ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน (รายโรงเรียน)
ปีการศึกษา 2559

 

ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1232 727 59.01 1376 758 55.09 1399 59 4.22 1434 25 1.74 1444 20 1.39 1430 899 62.87 8315 2488 29.92
2 วังทรายพูน 125 93 74.40 152 48 31.58 175 14 8.00 176 2 1.14 169 7 4.14 192 88 45.83 989 252 25.48
3 โพธิ์ประทับช้าง 410 212 51.71 453 44 9.71 435 18 4.14 483 13 2.69 411 22 5.35 437 131 29.98 2629 440 16.74
4 ตะพานหิน 890 352 39.55 820 296 36.10 833 92 11.04 873 59 6.76 900 55 6.11 889 197 22.16 5205 1051 20.19
5 บางมูลนาก 445 300 67.42 496 362 72.98 564 15 2.66 561 17 3.03 532 36 6.77 529 425 80.34 3127 1155 36.94
6 โพทะเล 475 346 72.84 438 290 66.21 425 41 9.65 494 44 8.91 486 73 15.02 476 333 69.96 2794 1127 40.34
7 สามง่าม 276 146 52.90 312 132 42.31 292 29 9.93 345 44 12.75 313 47 15.02 385 203 52.73 1923 601 31.25
8 ทับคล้อ 372 311 83.60 385 122 31.69 390 50 12.82 404 21 5.20 376 18 4.79 383 172 44.91 2310 694 30.04
9 สากเหล็ก 171 118 69.01 207 93 44.93 185 30 16.22 210 36 17.14 232 37 15.95 310 122 39.35 1315 436 33.16
10 บึงนาราง 289 185 64.01 258 69 26.74 246 47 19.11 310 32 10.32 271 18 6.64 277 137 49.46 1651 488 29.56
11 ดงเจริญ 143 98 68.53 151 44 29.14 151 23 15.23 178 8 4.49 179 12 6.70 182 129 70.88 984 314 31.91
12 วชิรบารมี 296 202 68.24 302 230 76.16 291 10 3.44 340 5 1.47 339 6 1.77 336 243 72.32 1904 696 36.55
รวมทั้งจังหวัด 5124 3090 60.30 5350 2488 46.50 5386 428 7.95 5808 306 5.27 5652 351 6.21 5826 3079 52.85 33146 9742 29.39
 

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 อนุบาลพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร 228 142 62.28 263 189 71.86 254 7 2.76 259 2 0.77 258 1 0.39 248 194 78.23 1510 535 35.43
2 อนุบาลวชิร โรงพยาบาลพิจิตร 169 140 82.84 209 126 60.29 213 2 0.94 199 7 3.52 210 2 0.95 216 155 71.76 1216 432 35.53
3 เทศบาลบ้านปากทาง โรงพยาบาลพิจิตร 135 82 60.74 135 86 63.70 139 0 0.00 135 0 0.00 192 1 0.52 160 103 64.38 896 272 30.36
4 ราษฎร์บำรุง โรงพยาบาลพิจิตร 79 52 65.82 100 44 44.00 111 0 0.00 153 1 0.65 154 2 1.30 122 70 57.38 719 169 23.50
5 พิจิตรอินเตอร์ โรงพยาบาลพิจิตร 34 24 70.59 49 38 77.55 43 0 0.00 47 0 0.00 43 1 2.33 46 35 76.09 262 98 37.40
6 เทศบาลบ้านท่าหลวง โรงพยาบาลพิจิตร 23 18 78.26 19 15 78.95 20 1 5.00 12 0 0.00 29 1 3.45 11 7 63.64 114 42 36.84
7 เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช โรงพยาบาลพิจิตร 20 12 60.00 13 10 76.92 15 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 15 9 60.00 94 31 32.98
8 อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) โรงพยาบาลพิจิตร 13 6 46.15 10 5 50.00 23 2 8.70 31 0 0.00 30 1 3.33 28 14 50.00 135 28 20.74
9 อนุบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพิจิตร 11 7 63.64 24 18 75.00 10 0 0.00 13 0 0.00 6 0 0.00 10 7 70.00 74 32 43.24
10 วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) รพ.สต.บ้านดาน 7 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 14 0 0.00 50 0 0.00
11 วัดหงษ์ รพ.สต.ไผ่ขวาง 10 10 100.00 2 2 100.00 8 1 12.50 7 1 14.29 5 0 0.00 1 1 100.00 33 15 45.45
12 วัดหาดมูลกระบือ รพ.สต.ไผ่ขวาง 9 8 88.89 16 9 56.25 16 0 0.00 19 0 0.00 11 0 0.00 21 16 76.19 92 33 35.87
13 บ้านวังกระดี่ทอง รพ.สต.ย่านยาว 14 6 42.86 10 8 80.00 10 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 12 9 75.00 66 23 34.85
14 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 23 8 34.78 34 11 32.35 29 12 41.38 24 7 29.17 5 3 60.00 34 11 32.35 149 52 34.90
15 วัดวังมะเดื่อ รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 5 4 80.00 4 2 50.00 3 2 66.67 8 3 37.50 3 1 33.33 8 6 75.00 31 18 58.06
16 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ รพ.สต.ปากทาง 6 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 53 0 0.00
17 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ รพ.สต.ปากทาง 5 3 60.00 8 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 5 0 0.00 7 5 71.43 38 8 21.05
18 วัดคลองโนน รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 12 0 0.00 11 8 72.73 14 13 92.86 10 0 0.00 10 0 0.00 11 0 0.00 68 21 30.88
19 วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 10 0 0.00 18 0 0.00 19 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 12 0 0.00 79 0 0.00
20 วัดดงชะพลู รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 8 0 0.00 8 7 87.50 14 11 78.57 8 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 56 18 32.14
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
21 วัดโรงช้าง รพ.สต.โรงช้าง 6 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 10 0 0.00 7 0 0.00 39 0 0.00
22 วังทับยา รพ.สต.โรงช้าง 2 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 16 0 0.00
23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( อบต ) รพ.สต.เมืองเก่า 22 11 50.00 14 0 0.00 10 0 0.00 0 0 0 0 0 0 46 11 23.91
24 บ้านเมืองเก่า รพ.สต.เมืองเก่า 6 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 8 1 12.50 52 1 1.92
25 บ้านท่าข่อย รพ.สต.เมืองเก่า 5 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 7 4 57.14 48 4 8.33
26 พิจิตรอนุสรณ์ รพ.สต.เมืองเก่า 3 1 33.33 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 18 2 11.11 47 3 6.38
27 ยอแซฟ รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 140 91 65.00 150 88 58.67 146 5 3.42 135 2 1.48 108 2 1.85 117 83 70.94 796 271 34.05
28 บ้านบึงตะโกน รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 23 8 34.78 18 10 55.56 16 1 6.25 18 1 5.56 21 0 0.00 19 11 57.89 115 31 26.96
29 อิมพรีเรี่ยน รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 8 4 50.00 6 5 83.33 13 0 0.00 8 0 0.00 0 0 0 0 35 9 25.71
30 วัดบึงสีไฟ รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 3 3 100.00 2 2 100.00 4 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 6 6 100.00 22 11 50.00
31 บ้านไดชุมแสง รพ.สต.บ้านบุ่ง 1 0 0.00 6 3 50.00 13 0 0.00 11 0 0.00 5 0 0.00 7 4 57.14 43 7 16.28
32 ชุมชนบ้านวังกลม รพ.สต.บ้านบุ่ง 0 0 17 13 76.47 18 0 0.00 14 0 0.00 18 0 0.00 6 5 83.33 73 18 24.66
33 วัดบ้านบุ่ง รพ.สต.บ้านบุ่ง 0 0 0 0 3 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 5 5 100.00 24 5 20.83
34 วัดหนองไผ่ รพ.สต.บ้านบุ่ง 0 0 3 2 66.67 13 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 17 0 0.00 56 2 3.57
35 วัดฆะมัง รพ.สต.ฆะมัง 10 7 70.00 6 0 0.00 6 1 16.67 0 0 11 2 18.18 8 4 50.00 41 14 34.15
36 บ้านสวนแตง รพ.สต.ฆะมัง 7 5 71.43 4 1 25.00 4 0 0.00 13 0 0.00 8 0 0.00 13 10 76.92 49 16 32.65
37 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง รพ.สต.ดงป่าคำ 10 2 20.00 7 4 57.14 12 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 11 4 36.36 55 10 18.18
38 โรงเรียนวัดบ้านวังไร่ รพ.สต.ดงป่าคำ 3 2 66.67 3 1 33.33 7 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 19 3 15.79
39 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ รพ.สต.ดงป่าคำ 2 0 0.00 5 0 0.00 0 0 2 0 0.00 10 0 0.00 4 1 25.00 23 1 4.35
40 เทศบาลราษฎร์เจริญ รพ.สต.หัวดง 34 2 5.88 40 1 2.50 28 0 0.00 26 0 0.00 26 0 0.00 30 13 43.33 184 16 8.70
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
41 บ้านหัวดง รพ.สต.หัวดง 25 12 48.00 19 11 57.89 23 0 0.00 20 0 0.00 25 0 0.00 26 22 84.62 138 45 32.61
42 วัดเขาพระ รพ.สต.หัวดง 1 1 100.00 0 0 4 0 0.00 0 0 4 0 0.00 0 0 9 1 11.11
43 โรงเรียนบ้านเนินยาว รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 9 6 66.67 8 3 37.50 2 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 7 3 42.86 35 12 34.29
44 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยาคม รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 8 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 4 1 25.00 37 1 2.70
45 โรงเรียนวัดลำชะล่า รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 2 1 50.00 4 3 75.00 4 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 9 5 55.56 31 9 29.03
46 ป่ามะคาบ รพ.สต.ป่ามะคาบ 20 16 80.00 31 15 48.39 18 0 0.00 34 0 0.00 19 0 0.00 27 24 88.89 149 55 36.91
47 บ้านสระสาลี รพ.สต.ป่ามะคาบ 8 5 62.50 2 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 0 0 18 5 27.78
48 คลองอุดม รพ.สต.ป่ามะคาบ 7 6 85.71 1 1 100.00 6 0 0.00 7 0 0.00 2 0 0.00 7 5 71.43 30 12 40.00
49 วัดท่ามะไฟ รพ.สต.ป่ามะคาบ 7 4 57.14 4 2 50.00 5 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 6 5 83.33 35 11 31.43
50 วัดหนองถ้ำ รพ.สต.ป่ามะคาบ 6 5 83.33 3 1 33.33 1 0 0.00 7 0 0.00 9 2 22.22 11 5 45.45 37 13 35.14
51 วัดเนินสมอ รพ.สต.ป่ามะคาบ 4 3 75.00 3 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 8 4 50.00 33 7 21.21
52 บ้านน้อย รพ.สต.สายคำโห้ 8 0 0.00 9 7 77.78 10 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 10 8 80.00 53 15 28.30
53 บ้านสายคำโห้ รพ.สต.สายคำโห้ 8 5 62.50 11 5 45.45 11 0 0.00 8 1 12.50 6 1 16.67 6 1 16.67 50 13 26.00
54 โรงเรียนดงกลาง รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 11 5 45.45 19 2 10.53 17 1 5.88 25 0 0.00 26 0 0.00 25 21 84.00 123 29 23.58
55 โรงเรียนวัดดงป่าคำ รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 2 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 19 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 1232 727 59.01 1376 758 55.09 1399 59 4.22 1434 25 1.74 1444 20 1.39 1430 899 62.87 8315 2488 29.92

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
56 อนุบาลวังทรายพูน โรงพยาบาลวังทรายพูน 34 24 70.59 25 16 64.00 35 12 34.29 25 2 8.00 22 5 22.73 39 13 33.33 180 72 40.00
57 บ้านทุ่งโม่ง รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 11 8 72.73 12 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 17 0 0.00 15 6 40.00 74 14 18.92
58 เนินหัวโล้หนองยาง รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 0 0 37 1 2.70 35 0 0.00 34 0 0.00 44 2 4.55 46 12 26.09 196 15 7.65
59 บ้านหนองปลาไหล รพ.สต.หนองปลาไหล 4 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 49 0 0.00
60 โรงเรียนบ้านป่าหวาย-คลองสะแก รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 5 5 100.00 5 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 13 0 0.00 9 4 44.44 47 9 19.15
61 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 4 3 75.00 10 4 40.00 3 0 0.00 13 0 0.00 3 0 0.00 5 2 40.00 38 9 23.68
62 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน รพ.สต.บ้านยางสามต้น 22 20 90.91 10 8 80.00 24 2 8.33 11 0 0.00 17 0 0.00 15 13 86.67 99 43 43.43
63 โรงเรียนบ้านยางสามต้น รพ.สต.บ้านยางสามต้น 9 8 88.89 15 12 80.00 16 0 0.00 20 0 0.00 19 0 0.00 25 21 84.00 104 41 39.42
64 โรงเรียนบ้านดงพลับ รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 1 1 100.00 0 0 0 0 1 0 0.00 1 1 100.00 3 2 66.67
65 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00
66 หนองพระ รพ.สต.หนองพระ 16 10 62.50 9 6 66.67 18 0 0.00 18 0 0.00 13 0 0.00 13 7 53.85 87 23 26.44
67 หนองปล้อง รพ.สต.หนองปล้อง 20 15 75.00 18 0 0.00 14 0 0.00 17 0 0.00 7 0 0.00 12 8 66.67 88 23 26.14
68 วัดใหม่สามัคคีธรรม รพ.สต.หนองปล้อง 0 0 1 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 3 1 33.33 23 1 4.35
รวมทั้งอำเภอ 125 93 74.40 152 48 31.58 175 14 8.00 176 2 1.14 169 7 4.14 192 88 45.83 989 252 25.48

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
69 วัดท่าบัวทอง โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 25 13 52.00 35 3 8.57 21 1 4.76 41 2 4.88 27 2 7.41 43 17 39.53 192 38 19.79
70 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 10 5 50.00 11 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 7 2 28.57 46 7 15.22
71 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 6 5 83.33 12 1 8.33 11 0 0.00 15 0 0.00 14 2 14.29 16 8 50.00 74 16 21.62
72 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
73 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 125 65 52.00 128 7 5.47 134 10 7.46 134 7 5.22 122 6 4.92 121 43 35.54 764 138 18.06
74 วัดไผ่ท่าโพใต้ รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 7 3 42.86 10 1 10.00 12 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 11 4 36.36 49 8 16.33
75 บ้านลำนัง รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 6 1 16.67 6 0 0.00 9 1 11.11 13 1 7.69 7 1 14.29 3 2 66.67 44 6 13.64
76 วัดใหม่แสงมรกต รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
77 ชุมชนวัดวังจิก รพ.สต.วังจิก 10 7 70.00 13 2 15.38 8 0 0.00 10 0 0.00 14 0 0.00 11 8 72.73 66 17 25.76
78 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 24 17 70.83 22 2 9.09 7 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 90 19 21.11
79 บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 6 1 16.67 11 1 9.09 11 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 9 4 44.44 52 6 11.54
80 โรงเรียนวัดหนองหลวง รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 14 12 85.71 15 8 53.33 12 0 0.00 15 0 0.00 14 2 14.29 18 8 44.44 88 30 34.09
81 โรงเรียนวัดไผ่รอบ รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 5 3 60.00 4 3 75.00 4 0 0.00 9 0 0.00 2 0 0.00 2 2 100.00 26 8 30.77
82 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 3 3 100.00 3 2 66.67 4 0 0.00 5 0 0.00 9 1 11.11 4 2 50.00 28 8 28.57
83 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 13 6 46.15 15 2 13.33 16 0 0.00 14 0 0.00 9 0 0.00 13 8 61.54 80 16 20.00
84 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 2 1 50.00 7 2 28.57 5 3 60.00 3 3 100.00 8 4 50.00 7 2 28.57 32 15 46.88
85 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา รพ.สต.ดงเสือเหลือง 17 0 0.00 12 2 16.67 10 0 0.00 21 0 0.00 14 0 0.00 13 0 0.00 87 2 2.30
86 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง รพ.สต.ดงเสือเหลือง 9 0 0.00 13 0 0.00 14 2 14.29 15 0 0.00 16 1 6.25 9 2 22.22 76 5 6.58
87 โรงเรียนบ้านเนินพยอม รพ.สต.ดงเสือเหลือง 4 2 50.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 11 3 27.27 36 5 13.89
88 โรงเรียนบ้านหนองขานาง รพ.สต.ดงเสือเหลือง 3 3 100.00 5 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 7 3 42.86 37 6 16.22
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
89 โรงเรียนบ้านเนินขวาง รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 27 15 55.56 25 1 4.00 22 0 0.00 21 0 0.00 21 2 9.52 30 7 23.33 146 25 17.12
90 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 14 5 35.71 16 0 0.00 13 1 7.69 13 0 0.00 10 1 10.00 9 3 33.33 75 10 13.33
91 โรงเรียนบ้านหนองคล้า รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 1 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 22 0 0.00
92 บ้านหนองสะแก รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 17 0 0.00 18 0 0.00 23 0 0.00 23 0 0.00 18 0 0.00 15 0 0.00 114 0 0.00
93 มาบมะไฟ รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 5 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 18 0 0.00
94 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 29 24 82.76 30 0 0.00 40 0 0.00 33 0 0.00 29 0 0.00 26 0 0.00 187 24 12.83
95 บ้านห้วยน้อย รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 9 6 66.67 7 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 48 6 12.50
96 บ้านทุ่งประพาส รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 5 4 80.00 5 5 100.00 6 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 37 9 24.32
97 บ้านห้วยคำตาล รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 1 1 100.00 3 2 66.67 3 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 5 3 60.00 28 6 21.43
98 โรงเรียนบ้านหนองพง รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 11 9 81.82 13 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 72 9 12.50
99 โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 1 1 100.00 5 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 0 0 13 1 7.69
รวมทั้งอำเภอ 410 212 51.71 453 44 9.71 435 18 4.14 483 13 2.69 411 22 5.35 437 131 29.98 2629 440 16.74

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
100 นรบุตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 197 26 13.20 154 27 17.53 167 19 11.38 180 11 6.11 159 9 5.66 160 6 3.75 1017 98 9.64
101 เทศบาล 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 80 32 40.00 65 28 43.08 55 8 14.55 66 3 4.55 63 3 4.76 70 11 15.71 399 85 21.30
102 หัวเฉียว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 69 31 44.93 55 33 60.00 67 2 2.99 65 1 1.54 74 2 2.70 52 18 34.62 382 87 22.77
103 จันทวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 24 19 79.17 18 6 33.33 26 0 0.00 27 1 3.70 20 0 0.00 21 0 0.00 136 26 19.12
104 เทศบาล 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 21 6 28.57 19 5 26.32 17 2 11.76 25 1 4.00 30 2 6.67 23 0 0.00 135 16 11.85
105 วัดพฤกษะวัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 0 0 0 0 3 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 11 0 0.00
106 เทศบาล 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 0 0 29 6 20.69 32 5 15.63 35 2 5.71 46 2 4.35 34 11 32.35 176 26 14.77
107 เทศบาล 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 0 0 6 0 0.00 6 1 16.67 5 1 20.00 6 0 0.00 7 0 0.00 30 2 6.67
108 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง รพ.สต.งิ้วราย 16 12 75.00 15 5 33.33 9 1 11.11 13 2 15.38 14 2 14.29 12 5 41.67 79 27 34.18
109 สิริวัฒนา รพ.สต.ห้วยเกตุ 75 27 36.00 75 21 28.00 65 3 4.62 77 3 3.90 79 1 1.27 64 3 4.69 435 58 13.33
110 ดรุณบัณฑิตพิทยา รพ.สต.ห้วยเกตุ 52 28 53.85 44 24 54.55 40 4 10.00 42 0 0.00 41 3 7.32 49 1 2.04 268 60 22.39
111 วัดคลองทองหลาง รพ.สต.ห้วยเกตุ 6 2 33.33 5 2 40.00 5 2 40.00 8 0 0.00 5 2 40.00 10 5 50.00 39 13 33.33
112 วัดธงไทยยาราม รพ.สต.ห้วยเกตุ 6 5 83.33 4 3 75.00 2 0 0.00 6 2 33.33 5 3 60.00 6 4 66.67 29 17 58.62
113 วัดโพธิ์ลอย รพ.สต.ห้วยเกตุ 1 1 100.00 4 1 25.00 6 1 16.67 4 0 0.00 5 0 0.00 2 1 50.00 22 4 18.18
114 วัดพรหมประสิทธิ์ รพ.สต.ห้วยเกตุ 0 0 3 1 33.33 1 0 0.00 1 1 100.00 1 0 0.00 2 2 100.00 8 4 50.00
115 วัดห้วงสลิด รพ.สต.ห้วยเกตุ 0 0 4 3 75.00 3 0 0.00 0 0 3 0 0.00 3 0 0.00 13 3 23.08
116 เทพประทาน รพ.สต.หนองพยอม 65 25 38.46 51 29 56.86 61 3 4.92 58 0 0.00 58 2 3.45 65 11 16.92 358 70 19.55
117 เขาพนมกาวหนองนกยาง รพ.สต.หนองพยอม 10 2 20.00 7 2 28.57 12 1 8.33 11 0 0.00 12 0 0.00 16 6 37.50 68 11 16.18
118 วัดป่าแดง รพ.สต.หนองพยอม 5 4 80.00 11 6 54.55 14 3 21.43 4 0 0.00 17 0 0.00 14 7 50.00 65 20 30.77
119 อนุบาลตะพานหิน รพ.สต.หนองพยอม 2 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 20 0 0.00
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
120 วัดหนองแก รพ.สต.หนองพยอม 1 1 100.00 2 2 100.00 2 0 0.00 2 1 50.00 3 0 0.00 6 3 50.00 16 7 43.75
121 ราษฎร์วิทยา รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 26 17 65.38 12 2 16.67 19 1 5.26 21 1 4.76 18 3 16.67 22 12 54.55 118 36 30.51
122 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ รพ.สต.ดงตะขบ 8 1 12.50 14 0 0.00 13 1 7.69 16 1 6.25 15 0 0.00 10 6 60.00 76 9 11.84
123 วัดหนองคล่อ รพ.สต.ดงตะขบ 4 1 25.00 3 0 0.00 0 0 0 0 4 1 25.00 0 0 11 2 18.18
124 วัดใหม่สำราญ รพ.สต.ดงตะขบ 1 0 0.00 1 1 100.00 3 0 0.00 2 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 15 1 6.67
125 วัดคลองคูณ รพ.สต.คลองคูณ 19 11 57.89 20 15 75.00 13 10 76.92 12 11 91.67 13 2 15.38 19 15 78.95 96 64 66.67
126 วัดวังไคร้ รพ.สต.คลองคูณ 8 4 50.00 4 2 50.00 3 0 0.00 5 0 0.00 4 1 25.00 1 1 100.00 25 8 32.00
127 วัดคลองแขก รพ.สต.คลองคูณ 7 7 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 3 2 66.67 3 0 0.00 4 2 50.00 19 13 68.42
128 โรงเรียนวัดวังสำโรง รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 18 10 55.56 15 5 33.33 15 0 0.00 18 0 0.00 19 0 0.00 27 17 62.96 112 32 28.57
129 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 10 5 50.00 17 4 23.53 10 0 0.00 13 1 7.69 11 0 0.00 15 2 13.33 76 12 15.79
130 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 3 2 66.67 4 1 25.00 7 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 31 3 9.68
131 โรงเรียนบ้านหนองหวาย รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 2 0 0.00 9 3 33.33 6 1 16.67 4 2 50.00 8 1 12.50 7 2 28.57 36 9 25.00
132 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 45 20 44.44 44 11 25.00 45 1 2.22 42 1 2.38 41 0 0.00 43 1 2.33 260 34 13.08
133 โรงเรียนวัดเขารวก รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 25 17 68.00 25 17 68.00 20 2 10.00 23 5 21.74 15 2 13.33 20 12 60.00 128 55 42.97
134 สัตตวนาราม รพ.สต.วังหลุม 18 12 66.67 13 7 53.85 15 7 46.67 18 1 5.56 15 3 20.00 15 10 66.67 94 40 42.55
135 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร รพ.สต.วังหลุม 13 10 76.92 14 9 64.29 18 4 22.22 17 2 11.76 15 2 13.33 13 6 46.15 90 33 36.67
136 วัดทับหมัน รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 35 3 8.57 31 8 25.81 33 7 21.21 20 2 10.00 35 7 20.00 44 11 25.00 198 38 19.19
137 บ้านบึงประดู่ รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 8 5 62.50 9 3 33.33 4 0 0.00 7 1 14.29 5 1 20.00 5 0 0.00 38 10 26.32
138 วัดทับปรู รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 2 1 50.00 5 2 40.00 2 2 100.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 2 40.00 24 7 29.17
139 วัดคลองข่อย รพ.สต.ไผ่หลวง 8 5 62.50 5 1 20.00 9 0 0.00 7 0 0.00 14 1 7.14 9 4 44.44 52 11 21.15
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
รวมทั้งอำเภอ 890 352 39.55 820 296 36.10 833 92 11.04 873 59 6.76 900 55 6.11 889 197 22.16 5205 1051 20.19

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
140 อนุบาลบาลมูลนาก ราษฎร์อุทิศ โรงพยาบาลบางมูลนาก 111 82 73.87 138 127 92.03 153 6 3.92 160 1 0.63 157 6 3.82 158 147 93.04 877 369 42.08
141 เทศบาล2วัดชัยมงคล โรงพยาบาลบางมูลนาก 93 63 67.74 90 82 91.11 115 0 0.00 137 2 1.46 115 0 0.00 126 124 98.41 676 271 40.09
142 บางมูลนากราษฎร์อุทิศ โรงพยาบาลบางมูลนาก 66 57 86.36 77 68 88.31 102 2 1.96 105 0 0.00 74 2 2.70 59 56 94.92 483 185 38.30
143 โถงจื้อบางมูลนาก สหสงเคราะห์วิทยา โรงพยาบาลบางมูลนาก 48 32 66.67 46 38 82.61 55 0 0.00 29 1 3.45 44 0 0.00 35 35 100.00 257 106 41.25
144 เทศบาล1 โรงพยาบาลบางมูลนาก 12 5 41.67 18 13 72.22 10 0 0.00 16 0 0.00 14 0 0.00 17 13 76.47 87 31 35.63
145 โรงเรียนบางไผ่ รพ.สต.บางไผ่ 14 0 0.00 10 0 0.00 15 0 0.00 14 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 82 0 0.00
146 บำรุงราษฎร์วิทยาคม รพ.สต.หอไกร 7 4 57.14 11 0 0.00 10 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 60 4 6.67
147 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 13 13 100.00 10 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 10 4 40.00 64 17 26.56
148 วังทอง รพ.สต.บ้านวังทอง 1 0 0.00 1 1 100.00 3 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 3 1 33.33 12 2 16.67
149 บ้านไดปลาดุก รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 8 0 0.00 12 10 83.33 9 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 8 8 100.00 59 18 30.51
150 วังสำโรงราษฎร์บำรุงวิทย์ รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 0 0 3 3 100.00 1 0 0.00 2 2 100.00 4 4 100.00 2 1 50.00 12 10 83.33
151 วัดหนองกอไผ่ รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ 8 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 70 0 0.00
152 วัดห้วยเรียงกลาง รพ.สต.วังกรด 4 2 50.00 2 2 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00 7 7 100.00 29 27 93.10
153 วังกรดนุกูลศึกษา รพ.สต.วังกรด 0 0 1 1 100.00 3 1 33.33 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 7 5 71.43
154 วัดห้วยเรียงใต้ รพ.สต.วังกรด 0 0 0 0 1 1 100.00 0 0 1 1 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00
155 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) รพ.สต.ห้วยเขน 20 15 75.00 24 5 20.83 11 0 0.00 13 0 0.00 14 4 28.57 19 8 42.11 101 32 31.68
156 วัดวังตะกู รพ.สต.วังตะกู 15 11 73.33 17 9 52.94 21 0 0.00 14 3 21.43 17 4 23.53 14 9 64.29 98 36 36.73
157 วัดลำประดาใต้ รพ.สต.ลำปะดา 8 5 62.50 9 1 11.11 10 1 10.00 7 0 0.00 9 2 22.22 3 1 33.33 46 10 21.74
158 วัดลำประดากลาง รพ.สต.ลำปะดา 0 0 6 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 3 1 33.33 5 2 40.00 25 3 12.00
159 วัดลำประดาเหนือ รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 10 6 60.00 5 2 40.00 8 0 0.00 3 2 66.67 5 3 60.00 13 4 30.77 44 17 38.64
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
160 วัดมะกอกงอ รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 7 5 71.43 7 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 4 1 25.00 6 2 33.33 34 8 23.53
รวมทั้งอำเภอ 445 300 67.42 496 362 72.98 564 15 2.66 561 17 3.03 532 36 6.77 529 425 80.34 3127 1155 36.94

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
161 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" โรงพยาบาลโพทะเล 106 86 81.13 98 88 89.80 93 2 2.15 116 9 7.76 109 12 11.01 91 84 92.31 613 281 45.84
162 วัดโพทะเล โรงพยาบาลโพทะเล 21 17 80.95 12 12 100.00 14 0 0.00 6 0 0.00 21 0 0.00 19 17 89.47 93 46 49.46
163 วัดบ้านตาล โรงพยาบาลโพทะเล 8 5 62.50 8 8 100.00 9 1 11.11 4 1 25.00 7 3 42.86 7 7 100.00 43 25 58.14
164 บ้านวังตายศ โรงพยาบาลโพทะเล 5 5 100.00 3 2 66.67 4 0 0.00 10 0 0.00 4 0 0.00 7 6 85.71 33 13 39.39
165 คลองตางาว โรงพยาบาลโพทะเล 4 2 50.00 4 3 75.00 4 3 75.00 4 2 50.00 4 4 100.00 4 2 50.00 24 16 66.67
166 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ รพ.สต.ท้ายน้ำ 16 10 62.50 5 3 60.00 10 0 0.00 13 1 7.69 8 0 0.00 15 15 100.00 67 29 43.28
167 โรงเรียนบ้านหนองบัว รพ.สต.ท้ายน้ำ 13 12 92.31 9 6 66.67 5 3 60.00 5 4 80.00 11 0 0.00 8 5 62.50 51 30 58.82
168 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ รพ.สต.ท้ายน้ำ 12 10 83.33 15 15 100.00 7 0 0.00 21 2 9.52 15 1 6.67 21 20 95.24 91 48 52.75
169 โรงเรียนบ้านปากน้ำ รพ.สต.ท้ายน้ำ 3 2 66.67 7 2 28.57 5 3 60.00 1 0 0.00 6 5 83.33 2 1 50.00 24 13 54.17
170 ชุมชนทะนงบ้านไร่ รพ.สต.ทะนง 19 18 94.74 16 5 31.25 19 1 5.26 29 0 0.00 22 1 4.55 27 27 100.00 132 52 39.39
171 หนองตะแบก รพ.สต.ทะนง 18 16 88.89 11 7 63.64 10 6 60.00 19 0 0.00 11 1 9.09 8 8 100.00 77 38 49.35
172 น้ำผึ้ง รพ.สต.ทะนง 3 1 33.33 0 0 2 1 50.00 3 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 18 2 11.11
173 บ้านไร่ รพ.สต.ทะนง 1 1 100.00 2 2 100.00 5 2 40.00 5 0 0.00 3 1 33.33 2 0 0.00 18 6 33.33
174 บ้านท่าบัว รพ.สต.ท่าบัว 6 3 50.00 15 11 73.33 13 0 0.00 8 4 50.00 9 3 33.33 12 8 66.67 63 29 46.03
175 บ้านวัดทับทิม รพ.สต.ท่าบัว 0 0 1 1 100.00 3 2 66.67 2 0 0.00 0 0 2 0 0.00 8 3 37.50
176 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 20 1 5.00 14 1 7.14 23 0 0.00 12 0 0.00 20 1 5.00 15 0 0.00 104 3 2.88
177 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 24 4 16.67 28 4 14.29 33 2 6.06 39 4 10.26 32 1 3.13 32 0 0.00 188 15 7.98
178 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 10 7 70.00 6 1 16.67 10 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 9 8 88.89 54 16 29.63
179 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 4 3 75.00 6 4 66.67 10 1 10.00 6 0 0.00 7 3 42.86 5 3 60.00 38 14 36.84
180 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 3 3 100.00 7 5 71.43 5 0 0.00 1 0 0.00 12 0 0.00 7 2 28.57 35 10 28.57
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
181 วัดบ้านท่ามะไฟ รพ.สต.ท่าเสา 15 11 73.33 17 9 52.94 12 0 0.00 14 2 14.29 15 0 0.00 13 12 92.31 86 34 39.53
182 บ้านบางพล้อยางหลวง รพ.สต.ท่าเสา 10 9 90.00 9 9 100.00 11 2 18.18 13 1 7.69 16 2 12.50 17 2 11.76 76 25 32.89
183 บ้านยี่มุ่ย รพ.สต.ท่าเสา 8 5 62.50 13 1 7.69 6 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 46 6 13.04
184 วัดบ้านพังน้อย รพ.สต.ท่าเสา 8 7 87.50 4 3 75.00 4 0 0.00 4 0 0.00 9 1 11.11 7 7 100.00 36 18 50.00
185 วัดบ้านหนองดง รพ.สต.ท่าเสา 7 3 42.86 6 5 83.33 5 1 20.00 7 1 14.29 4 2 50.00 5 4 80.00 34 16 47.06
186 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ รพ.สต.บางคลาน 25 23 92.00 18 10 55.56 17 0 0.00 25 0 0.00 16 0 0.00 20 20 100.00 121 53 43.80
187 โรงเรียนวัดคงคาราม รพ.สต.บางคลาน 14 7 50.00 10 9 90.00 7 5 71.43 6 5 83.33 8 6 75.00 11 11 100.00 56 43 76.79
188 โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง รพ.สต.บางคลาน 10 9 90.00 5 2 40.00 2 2 100.00 5 5 100.00 7 5 71.43 1 1 100.00 30 24 80.00
189 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง รพ.สต.ท่านั่ง 13 11 84.62 21 15 71.43 10 0 0.00 18 0 0.00 18 1 5.56 12 0 0.00 92 27 29.35
190 โรงเรียนบ้านวังแดง รพ.สต.ท่านั่ง 11 9 81.82 15 13 86.67 15 0 0.00 16 1 6.25 10 0 0.00 14 11 78.57 81 34 41.98
191 โรงเรียนบ้านเนินแค รพ.สต.ท่านั่ง 1 1 100.00 2 2 100.00 4 0 0.00 4 1 25.00 4 0 0.00 5 5 100.00 20 9 45.00
192 โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" รพ.สต.บ้านน้อย 18 15 83.33 22 15 68.18 22 0 0.00 23 0 0.00 26 2 7.69 37 28 75.68 148 60 40.54
193 วัดพร้าว รพ.สต.วัดขวาง 32 23 71.88 19 17 89.47 18 1 5.56 27 1 3.70 26 12 46.15 17 8 47.06 139 62 44.60
194 วัดขวาง รพ.สต.วัดขวาง 7 7 100.00 10 0 0.00 8 3 37.50 9 0 0.00 8 6 75.00 13 11 84.62 55 27 49.09
รวมทั้งอำเภอ 475 346 72.84 438 290 66.21 425 41 9.65 494 44 8.91 486 73 15.02 476 333 69.96 2794 1127 40.34

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
195 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม โรงพยาบาลสามง่าม 23 14 60.87 30 24 80.00 27 10 37.04 24 21 87.50 26 15 57.69 26 20 76.92 156 104 66.67
196 วัดวังแดง โรงพยาบาลสามง่าม 12 10 83.33 18 10 55.56 15 6 40.00 17 7 41.18 14 13 92.86 14 12 85.71 90 58 64.44
197 โรงเรียนวัดบ้านไร่ โรงพยาบาลสามง่าม 9 5 55.56 9 6 66.67 9 4 44.44 21 10 47.62 13 9 69.23 14 9 64.29 75 43 57.33
198 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 4 3 75.00 5 2 40.00 4 2 50.00 11 3 27.27 5 3 60.00 6 6 100.00 35 19 54.29
199 ชุมชนบ้านกำแพงดิน รพ.สต.กำแพงดิน 13 9 69.23 21 9 42.86 24 2 8.33 28 0 0.00 30 0 0.00 31 23 74.19 147 43 29.25
200 วัดศรีศรัทธาราม รพ.สต.กำแพงดิน 9 5 55.56 16 4 25.00 5 0 0.00 15 1 6.67 6 0 0.00 17 12 70.59 68 22 32.35
201 บ้านท่าแห รพ.สต.กำแพงดิน 4 0 0.00 9 6 66.67 12 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 7 5 71.43 47 11 23.40
202 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) รพ.สต.รังนก 15 0 0.00 20 0 0.00 13 0 0.00 16 0 0.00 18 0 0.00 23 8 34.78 105 8 7.62
203 วัดบ้านใหม่ รพ.สต.รังนก 10 8 80.00 6 6 100.00 8 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 6 5 83.33 41 19 46.34
204 บ้านหนองน้ำเขียว รพ.สต.รังนก 9 8 88.89 9 5 55.56 2 1 50.00 10 0 0.00 6 0 0.00 5 4 80.00 41 18 43.90
205 บ้านโนนไผ่ขุย รพ.สต.รังนก 6 5 83.33 5 4 80.00 7 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 6 3 50.00 37 12 32.43
206 วัดจระเข้ผอม รพ.สต.รังนก 6 3 50.00 7 7 100.00 3 1 33.33 5 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 39 11 28.21
207 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 รพ.สต.เนินปอ 18 13 72.22 21 13 61.90 19 2 10.53 20 0 0.00 21 6 28.57 25 24 96.00 124 58 46.77
208 บ้านเนินพยอม รพ.สต.เนินปอ 7 7 100.00 6 5 83.33 2 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 12 11 91.67 36 23 63.89
209 วัดเนินปอ รพ.สต.เนินปอ 5 4 80.00 12 8 66.67 11 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 15 13 86.67 68 25 36.76
210 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 10 9 90.00 11 11 100.00 10 0 0.00 13 1 7.69 12 1 8.33 16 0 0.00 72 22 30.56
211 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 9 8 88.89 11 10 90.91 11 1 9.09 11 0 0.00 13 0 0.00 17 0 0.00 72 19 26.39
212 โรงเรียนบ้านหนองโสน รพ.สต.หนองโสน 35 25 71.43 39 1 2.56 36 0 0.00 38 0 0.00 31 0 0.00 70 40 57.14 249 66 26.51
213 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า รพ.สต.หนองโสน 15 0 0.00 13 1 7.69 22 0 0.00 20 0 0.00 17 0 0.00 19 0 0.00 106 1 0.94
214 โรงเรียนบ้านป่าแซง รพ.สต.หนองโสน 15 10 66.67 15 0 0.00 23 0 0.00 21 0 0.00 22 0 0.00 18 5 27.78 114 15 13.16
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
215 โรงเรียนไผ่ใหญ่ รพ.สต.หนองโสน 7 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 38 0 0.00
216 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม รพ.สต.หนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.00 2 2 100.00
217 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 18 0 0.00 9 0 0.00 8 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 7 1 14.29 62 1 1.61
218 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 17 0 0.00 14 0 0.00 14 0 0.00 18 1 5.56 19 0 0.00 17 0 0.00 99 1 1.01
รวมทั้งอำเภอ 276 146 52.90 312 132 42.31 292 29 9.93 345 44 12.75 313 47 15.02 385 203 52.73 1923 601 31.25

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
219 บุรพรัตน์วิทยาคาร โรงพยาบาลทับคล้อ 26 22 84.62 20 9 45.00 21 2 9.52 13 1 7.69 5 0 0.00 10 5 50.00 95 39 41.05
220 เทศบาลทับคล้อ โรงพยาบาลทับคล้อ 15 14 93.33 26 9 34.62 20 3 15.00 16 2 12.50 21 3 14.29 18 7 38.89 116 38 32.76
221 วัดหนองน้ำเต้า โรงพยาบาลทับคล้อ 11 10 90.91 10 4 40.00 13 4 30.77 5 0 0.00 0 0 7 2 28.57 46 20 43.48
222 วัดป่าเรไร โรงพยาบาลทับคล้อ 9 8 88.89 7 2 28.57 12 2 16.67 10 2 20.00 6 3 50.00 9 6 66.67 53 23 43.40
223 อนุบาลทับคล้อ โรงพยาบาลทับคล้อ 5 4 80.00 1 0 0.00 10 1 10.00 3 1 33.33 7 0 0.00 5 4 80.00 31 10 32.26
224 วัดชัยศรี รพ.สต.บ้านสายดงยาง 25 22 88.00 26 9 34.62 19 5 26.32 30 0 0.00 23 2 8.70 22 7 31.82 145 45 31.03
225 ชุมชนวัดสายดงยาง รพ.สต.บ้านสายดงยาง 14 14 100.00 13 5 38.46 7 2 28.57 8 0 0.00 10 1 10.00 11 7 63.64 63 29 46.03
226 วัดศรีรัตนวราราม รพ.สต.บ้านสายดงยาง 10 10 100.00 8 4 50.00 9 2 22.22 5 0 0.00 3 1 33.33 6 2 33.33 41 19 46.34
227 วัดวังแดง รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 21 20 95.24 15 0 0.00 17 0 0.00 19 0 0.00 20 0 0.00 29 27 93.10 121 47 38.84
228 วัดวังหินเพลิง รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 7 7 100.00 6 4 66.67 7 0 0.00 7 0 0.00 10 0 0.00 9 9 100.00 46 20 43.48
229 บ้านหนองจะปราบ รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 2 0 0.00 3 1 33.33 7 6 85.71 4 3 75.00 0 0 4 4 100.00 20 14 70.00
230 วัดลำประดา รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 1 1 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 1 0 0.00 1 1 100.00 2 2 100.00 9 8 88.89
231 โรงเรียนเยาวชนศึกษา รพ.สต.เขาทราย 66 35 53.03 81 7 8.64 72 0 0.00 88 0 0.00 68 0 0.00 66 18 27.27 441 60 13.61
232 โรงเรียนวัดเขาทราย รพ.สต.เขาทราย 41 40 97.56 49 1 2.04 44 0 0.00 55 0 0.00 57 1 1.75 45 0 0.00 291 42 14.43
233 โรงเรียนบ้านเขาพระ รพ.สต.เขาทราย 16 15 93.75 15 2 13.33 17 0 0.00 14 0 0.00 21 0 0.00 16 0 0.00 99 17 17.17
234 โรงเรียนบ้านเขานกยูง รพ.สต.เขาทราย 14 8 57.14 11 3 27.27 8 0 0.00 17 0 0.00 14 0 0.00 16 11 68.75 80 22 27.50
235 โรงเรียนสุธินี รพ.สต.เขาทราย 11 3 27.27 10 0 0.00 14 0 0.00 11 0 0.00 10 0 0.00 13 0 0.00 69 3 4.35
236 คีรีเทพนิมิต รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 12 12 100.00 13 13 100.00 11 0 0.00 13 0 0.00 6 0 0.00 14 14 100.00 69 39 56.52
237 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 12 12 100.00 11 11 100.00 11 0 0.00 9 0 0.00 20 0 0.00 10 10 100.00 73 33 45.21
238 ไทยรัฐวิทยา60 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 12 12 100.00 13 12 92.31 9 0 0.00 15 0 0.00 18 0 0.00 12 12 100.00 79 36 45.57
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
239 วัดสัตตศิลาอาสน์ รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 6 6 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00 4 4 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 23 23 100.00
240 วัดไดวน รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 3 3 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 3 2 66.67 1 1 100.00 4 4 100.00 15 14 93.33
241 บ้านเขาโล้น รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 2 2 100.00 2 2 100.00 3 1 33.33 7 0 0.00 0 0 2 2 100.00 16 7 43.75
242 โรงเรียนท้ายทุ่ง รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 2 2 100.00 6 4 66.67 3 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 5 3 60.00 18 9 50.00
243 โรงเรียนวัดน้ำเคือง รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 0 0 1 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 0 0 3 0 0.00 9 0 0.00
244 สี่แยกเขาดิน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 9 9 100.00 12 1 8.33 16 5 31.25 11 0 0.00 18 0 0.00 14 5 35.71 80 20 25.00
245 วัดวังกระชัน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 7 7 100.00 4 2 50.00 6 3 50.00 9 4 44.44 5 0 0.00 3 2 66.67 34 18 52.94
246 วัดบางเบน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 2 2 100.00 2 1 50.00 2 1 50.00 1 0 0.00 5 2 40.00 3 1 33.33 15 7 46.67
247 วัดเขาส้าน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 1 1 100.00 3 3 100.00 2 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 14 4 28.57
248 วัดไดอีเผือก รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 9 9 100.00 6 2 33.33 11 0 0.00 14 0 0.00 12 0 0.00 14 2 14.29 66 13 19.70
249 บ้านเนินม่วง รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 1 1 100.00 3 3 100.00 3 2 66.67 2 2 100.00 4 1 25.00 5 1 20.00 18 10 55.56
250 บ้านหนองจอก รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 0 0 3 3 100.00 4 1 25.00 2 0 0.00 5 0 0.00 1 1 100.00 15 5 33.33
รวมทั้งอำเภอ 372 311 83.60 385 122 31.69 390 50 12.82 404 21 5.20 376 18 4.79 383 172 44.91 2310 694 30.04

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
251 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก โรงพยาบาลสากเหล็ก 60 50 83.33 65 40 61.54 58 0 0.00 49 0 0.00 68 0 0.00 56 42 75.00 356 132 37.08
252 บ้านปากดง รพ.สต.สากเหล็ก 9 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 47 0 0.00
253 บ้านทุ่งสำราญ รพ.สต.สากเหล็ก 6 6 100.00 9 7 77.78 8 1 12.50 9 0 0.00 12 0 0.00 7 5 71.43 51 19 37.25
254 บ้านถ้ำคะนอง รพ.สต.สากเหล็ก 4 0 0.00 4 1 25.00 0 0 9 3 33.33 3 0 0.00 5 0 0.00 25 4 16.00
255 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สากเหล็ก รพ.สต.สากเหล็ก 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
256 บ้านสายดินแดง รพ.สต.สากเหล็ก 0 0 2 0 0.00 0 0 4 1 25.00 1 0 0.00 0 0 7 1 14.29
257 สากเหล็กวิทยา รพ.สต.สากเหล็ก 0 0 0 0 3 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 123 0 0.00 128 0 0.00
258 บ้านท่าพิกุล รพ.สต.บ้านหนองกรด 10 1 10.00 12 2 16.67 2 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 5 0 0.00 44 3 6.82
259 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม รพ.สต.ท่าเยี่ยม 15 8 53.33 19 3 15.79 21 0 0.00 28 0 0.00 23 1 4.35 17 9 52.94 123 21 17.07
260 โรงเรียนบ้านวังอ้อ รพ.สต.ท่าเยี่ยม 10 5 50.00 30 7 23.33 15 0 0.00 19 0 0.00 23 0 0.00 16 10 62.50 113 22 19.47
261 บ้านหนองตะเคียน รพ.สต.คลองทราย 7 6 85.71 11 5 45.45 19 0 0.00 18 0 0.00 9 0 0.00 18 11 61.11 82 22 26.83
262 บ้านหนองจั่ว รพ.สต.คลองทราย 3 2 66.67 2 0 0.00 5 2 40.00 1 0 0.00 5 2 40.00 2 2 100.00 18 8 44.44
263 บ้านหนองสาหร่าย รพ.สต.คลองทราย 3 2 66.67 3 2 66.67 3 1 33.33 4 3 75.00 5 3 60.00 8 4 50.00 26 15 57.69
264 บ้านคลองทรายใหญ่ รพ.สต.หนองหญ้าไทร 8 8 100.00 10 2 20.00 9 0 0.00 12 2 16.67 19 3 15.79 7 7 100.00 65 22 33.85
265 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ รพ.สต.หนองหญ้าไทร 6 6 100.00 6 3 50.00 8 2 25.00 9 0 0.00 12 1 8.33 7 4 57.14 48 16 33.33
266 บ้านหนองต้นพลวง รพ.สต.หนองหญ้าไทร 3 3 100.00 0 0 2 0 0.00 2 1 50.00 2 0 0.00 1 0 0.00 10 4 40.00
267 วังทับไทร รพ.สต.วังทับไทร 15 14 93.33 19 17 89.47 18 14 77.78 12 11 91.67 19 17 89.47 18 18 100.00 101 91 90.10
268 ตลุกหิน รพ.สต.วังทับไทร 10 7 70.00 4 4 100.00 6 6 100.00 10 8 80.00 3 3 100.00 5 5 100.00 38 33 86.84
269 หนองสองห้อง รพ.สต.วังทับไทร 1 0 0.00 6 0 0.00 5 4 80.00 7 7 100.00 8 7 87.50 5 5 100.00 32 23 71.88
รวมทั้งอำเภอ 171 118 69.01 207 93 44.93 185 30 16.22 210 36 17.14 232 37 15.95 310 122 39.35 1315 436 33.16

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
270 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 22 22 100.00 17 8 47.06 21 1 4.76 18 3 16.67 17 2 11.76 20 16 80.00 115 52 45.22
271 โรงเรียนบ้านวังพร้าว รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 10 7 70.00 7 6 85.71 12 1 8.33 8 3 37.50 8 0 0.00 7 5 71.43 52 22 42.31
272 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 27 18 66.67 24 4 16.67 22 6 27.27 30 7 23.33 28 5 17.86 30 17 56.67 161 57 35.40
273 บ้านทุ่งทอง รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 24 21 87.50 21 0 0.00 13 1 7.69 9 0 0.00 9 1 11.11 12 9 75.00 88 32 36.36
274 บ้านบึงลี รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 7 4 57.14 0 0 4 4 100.00 2 1 50.00 6 2 33.33 9 4 44.44 28 15 53.57
275 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00 1 1 100.00
276 บ้านแหลมรัง รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 48 32 66.67 40 1 2.50 41 0 0.00 53 0 0.00 49 0 0.00 48 1 2.08 279 34 12.19
277 บ้านโป่งวัวแดง รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 48 3 6.25 41 2 4.88 34 2 5.88 46 1 2.17 38 1 2.63 25 1 4.00 232 10 4.31
278 บ้านบึงทับจั่น รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 28 17 60.71 35 7 20.00 21 6 28.57 32 6 18.75 24 3 12.50 29 18 62.07 169 57 33.73
279 บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ รพ.สต.บางลาย 23 20 86.96 22 13 59.09 31 2 6.45 39 0 0.00 37 0 0.00 33 21 63.64 185 56 30.27
280 วัดบ้านบางลายเหนือ รพ.สต.บางลาย 20 15 75.00 17 4 23.53 15 4 26.67 26 7 26.92 19 4 21.05 20 8 40.00 117 42 35.90
281 วัดบ้านบางลายใต้ รพ.สต.บางลาย 4 2 50.00 6 2 33.33 8 3 37.50 6 1 16.67 3 0 0.00 4 4 100.00 31 12 38.71
282 วัดบ้านคลองข่อย รพ.สต.บางลาย 3 3 100.00 3 0 0.00 3 1 33.33 7 3 42.86 8 0 0.00 3 3 100.00 27 10 37.04
283 โรงเรียนบ้านหนองแขม รพ.สต.บึงนาราง 12 11 91.67 14 11 78.57 9 6 66.67 16 0 0.00 10 0 0.00 22 19 86.36 83 47 56.63
284 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง รพ.สต.บึงนาราง 10 7 70.00 9 9 100.00 9 7 77.78 11 0 0.00 9 0 0.00 10 7 70.00 58 30 51.72
285 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล รพ.สต.บึงนาราง 3 3 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00 7 0 0.00 6 0 0.00 4 3 75.00 25 11 44.00
รวมทั้งอำเภอ 289 185 64.01 258 69 26.74 246 47 19.11 310 32 10.32 271 18 6.64 277 137 49.46 1651 488 29.56

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
286 วัดวังเรือน รพ.สต.วังงิ้วใต้ 11 11 100.00 14 1 7.14 20 2 10.00 25 0 0.00 26 0 0.00 20 15 75.00 116 29 25.00
287 อนุบาลดงเจริญ รพ.สต.วังงิ้วใต้ 11 9 81.82 8 0 0.00 12 0 0.00 10 0 0.00 13 0 0.00 14 9 64.29 68 18 26.47
288 บ้านวังกะทะ รพ.สต.วังงิ้วใต้ 2 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 8 0 0.00 8 3 37.50 38 3 7.89
289 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 13 12 92.31 22 0 0.00 12 0 0.00 27 0 0.00 22 1 4.55 28 12 42.86 124 25 20.16
290 วัดใหม่ดงเจริญ รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว 16 8 50.00 14 0 0.00 5 0 0.00 14 0 0.00 17 1 5.88 13 10 76.92 79 19 24.05
291 โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ รพ.สต.ห้วยร่วม 12 11 91.67 16 15 93.75 15 14 93.33 8 7 87.50 12 7 58.33 9 7 77.78 72 61 84.72
292 โรงเรียนหนองสองห้อง รพ.สต.ห้วยร่วม 4 3 75.00 6 5 83.33 8 1 12.50 10 0 0.00 10 0 0.00 13 13 100.00 51 22 43.14
293 โรงเรียนหนองสนวน รพ.สต.ห้วยร่วม 1 1 100.00 6 5 83.33 7 0 0.00 5 0 0.00 8 1 12.50 3 3 100.00 30 10 33.33
294 บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" รพ.สต.ห้วยพุก 14 10 71.43 14 0 0.00 16 0 0.00 20 1 5.00 15 1 6.67 11 9 81.82 90 21 23.33
295 ห้วยพุกวิทยา รพ.สต.ห้วยพุก 10 7 70.00 13 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 15 14 93.33 65 21 32.31
296 วัดใหม่วังหว้า รพ.สต.ห้วยพุก 9 6 66.67 4 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 8 7 87.50 45 13 28.89
297 บ้านห้วยตาดำ รพ.สต.ห้วยพุก 0 0 1 1 100.00 3 3 100.00 3 0 0.00 1 1 100.00 2 2 100.00 10 7 70.00
298 สำนักขุนเณร รพ.สต.สำนักขุนเณร 28 16 57.14 19 14 73.68 20 0 0.00 21 0 0.00 20 0 0.00 24 15 62.50 132 45 34.09
299 วังบงค์ รพ.สต.สำนักขุนเณร 6 0 0.00 0 0 2 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 14 0 0.00
300 หนองง้าว รพ.สต.สำนักขุนเณร 4 3 75.00 4 3 75.00 3 1 33.33 6 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 27 12 44.44
301 วังหินแรง รพ.สต.สำนักขุนเณร 2 1 50.00 0 0 7 2 28.57 4 0 0.00 2 0 0.00 8 5 62.50 23 8 34.78
รวมทั้งอำเภอ 143 98 68.53 151 44 29.14 151 23 15.23 178 8 4.49 179 12 6.70 182 129 70.88 984 314 31.91

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
302 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ โรงพยาบาลวชิรบารมี 83 42 50.60 93 58 62.37 85 0 0.00 96 2 2.08 80 1 1.25 107 72 67.29 544 175 32.17
303 โรงเรียนบ้านนิคม โรงพยาบาลวชิรบารมี 21 17 80.95 10 9 90.00 22 0 0.00 15 1 6.67 18 1 5.56 14 14 100.00 100 42 42.00
304 โรงเรียนวัดปลวกสูง โรงพยาบาลวชิรบารมี 12 11 91.67 13 13 100.00 14 0 0.00 23 0 0.00 29 0 0.00 13 13 100.00 104 37 35.58
305 บ้านนา รพ.สต.บ้านนา 6 3 50.00 7 6 85.71 9 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 8 6 75.00 45 15 33.33
306 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 18 16 88.89 23 19 82.61 19 1 5.26 17 0 0.00 27 0 0.00 17 14 82.35 121 50 41.32
307 โรงเรียนวัดโนนสะเดา รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 17 13 76.47 18 18 100.00 15 0 0.00 17 0 0.00 13 0 0.00 14 13 92.86 94 44 46.81
308 บ้านหนองขาว รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว 35 15 42.86 34 17 50.00 37 1 2.70 32 0 0.00 47 1 2.13 44 15 34.09 229 49 21.40
309 วัดวังตะขบ รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 16 14 87.50 10 9 90.00 10 0 0.00 22 1 4.55 13 1 7.69 14 14 100.00 85 39 45.88
310 บ้านโนนทอง รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 8 5 62.50 5 4 80.00 4 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 6 5 83.33 34 14 41.18
311 บ้านหนองริ้น รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 4 3 75.00 4 3 75.00 6 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 6 6 100.00 34 12 35.29
312 วัดกลางวงศ์มณี รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 19 17 89.47 22 14 63.64 14 1 7.14 15 0 0.00 14 1 7.14 24 14 58.33 108 47 43.52
313 วัดโนนป่าแดง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 9 9 100.00 10 9 90.00 10 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 11 11 100.00 51 29 56.86
314 วัดหนองหลุม รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 6 6 100.00 6 5 83.33 5 1 20.00 17 0 0.00 14 0 0.00 0 0 48 12 25.00
315 อนุบาลวชิรบารมี รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 6 5 83.33 6 6 100.00 8 0 0.00 10 0 0.00 6 0 0.00 8 8 100.00 44 19 43.18
316 บ้านยางนกกระทุง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 5 5 100.00 3 3 100.00 4 3 75.00 6 0 0.00 3 0 0.00 2 2 100.00 23 13 56.52
317 บ้านบัวยาง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 4 3 75.00 2 2 100.00 3 3 100.00 9 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 28 13 46.43
318 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 14 11 78.57 17 16 94.12 21 0 0.00 24 0 0.00 29 1 3.45 32 21 65.63 137 49 35.77
319 บ้านสระบรเพ็ด รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 13 7 53.85 19 19 100.00 5 0 0.00 13 1 7.69 14 0 0.00 11 10 90.91 75 37 49.33
รวมทั้งอำเภอ 296 202 68.24 302 230 76.16 291 10 3.44 340 5 1.47 339 6 1.77 336 243 72.32 1904 696 36.55


ประมวลผลเมื่อ 30 ส.ค.60  13:53:38

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร