เมนู EPS ตรวจสอบการส่งรายงาน

รายงานอาชีวอนามัย

 

เดือน  พ.ศ.  
อำเภอผู้บริโภคครั้งที่ 1ผู้บริโภคครั้งที่ 2
จำนวนผู้บริโภคทั้งหมด(ปชก.15-60 ปี) จำนวนผู้บริโภคที่ได้รับเจาะโลหิตีระดับปกติ ระดับปลอดภัยระดับไม่ปลอดภัย ระดับเสี่ยง จำนวนผู้บริโภคที่ได้รับเจาะโลหิตระดับปกติระดับปลอดภัยระดับไม่ปลอดภัยระดับเสี่ยง
(คน)(คน)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ) (คน)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)
เมือง                      
วังทรายพูน                      
โพธิ์ประทับช้าง                      
ตะพานหิน                      
บางมูลนาก                      
โพทะเล                      
สามง่าม                      
ทับคล้อ                      
สากเหล็ก                      
บึงนาราง                      
ดงเจริญ                      
วชิรบารมี 780 275 2 0.73 36 13.09 73 26.55 164 59.64 0 0 0 0 0
รวม 780 275 2 0.73 36 13.09 73 26.55 164 59.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จังหวัดยังไม่ได้รับรองรายงาน