ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
1 โรงพยาบาลพิจิตร 704 490 69.60 755 507 67.15 832 14 1.68 887 15 1.69 878 8 0.91 890 202 22.70
2 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 208 139 66.83 169 116 68.64 170 0 0.00 179 5 2.79 182 3 1.65 165 132 80.00
3 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 66 56 84.85 52 40 76.92 60 0 0.00 76 2 2.63 90 4 4.44 60 56 93.33
4 รพ.สต.บ้านบุ่ง 55 8 14.55 59 6 10.17 56 0 0.00 85 0 0.00 100 1 1.00 72 14 19.44
5 รพ.สต.ป่ามะคาบ 48 36 75.00 41 8 19.51 46 0 0.00 42 0 0.00 40 2 5.00 56 39 69.64
6 รพ.สต.หัวดง 39 29 74.36 56 47 83.93 60 0 0.00 62 0 0.00 54 1 1.85 40 35 87.50
7 รพ.สต.เมืองเก่า 35 2 5.71 39 8 20.51 40 2 5.00 19 0 0.00 34 1 2.94 32 0 0.00
8 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 24 19 79.17 20 20 100.00 21 20 95.24 29 2 6.90 32 10 31.25 50 36 72.00
9 รพ.สต.ย่านยาว 23 19 82.61 26 24 92.31 9 9 100.00 9 7 77.78 10 7 70.00 9 8 88.89
10 รพ.สต.ดงป่าคำ 23 1 4.35 12 1 8.33 18 0 0.00 7 0 0.00 23 0 0.00 13 2 15.38
11 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 17 17 100.00 22 0 0.00 20 0 0.00 21 1 4.76 18 0 0.00 35 27 77.14
12 รพ.สต.โรงช้าง 15 1 6.67 16 0 0.00 6 0 0.00 11 0 0.00 10 0 0.00 24 0 0.00
13 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 15 0 0.00 20 0 0.00 19 1 5.26 13 1 7.69 10 0 0.00 13 0 0.00
14 รพ.สต.ปากทาง 13 12 92.31 19 8 42.11 10 5 50.00 18 0 0.00 12 2 16.67 18 14 77.78
15 รพ.สต.ฆะมัง 11 10 90.91 7 0 0.00 16 2 12.50 10 0 0.00 8 0 0.00 13 12 92.31
16 รพ.สต.สายคำโห้ 11 9 81.82 17 1 5.88 14 0 0.00 19 0 0.00 19 0 0.00 14 12 85.71
17 รพ.สต.บ้านดาน 8 7 87.50 10 6 60.00 10 7 70.00 7 5 71.43 10 3 30.00 7 5 71.43
18 รพ.สต.ไผ่ขวาง 8 8 100.00 8 6 75.00 19 12 63.16 20 0 0.00 21 4 19.05 33 30 90.91
รวมทั้งอำเภอ 1323 863 65.23 1348 798 59.20 1426 72 5.05 1514 38 2.51 1551 46 2.97 1544 624 40.41

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
19 โรงพยาบาลวังทรายพูน 58 38 65.52 41 31 75.61 36 0 0.00 39 0 0.00 42 0 0.00 25 23 92.00
20 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 36 9 25.00 42 6 14.29 32 9 28.13 38 13 34.21 46 36 78.26 47 38 80.85
21 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 34 31 91.18 37 28 75.68 32 0 0.00 31 0 0.00 36 29 80.56 34 32 94.12
22 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 20 13 65.00 16 10 62.50 18 0 0.00 18 0 0.00 22 11 50.00 19 19 100.00
23 รพ.สต.หนองพระ 16 9 56.25 18 16 88.89 19 0 0.00 10 0 0.00 17 0 0.00 19 17 89.47
24 รพ.สต.หนองปล้อง 13 2 15.38 22 13 59.09 24 1 4.17 24 1 4.17 20 1 5.00 28 16 57.14
25 รพ.สต.หนองปลาไหล 7 5 71.43 8 5 62.50 5 0 0.00 7 0 0.00 11 0 0.00 13 11 84.62
26 รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
รวมทั้งอำเภอ 184 107 58.15 184 109 59.24 166 10 6.02 167 14 8.38 194 77 39.69 185 156 84.32

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
27 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 176 69 39.20 136 6 4.41 201 4 1.99 191 3 1.57 215 14 6.51 204 28 13.73
28 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 56 36 64.29 50 5 10.00 50 1 2.00 62 21 33.87 39 1 2.56 57 25 43.86
29 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 53 48 90.57 51 0 0.00 45 0 0.00 45 0 0.00 56 1 1.79 48 30 62.50
30 รพ.สต.ดงเสือเหลือง 38 25 65.79 42 6 14.29 33 0 0.00 35 1 2.86 36 2 5.56 41 18 43.90
31 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 29 20 68.97 31 0 0.00 43 1 2.33 45 0 0.00 46 0 0.00 38 18 47.37
32 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 28 21 75.00 28 6 21.43 25 1 4.00 16 0 0.00 32 6 18.75 31 24 77.42
33 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 25 17 68.00 27 13 48.15 23 3 13.04 22 1 4.55 18 4 22.22 27 23 85.19
34 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 17 12 70.59 25 15 60.00 16 0 0.00 22 3 13.64 18 1 5.56 15 10 66.67
35 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 16 10 62.50 14 0 0.00 19 0 0.00 22 0 0.00 17 0 0.00 18 7 38.89
36 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 15 13 86.67 17 1 5.88 23 0 0.00 28 1 3.57 18 2 11.11 19 7 36.84
37 รพ.สต.วังจิก 5 4 80.00 13 5 38.46 10 0 0.00 15 0 0.00 10 2 20.00 11 5 45.45
รวมทั้งอำเภอ 458 275 60.04 434 57 13.13 488 10 2.05 503 30 5.96 505 33 6.53 509 195 38.31

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
38 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 346 78 22.54 334 82 24.55 348 67 19.25 348 43 12.36 347 33 9.51 378 113 29.89
39 รพ.สต.ห้วยเกตุ 133 41 30.83 129 33 25.58 136 20 14.71 136 8 5.88 118 13 11.02 143 41 28.67
40 รพ.สต.หนองพยอม 80 25 31.25 60 15 25.00 81 10 12.35 67 12 17.91 93 9 9.68 76 27 35.53
41 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 76 35 46.05 77 25 32.47 66 11 16.67 78 3 3.85 69 13 18.84 83 16 19.28
42 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 46 20 43.48 40 16 40.00 43 8 18.60 44 6 13.64 36 9 25.00 32 11 34.38
43 รพ.สต.วังหว้า 43 35 81.40 43 16 37.21 47 3 6.38 29 1 3.45 39 8 20.51 55 22 40.00
44 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 35 21 60.00 33 16 48.48 34 9 26.47 49 16 32.65 42 7 16.67 43 20 46.51
45 รพ.สต.วังหลุม 27 19 70.37 26 17 65.38 30 5 16.67 25 3 12.00 33 3 9.09 34 27 79.41
46 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 25 8 32.00 17 6 35.29 26 1 3.85 12 0 0.00 21 2 9.52 21 9 42.86
47 รพ.สต.คลองคูณ 20 15 75.00 22 11 50.00 30 2 6.67 28 4 14.29 18 1 5.56 13 9 69.23
48 รพ.สต.งิ้วราย 18 11 61.11 11 5 45.45 15 3 20.00 16 3 18.75 10 3 30.00 12 10 83.33
49 รพ.สต.ดงตะขบ 12 9 75.00 16 10 62.50 14 4 28.57 19 4 21.05 16 2 12.50 20 9 45.00
50 รพ.สต.ไผ่หลวง 1 1 100.00 7 0 0.00 7 2 28.57 6 4 66.67 6 2 33.33 8 3 37.50
51 รพ.สต.ไทรโรงโขน
รวมทั้งอำเภอ 862 318 36.89 815 252 30.92 877 145 16.53 857 107 12.49 848 105 12.38 918 317 34.53

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
52 โรงพยาบาลบางมูลนาก 384 279 72.66 334 292 87.43 350 7 2.00 334 14 4.19 425 20 4.71 442 429 97.06
53 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 30 22 73.33 18 14 77.78 32 2 6.25 26 2 7.69 34 20 58.82 24 18 75.00
54 รพ.สต.บางไผ่ 19 17 89.47 17 16 94.12 24 23 95.83 15 8 53.33 23 20 86.96 14 13 92.86
55 รพ.สต.ลำปะดา 16 9 56.25 22 19 86.36 13 1 7.69 19 1 5.26 13 1 7.69 21 16 76.19
56 รพ.สต.วังตะกู 15 14 93.33 11 8 72.73 14 1 7.14 15 1 6.67 22 2 9.09 13 6 46.15
57 รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต 13 9 69.23 14 4 28.57 13 5 38.46 10 2 20.00 14 7 50.00 12 9 75.00
58 รพ.สต.หอไกร 12 9 75.00 10 9 90.00 7 7 100.00 10 10 100.00 12 12 100.00 8 8 100.00
59 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 9 8 88.89 14 2 14.29 16 2 12.50 16 0 0.00 15 0 0.00 17 17 100.00
60 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ 7 4 57.14 12 6 50.00 9 0 0.00 11 0 0.00 13 0 0.00 12 11 91.67
61 รพ.สต.วังกรด 7 3 42.86 8 8 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00
62 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 4 4 100.00 14 6 42.86 8 0 0.00 12 0 0.00 9 0 0.00 11 8 72.73
63 รพ.สต.ห้วยเขน 0 0 7 5 71.43 19 3 15.79 21 2 9.52 11 7 63.64 12 6 50.00
64 รพ.สต.บ้านวังทอง
65 รพ.สต.ภูมิ
รวมทั้งอำเภอ 516 378 73.26 481 389 80.87 508 54 10.63 492 43 8.74 595 93 15.63 591 546 92.39

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
66 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 118 92 77.97 114 48 42.11 86 50 58.14 94 26 27.66 124 50 40.32 112 70 62.50
67 โรงพยาบาลโพทะเล 115 98 85.22 135 120 88.89 144 20 13.89 212 69 32.55 130 92 70.77 150 127 84.67
68 รพ.สต.ทะนง 85 62 72.94 60 20 33.33 72 18 25.00 51 0 0.00 59 2 3.39 110 105 95.45
69 รพ.สต.วัดขวาง 56 56 100.00 66 2 3.03 76 0 0.00 56 4 7.14 58 0 0.00 66 66 100.00
70 รพ.สต.ท่าเสา 46 43 93.48 33 22 66.67 51 45 88.24 44 41 93.18 39 37 94.87 46 46 100.00
71 รพ.สต.ท่านั่ง 37 33 89.19 27 20 74.07 26 0 0.00 38 3 7.89 30 4 13.33 36 32 88.89
72 รพ.สต.บ้านน้อย 29 26 89.66 30 20 66.67 28 21 75.00 40 38 95.00 40 34 85.00 56 48 85.71
73 รพ.สต.ท้ายน้ำ 27 15 55.56 43 30 69.77 42 17 40.48 31 22 70.97 32 29 90.63 41 40 97.56
74 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 22 22 100.00 18 18 100.00 19 19 100.00 16 16 100.00 24 24 100.00 13 13 100.00
75 รพ.สต.ท่าบัว 19 16 84.21 9 0 0.00 8 0 0.00 17 0 0.00 11 11 100.00 8 8 100.00
76 รพ.สต.บางคลาน 19 15 78.95 33 15 45.45 45 11 24.44 30 0 0.00 27 23 85.19 35 31 88.57
รวมทั้งอำเภอ 573 478 83.42 568 315 55.46 597 201 33.67 629 219 34.82 574 306 53.31 673 586 87.07

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
77 รพ.สต.หนองโสน 87 71 81.61 96 30 31.25 93 0 0.00 86 0 0.00 87 0 0.00 96 68 70.83
78 รพ.สต.รังนก 70 56 80.00 88 4 4.55 76 2 2.63 100 4 4.00 68 0 0.00 87 87 100.00
79 โรงพยาบาลสามง่าม 53 51 96.23 43 16 37.21 53 27 50.94 60 42 70.00 59 56 94.92 68 67 98.53
80 รพ.สต.กำแพงดิน 46 31 67.39 47 39 82.98 42 28 66.67 50 38 76.00 58 51 87.93 48 40 83.33
81 รพ.สต.เนินปอ 35 35 100.00 36 26 72.22 33 1 3.03 38 2 5.26 35 1 2.86 25 25 100.00
82 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 33 32 96.97 16 15 93.75 17 0 0.00 23 0 0.00 21 2 9.52 22 18 81.82
83 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 22 17 77.27 28 0 0.00 35 0 0.00 27 1 3.70 28 0 0.00 34 29 85.29
84 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 13 13 100.00 9 7 77.78 12 8 66.67 7 4 57.14 13 13 100.00 19 18 94.74
รวมทั้งอำเภอ 359 306 85.24 363 137 37.74 361 66 18.28 391 91 23.27 369 123 33.33 399 352 88.22

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
85 รพ.สต.เขาทราย 140 104 74.29 126 15 11.90 145 1 0.69 157 0 0.00 156 3 1.92 157 152 96.82
86 โรงพยาบาลทับคล้อ 58 54 93.10 58 10 17.24 51 4 7.84 57 4 7.02 67 7 10.45 40 38 95.00
87 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 42 11 26.19 27 3 11.11 37 0 0.00 38 0 0.00 32 0 0.00 38 36 94.74
88 รพ.สต.บ้านสายดงยาง 35 31 88.57 48 6 12.50 41 4 9.76 49 3 6.12 35 1 2.86 41 29 70.73
89 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 27 6 22.22 35 9 25.71 39 1 2.56 30 0 0.00 34 0 0.00 32 25 78.13
90 รพ.สต.ท้ายทุ่ง 25 24 96.00 17 5 29.41 19 0 0.00 22 0 0.00 23 0 0.00 26 25 96.15
91 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 16 10 62.50 13 1 7.69 13 1 7.69 7 0 0.00 14 0 0.00 19 9 47.37
92 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 10 10 100.00 8 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 2 2 100.00
93 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 7 0 0.00 16 1 6.25 10 0 0.00 6 0 0.00 10 1 10.00 13 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 360 250 69.44 348 50 14.37 359 11 3.06 374 7 1.87 377 12 3.18 368 316 85.87

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
94 โรงพยาบาลสากเหล็ก 77 64 83.12 58 31 53.45 81 0 0.00 71 1 1.41 70 36 51.43 74 65 87.84
95 รพ.สต.คลองทราย 34 15 44.12 33 9 27.27 16 0 0.00 17 0 0.00 26 0 0.00 20 15 75.00
96 รพ.สต.ท่าเยี่ยม 31 21 67.74 34 1 2.94 41 0 0.00 43 1 2.33 45 0 0.00 55 41 74.55
97 รพ.สต.สากเหล็ก 27 26 96.30 29 19 65.52 35 0 0.00 26 0 0.00 17 2 11.76 41 31 75.61
98 รพ.สต.วังทับไทร 24 21 87.50 10 0 0.00 23 0 0.00 27 0 0.00 28 0 0.00 28 27 96.43
99 รพ.สต.หนองหญ้าไทร 16 0 0.00 14 0 0.00 16 0 0.00 15 0 0.00 17 0 0.00 19 0 0.00
100 รพ.สต.บ้านหนองกรด 8 5 62.50 7 6 85.71 12 0 0.00 12 0 0.00 5 0 0.00 7 5 71.43
รวมทั้งอำเภอ 217 152 70.05 185 66 35.68 224 0 0.00 211 2 0.95 208 38 18.27 244 184 75.41

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
101 รพ.สต.บางลาย 127 13 10.24 79 5 6.33 47 3 6.38 37 5 13.51 36 23 63.89 61 39 63.93
102 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 102 76 74.51 96 90 93.75 108 24 22.22 103 2 1.94 80 34 42.50 78 68 87.18
103 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 64 44 68.75 58 48 82.76 76 11 14.47 66 6 9.09 56 8 14.29 72 64 88.89
104 รพ.สต.บึงนาราง 33 24 72.73 22 20 90.91 34 20 58.82 29 24 82.76 19 17 89.47 35 31 88.57
105 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 32 23 71.88 32 14 43.75 43 37 86.05 42 4 9.52 45 44 97.78 50 48 96.00
106 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 22 21 95.45 20 16 80.00 34 26 76.47 25 20 80.00 36 32 88.89 31 26 83.87
107 โรงพยาบาลบึงนาราง
รวมทั้งอำเภอ 380 201 52.89 307 193 62.87 342 121 35.38 302 61 20.20 272 158 58.09 327 276 84.40

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
108 รพ.สต.วังงิ้วใต้ 48 10 20.83 50 0 0.00 31 0 0.00 33 0 0.00 37 0 0.00 44 42 95.45
109 รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 34 26 76.47 26 0 0.00 23 0 0.00 28 0 0.00 32 2 6.25 35 27 77.14
110 รพ.สต.ห้วยพุก 31 22 70.97 34 6 17.65 38 5 13.16 33 2 6.06 36 7 19.44 42 35 83.33
111 รพ.สต.สำนักขุนเณร 29 18 62.07 24 23 95.83 41 14 34.15 25 2 8.00 29 26 89.66 35 30 85.71
112 รพ.สต.ห้วยร่วม 25 24 96.00 24 21 87.50 15 7 46.67 31 0 0.00 29 22 75.86 18 18 100.00
113 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว 5 5 100.00 4 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 6 0 0.00 15 13 86.67
114 โรงพยาบาลดงเจริญ
รวมทั้งอำเภอ 172 105 61.05 162 50 30.86 161 26 16.15 164 4 2.44 169 57 33.73 189 165 87.30

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
115 โรงพยาบาลวชิรบารมี 170 105 61.76 135 64 47.41 151 3 1.99 119 2 1.68 117 0 0.00 171 115 67.25
116 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 60 48 80.00 59 15 25.42 51 0 0.00 53 1 1.89 53 0 0.00 59 42 71.19
117 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 42 33 78.57 26 15 57.69 36 0 0.00 50 0 0.00 44 0 0.00 45 43 95.56
118 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 38 29 76.32 35 31 88.57 44 2 4.55 47 1 2.13 41 7 17.07 60 45 75.00
119 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 36 16 44.44 46 30 65.22 25 1 4.00 32 1 3.13 28 0 0.00 35 26 74.29
120 รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว 35 29 82.86 25 0 0.00 33 0 0.00 35 1 2.86 38 0 0.00 36 24 66.67
121 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 27 7 25.93 26 13 50.00 28 0 0.00 18 0 0.00 19 2 10.53 36 4 11.11
122 รพ.สต.บ้านนา 22 14 63.64 16 12 75.00 14 0 0.00 18 0 0.00 14 0 0.00 22 18 81.82
รวมทั้งอำเภอ 430 281 65.35 368 180 48.91 382 6 1.57 372 6 1.61 354 9 2.54 464 317 68.32