ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน (รายโรงเรียน) ปีการศึกษา 2559
(ให้ถือเป็นผลงานของปีงบประมาณ 2560)

 

ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1166 683 58.58 1322 731 55.30 1352 60 4.44 1359 25 1.84 1389 18 1.30 1359 847 62.33 7947 2364 29.75
2 วังทรายพูน 125 94 75.20 152 48 31.58 175 14 8.00 176 2 1.14 169 7 4.14 192 88 45.83 989 253 25.58
3 โพธิ์ประทับช้าง 410 218 53.17 453 44 9.71 435 18 4.14 483 13 2.69 411 24 5.84 437 144 32.95 2629 461 17.54
4 ตะพานหิน 890 352 39.55 820 296 36.10 833 92 11.04 873 59 6.76 900 55 6.11 889 197 22.16 5205 1051 20.19
5 บางมูลนาก 445 299 67.19 496 362 72.98 564 15 2.66 561 17 3.03 532 36 6.77 529 424 80.15 3127 1153 36.87
6 โพทะเล 455 345 75.82 424 289 68.16 402 41 10.20 482 44 9.13 466 72 15.45 461 333 72.23 2690 1124 41.78
7 สามง่าม 257 133 51.75 290 113 38.97 271 30 11.07 321 46 14.33 288 48 16.67 352 204 57.95 1779 574 32.27
8 ทับคล้อ 336 275 81.85 348 86 24.71 359 50 13.93 367 21 5.72 332 18 5.42 347 136 39.19 2089 586 28.05
9 สากเหล็ก 171 119 69.59 207 93 44.93 185 30 16.22 210 36 17.14 232 37 15.95 310 122 39.35 1315 437 33.23
10 บึงนาราง 289 185 64.01 258 69 26.74 246 47 19.11 310 32 10.32 271 18 6.64 277 137 49.46 1651 488 29.56
11 ดงเจริญ 110 75 68.18 119 43 36.13 116 20 17.24 137 7 5.11 146 10 6.85 146 97 66.44 774 252 32.56
12 วชิรบารมี 296 204 68.92 302 231 76.49 291 11 3.78 340 5 1.47 339 6 1.77 336 244 72.62 1904 701 36.82
รวมทั้งจังหวัด 4950 2982 60.24 5191 2405 46.33 5229 428 8.19 5619 307 5.46 5475 349 6.37 5635 2973 52.76 32099 9444 29.42
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 228 142 62.28 263 189 71.86 254 8 3.15 259 2 0.77 258 1 0.39 248 194 78.23 1510 536 35.50
2 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 169 140 82.84 209 126 60.29 213 2 0.94 199 7 3.52 210 2 0.95 216 155 71.76 1216 432 35.53
3 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 135 82 60.74 135 86 63.70 139 0 0.00 135 0 0.00 192 1 0.52 160 103 64.38 896 272 30.36
4 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 79 52 65.82 100 44 44.00 111 0 0.00 153 1 0.65 154 2 1.30 122 70 57.38 719 169 23.50
5 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 34 24 70.59 49 38 77.55 43 0 0.00 47 0 0.00 43 1 2.33 46 35 76.09 262 98 37.40
6 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 23 18 78.26 19 15 78.95 20 1 5.00 12 0 0.00 29 1 3.45 11 7 63.64 114 42 36.84
7 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 20 12 60.00 13 10 76.92 15 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 15 9 60.00 94 31 32.98
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 13 6 46.15 10 5 50.00 23 2 8.70 31 0 0.00 30 1 3.33 28 14 50.00 135 28 20.74
9 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 11 7 63.64 24 18 75.00 10 0 0.00 13 0 0.00 6 0 0.00 10 7 70.00 74 32 43.24
10 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงพยาบาลพิจิตร ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 7 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 14 0 0.00 50 0 0.00
15 รพ.สต.บ้านดาน ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ไผ่ขวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 10 10 100.00 2 2 100.00 8 1 12.50 7 1 14.29 5 0 0.00 1 1 100.00 33 15 45.45
17 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 9 8 88.89 16 9 56.25 16 0 0.00 19 0 0.00 11 0 0.00 21 16 76.19 92 33 35.87
รพ.สต.ย่านยาว
18 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 23 8 34.78 34 11 32.35 29 12 41.38 24 7 29.17 5 3 60.00 34 11 32.35 149 52 34.90
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 5 4 80.00 4 2 50.00 3 2 66.67 8 3 37.50 3 1 33.33 8 6 75.00 31 18 58.06
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
20 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าฬ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 6 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 53 0 0.00
23 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 5 4 80.00 8 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 5 0 0.00 7 5 71.43 38 9 23.68
24 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 12 0 0.00 11 8 72.73 14 13 92.86 10 0 0.00 10 0 0.00 11 0 0.00 68 21 30.88
25 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 10 0 0.00 18 0 0.00 19 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 12 0 0.00 79 0 0.00
26 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 8 0 0.00 8 7 87.50 14 11 78.57 8 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 56 18 32.14
27 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง 6 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 10 0 0.00 7 0 0.00 39 0 0.00
29 รพ.สต.โรงช้าง วังทับยา 2 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 16 0 0.00
30 รพ.สต.โรงช้าง ศูนย์เด็กเล็กตำบลโรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 รพ.สต.เมืองเก่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( อบต ) 22 11 50.00 14 0 0.00 10 0 0.00 0 0 0 0 0 0 46 11 23.91
32 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 6 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 8 1 12.50 52 1 1.92
33 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 5 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 7 4 57.14 48 4 8.33
34 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 3 1 33.33 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 18 2 11.11 47 3 6.38
35 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 140 91 65.00 150 88 58.67 146 5 3.42 135 2 1.48 108 2 1.85 117 83 70.94 796 271 34.05
36 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 23 8 34.78 18 10 55.56 16 1 6.25 18 1 5.56 21 0 0.00 19 11 57.89 115 31 26.96
37 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพรีเรี่ยน 8 4 50.00 6 5 83.33 13 0 0.00 8 0 0.00 0 0 0 0 35 9 25.71
38 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 3 3 100.00 2 2 100.00 4 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 6 6 100.00 22 11 50.00
39 รพ.สต.บ้านบุ่ง บ้านไดชุมแสง 1 0 0.00 6 3 50.00 13 0 0.00 11 0 0.00 5 0 0.00 7 4 57.14 43 7 16.28
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
40 รพ.สต.บ้านบุ่ง ชุมชนบ้านวังกลม 0 0 17 13 76.47 18 0 0.00 14 0 0.00 18 0 0.00 6 5 83.33 73 18 24.66
41 รพ.สต.บ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง 0 0 0 0 3 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 5 5 100.00 24 5 20.83
42 รพ.สต.บ้านบุ่ง วัดหนองไผ่ 0 0 3 2 66.67 13 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 17 0 0.00 56 2 3.57
43 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 10 7 70.00 6 0 0.00 6 1 16.67 0 0 11 2 18.18 8 4 50.00 41 14 34.15
44 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 7 5 71.43 4 1 25.00 4 0 0.00 13 0 0.00 8 0 0.00 13 10 76.92 49 16 32.65
45 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 รพ.สต.ฆะมัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ฆะมัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 10 2 20.00 7 4 57.14 12 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 11 4 36.36 55 10 18.18
48 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดบ้านวังไร่ 3 2 66.67 3 1 33.33 7 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 19 3 15.79
49 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ 2 0 0.00 5 0 0.00 0 0 2 0 0.00 10 0 0.00 4 1 25.00 23 1 4.35
50 รพ.สต.ดงป่าคำ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 34 2 5.88 40 1 2.50 28 0 0.00 26 0 0.00 26 0 0.00 30 13 43.33 184 16 8.70
52 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 25 12 48.00 19 11 57.89 23 0 0.00 20 0 0.00 25 0 0.00 26 22 84.62 138 45 32.61
53 รพ.สต.หัวดง วัดเขาพระ 1 1 100.00 0 0 4 0 0.00 0 0 4 0 0.00 0 0 9 1 11.11
54 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 9 6 66.67 8 3 37.50 2 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 7 3 42.86 35 12 34.29
55 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยาคม 8 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 4 1 25.00 37 1 2.70
56 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 2 1 50.00 4 3 75.00 4 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 9 5 55.56 31 9 29.03
57 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ป่ามะคาบ
58 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 8 5 62.50 11 5 45.45 11 0 0.00 8 1 12.50 6 1 16.67 6 1 16.67 50 13 26.00
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
59 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 8 0 0.00 9 7 77.78 10 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 10 8 80.00 53 15 28.30
60 รพ.สต.สายคำโห้ ศูนย์เด็กเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 11 5 45.45 19 2 10.53 17 1 5.88 25 0 0.00 26 0 0.00 25 21 84.00 123 29 23.58
62 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนวัดดงป่าคำ 2 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 19 0 0.00
63 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนดงกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 1166 683 58.58 1322 731 55.30 1352 60 4.44 1359 25 1.84 1389 18 1.30 1359 847 62.33 7947 2364 29.75

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
64 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 34 24 70.59 25 16 64.00 35 12 34.29 25 2 8.00 22 5 22.73 39 13 33.33 180 72 40.00
65 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 11 8 72.73 12 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 17 0 0.00 15 6 40.00 74 14 18.92
66 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 0 0 37 1 2.70 35 0 0.00 34 0 0.00 44 2 4.55 46 12 26.09 196 15 7.65
67 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 4 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 49 0 0.00
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
70 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านป่าหวาย-คลองสะแก 5 5 100.00 5 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 13 0 0.00 9 4 44.44 47 9 19.15
71 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 4 3 75.00 10 4 40.00 3 0 0.00 13 0 0.00 3 0 0.00 5 2 40.00 38 9 23.68
72 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 22 20 90.91 10 8 80.00 24 2 8.33 11 0 0.00 17 0 0.00 15 13 86.67 99 43 43.43
73 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 9 9 100.00 15 12 80.00 16 0 0.00 20 0 0.00 19 0 0.00 25 21 84.00 104 42 40.38
74 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสัทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00
76 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านดงพลับ 0 0 1 1 100.00 0 0 0 0 1 0 0.00 1 1 100.00 3 2 66.67
78 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 16 10 62.50 9 6 66.67 18 0 0.00 18 0 0.00 13 0 0.00 13 7 53.85 87 23 26.44
79 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 20 15 75.00 18 0 0.00 14 0 0.00 17 0 0.00 7 0 0.00 12 8 66.67 88 23 26.14
80 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 1 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 3 1 33.33 23 1 4.35
รวมทั้งอำเภอ 125 94 75.20 152 48 31.58 175 14 8.00 176 2 1.14 169 7 4.14 192 88 45.83 989 253 25.58

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
81 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 25 13 52.00 35 3 8.57 21 1 4.76 41 2 4.88 27 2 7.41 43 17 39.53 192 38 19.79
82 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 10 5 50.00 11 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 7 2 28.57 46 7 15.22
83 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 6 5 83.33 12 1 8.33 11 0 0.00 15 0 0.00 14 2 14.29 16 8 50.00 74 16 21.62
84 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
85 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 125 65 52.00 128 7 5.47 134 10 7.46 134 7 5.22 122 6 4.92 121 43 35.54 764 138 18.06
87 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 7 3 42.86 10 1 10.00 12 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 11 4 36.36 49 8 16.33
88 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 6 1 16.67 6 0 0.00 9 1 11.11 13 1 7.69 7 1 14.29 3 2 66.67 44 6 13.64
89 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดใหม่แสงมรกต 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
90 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 10 7 70.00 13 2 15.38 8 0 0.00 10 0 0.00 14 0 0.00 11 8 72.73 66 17 25.76
91 รพ.สต.วังจิก ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 24 17 70.83 22 2 9.09 7 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 90 19 21.11
93 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 6 1 16.67 11 1 9.09 11 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 9 4 44.44 52 6 11.54
94 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดสระประทุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 14 12 85.71 15 8 53.33 12 0 0.00 15 0 0.00 14 2 14.29 18 8 44.44 88 30 34.09
96 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 5 3 60.00 4 3 75.00 4 0 0.00 9 0 0.00 2 0 0.00 2 2 100.00 26 8 30.77
97 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 3 3 100.00 3 2 66.67 4 0 0.00 5 0 0.00 9 1 11.11 4 2 50.00 28 8 28.57
98 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่รอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 13 6 46.15 15 2 13.33 16 0 0.00 14 0 0.00 9 0 0.00 13 8 61.54 80 16 20.00
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
101 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 2 1 50.00 7 2 28.57 5 3 60.00 3 3 100.00 8 4 50.00 7 2 28.57 32 15 46.88
102 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 17 0 0.00 12 2 16.67 10 0 0.00 21 0 0.00 14 0 0.00 13 0 0.00 87 2 2.30
104 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 9 0 0.00 13 0 0.00 14 2 14.29 15 0 0.00 16 1 6.25 9 2 22.22 76 5 6.58
105 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 4 2 50.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 11 3 27.27 36 5 13.89
106 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 3 3 100.00 5 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 7 3 42.86 37 6 16.22
107 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 รพ.สต.ดงเสือเหลือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเสือเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 27 18 66.67 25 1 4.00 22 0 0.00 21 0 0.00 21 4 19.05 30 19 63.33 146 42 28.77
110 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 14 8 57.14 16 0 0.00 13 1 7.69 13 0 0.00 10 1 10.00 9 4 44.44 75 14 18.67
111 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 22 0 0.00
112 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 17 0 0.00 18 0 0.00 23 0 0.00 23 0 0.00 18 0 0.00 15 0 0.00 114 0 0.00
113 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 5 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 18 0 0.00
114 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 29 24 82.76 30 0 0.00 40 0 0.00 33 0 0.00 29 0 0.00 26 0 0.00 187 24 12.83
115 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 9 6 66.67 7 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 48 6 12.50
116 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 5 4 80.00 5 5 100.00 6 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 37 9 24.32
117 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 1 1 100.00 3 2 66.67 3 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 5 3 60.00 28 6 21.43
118 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 11 9 81.82 13 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 72 9 12.50
119 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 1 1 100.00 5 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 0 0 13 1 7.69
รวมทั้งอำเภอ 410 218 53.17 453 44 9.71 435 18 4.14 483 13 2.69 411 24 5.84 437 144 32.95 2629 461 17.54

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
120 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 197 26 13.20 154 27 17.53 167 19 11.38 180 11 6.11 159 9 5.66 160 6 3.75 1017 98 9.64
121 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 80 32 40.00 65 28 43.08 55 8 14.55 66 3 4.55 63 3 4.76 70 11 15.71 399 85 21.30
122 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 69 31 44.93 55 33 60.00 67 2 2.99 65 1 1.54 74 2 2.70 52 18 34.62 382 87 22.77
123 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 24 19 79.17 18 6 33.33 26 0 0.00 27 1 3.70 20 0 0.00 21 0 0.00 136 26 19.12
124 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 21 6 28.57 19 5 26.32 17 2 11.76 25 1 4.00 30 2 6.67 23 0 0.00 135 16 11.85
125 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 3 0 0 6 0 0.00 6 1 16.67 5 1 20.00 6 0 0.00 7 0 0.00 30 2 6.67
126 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน วัดพฤกษะวัน 0 0 0 0 3 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 11 0 0.00
127 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 2 0 0 29 6 20.69 32 5 15.63 35 2 5.71 46 2 4.35 34 11 32.35 176 26 14.77
128 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตะพานหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 16 12 75.00 15 5 33.33 9 1 11.11 13 2 15.38 14 2 14.29 12 5 41.67 79 27 34.18
130 รพ.สต.ห้วยเกตุ สิริวัฒนา 75 27 36.00 75 21 28.00 65 3 4.62 77 3 3.90 79 1 1.27 64 3 4.69 435 58 13.33
131 รพ.สต.ห้วยเกตุ ดรุณบัณฑิตพิทยา 52 28 53.85 44 24 54.55 40 4 10.00 42 0 0.00 41 3 7.32 49 1 2.04 268 60 22.39
132 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดธงไทยยาราม 6 5 83.33 4 3 75.00 2 0 0.00 6 2 33.33 5 3 60.00 6 4 66.67 29 17 58.62
133 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดคลองทองหลาง 6 2 33.33 5 2 40.00 5 2 40.00 8 0 0.00 5 2 40.00 10 5 50.00 39 13 33.33
134 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดโพธิ์ลอย 1 1 100.00 4 1 25.00 6 1 16.67 4 0 0.00 5 0 0.00 2 1 50.00 22 4 18.18
135 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดพรหมประสิทธิ์ 0 0 3 1 33.33 1 0 0.00 1 1 100.00 1 0 0.00 2 2 100.00 8 4 50.00
136 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดห้วงสลิด 0 0 4 3 75.00 3 0 0.00 0 0 3 0 0.00 3 0 0.00 13 3 23.08
137 รพ.สต.ห้วยเกตุ บัณฑิตศึกษาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ไทรโรงโขน
138 รพ.สต.หนองพยอม เทพประทาน 65 25 38.46 51 29 56.86 61 3 4.92 58 0 0.00 58 2 3.45 65 11 16.92 358 70 19.55
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
139 รพ.สต.หนองพยอม เขาพนมกาวหนองนกยาง 10 2 20.00 7 2 28.57 12 1 8.33 11 0 0.00 12 0 0.00 16 6 37.50 68 11 16.18
140 รพ.สต.หนองพยอม วัดป่าแดง 5 4 80.00 11 6 54.55 14 3 21.43 4 0 0.00 17 0 0.00 14 7 50.00 65 20 30.77
141 รพ.สต.หนองพยอม อนุบาลตะพานหิน 2 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 20 0 0.00
142 รพ.สต.หนองพยอม วัดหนองแก 1 1 100.00 2 2 100.00 2 0 0.00 2 1 50.00 3 0 0.00 6 3 50.00 16 7 43.75
143 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ราษฎร์วิทยา 26 17 65.38 12 2 16.67 19 1 5.26 21 1 4.76 18 3 16.67 22 12 54.55 118 36 30.51
144 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์พิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 รพ.สต.ดงตะขบ ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 8 1 12.50 14 0 0.00 13 1 7.69 16 1 6.25 15 0 0.00 10 6 60.00 76 9 11.84
146 รพ.สต.ดงตะขบ วัดหนองคล่อ 4 1 25.00 3 0 0.00 0 0 0 0 4 1 25.00 0 0 11 2 18.18
147 รพ.สต.ดงตะขบ วัดใหม่สำราญ 1 0 0.00 1 1 100.00 3 0 0.00 2 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 15 1 6.67
148 รพ.สต.ดงตะขบ ศูนย์เด็กเล็กบ้านดงตะขบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองคูณ 19 11 57.89 20 15 75.00 13 10 76.92 12 11 91.67 13 2 15.38 19 15 78.95 96 64 66.67
150 รพ.สต.คลองคูณ วัดวังไคร้ 8 4 50.00 4 2 50.00 3 0 0.00 5 0 0.00 4 1 25.00 1 1 100.00 25 8 32.00
151 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองแขก 7 7 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 3 2 66.67 3 0 0.00 4 2 50.00 19 13 68.42
152 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดวังสำโรง 18 10 55.56 15 5 33.33 15 0 0.00 18 0 0.00 19 0 0.00 27 17 62.96 112 32 28.57
153 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 10 5 50.00 17 4 23.53 10 0 0.00 13 1 7.69 11 0 0.00 15 2 13.33 76 12 15.79
154 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 3 2 66.67 4 1 25.00 7 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 31 3 9.68
155 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 0 0.00 9 3 33.33 6 1 16.67 4 2 50.00 8 1 12.50 7 2 28.57 36 9 25.00
156 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.วังหว้า
157 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 45 20 44.44 44 11 25.00 45 1 2.22 42 1 2.38 41 0 0.00 43 1 2.33 260 34 13.08
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
158 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนวัดเขารวก 25 17 68.00 25 17 68.00 20 2 10.00 23 5 21.74 15 2 13.33 20 12 60.00 128 55 42.97
159 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม ศูนย์เด็กเล็กบ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม ศูนย์เด็กเล็กเขาบระเพ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 รพ.สต.วังหลุม สัตตวนาราม 18 12 66.67 13 7 53.85 15 7 46.67 18 1 5.56 15 3 20.00 15 10 66.67 94 40 42.55
162 รพ.สต.วังหลุม ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 13 10 76.92 14 9 64.29 18 4 22.22 17 2 11.76 15 2 13.33 13 6 46.15 90 33 36.67
163 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับหมัน 35 3 8.57 31 8 25.81 33 7 21.21 20 2 10.00 35 7 20.00 44 11 25.00 198 38 19.19
164 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ บ้านบึงประดู่ 8 5 62.50 9 3 33.33 4 0 0.00 7 1 14.29 5 1 20.00 5 0 0.00 38 10 26.32
165 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับปรู 2 1 50.00 5 2 40.00 2 2 100.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 2 40.00 24 7 29.17
166 รพ.สต.ไผ่หลวง วัดคลองข่อย 8 5 62.50 5 1 20.00 9 0 0.00 7 0 0.00 14 1 7.14 9 4 44.44 52 11 21.15
รวมทั้งอำเภอ 890 352 39.55 820 296 36.10 833 92 11.04 873 59 6.76 900 55 6.11 889 197 22.16 5205 1051 20.19

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
167 โรงพยาบาลบางมูลนาก อนุบาลบาลมูลนาก ราษฎร์อุทิศ 111 81 72.97 138 127 92.03 153 6 3.92 160 1 0.63 157 6 3.82 158 147 93.04 877 368 41.96
168 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล2วัดชัยมงคล 93 63 67.74 90 82 91.11 115 0 0.00 137 2 1.46 115 0 0.00 126 124 98.41 676 271 40.09
169 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากราษฎร์อุทิศ 66 57 86.36 77 68 88.31 102 2 1.96 105 0 0.00 74 2 2.70 59 56 94.92 483 185 38.30
170 โรงพยาบาลบางมูลนาก โถงจื้อบางมูลนาก สหสงเคราะห์วิทยา 48 32 66.67 46 38 82.61 55 0 0.00 29 1 3.45 44 0 0.00 35 35 100.00 257 106 41.25
171 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล1 12 5 41.67 18 13 72.22 10 0 0.00 16 0 0.00 14 0 0.00 17 13 76.47 87 31 35.63
172 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 รพ.สต.บางไผ่ โรงเรียนบางไผ่ 14 0 0.00 10 0 0.00 15 0 0.00 14 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 82 0 0.00
รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต
174 รพ.สต.หอไกร บำรุงราษฎร์วิทยาคม 7 4 57.14 11 0 0.00 10 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 60 4 6.67
175 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ชุมชนวัดโพธิ์ทอง 13 13 100.00 10 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 10 4 40.00 64 17 26.56
176 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 รพ.สต.บ้านวังทอง วังทอง 1 0 0.00 1 1 100.00 3 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 3 1 33.33 12 2 16.67
178 รพ.สต.บ้านวังทอง ศูนย์เด็กเล็กบ้านวังทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง บ้านไดปลาดุก 8 0 0.00 12 10 83.33 9 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 8 8 100.00 59 18 30.51
180 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง ศูนย์เด็กเล็ก อบต.วังสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง วังสำโรงราษฎร์บำรุงวิทย์ 0 0 3 3 100.00 1 0 0.00 2 2 100.00 4 4 100.00 2 1 50.00 12 10 83.33
182 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ วัดหนองกอไผ่ 8 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 70 0 0.00
183 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกอไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ภูมิ
184 รพ.สต.วังกรด วัดห้วยเรียงกลาง 4 2 50.00 2 2 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00 7 6 85.71 29 26 89.66
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
185 รพ.สต.วังกรด วังกรดนุกูลศึกษา 0 0 1 1 100.00 3 1 33.33 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 7 5 71.43
186 รพ.สต.วังกรด ศูนย์เด็กเล็กอบต.วังกรด4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 รพ.สต.วังกรด วัดห้วยเรียงใต้ 0 0 0 0 1 1 100.00 0 0 1 1 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00
188 รพ.สต.วังกรด ศูนย์เด็กเล็กอบต.วังกรด5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 รพ.สต.ห้วยเขน อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 20 15 75.00 24 5 20.83 11 0 0.00 13 0 0.00 14 4 28.57 19 8 42.11 101 32 31.68
190 รพ.สต.วังตะกู วัดวังตะกู 15 11 73.33 17 9 52.94 21 0 0.00 14 3 21.43 17 4 23.53 14 9 64.29 98 36 36.73
191 รพ.สต.วังตะกู วังตะกูราษฏร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดาใต้ 8 5 62.50 9 1 11.11 10 1 10.00 7 0 0.00 9 2 22.22 3 1 33.33 46 10 21.74
193 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดากลาง 0 0 6 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 3 1 33.33 5 2 40.00 25 3 12.00
194 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดลำประดาเหนือ 10 6 60.00 5 2 40.00 8 0 0.00 3 2 66.67 5 3 60.00 13 4 30.77 44 17 38.64
195 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดมะกอกงอ 7 5 71.43 7 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 4 1 25.00 6 2 33.33 34 8 23.53
รวมทั้งอำเภอ 445 299 67.19 496 362 72.98 564 15 2.66 561 17 3.03 532 36 6.77 529 424 80.15 3127 1153 36.87

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
196 โรงพยาบาลโพทะเล อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 106 86 81.13 98 88 89.80 93 2 2.15 116 9 7.76 109 12 11.01 91 84 92.31 613 281 45.84
197 โรงพยาบาลโพทะเล วัดโพทะเล 21 17 80.95 12 12 100.00 14 0 0.00 6 0 0.00 21 0 0.00 19 17 89.47 93 46 49.46
198 โรงพยาบาลโพทะเล วัดบ้านตาล 8 5 62.50 8 8 100.00 9 1 11.11 4 1 25.00 7 3 42.86 7 7 100.00 43 25 58.14
199 โรงพยาบาลโพทะเล บ้านวังตายศ 5 5 100.00 3 2 66.67 4 0 0.00 10 0 0.00 4 0 0.00 7 6 85.71 33 13 39.39
200 โรงพยาบาลโพทะเล คลองตางาว 4 2 50.00 4 3 75.00 4 3 75.00 4 2 50.00 4 4 100.00 4 2 50.00 24 16 66.67
201 โรงพยาบาลโพทะเล โพธิธรรมสุวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 16 10 62.50 5 3 60.00 10 0 0.00 13 1 7.69 8 0 0.00 15 15 100.00 67 29 43.28
203 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัว 13 12 92.31 9 6 66.67 5 3 60.00 5 4 80.00 11 0 0.00 8 5 62.50 51 30 58.82
204 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 12 10 83.33 15 15 100.00 7 0 0.00 21 2 9.52 15 1 6.67 21 20 95.24 91 48 52.75
205 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 3 2 66.67 7 2 28.57 5 3 60.00 1 0 0.00 6 5 83.33 2 1 50.00 24 13 54.17
206 รพ.สต.ทะนง ชุมชนทะนงบ้านไร่ 19 18 94.74 16 5 31.25 19 1 5.26 29 0 0.00 22 1 4.55 27 27 100.00 132 52 39.39
207 รพ.สต.ทะนง หนองตะแบก 18 16 88.89 11 7 63.64 10 6 60.00 19 0 0.00 11 1 9.09 8 8 100.00 77 38 49.35
208 รพ.สต.ทะนง น้ำผึ้ง 3 1 33.33 0 0 2 1 50.00 3 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 18 2 11.11
209 รพ.สต.ทะนง บ้านไร่ 1 1 100.00 2 2 100.00 5 2 40.00 5 0 0.00 3 1 33.33 2 0 0.00 18 6 33.33
210 รพ.สต.ทะนง ศพด.อบต.ทะนง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 รพ.สต.ทะนง ศพด.หนองตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 รพ.สต.ท่าบัว บ้านท่าบัว 6 3 50.00 15 11 73.33 13 0 0.00 8 4 50.00 9 3 33.33 12 8 66.67 63 29 46.03
213 รพ.สต.ท่าบัว บ้านวัดทับทิม 0 0 1 1 100.00 3 2 66.67 2 0 0.00 0 0 2 0 0.00 8 3 37.50
214 รพ.สต.ท่าบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 รพ.สต.ท่าบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย
216 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 24 4 16.67 28 4 14.29 33 2 6.06 39 4 10.26 32 1 3.13 32 0 0.00 188 15 7.98
217 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 10 7 70.00 6 1 16.67 10 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 9 8 88.89 54 16 29.63
218 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 4 3 75.00 6 4 66.67 10 1 10.00 6 0 0.00 7 3 42.86 5 3 60.00 38 14 36.84
219 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 3 3 100.00 7 5 71.43 5 0 0.00 1 0 0.00 12 0 0.00 7 2 28.57 35 10 28.57
220 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านท่ามะไฟ 15 11 73.33 17 9 52.94 12 0 0.00 14 2 14.29 15 0 0.00 13 12 92.31 86 34 39.53
225 รพ.สต.ท่าเสา บ้านบางพล้อยางหลวง 10 9 90.00 9 9 100.00 11 2 18.18 13 1 7.69 16 2 12.50 17 2 11.76 76 25 32.89
226 รพ.สต.ท่าเสา บ้านยี่มุ่ย 8 5 62.50 13 1 7.69 6 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 46 6 13.04
227 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านพังน้อย 8 7 87.50 4 3 75.00 4 0 0.00 4 0 0.00 9 1 11.11 7 7 100.00 36 18 50.00
228 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านหนองดง 7 3 42.86 6 5 83.33 5 1 20.00 7 1 14.29 4 2 50.00 5 4 80.00 34 16 47.06
229 รพ.สต.ท่าเสา ท่าเสาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 รพ.สต.ท่าเสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 รพ.สต.ท่าเสา ศูนย์เด็กเล็กนครไชยบวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ 25 23 92.00 18 10 55.56 17 0 0.00 25 0 0.00 16 0 0.00 20 20 100.00 121 53 43.80
233 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนวัดคงคาราม 14 7 50.00 10 9 90.00 7 5 71.43 6 5 83.33 8 6 75.00 11 11 100.00 56 43 76.79
234 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง 10 9 90.00 5 2 40.00 2 2 100.00 5 5 100.00 7 5 71.43 1 1 100.00 30 24 80.00
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
235 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 13 11 84.62 21 15 71.43 10 0 0.00 18 0 0.00 18 1 5.56 12 0 0.00 92 27 29.35
237 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านวังแดง 11 9 81.82 15 13 86.67 15 0 0.00 16 1 6.25 10 0 0.00 14 11 78.57 81 34 41.98
238 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านเนินแค 1 1 100.00 2 2 100.00 4 0 0.00 4 1 25.00 4 0 0.00 5 5 100.00 20 9 45.00
239 รพ.สต.ท่านั่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 รพ.สต.บ้านน้อย โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 18 15 83.33 22 15 68.18 22 0 0.00 23 0 0.00 26 2 7.69 37 28 75.68 148 60 40.54
241 รพ.สต.วัดขวาง วัดพร้าว 32 23 71.88 19 17 89.47 18 1 5.56 27 1 3.70 26 12 46.15 17 8 47.06 139 62 44.60
242 รพ.สต.วัดขวาง วัดขวาง 7 7 100.00 10 0 0.00 8 3 37.50 9 0 0.00 8 6 75.00 13 11 84.62 55 27 49.09
รวมทั้งอำเภอ 455 345 75.82 424 289 68.16 402 41 10.20 482 44 9.13 466 72 15.45 461 333 72.23 2690 1124 41.78

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
243 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 23 16 69.57 30 24 80.00 27 11 40.74 24 21 87.50 26 16 61.54 26 20 76.92 156 108 69.23
244 โรงพยาบาลสามง่าม วัดวังแดง 12 10 83.33 18 11 61.11 15 6 40.00 17 7 41.18 14 13 92.86 14 12 85.71 90 59 65.56
245 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนวัดบ้านไร่ 9 5 55.56 9 6 66.67 9 4 44.44 21 10 47.62 13 9 69.23 14 10 71.43 75 44 58.67
246 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 โรงพยาบาลสามง่าม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสามง่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 4 3 75.00 5 3 60.00 4 3 75.00 11 5 45.45 5 3 60.00 6 6 100.00 35 23 65.71
249 รพ.สต.กำแพงดิน ชุมชนบ้านกำแพงดิน 13 9 69.23 21 9 42.86 24 2 8.33 28 0 0.00 30 0 0.00 31 23 74.19 147 43 29.25
250 รพ.สต.กำแพงดิน วัดศรีศรัทธาราม 9 5 55.56 16 4 25.00 5 0 0.00 15 1 6.67 6 0 0.00 17 12 70.59 68 22 32.35
251 รพ.สต.กำแพงดิน บ้านท่าแห 4 0 0.00 9 6 66.67 12 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 7 5 71.43 47 11 23.40
252 รพ.สต.กำแพงดิน กำแพงดินพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 รพ.สต.กำแพงดิน ศูนย์เด็กเล็ก อบต.กำแพงดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 รพ.สต.รังนก บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 15 0 0.00 20 0 0.00 13 0 0.00 16 0 0.00 18 0 0.00 23 8 34.78 105 8 7.62
255 รพ.สต.รังนก วัดบ้านใหม่ 10 8 80.00 6 6 100.00 8 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 6 5 83.33 41 19 46.34
256 รพ.สต.รังนก บ้านหนองน้ำเขียว 9 8 88.89 9 5 55.56 2 1 50.00 10 0 0.00 6 0 0.00 5 4 80.00 41 18 43.90
257 รพ.สต.รังนก วัดจระเข้ผอม 6 4 66.67 7 7 100.00 3 1 33.33 5 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 39 12 30.77
258 รพ.สต.รังนก บ้านโนนไผ่ขุย 6 5 83.33 5 4 80.00 7 0 0.00 6 1 16.67 7 0 0.00 6 3 50.00 37 13 35.14
259 รพ.สต.เนินปอ สระยายชีมิตรภาพที่ 79 18 13 72.22 21 13 61.90 19 2 10.53 20 0 0.00 21 6 28.57 25 24 96.00 124 58 46.77
260 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพยอม 7 7 100.00 6 5 83.33 2 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 12 11 91.67 36 23 63.89
261 รพ.สต.เนินปอ วัดเนินปอ 5 4 80.00 12 8 66.67 11 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 15 13 86.67 68 25 36.76
262 รพ.สต.เนินปอ เนินปอรังนกชนูทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง
263 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านหนองโสน 35 25 71.43 39 1 2.56 36 0 0.00 38 0 0.00 31 0 0.00 70 40 57.14 249 66 26.51
264 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านป่าแซง 15 10 66.67 15 0 0.00 23 0 0.00 21 0 0.00 22 0 0.00 18 5 27.78 114 15 13.16
265 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 15 1 6.67 13 1 7.69 22 0 0.00 20 0 0.00 17 0 0.00 19 0 0.00 106 2 1.89
266 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนไผ่ใหญ่ 7 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 38 0 0.00
267 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.00 2 2 100.00
268 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านบึงเฒ่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าแซง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 18 0 0.00 9 0 0.00 8 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 7 1 14.29 62 1 1.61
273 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 17 0 0.00 14 0 0.00 14 0 0.00 18 1 5.56 19 1 5.26 17 0 0.00 99 2 2.02
รวมทั้งอำเภอ 257 133 51.75 290 113 38.97 271 30 11.07 321 46 14.33 288 48 16.67 352 204 57.95 1779 574 32.27

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
274 โรงพยาบาลทับคล้อ บุรพรัตน์วิทยาคาร 26 22 84.62 20 9 45.00 21 2 9.52 13 1 7.69 5 0 0.00 10 5 50.00 95 39 41.05
275 โรงพยาบาลทับคล้อ เทศบาลทับคล้อ 15 14 93.33 26 9 34.62 20 3 15.00 16 2 12.50 21 3 14.29 18 7 38.89 116 38 32.76
276 โรงพยาบาลทับคล้อ วัดหนองน้ำเต้า 11 10 90.91 10 4 40.00 13 4 30.77 5 0 0.00 0 0 7 2 28.57 46 20 43.48
277 โรงพยาบาลทับคล้อ วัดป่าเรไร 9 8 88.89 7 2 28.57 12 2 16.67 10 2 20.00 6 3 50.00 9 6 66.67 53 23 43.40
278 โรงพยาบาลทับคล้อ อนุบาลทับคล้อ 5 4 80.00 1 0 0.00 10 1 10.00 3 1 33.33 7 0 0.00 5 4 80.00 31 10 32.26
279 โรงพยาบาลทับคล้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับคล้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 โรงพยาบาลทับคล้อ ศูนย์เด็กเล็กวัดป่าเรไรย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดชัยศรี 25 22 88.00 26 9 34.62 19 5 26.32 30 0 0.00 23 2 8.70 22 7 31.82 145 45 31.03
282 รพ.สต.บ้านสายดงยาง ชุมชนวัดสายดงยาง 14 14 100.00 13 5 38.46 7 2 28.57 8 0 0.00 10 1 10.00 11 7 63.64 63 29 46.03
283 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดศรีรัตนวราราม 10 10 100.00 8 4 50.00 9 2 22.22 5 0 0.00 3 1 33.33 6 2 33.33 41 19 46.34
284 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังแดง 21 20 95.24 15 0 0.00 17 0 0.00 19 0 0.00 20 0 0.00 29 27 93.10 121 47 38.84
285 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังหินเพลิง 7 7 100.00 6 4 66.67 7 0 0.00 7 0 0.00 10 0 0.00 9 9 100.00 46 20 43.48
286 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย บ้านหนองจะปราบ 2 0 0.00 3 1 33.33 7 6 85.71 4 3 75.00 0 0 4 4 100.00 20 14 70.00
287 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดลำประดา 1 1 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 1 0 0.00 1 1 100.00 2 2 100.00 9 8 88.89
288 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนเยาวชนศึกษา 66 35 53.03 81 7 8.64 72 0 0.00 88 0 0.00 68 0 0.00 66 18 27.27 441 60 13.61
289 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนวัดเขาทราย 41 40 97.56 49 1 2.04 44 0 0.00 55 0 0.00 57 1 1.75 45 0 0.00 291 42 14.43
290 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขาพระ 16 15 93.75 15 2 13.33 17 0 0.00 14 0 0.00 21 0 0.00 16 0 0.00 99 17 17.17
291 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขานกยูง 14 8 57.14 11 3 27.27 8 0 0.00 17 0 0.00 14 0 0.00 16 11 68.75 80 22 27.50
292 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนสุธินี 11 3 27.27 10 0 0.00 14 0 0.00 11 0 0.00 10 0 0.00 13 0 0.00 69 3 4.35
รพ.สต.เขาเจ็ดลูก
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
293 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก วัดสัตตศิลาอาสน์ 6 6 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00 4 4 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 23 23 100.00
294 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก วัดไดวน 3 3 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 3 2 66.67 1 1 100.00 4 4 100.00 15 14 93.33
295 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก บ้านเขาโล้น 2 2 100.00 2 2 100.00 3 1 33.33 7 0 0.00 0 0 2 2 100.00 16 7 43.75
296 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง โรงเรียนท้ายทุ่ง 2 2 100.00 6 4 66.67 3 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 5 3 60.00 18 9 50.00
297 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง โรงเรียนวัดน้ำเคือง 0 0 1 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 0 0 3 0 0.00 9 0 0.00
298 รพ.สต.ท้ายทุ่ง สี่แยกเขาดิน 9 9 100.00 12 1 8.33 16 5 31.25 11 0 0.00 18 0 0.00 14 5 35.71 80 20 25.00
299 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดวังกระชัน 7 7 100.00 4 2 50.00 6 3 50.00 9 4 44.44 5 0 0.00 3 2 66.67 34 18 52.94
300 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดบางเบน 2 2 100.00 2 1 50.00 2 1 50.00 1 0 0.00 5 2 40.00 3 1 33.33 15 7 46.67
301 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดเขาส้าน 1 1 100.00 3 3 100.00 2 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 14 4 28.57
302 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วันทีสถิตย์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง วัดไดอีเผือก 9 9 100.00 6 2 33.33 11 0 0.00 14 0 0.00 12 0 0.00 14 2 14.29 66 13 19.70
304 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง บ้านเนินม่วง 1 1 100.00 3 3 100.00 3 2 66.67 2 2 100.00 4 1 25.00 5 1 20.00 18 10 55.56
305 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง บ้านหนองจอก 0 0 3 3 100.00 4 1 25.00 2 0 0.00 5 0 0.00 1 1 100.00 15 5 33.33
รวมทั้งอำเภอ 336 275 81.85 348 86 24.71 359 50 13.93 367 21 5.72 332 18 5.42 347 136 39.19 2089 586 28.05

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
306 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 60 51 85.00 65 40 61.54 58 0 0.00 49 0 0.00 68 0 0.00 56 42 75.00 356 133 37.36
307 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านปากดง 9 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 47 0 0.00
308 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านทุ่งสำราญ 6 6 100.00 9 7 77.78 8 1 12.50 9 0 0.00 12 0 0.00 7 5 71.43 51 19 37.25
309 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง 4 0 0.00 4 1 25.00 0 0 9 3 33.33 3 0 0.00 5 0 0.00 25 4 16.00
310 รพ.สต.สากเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สากเหล็ก 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
311 รพ.สต.สากเหล็ก สากเหล็กวิทยา 0 0 0 0 3 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 123 0 0.00 128 0 0.00
312 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านสายดินแดง 0 0 2 0 0.00 0 0 4 1 25.00 1 0 0.00 0 0 7 1 14.29
313 รพ.สต.บ้านหนองกรด บ้านท่าพิกุล 10 1 10.00 12 2 16.67 2 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 5 0 0.00 44 3 6.82
314 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 15 8 53.33 19 3 15.79 21 0 0.00 28 0 0.00 23 1 4.35 17 9 52.94 123 21 17.07
315 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังอ้อ 10 5 50.00 30 7 23.33 15 0 0.00 19 0 0.00 23 0 0.00 16 10 62.50 113 22 19.47
316 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองตะเคียน 7 6 85.71 11 5 45.45 19 0 0.00 18 0 0.00 9 0 0.00 18 11 61.11 82 22 26.83
317 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองสาหร่าย 3 2 66.67 3 2 66.67 3 1 33.33 4 3 75.00 5 3 60.00 8 4 50.00 26 15 57.69
318 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองจั่ว 3 2 66.67 2 0 0.00 5 2 40.00 1 0 0.00 5 2 40.00 2 2 100.00 18 8 44.44
319 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายใหญ่ 8 8 100.00 10 2 20.00 9 0 0.00 12 2 16.67 19 3 15.79 7 7 100.00 65 22 33.85
320 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 6 6 100.00 6 3 50.00 8 2 25.00 9 0 0.00 12 1 8.33 7 4 57.14 48 16 33.33
321 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านหนองต้นพลวง 3 3 100.00 0 0 2 0 0.00 2 1 50.00 2 0 0.00 1 0 0.00 10 4 40.00
322 รพ.สต.วังทับไทร วังทับไทร 15 14 93.33 19 17 89.47 18 14 77.78 12 11 91.67 19 17 89.47 18 18 100.00 101 91 90.10
323 รพ.สต.วังทับไทร ตลุกหิน 10 7 70.00 4 4 100.00 6 6 100.00 10 8 80.00 3 3 100.00 5 5 100.00 38 33 86.84
324 รพ.สต.วังทับไทร หนองสองห้อง 1 0 0.00 6 0 0.00 5 4 80.00 7 7 100.00 8 7 87.50 5 5 100.00 32 23 71.88
รวมทั้งอำเภอ 171 119 69.59 207 93 44.93 185 30 16.22 210 36 17.14 232 37 15.95 310 122 39.35 1315 437 33.23

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
โรงพยาบาลบึงนาราง
325 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) 22 22 100.00 17 8 47.06 21 1 4.76 18 3 16.67 17 2 11.76 20 16 80.00 115 52 45.22
326 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนบ้านวังพร้าว 10 7 70.00 7 6 85.71 12 1 8.33 8 3 37.50 8 0 0.00 7 5 71.43 52 22 42.31
327 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 27 18 66.67 24 4 16.67 22 6 27.27 30 7 23.33 28 5 17.86 30 17 56.67 161 57 35.40
328 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านทุ่งทอง 24 21 87.50 21 0 0.00 13 1 7.69 9 0 0.00 9 1 11.11 12 9 75.00 88 32 36.36
329 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านบึงลี 7 4 57.14 0 0 4 4 100.00 2 1 50.00 6 2 33.33 9 4 44.44 28 15 53.57
330 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00 1 1 100.00
331 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง บ้านแหลมรัง 48 32 66.67 40 1 2.50 41 0 0.00 53 0 0.00 49 0 0.00 48 1 2.08 279 34 12.19
332 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านโป่งวัวแดง 48 3 6.25 41 2 4.88 34 2 5.88 46 1 2.17 38 1 2.63 25 1 4.00 232 10 4.31
333 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านบึงทับจั่น 28 17 60.71 35 7 20.00 21 6 28.57 32 6 18.75 24 3 12.50 29 18 62.07 169 57 33.73
334 รพ.สต.บางลาย บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ 23 20 86.96 22 13 59.09 31 2 6.45 39 0 0.00 37 0 0.00 33 21 63.64 185 56 30.27
335 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายเหนือ 20 15 75.00 17 4 23.53 15 4 26.67 26 7 26.92 19 4 21.05 20 8 40.00 117 42 35.90
336 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายใต้ 4 2 50.00 6 2 33.33 8 3 37.50 6 1 16.67 3 0 0.00 4 4 100.00 31 12 38.71
337 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านคลองข่อย 3 3 100.00 3 0 0.00 3 1 33.33 7 3 42.86 8 0 0.00 3 3 100.00 27 10 37.04
338 รพ.สต.บางลาย บางลายพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 รพ.สต.บางลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางลาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านหนองแขม 12 11 91.67 14 11 78.57 9 6 66.67 16 0 0.00 10 0 0.00 22 19 86.36 83 47 56.63
341 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 10 7 70.00 9 9 100.00 9 7 77.78 11 0 0.00 9 0 0.00 10 7 70.00 58 30 51.72
342 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 3 3 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00 7 0 0.00 6 0 0.00 4 3 75.00 25 11 44.00
รวมทั้งอำเภอ 289 185 64.01 258 69 26.74 246 47 19.11 310 32 10.32 271 18 6.64 277 137 49.46 1651 488 29.56

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
โรงพยาบาลดงเจริญ
343 รพ.สต.วังงิ้วใต้ อนุบาลดงเจริญ 11 9 81.82 8 0 0.00 12 0 0.00 10 0 0.00 13 0 0.00 14 9 64.29 68 18 26.47
344 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วัดวังเรือน 11 11 100.00 14 1 7.14 20 2 10.00 25 0 0.00 26 0 0.00 20 15 75.00 116 29 25.00
345 รพ.สต.วังงิ้วใต้ บ้านวังกะทะ 2 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 8 0 0.00 8 3 37.50 38 3 7.89
346 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังงิ้วใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเรือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วังงิ้ววิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 13 12 92.31 22 0 0.00 12 0 0.00 27 0 0.00 22 1 4.55 28 12 42.86 124 25 20.16
350 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว วัดใหม่ดงเจริญ 16 8 50.00 14 0 0.00 5 0 0.00 14 0 0.00 17 1 5.88 13 10 76.92 79 19 24.05
351 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ 12 11 91.67 16 15 93.75 15 14 93.33 8 7 87.50 12 7 58.33 9 7 77.78 72 61 84.72
352 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสองห้อง 4 3 75.00 6 5 83.33 8 1 12.50 10 0 0.00 10 0 0.00 13 13 100.00 51 22 43.14
353 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสนวน 1 1 100.00 6 5 83.33 7 0 0.00 5 0 0.00 8 1 12.50 3 3 100.00 30 10 33.33
รพ.สต.ห้วยพุก
354 รพ.สต.สำนักขุนเณร สำนักขุนเณร 28 16 57.14 19 14 73.68 20 0 0.00 21 0 0.00 20 0 0.00 24 15 62.50 132 45 34.09
355 รพ.สต.สำนักขุนเณร วังบงค์ 6 0 0.00 0 0 2 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 14 0 0.00
356 รพ.สต.สำนักขุนเณร หนองง้าว 4 3 75.00 4 3 75.00 3 1 33.33 6 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 27 12 44.44
357 รพ.สต.สำนักขุนเณร วังหินแรง 2 1 50.00 0 0 7 2 28.57 4 0 0.00 2 0 0.00 8 5 62.50 23 8 34.78
รวมทั้งอำเภอ 110 75 68.18 119 43 36.13 116 20 17.24 137 7 5.11 146 10 6.85 146 97 66.44 774 252 32.56

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
358 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 83 42 50.60 93 59 63.44 85 1 1.18 96 2 2.08 80 1 1.25 107 72 67.29 544 177 32.54
359 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนบ้านนิคม 21 17 80.95 10 9 90.00 22 0 0.00 15 1 6.67 18 1 5.56 14 14 100.00 100 42 42.00
360 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนวัดปลวกสูง 12 11 91.67 13 13 100.00 14 0 0.00 23 0 0.00 29 0 0.00 13 13 100.00 104 37 35.58
361 รพ.สต.บ้านนา บ้านนา 6 3 50.00 7 6 85.71 9 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 8 6 75.00 45 15 33.33
362 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 18 16 88.89 23 19 82.61 19 1 5.26 17 0 0.00 27 0 0.00 17 14 82.35 121 50 41.32
363 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนวัดโนนสะเดา 17 13 76.47 18 18 100.00 15 0 0.00 17 0 0.00 13 0 0.00 14 13 92.86 94 44 46.81
รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว
364 รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว บ้านหนองขาว 35 15 42.86 34 17 50.00 37 1 2.70 32 0 0.00 47 1 2.13 44 15 34.09 229 49 21.40
365 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ วัดวังตะขบ 16 16 100.00 10 9 90.00 10 0 0.00 22 1 4.55 13 1 7.69 14 14 100.00 85 41 48.24
366 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านโนนทอง 8 5 62.50 5 4 80.00 4 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 6 5 83.33 34 14 41.18
367 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านหนองริ้น 4 3 75.00 4 3 75.00 6 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 6 6 100.00 34 12 35.29
368 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดกลางวงศ์มณี 19 17 89.47 22 14 63.64 14 1 7.14 15 0 0.00 14 1 7.14 24 14 58.33 108 47 43.52
369 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดโนนป่าแดง 9 9 100.00 10 9 90.00 10 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 11 11 100.00 51 29 56.86
370 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อนุบาลวชิรบารมี 6 5 83.33 6 6 100.00 8 0 0.00 10 0 0.00 6 0 0.00 8 8 100.00 44 19 43.18
371 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดหนองหลุม 6 6 100.00 6 5 83.33 5 1 20.00 17 0 0.00 14 0 0.00 0 0 48 12 25.00
372 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านยางนกกระทุง 5 5 100.00 3 3 100.00 4 3 75.00 6 0 0.00 3 0 0.00 2 2 100.00 23 13 56.52
373 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านบัวยาง 4 3 75.00 2 2 100.00 3 3 100.00 9 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 28 13 46.43
374 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วชิรบารมีพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 14 11 78.57 17 16 94.12 21 0 0.00 24 0 0.00 29 1 3.45 32 21 65.63 137 49 35.77
376 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม บ้านสระบรเพ็ด 13 7 53.85 19 19 100.00 5 0 0.00 13 1 7.69 14 0 0.00 11 11 100.00 75 38 50.67
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
377 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม วังโมกข์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 296 204 68.92 302 231 76.49 291 11 3.78 340 5 1.47 339 6 1.77 336 244 72.62 1904 701 36.82


ประมวลผลเมื่อ 8 ส.ค.61  16:35:10

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร