เมนู EPS ตรวจสอบการส่งรายงาน

รายงานอาชีวอนามัย

 

เดือน  พ.ศ.  
อำเภอผู้บริโภคครั้งที่ 1ผู้บริโภคครั้งที่ 2
จำนวนผู้บริโภคทั้งหมด(ปชก.15-60 ปี) จำนวนผู้บริโภคที่ได้รับเจาะโลหิตีระดับปกติ ระดับปลอดภัยระดับไม่ปลอดภัย ระดับเสี่ยง จำนวนผู้บริโภคที่ได้รับเจาะโลหิตระดับปกติระดับปลอดภัยระดับไม่ปลอดภัยระดับเสี่ยง
(คน)(คน)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ) (คน)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)
เมือง 753 183 46 25.14 90 49.18 9 4.92 38 20.77 0 0 0 0 0
วังทรายพูน                      
โพธิ์ประทับช้าง                      
ตะพานหิน 1,709 323 7 2.17 28 8.67 136 42.11 152 47.06 0 0 0 0 0
บางมูลนาก                      
โพทะเล                      
สามง่าม 2,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทับคล้อ                      
สากเหล็ก 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บึงนาราง                      
ดงเจริญ                      
วชิรบารมี                      
รวม 5,617 506 53 10.47 118 23.32 145 28.66 190 37.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จังหวัดยังไม่ได้รับรองรายงาน