพทะเล 573 478 83.42 568 315 55.46 597 201 33.67 629 219 34.82 574 306 53.31 673 586 87.07 3614 2105 58.25
7 สามง่าม 359 306 85.24 363 137 37.74 361 66 18.28 391 91 23.27 369 123 33.33 399 352 88.22 2242 1075 47.95
8 ทับคล้อ 360 250 69.44 348 50 14.37 359 11 3.06 374 7 1.87 377 12 3.18 368 316 85.87 2186 646 29.55
9 สากเหล็ก 217 152 70.05 185 66 35.68 224 0 0.00 211 2 0.95 208 38 18.27 244 184 75.41 1289 442 34.29
10 บึงนาราง 380 201 52.89 307 193 62.87 342 121 35.38 302 61 20.20 272 158 58.09 327 276 84.40 1930 1010 52.33
11 ดงเจริญ 172 105 61.05 162 50 30.86 161 26 16.15 164 4 2.44 169 57 33.73 189 165 87.30 1017 407 40.02
12 วชิรบารมี 430 281 65.35 368 180 48.91 382 6 1.57 372 6 1.61 354 9 2.54 464 317 68.32 2370 799 33.71
รวมทั้งจังหวัด 5834 3714 63.66 5563 2596 46.67 5891 722 12.26 5976 622 10.41 6016 1057 17.57 6411 4034 62.92 35691 12745 35.71
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 237 177 74.68 262 178 67.94 279 4 1.43 286 7 2.45 280 4 1.43 273 5 1.83 1617 375 23.19
2 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 156 109 69.87 170 125 73.53 223 2 0.90 228 4 1.75 225 1 0.44 228 3 1.32 1230 244 19.84
3 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 108 65 60.19 126 88 69.84 130 4 3.08 140 0 0.00 143 2 1.40 132 0 0.00 779 159 20.41
4 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 89 62 69.66 97 53 54.64 81 1 1.23 106 1 0.94 104 1 0.96 137 106 77.37 614 224 36.48
5 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 44 33 75.00 43 29 67.44 50 1 2.00 55 2 3.64 53 0 0.00 52 38 73.08 297 103 34.68
6 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 26 17 65.38 13 7 53.85 14 0 0.00 11 0 0.00 26 0 0.00 25 17 68.00 115 41 35.65
7 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 17 11 64.71 6 4 66.67 11 2 18.18 22 1 4.55 7 0 0.00 12 10 83.33 75 28 37.33
8 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 13 4 30.77 18 7 38.89 25 0 0.00 23 0 0.00 26 0 0.00 15 10 66.67 120 21 17.50
9 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 13 11 84.62 20 16 80.00 19 0 0.00 15 0 0.00 13 0 0.00 16 13 81.25 96 40 41.67
10 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิรวิทย์ 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
11 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 2 0 0.00
13 โรงพยาบาลพิจิตร ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 8 7 87.50 10 6 60.00 10 7 70.00 7 5 71.43 10 3 30.00 7 5 71.43 52 33 63.46
15 รพ.สต.บ้านดาน ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ไผ่ขวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 7 7 100.00 8 6 75.00 10 4 40.00 17 0 0.00 16 0 0.00 25 22 88.00 83 39 46.99
17 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 1 1 100.00 0 0 9 8 88.89 3 0 0.00 5 4 80.00 8 8 100.00 26 21 80.77
18 รพ.สต.ย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว 18 14 77.78 21 19 90.48 0 0 0 0 0 0 0 0 39 33 84.62
19 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 5 5 100.00 5 5 100.00 9 9 100.00 9 7 77.78 10 7 70.00 9 8 88.89 47 41 87.23
20 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 22 18 81.82 16 16 100.00 19 18 94.74 25 2 8.00 31 10 32.26 42 31 73.81 155 95 61.29
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
21 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 2 1 50.00 4 4 100.00 2 2 100.00 4 0 0.00 1 0 0.00 8 5 62.50 21 12 57.14
22 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 8 7 87.50 10 7 70.00 6 5 83.33 9 0 0.00 6 2 33.33 11 9 81.82 50 30 60.00
24 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 5 5 100.00 9 1 11.11 4 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 7 5 71.43 40 11 27.50
25 รพ.สต.ปากทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากทาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 18 14 77.78 16 11 68.75 12 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 14 13 92.86 93 38 40.86
27 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 18 14 77.78 16 11 68.75 12 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 14 13 92.86 93 38 40.86
28 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 8 7 87.50 4 4 100.00 9 0 0.00 13 0 0.00 14 1 7.14 9 8 88.89 57 20 35.09
29 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 8 7 87.50 4 4 100.00 9 0 0.00 13 0 0.00 14 1 7.14 9 8 88.89 57 20 35.09
30 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 7 7 100.00 6 5 83.33 9 0 0.00 9 1 11.11 14 1 7.14 7 7 100.00 52 21 40.38
31 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 7 7 100.00 6 5 83.33 9 0 0.00 9 1 11.11 14 1 7.14 7 7 100.00 52 21 40.38
32 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ศูนย์เด็กเล็กคลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 รพ.สต.โรงช้าง วังทับยา 9 1 11.11 6 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 32 1 3.13
37 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง 6 0 0.00 10 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 19 0 0.00 50 0 0.00
38 รพ.สต.โรงช้าง ศูนย์เด็กเล็กตำบลโรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 24 0 0.00 23 0 0.00 21 1 4.76 10 0 0.00 11 1 9.09 0 0 89 2 2.25
40 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 5 0 0.00 1 0 0.00 7 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 14 0 0.00 39 0 0.00
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
41 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 3 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 0 0 7 0 0.00 5 0 0.00 26 0 0.00
42 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 3 2 66.67 10 8 80.00 6 1 16.67 6 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 45 11 24.44
43 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 166 116 69.88 134 92 68.66 135 0 0.00 154 5 3.25 152 1 0.66 131 111 84.73 872 325 37.27
44 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 18 12 66.67 11 7 63.64 22 0 0.00 20 0 0.00 15 0 0.00 20 15 75.00 106 34 32.08
45 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 18 7 38.89 21 15 71.43 10 0 0.00 3 0 0.00 10 0 0.00 10 4 40.00 72 26 36.11
46 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 6 4 66.67 3 2 66.67 3 0 0.00 2 0 0.00 5 2 40.00 4 2 50.00 23 10 43.48
47 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 24 0 0.00 22 1 4.55 20 0 0.00 40 0 0.00 45 1 2.22 25 0 0.00 176 2 1.14
48 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 12 1 8.33 14 0 0.00 19 0 0.00 21 0 0.00 20 0 0.00 16 0 0.00 102 1 0.98
49 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 10 6 60.00 8 5 62.50 12 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 16 14 87.50 80 25 31.25
50 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 6 1 16.67 10 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 13 0 0.00 8 0 0.00 48 1 2.08
51 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 3 0 0.00 5 0 0.00 0 0 3 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 21 0 0.00
52 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 9 8 88.89 3 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 12 11 91.67 39 19 48.72
54 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 2 2 100.00 4 0 0.00 8 2 25.00 6 0 0.00 5 0 0.00 1 1 100.00 26 5 19.23
55 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 รพ.สต.ฆะมัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ฆะมัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 22 1 4.55 12 1 8.33 18 0 0.00 7 0 0.00 23 0 0.00 13 2 15.38 95 4 4.21
58 รพ.สต.ดงป่าคำ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดงป่าคำ 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
59 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 25 19 76.00 24 21 87.50 32 0 0.00 36 0 0.00 25 1 4.00 20 18 90.00 162 59 36.42
60 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 14 10 71.43 32 26 81.25 28 0 0.00 26 0 0.00 29 0 0.00 20 17 85.00 149 53 35.57
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
61 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 8 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 44 0 0.00
62 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 7 0 0.00 7 0 0.00 10 1 10.00 7 1 14.29 2 0 0.00 5 0 0.00 38 2 5.26
63 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 0 0 2 0 0.00 0 0 1 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00
64 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 31 25 80.65 25 0 0.00 32 0 0.00 31 0 0.00 26 0 0.00 39 27 69.23 184 52 28.26
66 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 8 7 87.50 9 6 66.67 7 0 0.00 4 0 0.00 4 1 25.00 7 6 85.71 39 20 51.28
67 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 7 4 57.14 4 1 25.00 2 0 0.00 2 0 0.00 5 1 20.00 5 1 20.00 25 7 28.00
68 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 2 0 0.00 3 1 33.33 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 25 6 24.00
69 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 6 5 83.33 5 1 20.00 8 0 0.00 10 0 0.00 11 0 0.00 5 5 100.00 45 11 24.44
70 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 5 4 80.00 12 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 8 0 0.00 9 7 77.78 49 11 22.45
71 รพ.สต.สายคำโห้ ศูนย์เด็กเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 17 17 100.00 20 0 0.00 18 0 0.00 18 1 5.56 17 0 0.00 31 27 87.10 121 45 37.19
73 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนวัดดงป่าคำ 0 0 2 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 12 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 1323 863 65.23 1348 798 59.20 1426 72 5.05 1514 38 2.51 1551 46 2.97 1544 624 40.41 8706 2441 28.04

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
74 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 58 38 65.52 41 31 75.61 36 0 0.00 39 0 0.00 42 0 0.00 25 23 92.00 241 92 38.17
75 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 24 0 0.00 35 0 0.00 19 0 0.00 24 0 0.00 38 31 81.58 36 33 91.67 176 64 36.36
76 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 12 9 75.00 7 6 85.71 13 9 69.23 14 13 92.86 8 5 62.50 11 5 45.45 65 47 72.31
77 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 7 5 71.43 8 5 62.50 5 0 0.00 7 0 0.00 11 0 0.00 13 11 84.62 51 21 41.18
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
79 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 12 7 58.33 11 5 45.45 13 0 0.00 13 0 0.00 16 11 68.75 10 10 100.00 75 33 44.00
80 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย 8 6 75.00 5 5 100.00 5 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 9 9 100.00 38 20 52.63
81 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 19 17 89.47 19 11 57.89 17 0 0.00 13 0 0.00 21 14 66.67 17 16 94.12 106 58 54.72
82 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 15 14 93.33 18 17 94.44 15 0 0.00 18 0 0.00 15 15 100.00 17 16 94.12 98 62 63.27
83 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสัทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 16 9 56.25 18 16 88.89 19 0 0.00 10 0 0.00 17 0 0.00 19 17 89.47 99 42 42.42
87 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 7 0 0.00 20 12 60.00 21 0 0.00 19 0 0.00 13 1 7.69 18 8 44.44 98 21 21.43
88 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 6 2 33.33 2 1 50.00 3 1 33.33 5 1 20.00 7 0 0.00 10 8 80.00 33 13 39.39
รวมทั้งอำเภอ 184 107 58.15 184 109 59.24 166 10 6.02 167 14 8.38 194 77 39.69 185 156 84.32 1080 473 43.80

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
89 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 40 28 70.00 30 1 3.33 31 0 0.00 41 17 41.46 26 1 3.85 36 14 38.89 204 61 29.90
90 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 11 4 36.36 9 2 22.22 11 1 9.09 10 2 20.00 3 0 0.00 7 5 71.43 51 14 27.45
91 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 5 4 80.00 11 2 18.18 8 0 0.00 11 2 18.18 10 0 0.00 14 6 42.86 59 14 23.73
92 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 140 47 33.57 117 4 3.42 184 4 2.17 173 3 1.73 190 13 6.84 182 25 13.74 986 96 9.74
94 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 18 12 66.67 11 1 9.09 10 0 0.00 13 0 0.00 18 1 5.56 10 2 20.00 80 16 20.00
95 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 18 10 55.56 8 1 12.50 7 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 12 1 8.33 57 12 21.05
96 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 5 4 80.00 13 5 38.46 10 0 0.00 15 0 0.00 10 2 20.00 11 5 45.45 64 16 25.00
98 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 8 6 75.00 12 0 0.00 17 0 0.00 18 1 5.56 8 0 0.00 12 4 33.33 75 11 14.67
99 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 7 7 100.00 5 1 20.00 6 0 0.00 10 0 0.00 10 2 20.00 7 3 42.86 45 13 28.89
100 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 19 14 73.68 18 10 55.56 16 0 0.00 15 0 0.00 12 0 0.00 15 14 93.33 95 38 40.00
101 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 4 2 50.00 5 2 40.00 4 2 50.00 3 1 33.33 3 2 66.67 4 4 100.00 23 13 56.52
102 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 2 1 50.00 4 1 25.00 3 1 33.33 4 0 0.00 3 2 66.67 8 5 62.50 24 10 41.67
103 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลไผ่รอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 15 11 73.33 15 11 73.33 12 0 0.00 16 0 0.00 15 0 0.00 12 7 58.33 85 29 34.12
105 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 2 1 50.00 10 4 40.00 4 0 0.00 6 3 50.00 3 1 33.33 3 3 100.00 28 12 42.86
106 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 20 16 80.00 14 2 14.29 16 0 0.00 12 0 0.00 5 1 20.00 24 9 37.50 91 28 30.77
108 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 16 9 56.25 20 2 10.00 9 0 0.00 16 0 0.00 21 1 4.76 1 0 0.00 83 12 14.46
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
109 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1 0 0.00 7 2 28.57 5 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 9 7 77.78 29 9 31.03
110 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 4 1 25.00 2 0 0.00 7 2 28.57 18 3 16.67
111 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00 0 0 4 0 0.00
112 รพ.สต.ดงเสือเหลือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเสือเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 19 12 63.16 18 0 0.00 28 1 3.57 25 0 0.00 23 0 0.00 22 9 40.91 135 22 16.30
114 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 7 6 85.71 7 0 0.00 13 0 0.00 16 0 0.00 16 0 0.00 13 7 53.85 72 13 18.06
115 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3 2 66.67 6 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 3 2 66.67 25 4 16.00
116 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 24 19 79.17 20 2 10.00 16 1 6.25 16 0 0.00 28 6 21.43 27 22 81.48 131 50 38.17
117 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 4 2 50.00 8 4 50.00 9 0 0.00 0 0 4 0 0.00 4 2 50.00 29 8 27.59
118 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 31 29 93.55 35 0 0.00 29 0 0.00 29 0 0.00 39 0 0.00 32 20 62.50 195 49 25.13
119 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 11 11 100.00 6 0 0.00 11 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 7 5 71.43 51 16 31.37
120 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 8 6 75.00 7 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 5 3 60.00 34 9 26.47
121 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 3 2 66.67 3 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 3 1 33.33 4 2 50.00 18 5 27.78
122 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 12 7 58.33 12 0 0.00 17 0 0.00 16 0 0.00 16 0 0.00 12 6 50.00 85 13 15.29
123 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 4 3 75.00 2 0 0.00 2 0 0.00 6 0 0.00 1 0 0.00 6 1 16.67 21 4 19.05
รวมทั้งอำเภอ 458 275 60.04 434 57 13.13 488 10 2.05 503 30 5.96 505 33 6.53 509 195 38.31 2897 600 20.71

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
124 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 162 15 9.26 158 24 15.19 154 30 19.48 148 17 11.49 154 18 11.69 169 18 10.65 945 122 12.91
125 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 80 20 25.00 66 14 21.21 70 11 15.71 55 3 5.45 65 4 6.15 60 26 43.33 396 78 19.70
126 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 42 11 26.19 67 31 46.27 73 12 16.44 62 2 3.23 54 2 3.70 61 35 57.38 359 93 25.91
127 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 32 18 56.25 19 8 42.11 30 8 26.67 30 3 10.00 31 1 3.23 25 4 16.00 167 42 25.15
128 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 30 14 46.67 24 5 20.83 19 6 31.58 23 4 17.39 14 1 7.14 22 8 36.36 132 38 28.79
129 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 3 0 0 0 0 2 0 0.00 3 2 66.67 2 1 50.00 5 2 40.00 12 5 41.67
130 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 2 0 0 0 0 0 0 27 12 44.44 27 6 22.22 36 20 55.56 90 38 42.22
131 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตะพานหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 18 11 61.11 11 5 45.45 15 3 20.00 16 3 18.75 10 3 30.00 12 10 83.33 82 35 42.68
133 รพ.สต.ห้วยเกตุ สิริวัฒนา 78 19 24.36 70 8 11.43 76 10 13.16 70 2 2.86 60 4 6.67 73 18 24.66 427 61 14.29
134 รพ.สต.ห้วยเกตุ ดรุณบัณฑิตพิทยา 39 13 33.33 37 16 43.24 47 8 17.02 41 1 2.44 40 2 5.00 45 7 15.56 249 47 18.88
135 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดธงไทยยาราม 9 4 44.44 8 4 50.00 6 2 33.33 8 3 37.50 4 2 50.00 10 5 50.00 45 20 44.44
136 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดโพธิ์ลอย 6 5 83.33 11 5 45.45 1 0 0.00 13 2 15.38 8 5 62.50 6 4 66.67 45 21 46.67
137 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดคลองทองหลาง 1 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 9 7 77.78 29 7 24.14
138 รพ.สต.ห้วยเกตุ บัณฑิตศึกษาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ไทรโรงโขน
139 รพ.สต.หนองพยอม เทพประทาน 50 13 26.00 42 10 23.81 61 7 11.48 45 6 13.33 62 6 9.68 56 15 26.79 316 57 18.04
140 รพ.สต.หนองพยอม วัดป่าแดง 18 8 44.44 13 3 23.08 11 3 27.27 15 3 20.00 18 2 11.11 9 5 55.56 84 24 28.57
141 รพ.สต.หนองพยอม เขาพนมกาวหนองนกยาง 12 4 33.33 5 2 40.00 9 0 0.00 7 3 42.86 13 1 7.69 11 7 63.64 57 17 29.82
142 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ราษฎร์วิทยา 25 8 32.00 17 6 35.29 26 1 3.85 12 0 0.00 21 2 9.52 21 9 42.86 122 26 21.31
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
143 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์พิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 รพ.สต.ดงตะขบ ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 6 5 83.33 14 9 64.29 8 4 50.00 15 4 26.67 13 1 7.69 18 8 44.44 74 31 41.89
145 รพ.สต.ดงตะขบ วัดใหม่สำราญ 3 3 100.00 1 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 3 1 33.33 2 1 50.00 13 5 38.46
146 รพ.สต.ดงตะขบ วัดหนองคล่อ 3 1 33.33 1 1 100.00 4 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0 0 10 2 20.00
147 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองคูณ 11 9 81.82 15 9 60.00 21 0 0.00 22 3 13.64 18 1 5.56 7 6 85.71 94 28 29.79
148 รพ.สต.คลองคูณ วัดวังไคร้ 9 6 66.67 7 2 28.57 9 2 22.22 6 1 16.67 0 0 6 3 50.00 37 14 37.84
149 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดวังสำโรง 15 10 66.67 14 7 50.00 17 5 29.41 17 3 17.65 18 3 16.67 18 10 55.56 99 38 38.38
150 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 13 7 53.85 12 6 50.00 12 2 16.67 18 6 33.33 12 2 16.67 12 5 41.67 79 28 35.44
151 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านหนองหวาย 5 3 60.00 5 3 60.00 2 0 0.00 11 4 36.36 5 1 20.00 6 1 16.67 34 12 35.29
152 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 2 1 50.00 2 0 0.00 3 2 66.67 3 3 100.00 7 1 14.29 7 4 57.14 24 11 45.83
153 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 รพ.สต.วังหว้า วัดวังหว้า 38 31 81.58 35 11 31.43 40 2 5.00 23 1 4.35 31 4 12.90 52 22 42.31 219 71 32.42
155 รพ.สต.วังหว้า วัดท่าปอ 5 4 80.00 8 5 62.50 7 1 14.29 6 0 0.00 8 4 50.00 3 0 0.00 37 14 37.84
156 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 63 27 42.86 55 16 29.09 41 8 19.51 50 2 4.00 47 7 14.89 60 10 16.67 316 70 22.15
157 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนวัดเขารวก 12 8 66.67 22 9 40.91 25 3 12.00 28 1 3.57 22 6 27.27 23 6 26.09 132 33 25.00
158 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม ศูนย์เด็กเล็กบ้านเนินทราย 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
159 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม ศูนย์เด็กเล็กเขาบระเพ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 รพ.สต.วังหลุม สัตตวนาราม 15 9 60.00 16 8 50.00 16 4 25.00 13 3 23.08 12 3 25.00 19 14 73.68 91 41 45.05
161 รพ.สต.วังหลุม ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 12 10 83.33 10 9 90.00 14 1 7.14 12 0 0.00 21 0 0.00 15 13 86.67 84 33 39.29
162 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับหมัน 30 13 43.33 22 9 40.91 29 5 17.24 30 4 13.33 30 7 23.33 19 6 31.58 160 44 27.50
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
163 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับปรู 8 2 25.00 10 5 50.00 5 1 20.00 6 1 16.67 2 0 0.00 4 1 25.00 35 10 28.57
164 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ บ้านบึงประดู่ 8 5 62.50 8 2 25.00 9 2 22.22 8 1 12.50 4 2 50.00 9 4 44.44 46 16 34.78
165 รพ.สต.ไผ่หลวง วัดคลองข่อย 1 1 100.00 7 0 0.00 7 2 28.57 6 4 66.67 6 2 33.33 8 3 37.50 35 12 34.29
รวมทั้งอำเภอ 862 318 36.89 815 252 30.92 877 145 16.53 857 107 12.49 848 105 12.38 918 317 34.53 5177 1244 24.03

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
166 โรงพยาบาลบางมูลนาก อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ 154 117 75.97 134 117 87.31 133 2 1.50 138 10 7.25 147 5 3.40 158 157 99.37 864 408 47.22
167 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 103 77 74.76 71 67 94.37 99 0 0.00 73 1 1.37 109 1 0.92 131 126 96.18 586 272 46.42
168 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากราษฎร์อุทิศ (รอ.) 68 53 77.94 59 45 76.27 69 1 1.45 70 2 2.86 107 3 2.80 105 101 96.19 478 205 42.89
169 โรงพยาบาลบางมูลนาก โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา" 49 28 57.14 54 49 90.74 38 1 2.63 35 1 2.86 52 1 1.92 32 31 96.88 260 111 42.69
170 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล 1 บางมูลนาก 10 4 40.00 16 14 87.50 11 3 27.27 18 0 0.00 10 10 100.00 16 14 87.50 81 45 55.56
171 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 รพ.สต.บางไผ่ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 19 17 89.47 17 16 94.12 24 23 95.83 15 8 53.33 23 20 86.96 14 13 92.86 112 97 86.61
173 รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต ศรีประสิทธิ์วิทยา 13 9 69.23 14 4 28.57 13 5 38.46 10 2 20.00 14 7 50.00 12 9 75.00 76 36 47.37
174 รพ.สต.หอไกร บำรุงราษฎร์วิทยาคม 12 9 75.00 10 9 90.00 7 7 100.00 10 10 100.00 12 12 100.00 8 8 100.00 59 55 93.22
175 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 9 8 88.89 14 2 14.29 16 2 12.50 16 0 0.00 15 0 0.00 17 17 100.00 87 29 33.33
176 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านวังทอง
177 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง บ้านไดปลาดุก 4 4 100.00 14 6 42.86 8 0 0.00 12 0 0.00 9 0 0.00 11 8 72.73 58 18 31.03
178 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง ศูนย์เด็กเล็ก อบต.วังสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ 7 4 57.14 12 6 50.00 9 0 0.00 11 0 0.00 13 0 0.00 12 11 91.67 64 21 32.81
180 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกอไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ภูมิ
181 รพ.สต.วังกรด วัดห้วยเรียงกลาง 7 3 42.86 8 8 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00 30 26 86.67
182 รพ.สต.วังกรด ศูนย์เด็กเล็กอบต.วังกรด4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 รพ.สต.วังกรด ศูนย์เด็กเล็กอบต.วังกรด5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
184 รพ.สต.ห้วยเขน อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 0 0 7 5 71.43 19 3 15.79 21 2 9.52 11 7 63.64 12 6 50.00 70 23 32.86
185 รพ.สต.วังตะกู วัดวังตะกู 15 14 93.33 11 8 72.73 14 1 7.14 15 1 6.67 22 2 9.09 13 6 46.15 90 32 35.56
186 รพ.สต.วังตะกู วังตะกูราษฏร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 รพ.สต.วังตะกู ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลวังตะกู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดาใต้ 10 4 40.00 12 11 91.67 8 0 0.00 13 0 0.00 11 0 0.00 14 13 92.86 68 28 41.18
189 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดากลาง 6 5 83.33 10 8 80.00 5 1 20.00 6 1 16.67 2 1 50.00 7 3 42.86 36 19 52.78
190 รพ.สต.ลำปะดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 9 5 55.56 4 3 75.00 9 1 11.11 7 0 0.00 7 4 57.14 4 4 100.00 40 17 42.50
192 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดลำประดาเหนือ 9 5 55.56 4 3 75.00 9 1 11.11 7 0 0.00 7 4 57.14 4 4 100.00 40 17 42.50
193 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 6 6 100.00 5 4 80.00 7 0 0.00 6 1 16.67 10 6 60.00 8 5 62.50 42 22 52.38
194 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดมะกอกงอ 6 6 100.00 5 4 80.00 7 0 0.00 6 1 16.67 10 6 60.00 8 5 62.50 42 22 52.38
รวมทั้งอำเภอ 516 378 73.26 481 389 80.87 508 54 10.63 492 43 8.74 595 93 15.63 591 546 92.39 3183 1503 47.22

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
195 โรงพยาบาลโพทะเล อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 98 84 85.71 112 99 88.39 103 8 7.77 191 66 34.55 102 69 67.65 130 109 83.85 736 435 59.10
196 โรงพยาบาลโพทะเล วัดโพทะเล 10 8 80.00 12 12 100.00 25 2 8.00 11 0 0.00 15 12 80.00 9 9 100.00 82 43 52.44
197 โรงพยาบาลโพทะเล บ้านวังตายศ 6 5 83.33 4 2 50.00 7 7 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00 8 6 75.00 32 27 84.38
198 โรงพยาบาลโพทะเล โพธิธรรมสุวัฒน์ 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
199 โรงพยาบาลโพทะเล วัดบ้านตาล 0 0 7 7 100.00 9 3 33.33 7 0 0.00 9 7 77.78 3 3 100.00 35 20 57.14
200 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 14 7 50.00 11 4 36.36 13 2 15.38 13 7 53.85 10 8 80.00 22 21 95.45 83 49 59.04
201 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 10 6 60.00 14 12 85.71 12 2 16.67 3 2 66.67 11 11 100.00 12 12 100.00 62 45 72.58
202 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 2 66.67 12 11 91.67 13 10 76.92 9 8 88.89 6 5 83.33 6 6 100.00 49 42 85.71
203 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 0 0 6 3 50.00 4 3 75.00 6 5 83.33 5 5 100.00 1 1 100.00 22 17 77.27
204 รพ.สต.ทะนง 21 11 52.38 20 2 10.00 18 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 36 34 94.44 128 47 36.72
205 รพ.สต.ทะนง ชุมชนทะนงบ้านไร่ 21 11 52.38 20 2 10.00 18 0 0.00 16 0 0.00 18 0 0.00 36 33 91.67 129 46 35.66
206 รพ.สต.ทะนง หนองตะแบก 19 18 94.74 8 7 87.50 18 9 50.00 9 0 0.00 10 0 0.00 18 18 100.00 82 52 63.41
207 รพ.สต.ทะนง ˹ͧ 18 18 100.00 9 7 77.78 18 9 50.00 10 0 0.00 10 0 0.00 18 18 100.00 83 52 62.65
208 รพ.สต.ทะนง 3 2 66.67 1 1 100.00 0 0 0 0 2 1 50.00 1 1 100.00 7 5 71.43
209 รพ.สต.ทะนง น้ำผึ้ง 3 2 66.67 2 1 50.00 0 0 0 0 2 1 50.00 1 1 100.00 8 5 62.50
210 รพ.สต.ทะนง Ⱦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 รพ.สต.ทะนง ศพด.อบต.ทะนง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 รพ.สต.ทะนง Ⱦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 รพ.สต.ทะนง ศพด.หนองตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 รพ.สต.ท่าบัว บ้านท่าบัว 19 16 84.21 9 0 0.00 8 0 0.00 17 0 0.00 11 11 100.00 8 8 100.00 72 35 48.61
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
215 รพ.สต.ท่าบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 รพ.สต.ท่าบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา 22 22 100.00 18 18 100.00 19 19 100.00 16 16 100.00 24 24 100.00 13 13 100.00 112 112 100.00
218 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 32 20 62.50 31 1 3.23 24 13 54.17 27 0 0.00 35 1 2.86 42 21 50.00 191 56 29.32
220 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 32 20 62.50 31 1 3.23 24 13 54.17 27 0 0.00 35 1 2.86 42 21 50.00 191 56 29.32
221 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 12 12 100.00 9 8 88.89 4 2 50.00 7 4 57.14 6 5 83.33 1 1 100.00 39 32 82.05
222 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 12 12 100.00 9 8 88.89 4 2 50.00 7 4 57.14 6 5 83.33 1 1 100.00 39 32 82.05
223 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 8 8 100.00 11 11 100.00 11 7 63.64 7 5 71.43 10 10 100.00 7 7 100.00 54 48 88.89
224 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 8 8 100.00 11 11 100.00 11 7 63.64 7 5 71.43 10 10 100.00 7 7 100.00 54 48 88.89
225 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 7 6 85.71 6 4 66.67 4 3 75.00 6 4 66.67 11 9 81.82 6 6 100.00 40 32 80.00
226 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 7 6 85.71 6 4 66.67 4 3 75.00 6 4 66.67 11 9 81.82 6 6 100.00 40 32 80.00
227 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
235 รพ.สต.ท่าเสา บ้านยี่มุ่ย 15 14 93.33 6 4 66.67 9 5 55.56 10 10 100.00 6 5 83.33 6 6 100.00 52 44 84.62
236 รพ.สต.ท่าเสา บ้านบางพล้อยางหลวง 13 12 92.31 8 7 87.50 10 8 80.00 9 8 88.89 13 13 100.00 12 12 100.00 65 60 92.31
237 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านท่ามะไฟ 8 8 100.00 10 7 70.00 15 15 100.00 15 13 86.67 12 11 91.67 17 17 100.00 77 71 92.21
238 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านพังน้อย 7 6 85.71 3 1 33.33 9 9 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 29 26 89.66
239 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านหนองดง 3 3 100.00 6 3 50.00 8 8 100.00 6 6 100.00 5 5 100.00 8 8 100.00 36 33 91.67
240 รพ.สต.ท่าเสา ท่าเสาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 รพ.สต.ท่าเสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 รพ.สต.ท่าเสา ศูนย์เด็กเล็กนครไชยบวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนวัดคงคาราม 10 7 70.00 16 14 87.50 12 9 75.00 10 0 0.00 7 7 100.00 5 5 100.00 60 42 70.00
244 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง 5 4 80.00 8 1 12.50 8 1 12.50 4 0 0.00 2 0 0.00 5 4 80.00 32 10 31.25
245 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ 4 4 100.00 9 0 0.00 25 1 4.00 16 0 0.00 18 16 88.89 25 22 88.00 97 43 44.33
246 รพ.สต.บางคลาน พิบูลธรรมเวทวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 รพ.สต.บางคลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทธโชติ เทศบาลตำบลบางคลาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านวังแดง 19 18 94.74 16 13 81.25 12 0 0.00 15 1 6.67 16 0 0.00 16 13 81.25 94 45 47.87
249 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 16 13 81.25 10 6 60.00 13 0 0.00 21 0 0.00 11 1 9.09 16 15 93.75 87 35 40.23
250 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านเนินแค 2 2 100.00 1 1 100.00 1 0 0.00 2 2 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00 13 12 92.31
251 รพ.สต.ท่านั่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 รพ.สต.บ้านน้อย โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 15 13 86.67 15 10 66.67 14 10 71.43 20 19 95.00 20 17 85.00 28 24 85.71 112 93 83.04
253 รพ.สต.บ้านน้อย 14 13 92.86 15 10 66.67 14 11 78.57 20 19 95.00 20 17 85.00 28 24 85.71 111 94 84.68
254 รพ.สต.วัดขวาง 17 17 100.00 22 1 4.55 31 0 0.00 18 1 5.56 22 0 0.00 26 26 100.00 136 45 33.09
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
255 รพ.สต.วัดขวาง วัดพร้าว 17 17 100.00 22 1 4.55 31 0 0.00 18 1 5.56 22 0 0.00 26 26 100.00 136 45 33.09
256 รพ.สต.วัดขวาง 11 11 100.00 11 0 0.00 7 0 0.00 10 1 10.00 7 0 0.00 7 7 100.00 53 19 35.85
257 รพ.สต.วัดขวาง วัดขวาง 11 11 100.00 11 0 0.00 7 0 0.00 10 1 10.00 7 0 0.00 7 7 100.00 53 19 35.85
รวมทั้งอำเภอ 573 478 83.42 568 315 55.46 597 201 33.67 629 219 34.82 574 306 53.31 673 586 87.07 3614 2105 58.25

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
258 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 21 20 95.24 19 10 52.63 28 16 57.14 28 24 85.71 29 26 89.66 25 24 96.00 150 120 80.00
259 โรงพยาบาลสามง่าม วัดวังแดง 18 17 94.44 19 5 26.32 12 5 41.67 21 11 52.38 19 19 100.00 21 21 100.00 110 78 70.91
260 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนวัดบ้านไร่ 14 14 100.00 4 1 25.00 13 6 46.15 11 7 63.64 11 11 100.00 22 22 100.00 75 61 81.33
261 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
262 โรงพยาบาลสามง่าม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสามง่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 7 7 100.00 5 4 80.00 6 4 66.67 4 2 50.00 7 7 100.00 10 9 90.00 39 33 84.62
264 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 6 6 100.00 4 3 75.00 6 4 66.67 3 2 66.67 6 6 100.00 9 9 100.00 34 30 88.24
265 รพ.สต.กำแพงดิน ชุมชนบ้านกำแพงดิน 25 15 60.00 23 21 91.30 25 21 84.00 26 24 92.31 28 28 100.00 23 18 78.26 150 127 84.67
266 รพ.สต.กำแพงดิน วัดศรีศรัทธาราม 12 10 83.33 12 9 75.00 7 4 57.14 15 12 80.00 14 11 78.57 14 12 85.71 74 58 78.38
267 รพ.สต.กำแพงดิน บ้านท่าแห 9 6 66.67 12 9 75.00 10 3 30.00 9 2 22.22 16 12 75.00 11 10 90.91 67 42 62.69
268 รพ.สต.กำแพงดิน กำแพงดินพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 รพ.สต.รังนก 16 11 68.75 13 1 7.69 12 0 0.00 21 2 9.52 14 0 0.00 15 15 100.00 91 29 31.87
270 รพ.สต.รังนก บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 16 11 68.75 13 1 7.69 12 0 0.00 21 2 9.52 16 0 0.00 15 15 100.00 93 29 31.18
271 รพ.สต.รังนก 6 6 100.00 12 1 8.33 7 0 0.00 10 0 0.00 3 0 0.00 6 6 100.00 44 13 29.55
272 รพ.สต.รังนก วัดจระเข้ผอม 6 6 100.00 12 1 8.33 7 0 0.00 10 0 0.00 3 0 0.00 6 6 100.00 44 13 29.55
273 รพ.สต.รังนก 6 5 83.33 7 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 6 6 100.00 39 11 28.21
274 รพ.สต.รังนก วัดบ้านใหม่ 6 5 83.33 7 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 7 7 100.00 40 12 30.00
275 รพ.สต.รังนก 4 4 100.00 5 0 0.00 6 1 16.67 6 0 0.00 6 0 0.00 6 6 100.00 33 11 33.33
276 รพ.สต.รังนก บ้านโนนไผ่ขุย 4 4 100.00 5 0 0.00 6 1 16.67 6 0 0.00 6 0 0.00 6 6 100.00 33 11 33.33
277 รพ.สต.รังนก 3 2 66.67 7 0 0.00 5 0 0.00 9 0 0.00 2 0 0.00 10 10 100.00 36 12 33.33
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
278 รพ.สต.รังนก บ้านหนองน้ำเขียว 3 2 66.67 7 0 0.00 5 0 0.00 9 0 0.00 2 0 0.00 10 10 100.00 36 12 33.33
279 รพ.สต.เนินปอ สระยายชีมิตรภาพที่ 79 19 19 100.00 20 18 90.00 16 0 0.00 18 0 0.00 19 0 0.00 19 19 100.00 111 56 50.45
280 รพ.สต.เนินปอ วัดเนินปอ 14 14 100.00 12 5 41.67 8 1 12.50 13 2 15.38 14 1 7.14 3 3 100.00 64 26 40.63
281 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพยอม 2 2 100.00 4 3 75.00 9 0 0.00 7 0 0.00 2 0 0.00 3 3 100.00 27 8 29.63
282 รพ.สต.เนินปอ เนินปอรังนกชนูทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 23 22 95.65 6 6 100.00 10 0 0.00 12 0 0.00 10 1 10.00 14 11 78.57 75 40 53.33
284 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 10 10 100.00 10 9 90.00 7 0 0.00 11 0 0.00 11 1 9.09 8 7 87.50 57 27 47.37
285 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านหนองโสน 45 40 88.89 58 17 29.31 51 0 0.00 47 0 0.00 34 0 0.00 40 30 75.00 275 87 31.64
286 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 17 12 70.59 22 7 31.82 18 0 0.00 9 0 0.00 23 0 0.00 21 19 90.48 110 38 34.55
287 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านป่าแซง 13 9 69.23 8 4 50.00 19 0 0.00 22 0 0.00 21 0 0.00 21 11 52.38 104 24 23.08
288 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนไผ่ใหญ่ 11 10 90.91 7 1 14.29 5 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 14 8 57.14 53 19 35.85
289 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านบึงเฒ่า 1 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50.00
290 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0.00
291 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าแซง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 15 12 80.00 15 0 0.00 18 0 0.00 14 1 7.14 14 0 0.00 17 16 94.12 93 29 31.18
294 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 6 4 66.67 12 0 0.00 17 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 17 13 76.47 79 17 21.52
295 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ 1 1 100.00 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50.00
296 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 359 306 85.24 363 137 37.74 361 66 18.28 391 91 23.27 369 123 33.33 399 352 88.22 2242 1075 47.95

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
297 โรงพยาบาลทับคล้อ บุรพรัตน์วิทยาคาร 17 17 100.00 15 1 6.67 16 1 6.25 18 0 0.00 20 3 15.00 14 13 92.86 100 35 35.00
298 โรงพยาบาลทับคล้อ เทศบาลทับคล้อ 13 13 100.00 18 5 27.78 10 1 10.00 20 2 10.00 14 0 0.00 9 9 100.00 84 30 35.71
299 โรงพยาบาลทับคล้อ อนุบาลทับคล้อ 13 10 76.92 8 1 12.50 5 0 0.00 2 0 0.00 9 0 0.00 3 3 100.00 40 14 35.00
300 โรงพยาบาลทับคล้อ บ้านหนองน้ำเต้า 9 9 100.00 4 0 0.00 11 1 9.09 8 1 12.50 13 4 30.77 7 7 100.00 52 22 42.31
301 โรงพยาบาลทับคล้อ วัดป่าเรไร 6 5 83.33 13 3 23.08 9 1 11.11 9 1 11.11 11 0 0.00 7 6 85.71 55 16 29.09
302 โรงพยาบาลทับคล้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับคล้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 โรงพยาบาลทับคล้อ ศูนย์เด็กเล็กวัดป่าเรไรย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 โรงพยาบาลทับคล้อ ศูนย์เด็กเล็กอนุบาลทับคล้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 โรงพยาบาลทับคล้อ ศูนย์เด็กเล็กบุรพรัตน์วิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดชัยศรี 20 18 90.00 30 1 3.33 24 2 8.33 28 1 3.57 22 0 0.00 29 17 58.62 153 39 25.49
307 รพ.สต.บ้านสายดงยาง ชุมชนวัดสายดงยาง 9 9 100.00 14 4 28.57 12 1 8.33 13 1 7.69 6 0 0.00 8 8 100.00 62 23 37.10
308 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดศรีรัตนวราราม 6 4 66.67 4 1 25.00 5 1 20.00 8 1 12.50 7 1 14.29 4 4 100.00 34 12 35.29
309 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังแดง 16 0 0.00 27 4 14.81 30 1 3.33 25 0 0.00 27 0 0.00 25 21 84.00 150 26 17.33
310 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังหินเพลิง 11 6 54.55 8 5 62.50 9 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 7 4 57.14 47 15 31.91
311 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนเยาวชนศึกษา 61 48 78.69 54 3 5.56 70 1 1.43 77 0 0.00 74 3 4.05 78 77 98.72 414 132 31.88
312 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนวัดเขาทราย 39 33 84.62 39 1 2.56 40 0 0.00 43 0 0.00 43 0 0.00 43 42 97.67 247 76 30.77
313 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนสุธินี 15 12 80.00 8 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 11 0 0.00 7 7 100.00 56 19 33.93
314 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขาพระ 13 9 69.23 13 0 0.00 17 0 0.00 18 0 0.00 18 0 0.00 14 14 100.00 93 23 24.73
315 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขานกยูง 12 2 16.67 12 11 91.67 9 0 0.00 13 0 0.00 10 0 0.00 15 12 80.00 71 25 35.21
316 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 15 0 0.00 11 3 27.27 10 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 10 9 90.00 69 12 17.39
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
317 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก คีรีเทพนิมิต 14 7 50.00 7 0 0.00 15 0 0.00 12 0 0.00 9 0 0.00 14 13 92.86 71 20 28.17
318 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก ไทยรัฐวิทยา60 13 4 30.77 9 0 0.00 12 0 0.00 14 0 0.00 12 0 0.00 14 14 100.00 74 18 24.32
319 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก วัดสัตตศิลาอาสน์ 5 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 7 1 14.29 7 0 0.00 39 1 2.56
320 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก บ้านเขาโล้น 2 0 0.00 8 1 12.50 2 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 23 1 4.35
321 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 5 5 100.00 4 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 1 1 100.00 19 6 31.58
322 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง โรงเรียนบ้านท้ายทุ่ง 5 5 100.00 4 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 1 1 100.00 19 6 31.58
323 รพ.สต.ท้ายทุ่ง สี่แยกเขาดิน 12 11 91.67 6 0 0.00 10 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 10 10 100.00 63 21 33.33
324 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดวังกระชัน 7 7 100.00 6 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 10 10 100.00 40 17 42.50
325 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดเขาส้าน 4 4 100.00 0 0 1 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 4 4 100.00 14 8 57.14
326 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดบางเบน 2 2 100.00 5 5 100.00 1 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 1 1 100.00 13 8 61.54
327 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วันทีสถิตย์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00
328 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง วัดไดอีเผือก 15 10 66.67 9 0 0.00 8 1 12.50 5 0 0.00 12 0 0.00 15 9 60.00 64 20 31.25
329 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง บ้านเนินม่วง 1 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00
330 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง บ้านหนองจอก 0 0 3 1 33.33 2 0 0.00 1 0 0.00 0 0 2 0 0.00 8 1 12.50
รวมทั้งอำเภอ 360 250 69.44 348 50 14.37 359 11 3.06 374 7 1.87 377 12 3.18 368 316 85.87 2186 646 29.55

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
331 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 50 41 82.00 58 31 53.45 81 0 0.00 71 1 1.41 70 36 51.43 74 65 87.84 404 174 43.07
332 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนเทศบาลสากเหล็ก 27 23 85.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 23 85.19
333 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านปากดง 10 9 90.00 9 7 77.78 11 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 19 11 57.89 63 27 42.86
334 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง 10 10 100.00 8 4 50.00 10 0 0.00 6 0 0.00 2 2 100.00 12 12 100.00 48 28 58.33
335 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านทุ่งสำราญ 7 7 100.00 12 8 66.67 14 0 0.00 13 0 0.00 8 0 0.00 10 8 80.00 64 23 35.94
336 รพ.สต.สากเหล็ก สากเหล็กวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 รพ.สต.สากเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สากเหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 รพ.สต.บ้านหนองกรด บ้านท่าพิกุล 8 5 62.50 7 6 85.71 12 0 0.00 12 0 0.00 5 0 0.00 7 5 71.43 51 16 31.37
339 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 16 9 56.25 21 0 0.00 22 0 0.00 21 1 4.76 25 0 0.00 30 26 86.67 135 36 26.67
340 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังอ้อ 15 12 80.00 13 1 7.69 19 0 0.00 22 0 0.00 20 0 0.00 25 15 60.00 114 28 24.56
341 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองตะเคียน 13 8 61.54 14 2 14.29 10 0 0.00 12 0 0.00 18 0 0.00 16 12 75.00 83 22 26.51
342 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองจั่ว 12 4 33.33 11 3 27.27 3 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 1 1 100.00 33 8 24.24
343 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองสาหร่าย 9 3 33.33 8 4 50.00 3 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 3 2 66.67 30 9 30.00
344 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายใหญ่ 14 0 0.00 13 0 0.00 11 0 0.00 10 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 79 0 0.00
345 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 18 0 0.00
346 รพ.สต.วังทับไทร ตลุกหิน 12 10 83.33 3 0 0.00 10 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 10 10 100.00 46 20 43.48
347 รพ.สต.วังทับไทร วังทับไทร 7 7 100.00 5 0 0.00 12 0 0.00 18 0 0.00 16 0 0.00 12 11 91.67 70 18 25.71
348 รพ.สต.วังทับไทร หนองสองห้อง 5 4 80.00 2 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 6 6 100.00 24 10 41.67
รวมทั้งอำเภอ 217 152 70.05 185 66 35.68 224 0 0.00 211 2 0.95 208 38 18.27 244 184 75.41 1289 442 34.29

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
โรงพยาบาลบึงนาราง
349 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) 19 18 94.74 16 14 87.50 23 16 69.57 15 12 80.00 22 21 95.45 21 17 80.95 116 98 84.48
350 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนบ้านวังพร้าว 3 3 100.00 4 2 50.00 11 10 90.91 10 8 80.00 14 11 78.57 10 9 90.00 52 43 82.69
351 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 27 20 74.07 20 17 85.00 25 2 8.00 27 0 0.00 22 1 4.55 30 24 80.00 151 64 42.38
352 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 27 20 74.07 20 17 85.00 25 2 8.00 28 0 0.00 25 1 4.00 28 24 85.71 153 64 41.83
353 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 19 15 78.95 19 19 100.00 20 1 5.00 21 0 0.00 14 13 92.86 8 8 100.00 101 56 55.45
354 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านทุ่งทอง 19 15 78.95 19 19 100.00 20 1 5.00 21 0 0.00 13 13 100.00 8 8 100.00 100 56 56.00
355 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 4 3 75.00 9 9 100.00 9 9 100.00 3 1 33.33 3 3 100.00 2 2 100.00 30 27 90.00
356 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านบึงลี 4 3 75.00 9 9 100.00 9 9 100.00 3 1 33.33 3 3 100.00 2 2 100.00 30 27 90.00
357 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 2 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
358 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง บ้านแหลมรัง 32 23 71.88 32 14 43.75 43 37 86.05 42 4 9.52 45 44 97.78 50 48 96.00 244 170 69.67
360 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง แหลมรังวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านบึงทับจั่น 34 18 52.94 14 12 85.71 28 8 28.57 28 5 17.86 21 6 28.57 28 27 96.43 153 76 49.67
362 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านโป่งวัวแดง 30 26 86.67 44 36 81.82 48 3 6.25 38 1 2.63 35 2 5.71 44 37 84.09 239 105 43.93
363 รพ.สต.บางลาย บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ 68 3 4.41 28 0 0.00 8 1 12.50 5 0 0.00 8 7 87.50 10 2 20.00 127 13 10.24
364 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายเหนือ 36 4 11.11 38 4 10.53 32 2 6.25 20 1 5.00 13 3 23.08 32 24 75.00 171 38 22.22
365 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายใต้ 14 4 28.57 9 0 0.00 4 0 0.00 10 2 20.00 10 8 80.00 8 7 87.50 55 21 38.18
366 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านคลองข่อย 9 2 22.22 4 1 25.00 3 0 0.00 2 2 100.00 5 5 100.00 11 6 54.55 34 16 47.06
367 รพ.สต.บางลาย บางลายพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
368 รพ.สต.บางลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางลาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านหนองแขม 17 10 58.82 11 11 100.00 17 9 52.94 16 14 87.50 9 8 88.89 18 16 88.89 88 68 77.27
370 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 11 11 100.00 6 6 100.00 12 9 75.00 10 8 80.00 8 7 87.50 11 11 100.00 58 52 89.66
371 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 5 3 60.00 5 3 60.00 5 2 40.00 3 2 66.67 2 2 100.00 6 4 66.67 26 16 61.54
รวมทั้งอำเภอ 380 201 52.89 307 193 62.87 342 121 35.38 302 61 20.20 272 158 58.09 327 276 84.40 1930 1010 52.33

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
โรงพยาบาลดงเจริญ
372 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วัดวังเรือน 37 2 5.41 25 0 0.00 15 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 25 23 92.00 136 25 18.38
373 รพ.สต.วังงิ้วใต้ อนุบาลดงเจริญ 11 8 72.73 24 0 0.00 13 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 14 14 100.00 84 22 26.19
374 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังงิ้วใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเรือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วังงิ้ววิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 รพ.สต.วังงิ้วใต้ บ้านวังกะทะ 0 0 1 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 23 5 21.74
378 รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 34 26 76.47 26 0 0.00 23 0 0.00 28 0 0.00 32 2 6.25 35 27 77.14 178 55 30.90
379 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว วัดใหม่ดงเจริญ 5 5 100.00 4 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 6 0 0.00 15 13 86.67 57 18 31.58
380 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสองห้อง 10 10 100.00 4 4 100.00 3 0 0.00 7 0 0.00 7 4 57.14 7 7 100.00 38 25 65.79
381 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ 9 8 88.89 15 13 86.67 9 7 77.78 19 0 0.00 15 14 93.33 8 8 100.00 75 50 66.67
382 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสนวน 6 6 100.00 5 4 80.00 3 0 0.00 5 0 0.00 7 4 57.14 3 3 100.00 29 17 58.62
383 รพ.สต.ห้วยพุก บ้านไดลึกประชานุสรณ์ 16 12 75.00 14 0 0.00 14 1 7.14 12 1 8.33 19 1 5.26 20 20 100.00 95 35 36.84
384 รพ.สต.ห้วยพุก ห้วยพุกวิทยา 9 7 77.78 7 1 14.29 9 1 11.11 10 0 0.00 8 3 37.50 10 7 70.00 53 19 35.85
385 รพ.สต.ห้วยพุก วัดใหม่วังหว้า 6 3 50.00 13 5 38.46 15 3 20.00 11 1 9.09 9 3 33.33 12 8 66.67 66 23 34.85
386 รพ.สต.ห้วยพุก ดงเจริญพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 รพ.สต.ห้วยพุก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดห้วยพุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 รพ.สต.สำนักขุนเณร สำนักขุนเณร 21 13 61.90 20 19 95.00 32 8 25.00 21 0 0.00 19 16 84.21 25 21 84.00 138 77 55.80
389 รพ.สต.สำนักขุนเณร วังบงค์ 4 3 75.00 2 2 100.00 5 4 80.00 0 0 3 3 100.00 2 2 100.00 16 14 87.50
390 รพ.สต.สำนักขุนเณร หนองง้าว 4 2 50.00 1 1 100.00 2 0 0.00 4 2 50.00 4 4 100.00 6 5 83.33 21 14 66.67
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
391 รพ.สต.สำนักขุนเณร วังหินแรง 0 0 1 1 100.00 2 2 100.00 0 0 3 3 100.00 2 2 100.00 8 8 100.00
รวมทั้งอำเภอ 172 105 61.05 162 50 30.86 161 26 16.15 164 4 2.44 169 57 33.73 189 165 87.30 1017 407 40.02

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
392 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 142 83 58.45 93 50 53.76 116 3 2.59 94 2 2.13 76 0 0.00 128 84 65.63 649 222 34.21
393 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนวัดปลวกสูง 14 10 71.43 21 5 23.81 12 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 24 16 66.67 102 31 30.39
394 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนบ้านนิคม 14 12 85.71 21 9 42.86 23 0 0.00 10 0 0.00 25 0 0.00 19 15 78.95 112 36 32.14
395 รพ.สต.บ้านนา 11 7 63.64 8 6 75.00 7 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 11 9 81.82 53 22 41.51
396 รพ.สต.บ้านนา บ้านนา 11 7 63.64 8 6 75.00 7 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 11 9 81.82 53 22 41.51
397 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 33 25 75.76 17 6 35.29 24 0 0.00 34 0 0.00 30 0 0.00 29 29 100.00 167 60 35.93
398 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนวัดโนนสะเดา 9 8 88.89 9 9 100.00 12 0 0.00 16 0 0.00 14 0 0.00 16 14 87.50 76 31 40.79
399 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บึงบัวพิทยาคม 36 28 77.78 34 10 29.41 24 0 0.00 29 0 0.00 27 0 0.00 32 25 78.13 182 63 34.62
400 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บ้านยางตะพาย 12 8 66.67 17 0 0.00 21 0 0.00 14 1 7.14 17 0 0.00 18 8 44.44 99 17 17.17
401 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว ยางสุขวัฒน์ 12 12 100.00 8 5 62.50 6 0 0.00 10 0 0.00 9 0 0.00 9 9 100.00 54 26 48.15
402 รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว บ้านหนองขาว 35 29 82.86 25 0 0.00 33 0 0.00 35 1 2.86 38 0 0.00 36 24 66.67 202 54 26.73
403 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ วัดวังตะขบ 10 7 70.00 9 7 77.78 17 0 0.00 11 0 0.00 9 1 11.11 23 0 0.00 79 15 18.99
404 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านโนนทอง 9 0 0.00 11 6 54.55 8 0 0.00 3 0 0.00 5 1 20.00 5 3 60.00 41 10 24.39
405 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านหนองริ้น 8 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 8 1 12.50 34 1 2.94
406 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดกลางวงศ์มณี 12 9 75.00 10 10 100.00 16 1 6.25 19 1 5.26 11 0 0.00 15 6 40.00 83 27 32.53
407 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดโนนป่าแดง 8 5 62.50 8 7 87.50 8 1 12.50 10 0 0.00 10 2 20.00 4 4 100.00 48 19 39.58
408 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อนุบาลวชิรบารมี 6 6 100.00 2 1 50.00 4 0 0.00 7 0 0.00 9 3 33.33 10 6 60.00 38 16 42.11
409 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดหนองหลุม 5 4 80.00 5 4 80.00 8 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 16 16 100.00 48 24 50.00
410 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านยางนกกระทุง 4 4 100.00 7 6 85.71 4 0 0.00 3 0 0.00 3 2 66.67 7 5 71.43 28 17 60.71
411 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านบัวยาง 3 1 33.33 3 3 100.00 4 0 0.00 2 0 0.00 0 0 8 8 100.00 20 12 60.00
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
412 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วชิรบารมีพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 20 15 75.00 26 20 76.92 12 0 0.00 15 0 0.00 23 0 0.00 22 14 63.64 118 49 41.53
414 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม บ้านสระบรเพ็ด 16 1 6.25 20 10 50.00 13 1 7.69 17 1 5.88 5 0 0.00 13 12 92.31 84 25 29.76
415 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม วังโมกข์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 430 281 65.35 368 180 48.91 382 6 1.57 372 6 1.61 354 9 2.54 464 317 68.32 2370 799 33.71


ประมวลผลเมื่อ 7 พ.ค. 62  09:58:40

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร