1.เลือกแผนงาน ==>

2.เลือกตัวชี้วัด ===>
เกณฑ์เป้าหมาย : ()     กลุ่มเป้าหมาย : 
จัดทำและพัฒนาระบบโดย ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร