ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน (รายโรงเรียน)
ปีการศึกษา 2560

 

ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1324 509 38.44 1513 116 7.67 1605 26 1.62 1860 36 1.94 1599 37 2.31 1622 544 33.54 9523 1268 13.32
2 วังทรายพูน 243 92 37.86 277 60 21.66 265 10 3.77 287 15 5.23 314 7 2.23 255 82 32.16 1641 266 16.21
3 โพธิ์ประทับช้าง 420 184 43.81 446 54 12.11 487 13 2.67 474 9 1.90 503 5 0.99 479 102 21.29 2809 367 13.07
4 ตะพานหิน 802 228 28.43 855 192 22.46 827 99 11.97 845 64 7.57 885 79 8.93 922 200 21.69 5136 862 16.78
5 บางมูลนาก 453 277 61.15 473 235 49.68 492 20 4.07 583 18 3.09 561 12 2.14 552 440 79.71 3114 1002 32.18
6 โพทะเล 441 250 56.69 486 247 50.82 468 45 9.62 461 63 13.67 522 50 9.58 509 330 64.83 2887 985 34.12
7 สามง่าม 286 139 48.60 301 122 40.53 323 56 17.34 329 45 13.68 352 61 17.33 322 153 47.52 1913 576 30.11
8 ทับคล้อ 329 140 42.55 406 64 15.76 431 18 4.18 434 14 3.23 445 11 2.47 441 57 12.93 2486 304 12.23
9 สากเหล็ก 198 84 42.42 258 68 26.36 257 3 1.17 279 5 1.79 283 2 0.71 294 111 37.76 1569 273 17.40
10 บึงนาราง 241 91 37.76 289 73 25.26 258 48 18.60 245 29 11.84 304 25 8.22 278 50 17.99 1615 316 19.57
11 ดงเจริญ 137 79 57.66 130 29 22.31 128 23 17.97 129 23 17.83 148 18 12.16 162 96 59.26 834 268 32.13
12 วชิรบารมี 384 137 35.68 414 176 42.51 430 21 4.88 411 4 0.97 481 1 0.21 484 149 30.79 2604 488 18.74
รวมทั้งจังหวัด 5258 2210 42.03 5848 1436 24.56 5971 382 6.40 6337 325 5.13 6397 308 4.81 6320 2314 36.61 36131 6975 19.30
 

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 อนุบาลพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร 270 109 40.37 275 7 2.55 291 4 1.37 270 3 1.11 275 2 0.73 265 93 35.09 1646 218 13.24
2 อนุบาลวชิร โรงพยาบาลพิจิตร 157 82 52.23 189 4 2.12 224 4 1.79 227 4 1.76 215 2 0.93 206 92 44.66 1218 188 15.44
3 เทศบาลบ้านปากทาง โรงพยาบาลพิจิตร 133 77 57.89 142 4 2.82 148 0 0.00 144 0 0.00 141 5 3.55 187 91 48.66 895 177 19.78
4 ราษฎร์บำรุง โรงพยาบาลพิจิตร 82 42 51.22 88 4 4.55 109 5 4.59 112 2 1.79 150 2 1.33 156 73 46.79 697 128 18.36
5 พิจิตรอินเตอร์ โรงพยาบาลพิจิตร 28 12 42.86 45 0 0.00 51 3 5.88 47 0 0.00 44 2 4.55 42 15 35.71 257 32 12.45
6 เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช โรงพยาบาลพิจิตร 19 13 68.42 18 1 5.56 15 0 0.00 14 0 0.00 18 0 0.00 15 8 53.33 99 22 22.22
7 เทศบาลบ้านท่าหลวง โรงพยาบาลพิจิตร 18 13 72.22 20 0 0.00 21 0 0.00 23 1 4.35 14 1 7.14 27 16 59.26 123 31 25.20
8 อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) โรงพยาบาลพิจิตร 14 9 64.29 12 0 0.00 10 0 0.00 25 0 0.00 25 1 4.00 29 21 72.41 115 31 26.96
9 อนุบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพิจิตร 8 4 50.00 12 1 8.33 25 0 0.00 10 1 10.00 13 1 7.69 8 5 62.50 76 12 15.79
10 ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ โรงพยาบาลพิจิตร 4 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
11 อนุบาลวชิรวิทย์ โรงพยาบาลพิจิตร 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
12 วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) รพ.สต.บ้านดาน 11 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 55 0 0.00
13 เด็กนอกเขต รพ.สต.ไผ่ขวาง 9 1 11.11 37 1 2.70 18 0 0.00 22 2 9.09 12 0 0.00 9 0 0.00 107 4 3.74
14 วัดหงษ์ รพ.สต.ไผ่ขวาง 0 0 10 10 100.00 2 2 100.00 8 0 0.00 7 0 0.00 5 4 80.00 32 16 50.00
15 วัดหาดมูลกระบือ รพ.สต.ไผ่ขวาง 0 0 9 6 66.67 16 0 0.00 16 0 0.00 19 0 0.00 11 7 63.64 71 13 18.31
16 โรงเรียนนอกเขต รพ.สต.ไผ่ขวาง 0 0 37 1 2.70 20 0 0.00 21 2 9.52 13 0 0.00 9 0 0.00 100 3 3.00
17 รพ.สต.ย่านยาว 1 1 100.00 20 6 30.00 11 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00 11 6 54.55 55 13 23.64
18 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 23 10 43.48 28 9 32.14 32 5 15.63 32 2 6.25 24 6 25.00 37 0 0.00 176 32 18.18
19 วัดวังมะเดื่อ รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 5 1 20.00 4 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 31 1 3.23
20 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ รพ.สต.ปากทาง 9 0 0.00 5 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 12 0 0.00 8 0 0.00 48 0 0.00
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
21 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ รพ.สต.ปากทาง 8 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 39 0 0.00
22 วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 16 1 6.25 11 0 0.00 17 0 0.00 17 0 0.00 14 0 0.00 10 2 20.00 85 3 3.53
23 วัดคลองโนน รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 5 2 40.00 12 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 11 1 9.09 66 3 4.55
24 วัดดงชะพลู รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 4 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 7 0 0.00 10 1 10.00 52 1 1.92
25 สระหลวงพิทยาคม รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 248 0 0.00 0 0 0 0 248 0 0.00
26 วังทับยา รพ.สต.โรงช้าง 5 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 21 0 0.00
27 วัดโรงช้าง รพ.สต.โรงช้าง 5 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 42 0 0.00
28 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รพ.สต.เมืองเก่า 26 2 7.69 24 1 4.17 12 0 0.00 9 0 0.00 0 0 0 0 71 3 4.23
29 บ้านเมืองเก่า รพ.สต.เมืองเก่า 10 6 60.00 6 3 50.00 9 0 0.00 7 4 57.14 13 0 0.00 12 0 0.00 57 13 22.81
30 พิจิตรอนุสรณ์ รพ.สต.เมืองเก่า 5 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 30 0 0.00
31 บ้านท่าข่อย รพ.สต.เมืองเก่า 1 1 100.00 7 4 57.14 3 0 0.00 7 3 42.86 14 6 42.86 11 4 36.36 43 18 41.86
32 ยอแซฟ รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 153 60 39.22 151 4 2.65 162 1 0.62 159 1 0.63 141 1 0.71 111 28 25.23 877 95 10.83
33 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 21 2 9.52 10 0 0.00 5 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 0 0 56 2 3.57
34 บ้านบึงตะโกน รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 10 7 70.00 19 1 5.26 17 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 20 16 80.00 99 24 24.24
35 วัดบึงสีไฟ รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 4 2 50.00 3 0 0.00 2 1 50.00 3 0 0.00 4 0 0.00 3 2 66.67 19 5 26.32
36 รพ.สต.บ้านบุ่ง 23 12 52.17 22 10 45.45 25 0 0.00 35 2 5.71 32 0 0.00 31 19 61.29 168 43 25.60
37 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล รพ.สต.บ้านบุ่ง 19 0 0.00 16 0 0.00 37 0 0.00 38 1 2.63 5 0 0.00 1 0 0.00 116 1 0.86
38 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม รพ.สต.บ้านบุ่ง 11 10 90.91 18 10 55.56 17 0 0.00 18 1 5.56 17 0 0.00 19 15 78.95 100 36 36.00
39 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง รพ.สต.บ้านบุ่ง 7 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 14 1 7.14 9 0 0.00 3 2 66.67 43 3 6.98
40 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง รพ.สต.บ้านบุ่ง 5 2 40.00 0 0 2 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 8 1 12.50 25 3 12.00
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
41 โรงเรียนวัดหนองไผ่ รพ.สต.บ้านบุ่ง 5 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 17 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 67 0 0.00
42 วัดฆะมัง รพ.สต.ฆะมัง 5 1 20.00 7 0 0.00 8 0 0.00 5 0 0.00 0 0 11 0 0.00 36 1 2.78
43 บ้านสวนแตง รพ.สต.ฆะมัง 3 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 12 0 0.00 8 0 0.00 38 0 0.00
44 รพ.สต.ดงป่าคำ 15 0 0.00 16 0 0.00 9 0 0.00 23 0 0.00 15 0 0.00 20 0 0.00 98 0 0.00
45 บ้านหัวดง รพ.สต.หัวดง 54 0 0.00 40 0 0.00 32 0 0.00 37 0 0.00 42 0 0.00 44 1 2.27 249 1 0.40
46 เทศบาลราษฎร์เจริญ รพ.สต.หัวดง 30 3 10.00 36 1 2.78 59 0 0.00 34 0 0.00 39 0 0.00 51 0 0.00 249 4 1.61
47 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 13 8 61.54 8 5 62.50 5 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 9 3 33.33 46 16 34.78
48 โรงเรียนบ้านเนินยาว รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 7 3 42.86 9 7 77.78 7 0 0.00 2 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 34 10 29.41
49 โรงเรียนวัดลำชะล่า รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 3 3 100.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 8 3 37.50 17 6 35.29
50 ป่ามะคาบ รพ.สต.ป่ามะคาบ 23 0 0.00 23 1 4.35 29 0 0.00 17 0 0.00 31 0 0.00 22 0 0.00 145 1 0.69
51 วัดหนองถ้ำ รพ.สต.ป่ามะคาบ 9 7 77.78 6 5 83.33 4 0 0.00 1 0 0.00 8 0 0.00 7 7 100.00 35 19 54.29
52 วัดท่ามะไฟ รพ.สต.ป่ามะคาบ 4 2 50.00 6 4 66.67 4 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 3 42.86 32 9 28.13
53 คลองอุดม รพ.สต.ป่ามะคาบ 3 0 0.00 6 1 16.67 1 0 0.00 6 1 16.67 5 0 0.00 2 0 0.00 23 2 8.70
54 วัดเนินสมอ รพ.สต.ป่ามะคาบ 2 0 0.00 5 4 80.00 2 0 0.00 5 1 20.00 3 0 0.00 7 5 71.43 24 10 41.67
55 บ้านน้อย รพ.สต.สายคำโห้ 12 1 8.33 8 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 54 1 1.85
56 บ้านสายคำโห้ รพ.สต.สายคำโห้ 5 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 48 0 0.00
57 นอกเขต รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 1 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 26 4 15.38 38 8 21.05 43 0 0.00 142 12 8.45
58 โรงเรียนวัดดงป่าคำ รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 1 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 9 0 0.00 18 0 0.00
59 โรงเรียนดงกลาง รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 0 0 11 1 9.09 19 1 5.26 17 0 0.00 31 0 0.00 27 0 0.00 105 2 1.90
รวมทั้งอำเภอ 1324 509 38.44 1513 116 7.67 1605 26 1.62 1860 36 1.94 1599 37 2.31 1622 544 33.54 9523 1268 13.32

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
60 อนุบาลวังทรายพูน โรงพยาบาลวังทรายพูน 39 19 48.72 36 22 61.11 38 10 26.32 46 12 26.09 30 6 20.00 23 12 52.17 212 81 38.21
61 เนินหัวโล้หนองยาง รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 32 0 0.00 22 0 0.00 25 0 0.00 36 0 0.00 41 0 0.00 27 4 14.81 183 4 2.19
62 บ้านทุ่งโม่ง รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 6 0 0.00 12 1 8.33 12 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 18 7 38.89 68 8 11.76
63 ไปเรียนรร.นอกเขต รพ.สต. รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 2 0 0.00 5 1 20.00 5 0 0.00 2 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 21 1 4.76
64 นอกเขต รพ.สต.หนองปลาไหล 12 2 16.67 4 1 25.00 8 0 0.00 7 2 28.57 4 1 25.00 4 0 0.00 39 6 15.38
65 บ้านหนองปลาไหล รพ.สต.หนองปลาไหล 8 4 50.00 4 3 75.00 7 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 8 4 50.00 49 11 22.45
66 รพ.สต.หนองปลาไหล 7 4 57.14 4 3 75.00 7 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 7 3 42.86 47 10 21.28
67 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 15 10 66.67 8 5 62.50 15 0 0.00 11 0 0.00 20 0 0.00 17 7 41.18 86 22 25.58
68 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 8 6 75.00 3 2 66.67 10 0 0.00 4 0 0.00 12 0 0.00 3 2 66.67 40 10 25.00
69 โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวย รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 7 4 57.14 5 3 60.00 5 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 14 5 35.71 46 12 26.09
70 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 39 16 41.03 57 1 1.75 47 0 0.00 48 0 0.00 58 0 0.00 46 15 32.61 295 32 10.85
71 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน รพ.สต.บ้านยางสามต้น 19 16 84.21 18 0 0.00 13 0 0.00 20 0 0.00 16 0 0.00 16 14 87.50 102 30 29.41
72 โรงเรียนบ้านยางสามต้น รพ.สต.บ้านยางสามต้น 19 0 0.00 14 0 0.00 18 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 20 1 5.00 105 1 0.95
73 โรงเรียนนอกเขต รพ.สต.บ้านยางสามต้น 12 1 8.33 39 1 2.56 21 0 0.00 18 0 0.00 27 0 0.00 15 0 0.00 132 2 1.52
74 หนองพระ รพ.สต.หนองพระ 18 10 55.56 19 10 52.63 10 0 0.00 19 1 5.26 18 0 0.00 15 4 26.67 99 25 25.25
75 นอกเขต รพ.สต.หนองปล้อง 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 2 0 0.00
76 วัดใหม่สามัคคีธรรม รพ.สต.หนองปล้อง 0 0 4 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 28 0 0.00
77 หนองปล้อง รพ.สต.หนองปล้อง 0 0 22 7 31.82 21 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 13 4 30.77 87 11 12.64
รวมทั้งอำเภอ 243 92 37.86 277 60 21.66 265 10 3.77 287 15 5.23 314 7 2.23 255 82 32.16 1641 266 16.21

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
78 วัดท่าบัวทอง โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 28 20 71.43 30 4 13.33 41 1 2.44 23 1 4.35 39 2 5.13 30 14 46.67 191 42 21.99
79 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 12 4 33.33 8 0 0.00 13 1 7.69 12 0 0.00 15 0 0.00 13 2 15.38 73 7 9.59
80 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 9 5 55.56 10 0 0.00 8 1 12.50 3 0 0.00 8 0 0.00 8 2 25.00 46 8 17.39
81 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 90 41 45.56 130 21 16.15 119 1 0.84 155 2 1.29 134 2 1.49 165 14 8.48 793 81 10.21
82 วัดไผ่ท่าโพใต้ รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 12 5 41.67 5 0 0.00 11 1 9.09 15 1 6.67 9 0 0.00 6 0 0.00 58 7 12.07
83 บ้านลำนัง รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 6 3 50.00 6 1 16.67 5 0 0.00 8 2 25.00 11 0 0.00 7 3 42.86 43 9 20.93
84 ชุมชนวัดวังจิก รพ.สต.วังจิก 11 7 63.64 11 0 0.00 15 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 15 3 20.00 71 10 14.08
85 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 15 15 100.00 26 4 15.38 33 2 6.06 16 1 6.25 20 0 0.00 17 13 76.47 127 35 27.56
86 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 11 11 100.00 20 0 0.00 25 0 0.00 5 0 0.00 13 0 0.00 11 8 72.73 85 19 22.35
87 บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 4 4 100.00 5 4 80.00 12 2 16.67 12 1 8.33 8 0 0.00 6 5 83.33 47 16 34.04
88 โรงเรียนวัดหนองหลวง รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 16 13 81.25 16 12 75.00 15 0 0.00 12 0 0.00 15 0 0.00 16 11 68.75 90 36 40.00
89 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 6 1 16.67 5 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 27 6 22.22
90 โรงเรียนวัดไผ่รอบ รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 5 5 100.00 3 2 66.67 4 1 25.00 3 1 33.33 8 1 12.50 2 2 100.00 25 12 48.00
91 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 14 1 7.14 12 0 0.00 16 0 0.00 15 0 0.00 12 0 0.00 10 0 0.00 79 1 1.27
92 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 10 7 70.00 4 1 25.00 7 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 37 8 21.62
93 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง รพ.สต.ดงเสือเหลือง 16 10 62.50 8 0 0.00 13 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 17 10 58.82 85 20 23.53
94 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา รพ.สต.ดงเสือเหลือง 15 6 40.00 16 0 0.00 12 0 0.00 5 0 0.00 22 0 0.00 14 0 0.00 84 6 7.14
95 โรงเรียนบ้านเนินพยอม รพ.สต.ดงเสือเหลือง 6 3 50.00 4 3 75.00 3 2 66.67 5 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 31 8 25.81
96 โรงเรียนบ้านหนองขานาง รพ.สต.ดงเสือเหลือง 2 0 0.00 3 1 33.33 3 0 0.00 5 0 0.00 9 0 0.00 6 4 66.67 28 5 17.86
97 โรงเรียนบ้านเนินขวาง รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 25 9 36.00 25 0 0.00 24 0 0.00 22 0 0.00 21 0 0.00 22 3 13.64 139 12 8.63
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
98 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 8 0 0.00 14 0 0.00 19 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 81 0 0.00
99 โรงเรียนบ้านหนองคล้า รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 6 2 33.33 1 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 2 1 50.00 22 3 13.64
100 บ้านหนองสะแก รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 21 12 57.14 15 0 0.00 16 0 0.00 29 0 0.00 27 0 0.00 20 2 10.00 128 14 10.94
101 มาบมะไฟ รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 6 0 0.00 6 0 0.00 0 0 3 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 20 0 0.00
102 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 36 0 0.00 30 1 3.33 30 1 3.33 40 0 0.00 33 0 0.00 28 0 0.00 197 2 1.02
103 บ้านทุ่งประพาส รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 7 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 30 0 0.00
104 บ้านห้วยน้อย รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 6 0 0.00 11 0 0.00 6 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 48 0 0.00
105 บ้านห้วยคำตาล รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 3 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 26 0 0.00
106 โรงเรียนบ้านหนองพง รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 12 0 0.00 13 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 79 0 0.00
107 โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 19 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 420 184 43.81 446 54 12.11 487 13 2.67 474 9 1.90 503 5 0.99 479 102 21.29 2809 367 13.07

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
108 นรบุตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 155 16 10.32 151 20 13.25 146 16 10.96 155 12 7.74 171 20 11.70 154 14 9.09 932 98 10.52
109 เทศบาล 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 74 24 32.43 75 6 8.00 63 2 3.17 55 1 1.82 63 0 0.00 64 19 29.69 394 52 13.20
110 หัวเฉียว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 64 20 31.25 69 31 44.93 53 2 3.77 62 17 27.42 63 14 22.22 71 25 35.21 382 109 28.53
111 เทศบาล 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 22 8 36.36 17 7 41.18 19 6 31.58 13 0 0.00 26 0 0.00 29 5 17.24 126 26 20.63
112 จันทวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 21 2 9.52 26 2 7.69 23 1 4.35 29 2 6.90 28 0 0.00 23 2 8.70 150 9 6.00
113 เทศบาล 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 15 2 13.33 0 0 27 2 7.41 31 1 3.23 42 3 7.14 47 20 42.55 162 28 17.28
114 เทศบาล 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 0 0 1 1 100.00 5 2 40.00 3 1 33.33 3 1 33.33 7 4 57.14 19 9 47.37
115 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง รพ.สต.งิ้วราย 11 1 9.09 13 0 0.00 13 1 7.69 9 0 0.00 16 0 0.00 12 0 0.00 74 2 2.70
116 สิริวัฒนา รพ.สต.ห้วยเกตุ 68 20 29.41 77 11 14.29 75 7 9.33 70 2 2.86 74 1 1.35 81 13 16.05 445 54 12.13
117 ดรุณบัณฑิตพิทยา รพ.สต.ห้วยเกตุ 35 11 31.43 50 4 8.00 42 1 2.38 38 0 0.00 43 2 4.65 42 6 14.29 250 24 9.60
118 วัดคลองทองหลาง รพ.สต.ห้วยเกตุ 4 1 25.00 5 2 40.00 5 4 80.00 7 1 14.29 8 1 12.50 4 0 0.00 33 9 27.27
119 วัดโพธิ์ลอย รพ.สต.ห้วยเกตุ 4 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 27 0 0.00
120 วัดธงไทยยาราม รพ.สต.ห้วยเกตุ 3 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 27 0 0.00
121 วัดพรหมประสิทธิ์ รพ.สต.ห้วยเกตุ 2 0 0.00 0 0 3 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 7 0 0.00
122 วัดห้วงสลิด รพ.สต.ห้วยเกตุ 2 0 0.00 0 0 3 0 0.00 2 0 0.00 0 0 1 0 0.00 8 0 0.00
123 เทพประทาน รพ.สต.หนองพยอม 44 7 15.91 63 8 12.70 49 5 10.20 59 9 15.25 59 1 1.69 55 3 5.45 329 33 10.03
124 วัดป่าแดง รพ.สต.หนองพยอม 10 4 40.00 6 1 16.67 14 2 14.29 15 0 0.00 6 0 0.00 22 8 36.36 73 15 20.55
125 เขาพนมกาวหนองนกยาง รพ.สต.หนองพยอม 7 6 85.71 6 2 33.33 7 1 14.29 12 0 0.00 11 0 0.00 12 6 50.00 55 15 27.27
126 อนุบาลตะพานหิน รพ.สต.หนองพยอม 0 0 2 2 100.00 3 1 33.33 4 0 0.00 2 0 0.00 5 1 20.00 16 4 25.00
127 ราษฎร์วิทยา รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 16 7 43.75 27 6 22.22 12 0 0.00 20 2 10.00 21 6 28.57 20 7 35.00 116 28 24.14
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
128 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ รพ.สต.ดงตะขบ 13 8 61.54 8 4 50.00 13 4 30.77 13 0 0.00 15 1 6.67 16 4 25.00 78 21 26.92
129 วัดหนองคล่อ รพ.สต.ดงตะขบ 1 1 100.00 4 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0 0 4 2 50.00 12 3 25.00
130 วัดใหม่สำราญ รพ.สต.ดงตะขบ 0 0 3 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 6 3 50.00 16 3 18.75
131 วัดคลองคูณ รพ.สต.คลองคูณ 13 8 61.54 21 5 23.81 20 5 25.00 16 0 0.00 10 2 20.00 14 0 0.00 94 20 21.28
132 วัดวังไคร้ รพ.สต.คลองคูณ 7 5 71.43 9 5 55.56 4 0 0.00 0 0 6 2 33.33 4 0 0.00 30 12 40.00
133 โรงเรียนวัดวังสำโรง รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 13 4 30.77 16 9 56.25 18 4 22.22 17 2 11.76 18 3 16.67 19 8 42.11 101 30 29.70
134 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 12 1 8.33 10 0 0.00 17 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 10 0 0.00 72 1 1.39
135 โรงเรียนบ้านหนองหวาย รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 5 3 60.00 2 2 100.00 10 3 30.00 5 0 0.00 5 4 80.00 8 4 50.00 35 16 45.71
136 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 3 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 7 1 14.29 7 0 0.00 5 0 0.00 28 1 3.57
137 วัดวังหว้า รพ.สต.วังหว้า 37 16 43.24 35 16 45.71 23 4 17.39 35 0 0.00 23 8 34.78 28 10 35.71 181 54 29.83
138 วัดท่าปอ รพ.สต.วังหว้า 11 2 18.18 7 3 42.86 6 2 33.33 8 0 0.00 0 0 3 1 33.33 35 8 22.86
139 วัดยางคลี รพ.สต.วังหว้า 2 0 0.00 0 0 0 0 2 1 50.00 1 0 0.00 4 0 0.00 9 1 11.11
140 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 33 3 9.09 37 5 13.51 34 0 0.00 40 0 0.00 39 0 0.00 37 1 2.70 220 9 4.09
141 โรงเรียนวัดเขารวก รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 19 10 52.63 23 9 39.13 26 4 15.38 19 2 10.53 23 3 13.04 15 1 6.67 125 29 23.20
142 สัตตวนาราม รพ.สต.วังหลุม 16 13 81.25 18 6 33.33 13 0 0.00 13 7 53.85 19 0 0.00 16 13 81.25 95 39 41.05
143 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร รพ.สต.วังหลุม 12 7 58.33 14 10 71.43 12 5 41.67 18 0 0.00 19 0 0.00 16 3 18.75 91 25 27.47
144 วัดทับหมัน รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 24 8 33.33 28 11 39.29 31 12 38.71 30 2 6.67 18 5 27.78 35 10 28.57 166 48 28.92
145 วัดทับปรู รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 9 5 55.56 4 1 25.00 6 1 16.67 3 0 0.00 5 1 20.00 4 1 25.00 31 9 29.03
146 บ้านบึงประดู่ รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 7 0 0.00 9 0 0.00 10 1 10.00 4 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 45 1 2.22
147 วัดคลองข่อย รพ.สต.ไผ่หลวง 8 5 62.50 8 3 37.50 5 1 20.00 7 1 14.29 7 1 14.29 12 6 50.00 47 17 36.17
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
รวมทั้งอำเภอ 802 228 28.43 855 192 22.46 827 99 11.97 845 64 7.57 885 79 8.93 922 200 21.69 5136 862 16.78

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
148 อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ โรงพยาบาลบางมูลนาก 145 95 65.52 118 99 83.90 137 3 2.19 150 5 3.33 151 2 1.32 156 154 98.72 857 358 41.77
149 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล โรงพยาบาลบางมูลนาก 75 54 72.00 98 2 2.04 91 0 0.00 120 0 0.00 137 1 0.73 116 108 93.10 637 165 25.90
150 บางมูลนากราษฎร์อุทิศ (รอ.) โรงพยาบาลบางมูลนาก 60 47 78.33 70 65 92.86 79 1 1.27 107 2 1.87 107 1 0.93 77 75 97.40 500 191 38.20
151 โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา" โรงพยาบาลบางมูลนาก 57 44 77.19 47 43 91.49 35 1 2.86 56 1 1.79 33 1 3.03 43 40 93.02 271 130 47.97
152 เทศบาล 1 บางมูลนาก โรงพยาบาลบางมูลนาก 13 8 61.54 12 9 75.00 18 1 5.56 11 0 0.00 13 0 0.00 13 13 100.00 80 31 38.75
153 โรงเรียนบางไผ่ รพ.สต.บางไผ่ 1 0 0.00 21 0 0.00 12 0 0.00 14 0 0.00 10 0 0.00 14 0 0.00 72 0 0.00
154 ศรีประสิทธิ์วิทยา รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต 10 0 0.00 8 1 12.50 12 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 16 0 0.00 72 1 1.39
155 บำรุงราษฎร์วิทยาคม รพ.สต.หอไกร 9 0 0.00 7 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 59 0 0.00
156 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 13 9 69.23 16 1 6.25 15 5 33.33 15 0 0.00 15 0 0.00 20 17 85.00 94 32 34.04
157 บ้านไดปลาดุก รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 14 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 65 0 0.00
158 โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ 12 1 8.33 9 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 13 0 0.00 13 8 61.54 72 9 12.50
159 วัดห้วยเรียงกลาง รพ.สต.วังกรด 8 1 12.50 3 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 29 1 3.45
160 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) รพ.สต.ห้วยเขน 8 0 0.00 19 1 5.26 22 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 12 0 0.00 84 1 1.19
161 วัดวังตะกู รพ.สต.วังตะกู 1 1 100.00 12 7 58.33 11 0 0.00 15 0 0.00 10 0 0.00 16 11 68.75 65 19 29.23
162 วัดลำประดาใต้ รพ.สต.ลำปะดา 12 8 66.67 7 6 85.71 9 8 88.89 8 8 100.00 7 7 100.00 9 8 88.89 52 45 86.54
163 วัดลำประดากลาง รพ.สต.ลำปะดา 6 5 83.33 1 0 0.00 2 0 0.00 4 1 25.00 7 0 0.00 3 3 100.00 23 9 39.13
164 วัดมะกอกงอ รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 5 4 80.00 8 1 12.50 7 1 14.29 11 1 9.09 8 0 0.00 8 3 37.50 47 10 21.28
165 วัดลำประดาเหนือ รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 4 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 35 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 453 277 61.15 473 235 49.68 492 20 4.07 583 18 3.09 561 12 2.14 552 440 79.71 3114 1002 32.18

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
166 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" โรงพยาบาลโพทะเล 112 87 77.68 105 72 68.57 99 3 3.03 93 3 3.23 124 12 9.68 108 96 88.89 641 273 42.59
167 วัดโพทะเล โรงพยาบาลโพทะเล 9 5 55.56 20 15 75.00 12 10 83.33 14 10 71.43 7 6 85.71 21 15 71.43 83 61 73.49
168 วัดบ้านตาล โรงพยาบาลโพทะเล 7 2 28.57 8 7 87.50 8 1 12.50 9 8 88.89 4 4 100.00 7 5 71.43 43 27 62.79
169 บ้านวังตายศ โรงพยาบาลโพทะเล 3 2 66.67 7 7 100.00 3 1 33.33 4 2 50.00 10 0 0.00 5 5 100.00 32 17 53.13
170 คลองตางาว โรงพยาบาลโพทะเล 2 1 50.00 4 2 50.00 4 3 75.00 4 3 75.00 5 1 20.00 5 4 80.00 24 14 58.33
171 โรงเรียนบ้านหนองบัว รพ.สต.ท้ายน้ำ 15 9 60.00 14 13 92.86 11 4 36.36 6 1 16.67 5 0 0.00 10 10 100.00 61 37 60.66
172 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ รพ.สต.ท้ายน้ำ 15 14 93.33 13 11 84.62 6 1 16.67 9 6 66.67 13 7 53.85 8 8 100.00 64 47 73.44
173 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ รพ.สต.ท้ายน้ำ 12 11 91.67 12 10 83.33 14 2 14.29 9 4 44.44 21 0 0.00 15 14 93.33 83 41 49.40
174 โรงเรียนบ้านปากน้ำ รพ.สต.ท้ายน้ำ 3 2 66.67 4 2 50.00 7 2 28.57 5 4 80.00 1 1 100.00 6 5 83.33 26 16 61.54
175 ชุมชนทะนงบ้านไร่ รพ.สต.ทะนง 16 13 81.25 18 7 38.89 19 7 36.84 20 0 0.00 40 1 2.50 28 26 92.86 141 54 38.30
176 หนองตะแบก รพ.สต.ทะนง 9 6 66.67 18 12 66.67 10 1 10.00 10 0 0.00 18 1 5.56 11 11 100.00 76 31 40.79
177 น้ำผึ้ง รพ.สต.ทะนง 1 1 100.00 0 0 0 0 2 2 100.00 2 1 50.00 5 5 100.00 10 9 90.00
178 บ้านไร่ รพ.สต.ทะนง 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
179 ศพด.อบต.ทะนง รพ.สต.ทะนง 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
180 บ้านท่าบัว รพ.สต.ท่าบัว 11 7 63.64 6 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 62 7 11.29
181 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 18 1 5.56 20 2 10.00 14 1 7.14 21 0 0.00 13 0 0.00 21 0 0.00 107 4 3.74
182 โรงเรียนนอกเขต รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 1 0 0.00 14 0 0.00 26 0 0.00 38 11 28.95 17 1 5.88 21 0 0.00 117 12 10.26
183 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 35 1 2.86 23 1 4.35 29 3 10.34 32 0 0.00 39 0 0.00 31 1 3.23 189 6 3.17
184 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 10 5 50.00 4 4 100.00 7 3 42.86 6 1 16.67 1 1 100.00 12 11 91.67 40 25 62.50
185 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 10 7 70.00 10 6 60.00 7 0 0.00 10 2 20.00 8 4 50.00 8 7 87.50 53 26 49.06
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
186 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 5 2 40.00 4 2 50.00 6 1 16.67 10 2 20.00 6 0 0.00 7 3 42.86 38 10 26.32
187 วัดบ้านท่ามะไฟ รพ.สต.ท่าเสา 11 8 72.73 16 12 75.00 17 2 11.76 13 0 0.00 17 0 0.00 15 12 80.00 89 34 38.20
188 บ้านบางพล้อยางหลวง รพ.สต.ท่าเสา 9 6 66.67 11 9 81.82 10 0 0.00 12 1 8.33 12 9 75.00 16 14 87.50 70 39 55.71
189 บ้านยี่มุ่ย รพ.สต.ท่าเสา 7 5 71.43 8 3 37.50 13 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 4 4 100.00 47 12 25.53
190 วัดบ้านหนองดง รพ.สต.ท่าเสา 6 4 66.67 8 5 62.50 6 0 0.00 5 0 0.00 8 0 0.00 4 4 100.00 37 13 35.14
191 วัดบ้านพังน้อย รพ.สต.ท่าเสา 3 3 100.00 11 7 63.64 5 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 9 8 88.89 37 18 48.65
192 โรงเรียนวัดคงคาราม รพ.สต.บางคลาน 14 9 64.29 13 10 76.92 11 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 9 5 55.56 58 24 41.38
193 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ รพ.สต.บางคลาน 10 0 0.00 25 0 0.00 19 0 0.00 17 1 5.88 26 1 3.85 15 1 6.67 112 3 2.68
194 โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง รพ.สต.บางคลาน 10 0 0.00 8 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 36 0 0.00
195 โรงเรียนบ้านวังแดง รพ.สต.ท่านั่ง 15 14 93.33 11 3 27.27 15 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 10 10 100.00 82 27 32.93
196 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง รพ.สต.ท่านั่ง 10 0 0.00 13 0 0.00 20 0 0.00 10 0 0.00 16 0 0.00 19 13 68.42 88 13 14.77
197 โรงเรียนบ้านเนินแค รพ.สต.ท่านั่ง 4 2 50.00 1 1 100.00 2 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 4 4 100.00 19 7 36.84
198 โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" รพ.สต.บ้านน้อย 14 0 0.00 17 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00 26 0 0.00 25 0 0.00 122 0 0.00
199 วัดพร้าว รพ.สต.วัดขวาง 23 15 65.22 32 17 53.13 19 0 0.00 21 2 9.52 27 0 0.00 26 21 80.77 148 55 37.16
200 วัดขวาง รพ.สต.วัดขวาง 10 7 70.00 7 7 100.00 10 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 8 8 100.00 50 22 44.00
รวมทั้งอำเภอ 441 250 56.69 486 247 50.82 468 45 9.62 461 63 13.67 522 50 9.58 509 330 64.83 2887 985 34.12

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
201 วัดวังแดง โรงพยาบาลสามง่าม 19 12 63.16 13 10 76.92 18 14 77.78 17 12 70.59 19 11 57.89 15 15 100.00 101 74 73.27
202 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม โรงพยาบาลสามง่าม 19 14 73.68 25 14 56.00 28 14 50.00 26 17 65.38 23 19 82.61 28 22 78.57 149 100 67.11
203 โรงเรียนวัดบ้านไร่ โรงพยาบาลสามง่าม 4 3 75.00 13 9 69.23 9 6 66.67 10 8 80.00 20 12 60.00 14 14 100.00 70 52 74.29
204 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ โรงพยาบาลสามง่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 1 0 0.00
205 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 6 4 66.67 6 4 66.67 5 4 80.00 6 6 100.00 10 9 90.00 6 5 83.33 39 32 82.05
206 ชุมชนบ้านกำแพงดิน รพ.สต.กำแพงดิน 22 12 54.55 26 19 73.08 25 0 0.00 29 1 3.45 24 0 0.00 29 26 89.66 155 58 37.42
207 วัดศรีศรัทธาราม รพ.สต.กำแพงดิน 14 9 64.29 7 5 71.43 16 0 0.00 15 0 0.00 16 2 12.50 6 0 0.00 74 16 21.62
208 บ้านท่าแห รพ.สต.กำแพงดิน 12 8 66.67 7 7 100.00 9 1 11.11 15 0 0.00 10 0 0.00 7 6 85.71 60 22 36.67
209 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) รพ.สต.รังนก 12 1 8.33 14 0 0.00 20 0 0.00 12 0 0.00 16 0 0.00 16 1 6.25 90 2 2.22
210 วัดจระเข้ผอม รพ.สต.รังนก 10 0 0.00 7 0 0.00 9 1 11.11 3 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 43 1 2.33
211 บ้านหนองน้ำเขียว รพ.สต.รังนก 7 0 0.00 10 0 0.00 9 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00 6 0 0.00 44 0 0.00
212 วัดบ้านใหม่ รพ.สต.รังนก 7 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 39 0 0.00
213 บ้านโนนไผ่ขุย รพ.สต.รังนก 5 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 34 0 0.00
214 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 รพ.สต.เนินปอ 22 16 72.73 17 14 82.35 18 0 0.00 22 0 0.00 21 0 0.00 21 20 95.24 121 50 41.32
215 วัดเนินปอ รพ.สต.เนินปอ 11 7 63.64 10 8 80.00 13 0 0.00 16 0 0.00 13 1 7.69 12 12 100.00 75 28 37.33
216 บ้านเนินพยอม รพ.สต.เนินปอ 3 3 100.00 9 7 77.78 6 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 6 6 100.00 29 16 55.17
217 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 8 1 12.50 9 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 8 1 12.50 19 0 0.00 67 2 2.99
218 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 6 0 0.00 9 0 0.00 12 1 8.33 9 1 11.11 14 0 0.00 15 0 0.00 65 2 3.08
219 โรงเรียนบ้านหนองโสน รพ.สต.หนองโสน 39 28 71.79 39 12 30.77 40 0 0.00 39 0 0.00 46 4 8.70 28 12 42.86 231 56 24.24
220 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า รพ.สต.หนองโสน 18 16 88.89 14 9 64.29 17 10 58.82 10 0 0.00 24 1 4.17 17 0 0.00 100 36 36.00
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
221 โรงเรียนบ้านป่าแซง รพ.สต.หนองโสน 8 1 12.50 16 3 18.75 15 0 0.00 28 0 0.00 24 1 4.17 19 14 73.68 110 19 17.27
222 โรงเรียนไผ่ใหญ่ รพ.สต.หนองโสน 8 4 50.00 1 1 100.00 5 5 100.00 16 0 0.00 2 0 0.00 9 0 0.00 41 10 24.39
223 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 15 0 0.00 18 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 18 0 0.00 19 0 0.00 99 0 0.00
224 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 11 0 0.00 17 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 76 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 286 139 48.60 301 122 40.53 323 56 17.34 329 45 13.68 352 61 17.33 322 153 47.52 1913 576 30.11

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
225 บุรพรัตน์วิทยาคาร โรงพยาบาลทับคล้อ 19 5 26.32 25 2 8.00 20 3 15.00 22 3 13.64 12 1 8.33 7 0 0.00 105 14 13.33
226 เทศบาลทับคล้อ โรงพยาบาลทับคล้อ 19 8 42.11 15 7 46.67 25 0 0.00 18 0 0.00 12 2 16.67 19 3 15.79 108 20 18.52
227 วัดป่าเรไร โรงพยาบาลทับคล้อ 13 5 38.46 10 2 20.00 7 0 0.00 13 1 7.69 6 0 0.00 6 1 16.67 55 9 16.36
228 อนุบาลทับคล้อ โรงพยาบาลทับคล้อ 6 4 66.67 5 0 0.00 2 0 0.00 10 1 10.00 4 1 25.00 7 0 0.00 34 6 17.65
229 วัดหนองน้ำเต้า โรงพยาบาลทับคล้อ 4 2 50.00 10 3 30.00 10 1 10.00 13 0 0.00 7 0 0.00 0 0 44 6 13.64
230 วัดชัยศรี รพ.สต.บ้านสายดงยาง 32 17 53.13 23 4 17.39 26 2 7.69 19 3 15.79 30 1 3.33 23 3 13.04 153 30 19.61
231 ชุมชนวัดสายดงยาง รพ.สต.บ้านสายดงยาง 14 6 42.86 14 3 21.43 13 1 7.69 8 1 12.50 8 1 12.50 10 0 0.00 67 12 17.91
232 วัดศรีรัตนวราราม รพ.สต.บ้านสายดงยาง 7 4 57.14 7 1 14.29 10 2 20.00 7 0 0.00 5 1 20.00 4 0 0.00 40 8 20.00
233 วัดวังแดง รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 23 23 100.00 28 0 0.00 22 0 0.00 27 0 0.00 28 0 0.00 22 3 13.64 150 26 17.33
234 วัดวังหินเพลิง รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 8 8 100.00 8 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 10 0 0.00 47 8 17.02
235 รพ.สต.เขาทราย 74 5 6.76 150 5 3.33 171 3 1.75 160 1 0.63 184 0 0.00 181 0 0.00 920 14 1.52
236 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 11 8 72.73 11 8 72.73 11 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 17 6 35.29 70 22 31.43
237 ไทยรัฐวิทยา60 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 10 8 80.00 10 0 0.00 12 0 0.00 12 0 0.00 15 0 0.00 18 8 44.44 77 16 20.78
238 คีรีเทพนิมิต รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 8 3 37.50 15 13 86.67 14 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 6 1 16.67 68 17 25.00
239 บ้านเขาโล้น รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 7 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 0 0 22 0 0.00
240 วัดสัตตศิลาอาสน์ รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 6 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 36 0 0.00
241 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 4 0 0.00 2 0 0.00 5 0 0.00 3 1 33.33 2 0 0.00 1 1 100.00 17 2 11.76
242 โรงเรียนท้ายทุ่ง รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 4 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 3 1 33.33 1 0 0.00 1 1 100.00 15 2 13.33
243 รพ.สต.ท้ายทุ่ง 18 16 88.89 19 8 42.11 22 3 13.64 22 1 4.55 26 1 3.85 32 15 46.88 139 44 31.65
244 สี่แยกเขาดิน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 7 6 85.71 10 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 19 6 31.58 72 12 16.67
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
245 วัดวังกระชัน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 6 6 100.00 7 6 85.71 4 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 5 4 80.00 38 16 42.11
246 วัดบางเบน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 5 4 80.00 1 1 100.00 2 1 50.00 2 0 0.00 1 0 0.00 5 5 100.00 16 11 68.75
247 วัดเขาส้าน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 0 0 1 1 100.00 3 2 66.67 2 1 50.00 4 1 25.00 3 0 0.00 13 5 38.46
248 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 12 1 8.33 11 0 0.00 11 0 0.00 17 0 0.00 18 1 5.56 21 0 0.00 90 2 2.22
249 วัดไดอีเผือก รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 11 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 14 1 7.14 12 0 0.00 60 1 1.67
250 บ้านเนินม่วง รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 1 1 100.00 1 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 15 1 6.67
251 บ้านหนองจอก รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 0 0 3 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 15 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 329 140 42.55 406 64 15.76 431 18 4.18 434 14 3.23 445 11 2.47 441 57 12.93 2486 304 12.23

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
252 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก โรงพยาบาลสากเหล็ก 57 40 70.18 72 38 52.78 67 0 0.00 66 1 1.52 67 1 1.49 85 54 63.53 414 134 32.37
253 นอกเขต รพ.สต.สากเหล็ก 26 13 50.00 16 9 56.25 17 2 11.76 23 1 4.35 20 0 0.00 6 0 0.00 108 25 23.15
254 บ้านทุ่งสำราญ รพ.สต.สากเหล็ก 9 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 9 0 0.00 11 3 27.27 53 3 5.66
255 บ้านปากดง รพ.สต.สากเหล็ก 8 0 0.00 11 1 9.09 6 0 0.00 5 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 49 1 2.04
256 บ้านถ้ำคะนอง รพ.สต.สากเหล็ก 4 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 1 0 0.00 11 0 0.00 2 0 0.00 29 0 0.00
257 สากเหล็กวิทยา รพ.สต.สากเหล็ก 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0.00
258 บ้านท่าพิกุล รพ.สต.บ้านหนองกรด 7 0 0.00 12 0 0.00 13 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 13 0 0.00 55 0 0.00
259 นอกเขต รพ.สต.บ้านหนองกรด 0 0 22 0 0.00 18 0 0.00 13 3 23.08 10 1 10.00 11 0 0.00 74 4 5.41
260 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม รพ.สต.ท่าเยี่ยม 22 14 63.64 23 12 52.17 20 0 0.00 27 0 0.00 31 0 0.00 23 11 47.83 146 37 25.34
261 โรงเรียนบ้านวังอ้อ รพ.สต.ท่าเยี่ยม 13 9 69.23 18 6 33.33 22 0 0.00 24 0 0.00 24 0 0.00 23 12 52.17 124 27 21.77
262 โรงเรียนนอกเขต รพ.สต.ท่าเยี่ยม 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
263 บ้านหนองตะเคียน รพ.สต.คลองทราย 14 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 16 0 0.00 16 0 0.00 10 0 0.00 75 0 0.00
264 บ้านหนองจั่ว รพ.สต.คลองทราย 7 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 24 0 0.00
265 นอกเขต รพ.สต.คลองทราย 2 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 25 0 0.00 12 0 0.00 10 2 20.00 69 2 2.90
266 บ้านหนองสาหร่าย รพ.สต.คลองทราย 2 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 21 0 0.00
267 บ้านคลองทรายใหญ่ รพ.สต.หนองหญ้าไทร 12 0 0.00 11 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 17 0 0.00 19 0 0.00 81 0 0.00
268 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ รพ.สต.หนองหญ้าไทร 2 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 10 0 0.00 36 0 0.00
269 นอกเขต รพ.สต.หนองหญ้าไทร 1 0 0.00 0 0 1 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 7 1 14.29 16 1 6.25
270 นอกเขต รพ.สต.วังทับไทร 4 0 0.00 8 1 12.50 4 1 25.00 7 0 0.00 6 0 0.00 18 0 0.00 47 2 4.26
271 วังทับไทร รพ.สต.วังทับไทร 4 4 100.00 13 0 0.00 18 0 0.00 17 0 0.00 12 0 0.00 18 18 100.00 82 22 26.83
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
272 ตลุกหิน รพ.สต.วังทับไทร 2 2 100.00 10 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 4 3 75.00 37 5 13.51
273 หนองสองห้อง รพ.สต.วังทับไทร 2 2 100.00 1 1 100.00 5 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 7 7 100.00 27 10 37.04
รวมทั้งอำเภอ 198 84 42.42 258 68 26.36 257 3 1.17 279 5 1.79 283 2 0.71 294 111 37.76 1569 273 17.40

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
274 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 9 8 88.89 24 16 66.67 16 14 87.50 23 21 91.30 18 17 94.44 15 2 13.33 105 78 74.29
275 โรงเรียนบ้านวังพร้าว รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 2 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 13 0 0.00 8 0 0.00 7 1 14.29 46 1 2.17
276 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 21 14 66.67 22 20 90.91 25 0 0.00 24 2 8.33 28 0 0.00 26 5 19.23 146 41 28.08
277 บ้านทุ่งทอง รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 18 13 72.22 22 20 90.91 22 1 4.55 13 2 15.38 8 1 12.50 9 9 100.00 92 46 50.00
278 บ้านบึงลี รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 10 5 50.00 7 7 100.00 1 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 8 8 100.00 31 20 64.52
279 บ้านแหลมรัง รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 34 22 64.71 45 0 0.00 43 25 58.14 39 0 0.00 54 4 7.41 50 0 0.00 265 51 19.25
280 นอกเขต รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 5 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00 7 0 0.00
281 บ้านโป่งวัวแดง รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 41 2 4.88 44 1 2.27 37 0 0.00 32 0 0.00 39 0 0.00 36 0 0.00 229 3 1.31
282 บ้านบึงทับจั่น รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 13 1 7.69 25 3 12.00 27 3 11.11 19 2 10.53 28 2 7.14 24 0 0.00 136 11 8.09
283 นอกเขต รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 5 0 0.00 2 1 50.00 8 1 12.50
284 บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ รพ.สต.บางลาย 34 4 11.76 24 1 4.17 22 1 4.55 29 0 0.00 38 0 0.00 39 2 5.13 186 8 4.30
285 วัดบ้านบางลายเหนือ รพ.สต.บางลาย 17 5 29.41 25 3 12.00 16 2 12.50 15 0 0.00 25 0 0.00 20 0 0.00 118 10 8.47
286 วัดบ้านบางลายใต้ รพ.สต.บางลาย 9 6 66.67 4 0 0.00 8 0 0.00 9 1 11.11 7 0 0.00 3 1 33.33 40 8 20.00
287 วัดบ้านคลองข่อย รพ.สต.บางลาย 3 3 100.00 4 1 25.00 3 0 0.00 4 1 25.00 10 1 10.00 13 8 61.54 37 14 37.84
288 โรงเรียนบ้านหนองแขม รพ.สต.บึงนาราง 11 1 9.09 18 0 0.00 18 0 0.00 9 0 0.00 16 0 0.00 11 6 54.55 83 7 8.43
289 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง รพ.สต.บึงนาราง 11 6 54.55 15 0 0.00 9 0 0.00 10 0 0.00 11 0 0.00 10 5 50.00 66 11 16.67
290 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล รพ.สต.บึงนาราง 3 1 33.33 2 1 50.00 2 2 100.00 3 0 0.00 6 0 0.00 4 2 50.00 20 6 30.00
รวมทั้งอำเภอ 241 91 37.76 289 73 25.26 258 48 18.60 245 29 11.84 304 25 8.22 278 50 17.99 1615 316 19.57

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
291 อนุบาลดงเจริญ รพ.สต.วังงิ้วใต้ 27 22 81.48 12 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 15 3 20.00 85 25 29.41
292 วัดวังเรือน รพ.สต.วังงิ้วใต้ 25 17 68.00 14 0 0.00 15 0 0.00 18 0 0.00 24 1 4.17 31 12 38.71 127 30 23.62
293 บ้านวังกะทะ รพ.สต.วังงิ้วใต้ 1 1 100.00 3 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 8 5 62.50 30 6 20.00
294 วัดใหม่ดงเจริญ รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว 7 7 100.00 14 1 7.14 15 3 20.00 5 1 20.00 16 1 6.25 18 17 94.44 75 30 40.00
295 โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ รพ.สต.ห้วยร่วม 16 11 68.75 11 7 63.64 19 14 73.68 15 11 73.33 9 8 88.89 13 11 84.62 83 62 74.70
296 โรงเรียนหนองสนวน รพ.สต.ห้วยร่วม 4 4 100.00 3 2 66.67 5 2 40.00 7 4 57.14 4 3 75.00 9 9 100.00 32 24 75.00
297 โรงเรียนหนองสองห้อง รพ.สต.ห้วยร่วม 3 0 0.00 4 2 50.00 7 1 14.29 7 1 14.29 9 0 0.00 10 10 100.00 40 14 35.00
298 บ้านไดลึกประชานุสรณ์ รพ.สต.ห้วยพุก 14 12 85.71 14 0 0.00 12 1 8.33 19 3 15.79 20 2 10.00 15 15 100.00 94 33 35.11
299 วัดใหม่วังหว้า รพ.สต.ห้วยพุก 7 0 0.00 8 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 37 0 0.00
300 ห้วยพุกวิทยา รพ.สต.ห้วยพุก 7 3 42.86 8 0 0.00 11 2 18.18 7 0 0.00 10 1 10.00 8 8 100.00 51 14 27.45
301 ดงเจริญพิทยาคม รพ.สต.ห้วยพุก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 1 0 0.00
302 สำนักขุนเณร รพ.สต.สำนักขุนเณร 22 1 4.55 30 16 53.33 19 0 0.00 19 0 0.00 23 0 0.00 20 5 25.00 133 22 16.54
303 วังบงค์ รพ.สต.สำนักขุนเณร 2 0 0.00 5 0 0.00 0 0 3 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 15 0 0.00
304 วังหินแรง รพ.สต.สำนักขุนเณร 1 1 100.00 2 1 50.00 0 0 4 3 75.00 3 2 66.67 1 1 100.00 11 8 72.73
305 หนองง้าว รพ.สต.สำนักขุนเณร 1 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 20 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 137 79 57.66 130 29 22.31 128 23 17.97 129 23 17.83 148 18 12.16 162 96 59.26 834 268 32.13

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
306 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ โรงพยาบาลวชิรบารมี 94 63 67.02 98 64 65.31 103 6 5.83 89 1 1.12 99 0 0.00 103 3 2.91 586 137 23.38
307 โรงเรียนบ้านนิคม โรงพยาบาลวชิรบารมี 21 0 0.00 24 0 0.00 11 0 0.00 22 0 0.00 19 0 0.00 19 0 0.00 116 0 0.00
308 โรงเรียนวัดปลวกสูง โรงพยาบาลวชิรบารมี 20 0 0.00 12 0 0.00 14 0 0.00 16 1 6.25 23 0 0.00 30 0 0.00 115 1 0.87
309 รพ.สต.บ้านนา 7 0 0.00 5 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 5 0 0.00 44 0 0.00
310 บ้านนา รพ.สต.บ้านนา 7 0 0.00 5 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 5 0 0.00 44 0 0.00
311 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 29 17 58.62 36 28 77.78 47 1 2.13 40 1 2.50 45 0 0.00 38 36 94.74 235 83 35.32
312 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 19 10 52.63 24 20 83.33 31 0 0.00 27 1 3.70 28 0 0.00 25 23 92.00 154 54 35.06
313 โรงเรียนวัดโนนสะเดา รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 8 6 75.00 12 8 66.67 16 1 6.25 13 0 0.00 17 0 0.00 12 12 100.00 78 27 34.62
314 บึงบัวพิทยาคม รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 28 0 0.00 29 7 24.14 32 6 18.75 30 0 0.00 37 0 0.00 38 11 28.95 194 24 12.37
315 บ้านยางตะพาย รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 16 0 0.00 21 2 9.52 13 3 23.08 18 0 0.00 17 0 0.00 19 5 26.32 104 10 9.62
316 ยางสุขวัฒน์ รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 8 4 50.00 7 4 57.14 9 4 44.44 10 0 0.00 8 0 0.00 6 4 66.67 48 16 33.33
317 โรงเรียนการศึกษานอก รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 0 0 3 2 66.67 2 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 7 2 28.57 18 4 22.22
318 บ้านหนองขาว รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว 23 18 78.26 33 31 93.94 35 0 0.00 37 0 0.00 32 0 0.00 52 29 55.77 212 78 36.79
319 บ้านโนนทอง รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 8 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 36 0 0.00
320 วัดวังตะขบ รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 8 0 0.00 18 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 24 0 0.00 14 0 0.00 84 0 0.00
321 บ้านหนองริ้น รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 6 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 34 0 0.00
322 วัดกลางวงศ์มณี รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 9 0 0.00 19 1 5.26 22 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 14 2 14.29 93 3 3.23
323 บ้านยางนกกระทุง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 7 5 71.43 5 4 80.00 3 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 3 3 100.00 28 12 42.86
324 วัดหนองหลุม รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 7 4 57.14 6 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 18 0 0.00 14 6 42.86 56 10 17.86
325 วัดโนนป่าแดง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 6 6 100.00 9 5 55.56 10 0 0.00 10 0 0.00 4 0 0.00 7 6 85.71 46 17 36.96
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
326 บ้านบัวยาง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 4 3 75.00 4 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 5 2 40.00 26 5 19.23
327 อนุบาลวชิรบารมี รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 3 1 33.33 6 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 10 0 0.00 6 5 83.33 39 6 15.38
328 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 26 0 0.00 13 0 0.00 15 0 0.00 23 0 0.00 21 1 4.76 30 0 0.00 128 1 0.78
329 บ้านสระบรเพ็ด รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 20 0 0.00 13 0 0.00 18 0 0.00 4 0 0.00 13 0 0.00 18 0 0.00 86 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 384 137 35.68 414 176 42.51 430 21 4.88 411 4 0.97 481 1 0.21 484 149 30.79 2604 488 18.74


ประมวลผลเมื่อ 22 ม.ค.61  10:27:48

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร