ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน (รายโรงเรียน)
ปีการศึกษา 2560

 

ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1425 719 50.46 1455 222 15.26 1579 39 2.47 1854 42 2.27 1602 66 4.12 1646 753 45.75 9561 1841 19.26
2 วังทรายพูน 217 143 65.90 228 106 46.49 231 12 5.19 260 13 5.00 278 6 2.16 233 99 42.49 1447 379 26.19
3 โพธิ์ประทับช้าง 424 259 61.08 428 54 12.62 462 14 3.03 458 14 3.06 483 10 2.07 462 154 33.33 2717 505 18.59
4 ตะพานหิน 808 296 36.63 860 263 30.58 843 128 15.18 857 85 9.92 894 137 15.32 931 267 28.68 5193 1176 22.65
5 บางมูลนาก 456 304 66.67 504 342 67.86 509 26 5.11 604 24 3.97 580 23 3.97 572 478 83.57 3225 1197 37.12
6 โพทะเล 445 288 64.72 472 269 56.99 444 113 25.45 426 127 29.81 507 135 26.63 489 370 75.66 2783 1302 46.78
7 สามง่าม 293 178 60.75 318 152 47.80 338 61 18.05 351 47 13.39 374 104 27.81 357 196 54.90 2031 738 36.34
8 ทับคล้อ 343 297 86.59 376 83 22.07 398 33 8.29 395 26 6.58 402 21 5.22 388 283 72.94 2302 743 32.28
9 สากเหล็ก 165 94 56.97 203 68 33.50 205 6 2.93 207 1 0.48 232 4 1.72 242 158 65.29 1254 331 26.40
10 บึงนาราง 236 183 77.54 289 132 45.67 257 104 40.47 245 55 22.45 298 52 17.45 275 212 77.09 1600 738 46.13
11 ดงเจริญ 191 121 63.35 187 50 26.74 180 42 23.33 190 31 16.32 216 42 19.44 228 139 60.96 1192 425 35.65
12 วชิรบารมี 301 223 74.09 320 235 73.44 321 5 1.56 307 2 0.65 360 4 1.11 373 335 89.81 1982 804 40.57
รวมทั้งจังหวัด 5304 3105 58.54 5640 1976 35.04 5767 583 10.11 6154 467 7.59 6226 604 9.70 6196 3444 55.58 35287 10179 28.85
 

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 อนุบาลพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร 274 112 40.88 275 8 2.91 293 6 2.05 270 6 2.22 276 3 1.09 267 96 35.96 1655 231 13.96
2 อนุบาลวชิร โรงพยาบาลพิจิตร 172 94 54.65 194 7 3.61 224 7 3.13 228 5 2.19 222 6 2.70 211 95 45.02 1251 214 17.11
3 เทศบาลบ้านปากทาง โรงพยาบาลพิจิตร 135 79 58.52 147 6 4.08 151 0 0.00 146 0 0.00 143 5 3.50 187 91 48.66 909 181 19.91
4 ราษฎร์บำรุง โรงพยาบาลพิจิตร 95 48 50.53 91 2 2.20 112 3 2.68 117 2 1.71 153 2 1.31 165 79 47.88 733 136 18.55
5 พิจิตรอินเตอร์ โรงพยาบาลพิจิตร 49 14 28.57 50 1 2.00 56 3 5.36 54 0 0.00 54 3 5.56 46 15 32.61 309 36 11.65
6 เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช โรงพยาบาลพิจิตร 20 13 65.00 18 1 5.56 15 0 0.00 16 0 0.00 18 0 0.00 15 8 53.33 102 22 21.57
7 เทศบาลบ้านท่าหลวง โรงพยาบาลพิจิตร 18 14 77.78 21 0 0.00 22 0 0.00 24 1 4.17 14 1 7.14 27 16 59.26 126 32 25.40
8 อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) โรงพยาบาลพิจิตร 14 9 64.29 12 0 0.00 10 0 0.00 25 0 0.00 27 1 3.70 29 21 72.41 117 31 26.50
9 อนุบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพิจิตร 8 4 50.00 12 1 8.33 25 0 0.00 10 1 10.00 13 1 7.69 8 5 62.50 76 12 15.79
10 ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ โรงพยาบาลพิจิตร 4 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
11 หลวงพ่อเพชรวิทยา โรงพยาบาลพิจิตร 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0.00
12 อนุบาลวชิรวิทย์ โรงพยาบาลพิจิตร 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
13 วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) รพ.สต.บ้านดาน 11 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 55 0 0.00
14 วัดหาดมูลกระบือ รพ.สต.ไผ่ขวาง 9 8 88.89 9 6 66.67 17 0 0.00 19 0 0.00 23 0 0.00 15 14 93.33 92 28 30.43
15 วัดหงษ์ รพ.สต.ไผ่ขวาง 1 1 100.00 10 10 100.00 2 2 100.00 8 0 0.00 7 0 0.00 5 5 100.00 33 18 54.55
16 บ้านวังกระดี่ทอง รพ.สต.ย่านยาว 5 3 60.00 12 8 66.67 8 0 0.00 11 0 0.00 10 0 0.00 14 6 42.86 60 17 28.33
17 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 23 17 73.91 28 9 32.14 32 7 21.88 32 8 25.00 24 17 70.83 37 24 64.86 176 82 46.59
18 วัดวังมะเดื่อ รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 5 1 20.00 4 1 25.00 3 0 0.00 8 1 12.50 3 3 100.00 8 1 12.50 31 7 22.58
19 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ รพ.สต.ปากทาง 9 1 11.11 5 0 0.00 8 0 0.00 6 1 16.67 12 4 33.33 8 5 62.50 48 11 22.92
20 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ รพ.สต.ปากทาง 8 8 100.00 4 3 75.00 8 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 39 11 28.21
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
21 วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 16 15 93.75 11 0 0.00 17 0 0.00 17 0 0.00 14 0 0.00 10 10 100.00 85 25 29.41
22 วัดคลองโนน รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 5 5 100.00 12 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 11 11 100.00 66 16 24.24
23 วัดดงชะพลู รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 4 4 100.00 9 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 7 0 0.00 10 10 100.00 52 14 26.92
24 สระหลวงพิทยาคม รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 248 0 0.00 0 0 0 0 248 0 0.00
25 วังทับยา รพ.สต.โรงช้าง 5 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 21 0 0.00
26 วัดโรงช้าง รพ.สต.โรงช้าง 5 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 42 0 0.00
27 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รพ.สต.เมืองเก่า 26 21 80.77 24 14 58.33 12 4 33.33 9 0 0.00 0 0 0 0 71 39 54.93
28 บ้านเมืองเก่า รพ.สต.เมืองเก่า 10 6 60.00 6 3 50.00 9 0 0.00 7 4 57.14 13 0 0.00 12 5 41.67 57 18 31.58
29 พิจิตรอนุสรณ์ รพ.สต.เมืองเก่า 5 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 31 0 0.00
30 บ้านท่าข่อย รพ.สต.เมืองเก่า 2 1 50.00 7 6 85.71 3 3 100.00 8 3 37.50 14 7 50.00 11 8 72.73 45 28 62.22
31 ยอแซฟ รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 153 61 39.87 151 4 2.65 162 2 1.23 159 3 1.89 141 1 0.71 111 29 26.13 877 100 11.40
32 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 21 2 9.52 10 0 0.00 5 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 0 0 56 2 3.57
33 บ้านบึงตะโกน รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 10 7 70.00 19 1 5.26 17 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 20 16 80.00 99 24 24.24
34 วัดบึงสีไฟ รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 4 2 50.00 3 0 0.00 2 1 50.00 3 0 0.00 4 0 0.00 3 2 66.67 19 5 26.32
35 รพ.สต.บ้านบุ่ง 23 12 52.17 22 11 50.00 25 0 0.00 35 2 5.71 32 0 0.00 31 19 61.29 168 44 26.19
36 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล รพ.สต.บ้านบุ่ง 19 1 5.26 17 0 0.00 42 0 0.00 44 1 2.27 25 2 8.00 37 1 2.70 184 5 2.72
37 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม รพ.สต.บ้านบุ่ง 14 11 78.57 20 13 65.00 18 0 0.00 17 1 5.88 17 0 0.00 20 16 80.00 106 41 38.68
38 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง รพ.สต.บ้านบุ่ง 7 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 14 1 7.14 8 0 0.00 4 2 50.00 44 3 6.82
39 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง รพ.สต.บ้านบุ่ง 5 2 40.00 0 0 2 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 8 1 12.50 25 3 12.00
40 โรงเรียนวัดหนองไผ่ รพ.สต.บ้านบุ่ง 5 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 17 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 67 0 0.00
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
41 วัดฆะมัง รพ.สต.ฆะมัง 5 5 100.00 7 0 0.00 8 0 0.00 5 0 0.00 0 0 11 8 72.73 36 13 36.11
42 บ้านสวนแตง รพ.สต.ฆะมัง 3 1 33.33 9 1 11.11 4 0 0.00 2 0 0.00 12 0 0.00 8 8 100.00 38 10 26.32
43 รพ.สต.ดงป่าคำ 15 9 60.00 16 8 50.00 9 0 0.00 23 0 0.00 15 1 6.67 20 4 20.00 98 22 22.45
44 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง รพ.สต.ดงป่าคำ 10 7 70.00 13 6 46.15 9 0 0.00 18 0 0.00 13 1 7.69 10 4 40.00 73 18 24.66
45 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ รพ.สต.ดงป่าคำ 5 2 40.00 3 2 66.67 0 0 5 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00 25 4 16.00
46 บ้านหัวดง รพ.สต.หัวดง 54 44 81.48 40 25 62.50 32 0 0.00 37 0 0.00 42 4 9.52 44 27 61.36 249 100 40.16
47 เทศบาลราษฎร์เจริญ รพ.สต.หัวดง 30 21 70.00 36 32 88.89 59 0 0.00 34 0 0.00 39 4 10.26 51 25 49.02 249 82 32.93
48 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 13 8 61.54 8 5 62.50 5 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 9 3 33.33 46 16 34.78
49 โรงเรียนบ้านเนินยาว รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 7 3 42.86 9 7 77.78 7 0 0.00 2 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 34 10 29.41
50 โรงเรียนวัดลำชะล่า รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 3 3 100.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 8 3 37.50 17 6 35.29
51 ป่ามะคาบ รพ.สต.ป่ามะคาบ 27 20 74.07 29 7 24.14 32 0 0.00 26 1 3.85 40 0 0.00 24 21 87.50 178 49 27.53
52 วัดหนองถ้ำ รพ.สต.ป่ามะคาบ 10 8 80.00 6 5 83.33 5 0 0.00 1 0 0.00 7 0 0.00 7 7 100.00 36 20 55.56
53 วัดท่ามะไฟ รพ.สต.ป่ามะคาบ 4 2 50.00 6 4 66.67 4 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 3 42.86 32 9 28.13
54 วัดเนินสมอ รพ.สต.ป่ามะคาบ 2 0 0.00 5 4 80.00 2 0 0.00 5 1 20.00 3 0 0.00 7 5 71.43 24 10 41.67
55 บ้านน้อย รพ.สต.สายคำโห้ 12 2 16.67 8 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 54 2 3.70
56 บ้านสายคำโห้ รพ.สต.สายคำโห้ 5 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 48 0 0.00
57 โรงเรียนดงกลาง รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 20 8 40.00 11 1 9.09 19 1 5.26 17 0 0.00 31 0 0.00 27 24 88.89 125 34 27.20
58 โรงเรียนวัดดงป่าคำ รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 1 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 9 0 0.00 18 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 1425 719 50.46 1455 222 15.26 1579 39 2.47 1854 42 2.27 1602 66 4.12 1646 753 45.75 9561 1841 19.26

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
59 อนุบาลวังทรายพูน โรงพยาบาลวังทรายพูน 39 19 48.72 36 22 61.11 38 10 26.32 46 12 26.09 30 6 20.00 23 12 52.17 212 81 38.21
60 เนินหัวโล้หนองยาง รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 32 22 68.75 22 0 0.00 25 1 4.00 36 0 0.00 41 0 0.00 27 13 48.15 183 36 19.67
61 บ้านทุ่งโม่ง รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 6 4 66.67 12 4 33.33 12 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 18 7 38.89 68 15 22.06
62 บ้านหนองปลาไหล รพ.สต.หนองปลาไหล 8 4 50.00 4 3 75.00 7 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 8 4 50.00 49 11 22.45
63 รพ.สต.หนองปลาไหล 7 4 57.14 4 3 75.00 7 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 7 3 42.86 47 10 21.28
64 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 15 10 66.67 8 5 62.50 15 0 0.00 11 0 0.00 20 0 0.00 17 7 41.18 86 22 25.58
65 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 8 6 75.00 3 2 66.67 10 0 0.00 4 0 0.00 12 0 0.00 3 2 66.67 40 10 25.00
66 โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวย รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 7 4 57.14 5 3 60.00 5 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 14 5 35.71 46 12 26.09
67 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 39 30 76.92 57 24 42.11 47 1 2.13 48 0 0.00 58 0 0.00 46 19 41.30 295 74 25.08
68 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน รพ.สต.บ้านยางสามต้น 19 16 84.21 18 14 77.78 13 0 0.00 20 0 0.00 16 0 0.00 16 14 87.50 102 44 43.14
69 โรงเรียนบ้านยางสามต้น รพ.สต.บ้านยางสามต้น 19 14 73.68 14 9 64.29 18 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 20 5 25.00 105 28 26.67
70 หนองพระ รพ.สต.หนองพระ 18 10 55.56 19 10 52.63 10 0 0.00 19 1 5.26 18 0 0.00 15 4 26.67 99 25 25.25
71 วัดใหม่สามัคคีธรรม รพ.สต.หนองปล้อง 0 0 4 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 28 0 0.00
72 หนองปล้อง รพ.สต.หนองปล้อง 0 0 22 7 31.82 21 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 13 4 30.77 87 11 12.64
รวมทั้งอำเภอ 217 143 65.90 228 106 46.49 231 12 5.19 260 13 5.00 278 6 2.16 233 99 42.49 1447 379 26.19

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
73 วัดท่าบัวทอง โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 28 20 71.43 30 4 13.33 41 1 2.44 23 1 4.35 39 2 5.13 30 15 50.00 191 43 22.51
74 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 12 4 33.33 8 0 0.00 13 1 7.69 12 0 0.00 15 0 0.00 13 2 15.38 73 7 9.59
75 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 9 5 55.56 10 0 0.00 8 1 12.50 3 0 0.00 8 0 0.00 8 2 25.00 46 8 17.39
76 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 110 54 49.09 137 22 16.06 127 1 0.79 155 6 3.87 134 2 1.49 165 20 12.12 828 105 12.68
77 วัดไผ่ท่าโพใต้ รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 11 5 45.45 5 0 0.00 11 1 9.09 15 2 13.33 9 0 0.00 6 0 0.00 57 8 14.04
78 บ้านลำนัง รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 6 3 50.00 6 1 16.67 5 0 0.00 8 2 25.00 11 0 0.00 7 4 57.14 43 10 23.26
79 ชุมชนวัดวังจิก รพ.สต.วังจิก 11 7 63.64 11 0 0.00 15 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 15 3 20.00 71 10 14.08
80 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 11 11 100.00 21 0 0.00 25 0 0.00 5 0 0.00 13 0 0.00 11 8 72.73 86 19 22.09
81 บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 4 4 100.00 5 4 80.00 12 2 16.67 12 1 8.33 8 0 0.00 6 5 83.33 47 16 34.04
82 โรงเรียนวัดหนองหลวง รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 16 13 81.25 16 12 75.00 15 0 0.00 12 0 0.00 15 0 0.00 16 11 68.75 90 36 40.00
83 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 6 5 83.33 5 3 60.00 3 1 33.33 3 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 27 14 51.85
84 โรงเรียนวัดไผ่รอบ รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 5 5 100.00 3 2 66.67 4 1 25.00 3 1 33.33 8 3 37.50 2 2 100.00 25 14 56.00
85 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 14 8 57.14 12 0 0.00 16 0 0.00 15 0 0.00 12 0 0.00 10 8 80.00 79 16 20.25
86 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 10 8 80.00 4 1 25.00 7 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 37 9 24.32
87 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง รพ.สต.ดงเสือเหลือง 16 10 62.50 8 0 0.00 13 1 7.69 15 1 6.67 16 1 6.25 17 10 58.82 85 23 27.06
88 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา รพ.สต.ดงเสือเหลือง 15 6 40.00 16 0 0.00 12 0 0.00 5 0 0.00 22 0 0.00 14 11 78.57 84 17 20.24
89 โรงเรียนบ้านเนินพยอม รพ.สต.ดงเสือเหลือง 6 3 50.00 4 3 75.00 3 2 66.67 5 0 0.00 7 2 28.57 6 0 0.00 31 10 32.26
90 โรงเรียนบ้านหนองขานาง รพ.สต.ดงเสือเหลือง 2 0 0.00 3 1 33.33 3 0 0.00 5 0 0.00 9 0 0.00 6 4 66.67 28 5 17.86
91 โรงเรียนบ้านเนินขวาง รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 25 9 36.00 25 0 0.00 24 0 0.00 22 0 0.00 21 0 0.00 22 3 13.64 139 12 8.63
92 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 8 0 0.00 14 0 0.00 19 1 5.26 14 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 81 1 1.23
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
93 โรงเรียนบ้านหนองคล้า รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 6 2 33.33 1 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 2 1 50.00 22 3 13.64
94 บ้านหนองสะแก รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 21 18 85.71 15 0 0.00 16 0 0.00 29 0 0.00 27 0 0.00 20 2 10.00 128 20 15.63
95 มาบมะไฟ รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 6 0 0.00 6 0 0.00 0 0 3 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 20 0 0.00
96 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 36 32 88.89 30 1 3.33 30 1 3.33 40 0 0.00 33 0 0.00 28 18 64.29 197 52 26.40
97 บ้านทุ่งประพาส รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 7 7 100.00 4 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 4 3 75.00 30 10 33.33
98 บ้านห้วยน้อย รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 6 5 83.33 11 0 0.00 6 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 6 4 66.67 48 9 18.75
99 บ้านห้วยคำตาล รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 3 3 100.00 2 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 8 5 62.50 26 8 30.77
100 โรงเรียนบ้านหนองพง รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 12 12 100.00 13 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 11 0 0.00 12 7 58.33 79 19 24.05
101 โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 2 1 50.00 19 1 5.26
รวมทั้งอำเภอ 424 259 61.08 428 54 12.62 462 14 3.03 458 14 3.06 483 10 2.07 462 154 33.33 2717 505 18.59

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
102 นรบุตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 155 19 12.26 151 22 14.57 146 16 10.96 155 13 8.39 171 21 12.28 154 19 12.34 932 110 11.80
103 เทศบาล 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 74 25 33.78 76 23 30.26 66 4 6.06 56 1 1.79 63 0 0.00 64 19 29.69 399 72 18.05
104 หัวเฉียว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 64 21 32.81 69 34 49.28 53 3 5.66 62 17 27.42 63 15 23.81 71 25 35.21 382 115 30.10
105 เทศบาล 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 22 10 45.45 17 7 41.18 19 6 31.58 13 0 0.00 26 0 0.00 29 5 17.24 126 28 22.22
106 จันทวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 21 9 42.86 26 4 15.38 23 3 13.04 29 7 24.14 28 7 25.00 23 4 17.39 150 34 22.67
107 เทศบาล 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 15 4 26.67 0 0 27 3 11.11 31 1 3.23 42 3 7.14 47 20 42.55 162 31 19.14
108 เทศบาล 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 0 0 1 1 100.00 5 2 40.00 3 1 33.33 3 1 33.33 7 4 57.14 19 9 47.37
109 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง รพ.สต.งิ้วราย 11 4 36.36 13 4 30.77 13 3 23.08 9 1 11.11 16 6 37.50 12 9 75.00 74 27 36.49
110 สิริวัฒนา รพ.สต.ห้วยเกตุ 68 24 35.29 77 14 18.18 75 6 8.00 70 2 2.86 74 0 0.00 82 14 17.07 446 60 13.45
111 ดรุณบัณฑิตพิทยา รพ.สต.ห้วยเกตุ 35 13 37.14 50 9 18.00 42 1 2.38 38 5 13.16 43 2 4.65 42 8 19.05 250 38 15.20
112 วัดคลองทองหลาง รพ.สต.ห้วยเกตุ 4 2 50.00 5 2 40.00 5 4 80.00 7 1 14.29 8 1 12.50 4 0 0.00 33 10 30.30
113 วัดโพธิ์ลอย รพ.สต.ห้วยเกตุ 4 3 75.00 3 1 33.33 4 0 0.00 7 0 0.00 4 3 75.00 5 4 80.00 27 11 40.74
114 วัดธงไทยยาราม รพ.สต.ห้วยเกตุ 3 3 100.00 6 2 33.33 4 0 0.00 2 1 50.00 7 7 100.00 5 4 80.00 27 17 62.96
115 วัดพรหมประสิทธิ์ รพ.สต.ห้วยเกตุ 2 2 100.00 0 0 3 1 33.33 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 7 3 42.86
116 วัดห้วงสลิด รพ.สต.ห้วยเกตุ 2 1 50.00 0 0 3 1 33.33 2 1 50.00 0 0 1 0 0.00 8 3 37.50
117 เทพประทาน รพ.สต.หนองพยอม 44 20 45.45 63 21 33.33 57 8 14.04 61 10 16.39 59 9 15.25 56 16 28.57 340 84 24.71
118 วัดป่าแดง รพ.สต.หนองพยอม 10 4 40.00 6 1 16.67 14 2 14.29 15 0 0.00 7 0 0.00 23 8 34.78 75 15 20.00
119 เขาพนมกาวหนองนกยาง รพ.สต.หนองพยอม 7 6 85.71 6 2 33.33 7 1 14.29 12 0 0.00 11 0 0.00 12 6 50.00 55 15 27.27
120 อนุบาลตะพานหิน รพ.สต.หนองพยอม 0 0 2 2 100.00 3 1 33.33 4 0 0.00 2 0 0.00 5 1 20.00 16 4 25.00
121 ราษฎร์วิทยา รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 16 7 43.75 27 6 22.22 12 0 0.00 20 2 10.00 21 6 28.57 20 7 35.00 116 28 24.14
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
122 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ รพ.สต.ดงตะขบ 14 8 57.14 8 4 50.00 13 4 30.77 13 0 0.00 16 1 6.25 16 4 25.00 80 21 26.25
123 วัดหนองคล่อ รพ.สต.ดงตะขบ 1 1 100.00 4 0 0.00 4 0 0.00 0 0 0 0 4 2 50.00 13 3 23.08
124 วัดใหม่สำราญ รพ.สต.ดงตะขบ 0 0 3 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 6 3 50.00 16 3 18.75
125 วัดคลองคูณ รพ.สต.คลองคูณ 13 8 61.54 21 5 23.81 20 5 25.00 16 0 0.00 10 3 30.00 14 6 42.86 94 27 28.72
126 วัดวังไคร้ รพ.สต.คลองคูณ 7 5 71.43 9 5 55.56 4 0 0.00 0 0 6 2 33.33 4 0 0.00 30 12 40.00
127 โรงเรียนวัดวังสำโรง รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 13 4 30.77 16 9 56.25 18 4 22.22 17 2 11.76 18 3 16.67 19 8 42.11 101 30 29.70
128 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 12 5 41.67 10 4 40.00 17 4 23.53 11 0 0.00 12 2 16.67 10 4 40.00 72 19 26.39
129 โรงเรียนบ้านหนองหวาย รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 5 2 40.00 2 2 100.00 10 3 30.00 5 1 20.00 5 4 80.00 8 4 50.00 35 16 45.71
130 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 3 3 100.00 2 1 50.00 4 1 25.00 7 2 28.57 7 2 28.57 5 2 40.00 28 11 39.29
131 วัดวังหว้า รพ.สต.วังหว้า 37 21 56.76 35 16 45.71 23 4 17.39 35 5 14.29 23 8 34.78 28 17 60.71 181 71 39.23
132 วัดท่าปอ รพ.สต.วังหว้า 11 2 18.18 7 3 42.86 6 2 33.33 8 0 0.00 0 0 3 1 33.33 35 8 22.86
133 วัดยางคลี รพ.สต.วังหว้า 2 0 0.00 0 0 0 0 2 1 50.00 1 0 0.00 4 0 0.00 9 1 11.11
134 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 33 10 30.30 37 7 18.92 34 4 11.76 40 0 0.00 39 6 15.38 37 5 13.51 220 32 14.55
135 โรงเรียนวัดเขารวก รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 19 9 47.37 23 9 39.13 26 4 15.38 19 2 10.53 23 3 13.04 15 1 6.67 125 28 22.40
136 โรงเรียนบ้านเนินทราย รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 4 0 0.00 3 2 66.67 4 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 5 4 80.00 30 6 20.00
137 สัตตวนาราม รพ.สต.วังหลุม 16 13 81.25 18 15 83.33 13 8 61.54 13 7 53.85 19 15 78.95 16 13 81.25 95 71 74.74
138 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร รพ.สต.วังหลุม 12 7 58.33 14 10 71.43 12 5 41.67 18 0 0.00 19 0 0.00 16 3 18.75 91 25 27.47
139 วัดทับหมัน รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 25 8 32.00 28 11 39.29 31 12 38.71 31 1 3.23 18 5 27.78 36 10 27.78 169 47 27.81
140 วัดทับปรู รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 9 5 55.56 5 1 20.00 6 1 16.67 3 0 0.00 5 1 20.00 4 1 25.00 32 9 28.13
141 บ้านบึงประดู่ รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 7 2 28.57 9 1 11.11 10 1 10.00 4 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 46 4 8.70
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
142 วัดคลองข่อย รพ.สต.ไผ่หลวง 8 6 75.00 8 3 37.50 5 1 20.00 7 1 14.29 7 1 14.29 12 6 50.00 47 18 38.30
รวมทั้งอำเภอ 808 296 36.63 860 263 30.58 843 128 15.18 857 85 9.92 894 137 15.32 931 267 28.68 5193 1176 22.65

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
143 อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ โรงพยาบาลบางมูลนาก 145 95 65.52 128 107 83.59 141 6 4.26 155 7 4.52 159 6 3.77 157 154 98.09 885 375 42.37
144 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล โรงพยาบาลบางมูลนาก 76 56 73.68 98 89 90.82 91 0 0.00 120 0 0.00 137 2 1.46 121 113 93.39 643 260 40.44
145 บางมูลนากราษฎร์อุทิศ (รอ.) โรงพยาบาลบางมูลนาก 61 48 78.69 70 66 94.29 79 2 2.53 108 3 2.78 107 2 1.87 77 75 97.40 502 196 39.04
146 โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา" โรงพยาบาลบางมูลนาก 57 44 77.19 47 43 91.49 35 2 5.71 56 1 1.79 33 1 3.03 43 40 93.02 271 131 48.34
147 เทศบาล 1 บางมูลนาก โรงพยาบาลบางมูลนาก 13 8 61.54 12 9 75.00 18 1 5.56 11 0 0.00 13 0 0.00 13 13 100.00 80 31 38.75
148 โรงเรียนบางไผ่ รพ.สต.บางไผ่ 1 0 0.00 21 0 0.00 12 0 0.00 14 0 0.00 10 0 0.00 14 0 0.00 72 0 0.00
149 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ รพ.สต.บางไผ่ 1 0 0.00 21 0 0.00 12 0 0.00 14 0 0.00 10 0 0.00 14 0 0.00 72 0 0.00
150 ศรีประสิทธิ์วิทยา รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต 10 0 0.00 8 1 12.50 12 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 16 0 0.00 72 1 1.39
151 บำรุงราษฎร์วิทยาคม รพ.สต.หอไกร 9 6 66.67 7 6 85.71 11 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 13 8 61.54 59 20 33.90
152 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 13 10 76.92 16 2 12.50 15 6 40.00 15 0 0.00 15 0 0.00 20 17 85.00 94 35 37.23
153 บ้านไดปลาดุก รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 14 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 11 7 63.64 65 7 10.77
154 โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ 12 1 8.33 9 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 13 0 0.00 13 8 61.54 72 9 12.50
155 วัดห้วยเรียงกลาง รพ.สต.วังกรด 8 8 100.00 3 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 6 85.71 29 14 48.28
156 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) รพ.สต.ห้วยเขน 8 7 87.50 19 1 5.26 22 0 0.00 11 2 18.18 12 3 25.00 12 8 66.67 84 21 25.00
157 วัดวังตะกู รพ.สต.วังตะกู 1 1 100.00 12 7 58.33 11 0 0.00 15 0 0.00 10 0 0.00 16 11 68.75 65 19 29.23
158 วัดลำประดาใต้ รพ.สต.ลำปะดา 12 8 66.67 7 6 85.71 9 8 88.89 8 8 100.00 7 7 100.00 9 8 88.89 52 45 86.54
159 วัดลำประดากลาง รพ.สต.ลำปะดา 6 5 83.33 1 0 0.00 2 0 0.00 4 1 25.00 7 0 0.00 3 3 100.00 23 9 39.13
160 วัดมะกอกงอ รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 5 4 80.00 8 1 12.50 8 1 12.50 12 1 8.33 9 0 0.00 8 3 37.50 50 10 20.00
161 วัดลำประดาเหนือ รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 4 3 75.00 9 4 44.44 6 0 0.00 7 1 14.29 4 2 50.00 5 4 80.00 35 14 40.00
รวมทั้งอำเภอ 456 304 66.67 504 342 67.86 509 26 5.11 604 24 3.97 580 23 3.97 572 478 83.57 3225 1197 37.12

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
162 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" โรงพยาบาลโพทะเล 112 87 77.68 105 73 69.52 99 8 8.08 93 10 10.75 124 28 22.58 108 96 88.89 641 302 47.11
163 วัดโพทะเล โรงพยาบาลโพทะเล 9 5 55.56 20 15 75.00 12 10 83.33 14 10 71.43 7 6 85.71 21 15 71.43 83 61 73.49
164 วัดบ้านตาล โรงพยาบาลโพทะเล 7 2 28.57 8 7 87.50 8 1 12.50 9 8 88.89 4 4 100.00 7 5 71.43 43 27 62.79
165 บ้านวังตายศ โรงพยาบาลโพทะเล 3 2 66.67 7 7 100.00 3 1 33.33 4 2 50.00 10 8 80.00 5 5 100.00 32 25 78.13
166 คลองตางาว โรงพยาบาลโพทะเล 2 1 50.00 4 2 50.00 4 3 75.00 4 3 75.00 5 1 20.00 5 4 80.00 24 14 58.33
167 โรงเรียนบ้านหนองบัว รพ.สต.ท้ายน้ำ 15 9 60.00 14 13 92.86 11 3 27.27 6 1 16.67 5 0 0.00 10 10 100.00 61 36 59.02
168 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ รพ.สต.ท้ายน้ำ 15 14 93.33 13 11 84.62 6 2 33.33 9 6 66.67 13 7 53.85 8 8 100.00 64 48 75.00
169 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ รพ.สต.ท้ายน้ำ 12 11 91.67 12 10 83.33 14 2 14.29 9 4 44.44 21 0 0.00 15 14 93.33 83 41 49.40
170 โรงเรียนบ้านปากน้ำ รพ.สต.ท้ายน้ำ 3 2 66.67 4 2 50.00 7 2 28.57 5 4 80.00 1 1 100.00 6 5 83.33 26 16 61.54
171 ชุมชนทะนงบ้านไร่ รพ.สต.ทะนง 17 14 82.35 18 7 38.89 19 7 36.84 20 0 0.00 40 1 2.50 28 26 92.86 142 55 38.73
172 หนองตะแบก รพ.สต.ทะนง 9 6 66.67 18 12 66.67 10 1 10.00 10 0 0.00 18 1 5.56 11 11 100.00 76 31 40.79
173 น้ำผึ้ง รพ.สต.ทะนง 1 1 100.00 0 0 0 0 2 2 100.00 2 1 50.00 5 5 100.00 10 9 90.00
174 บ้านไร่ รพ.สต.ทะนง 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
175 ศพด.อบต.ทะนง รพ.สต.ทะนง 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
176 บ้านท่าบัว รพ.สต.ท่าบัว 11 8 72.73 6 4 66.67 14 9 64.29 15 8 53.33 7 6 85.71 9 5 55.56 62 40 64.52
177 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 21 0 0.00 20 2 10.00 15 1 6.67 24 1 4.17 13 0 0.00 22 0 0.00 115 4 3.48
178 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 35 2 5.71 23 1 4.35 29 3 10.34 32 2 6.25 39 1 2.56 31 1 3.23 189 10 5.29
179 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 10 5 50.00 4 4 100.00 7 3 42.86 6 6 100.00 1 1 100.00 12 11 91.67 40 30 75.00
180 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 10 7 70.00 10 6 60.00 7 4 57.14 10 10 100.00 8 7 87.50 8 7 87.50 53 41 77.36
181 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 5 2 40.00 4 2 50.00 6 3 50.00 10 8 80.00 6 6 100.00 7 3 42.86 38 24 63.16
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
182 วัดบ้านท่ามะไฟ รพ.สต.ท่าเสา 11 8 72.73 16 12 75.00 17 14 82.35 13 9 69.23 17 11 64.71 15 12 80.00 89 66 74.16
183 บ้านบางพล้อยางหลวง รพ.สต.ท่าเสา 9 6 66.67 11 9 81.82 10 4 40.00 12 11 91.67 12 9 75.00 16 14 87.50 70 53 75.71
184 บ้านยี่มุ่ย รพ.สต.ท่าเสา 7 7 100.00 8 7 87.50 13 8 61.54 6 4 66.67 9 6 66.67 4 4 100.00 47 36 76.60
185 วัดบ้านหนองดง รพ.สต.ท่าเสา 6 4 66.67 8 5 62.50 6 4 66.67 5 3 60.00 8 7 87.50 4 4 100.00 37 27 72.97
186 วัดบ้านพังน้อย รพ.สต.ท่าเสา 3 3 100.00 11 8 72.73 5 3 60.00 4 2 50.00 5 4 80.00 9 9 100.00 37 29 78.38
187 โรงเรียนวัดคงคาราม รพ.สต.บางคลาน 14 9 64.29 13 10 76.92 11 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 9 5 55.56 58 24 41.38
188 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ รพ.สต.บางคลาน 10 1 10.00 25 0 0.00 19 0 0.00 17 1 5.88 26 1 3.85 15 1 6.67 112 4 3.57
189 โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง รพ.สต.บางคลาน 10 8 80.00 8 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 7 7 100.00 36 15 41.67
190 โรงเรียนบ้านวังแดง รพ.สต.ท่านั่ง 15 14 93.33 11 3 27.27 15 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 10 10 100.00 82 27 32.93
191 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง รพ.สต.ท่านั่ง 10 10 100.00 13 0 0.00 20 0 0.00 10 0 0.00 16 1 6.25 19 18 94.74 88 29 32.95
192 โรงเรียนบ้านเนินแค รพ.สต.ท่านั่ง 4 2 50.00 1 1 100.00 2 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 4 4 100.00 19 7 36.84
193 โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" รพ.สต.บ้านน้อย 15 14 93.33 17 12 70.59 21 16 76.19 20 11 55.00 28 16 57.14 25 22 88.00 126 91 72.22
194 วัดพร้าว รพ.สต.วัดขวาง 23 15 65.22 32 17 53.13 19 1 5.26 21 1 4.76 27 1 3.70 26 21 80.77 148 56 37.84
195 วัดขวาง รพ.สต.วัดขวาง 10 8 80.00 7 7 100.00 10 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 8 8 100.00 50 23 46.00
รวมทั้งอำเภอ 445 288 64.72 472 269 56.99 444 113 25.45 426 127 29.81 507 135 26.63 489 370 75.66 2783 1302 46.78

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
196 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม โรงพยาบาลสามง่าม 20 19 95.00 25 18 72.00 28 18 64.29 26 20 76.92 23 22 95.65 28 25 89.29 150 122 81.33
197 วัดวังแดง โรงพยาบาลสามง่าม 19 12 63.16 13 10 76.92 18 14 77.78 17 12 70.59 19 12 63.16 15 15 100.00 101 75 74.26
198 โรงเรียนวัดบ้านไร่ โรงพยาบาลสามง่าม 4 3 75.00 13 9 69.23 9 6 66.67 10 8 80.00 20 12 60.00 14 14 100.00 70 52 74.29
199 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ โรงพยาบาลสามง่าม 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 1 0 0.00 0 0 2 0 0.00
200 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 6 4 66.67 6 4 66.67 5 4 80.00 6 6 100.00 10 9 90.00 6 5 83.33 39 32 82.05
201 ชุมชนบ้านกำแพงดิน รพ.สต.กำแพงดิน 22 22 100.00 26 19 73.08 25 0 0.00 29 1 3.45 24 21 87.50 29 26 89.66 155 89 57.42
202 วัดศรีศรัทธาราม รพ.สต.กำแพงดิน 14 9 64.29 7 5 71.43 16 0 0.00 15 0 0.00 16 12 75.00 6 0 0.00 74 26 35.14
203 บ้านท่าแห รพ.สต.กำแพงดิน 12 8 66.67 7 7 100.00 9 1 11.11 15 0 0.00 10 9 90.00 7 6 85.71 60 31 51.67
204 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) รพ.สต.รังนก 12 3 25.00 14 0 0.00 20 0 0.00 12 0 0.00 16 0 0.00 16 1 6.25 90 4 4.44
205 วัดจระเข้ผอม รพ.สต.รังนก 10 0 0.00 7 1 14.29 9 1 11.11 3 0 0.00 6 0 0.00 8 8 100.00 43 10 23.26
206 บ้านหนองน้ำเขียว รพ.สต.รังนก 7 7 100.00 10 0 0.00 9 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00 6 6 100.00 44 13 29.55
207 วัดบ้านใหม่ รพ.สต.รังนก 7 4 57.14 8 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 4 3 75.00 39 7 17.95
208 บ้านโนนไผ่ขุย รพ.สต.รังนก 5 2 40.00 6 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 34 2 5.88
209 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 รพ.สต.เนินปอ 22 16 72.73 17 14 82.35 18 0 0.00 22 0 0.00 21 0 0.00 21 20 95.24 121 50 41.32
210 วัดเนินปอ รพ.สต.เนินปอ 11 7 63.64 10 8 80.00 13 0 0.00 16 0 0.00 13 1 7.69 12 12 100.00 75 28 37.33
211 บ้านเนินพยอม รพ.สต.เนินปอ 3 3 100.00 9 7 77.78 6 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 6 6 100.00 29 16 55.17
212 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 8 3 37.50 9 3 33.33 11 0 0.00 12 0 0.00 8 1 12.50 19 8 42.11 67 15 22.39
213 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 6 4 66.67 9 6 66.67 12 1 8.33 9 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 65 11 16.92
214 โรงเรียนบ้านหนองโสน รพ.สต.หนองโสน 39 28 71.79 39 12 30.77 41 0 0.00 39 0 0.00 46 4 8.70 41 17 41.46 245 61 24.90
215 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า รพ.สต.หนองโสน 24 19 79.17 26 20 76.92 22 11 50.00 29 0 0.00 39 0 0.00 33 10 30.30 173 60 34.68
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
216 โรงเรียนบ้านป่าแซง รพ.สต.หนองโสน 8 1 12.50 16 3 18.75 16 0 0.00 28 0 0.00 24 1 4.17 19 14 73.68 111 19 17.12
217 โรงเรียนไผ่ใหญ่ รพ.สต.หนองโสน 8 4 50.00 6 6 100.00 12 5 41.67 16 0 0.00 9 0 0.00 15 0 0.00 66 15 22.73
218 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม รพ.สต.หนองโสน 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0.00
219 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 15 0 0.00 18 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 18 0 0.00 19 0 0.00 99 0 0.00
220 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 11 0 0.00 17 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 76 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 293 178 60.75 318 152 47.80 338 61 18.05 351 47 13.39 374 104 27.81 357 196 54.90 2031 738 36.34

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
221 เทศบาลทับคล้อ โรงพยาบาลทับคล้อ 20 20 100.00 15 7 46.67 25 0 0.00 18 0 0.00 13 2 15.38 19 19 100.00 110 48 43.64
222 บุรพรัตน์วิทยาคาร โรงพยาบาลทับคล้อ 19 19 100.00 25 2 8.00 20 3 15.00 22 4 18.18 12 1 8.33 7 6 85.71 105 35 33.33
223 วัดป่าเรไร โรงพยาบาลทับคล้อ 13 13 100.00 10 2 20.00 7 0 0.00 13 1 7.69 6 0 0.00 6 6 100.00 55 22 40.00
224 อนุบาลทับคล้อ โรงพยาบาลทับคล้อ 6 5 83.33 5 0 0.00 2 0 0.00 10 1 10.00 4 1 25.00 7 7 100.00 34 14 41.18
225 วัดหนองน้ำเต้า โรงพยาบาลทับคล้อ 4 4 100.00 10 3 30.00 10 1 10.00 13 1 7.69 7 0 0.00 0 0 44 9 20.45
226 วัดชัยศรี รพ.สต.บ้านสายดงยาง 32 31 96.88 23 4 17.39 26 2 7.69 19 3 15.79 30 1 3.33 23 23 100.00 153 64 41.83
227 ชุมชนวัดสายดงยาง รพ.สต.บ้านสายดงยาง 14 14 100.00 14 3 21.43 13 2 15.38 8 1 12.50 8 1 12.50 10 10 100.00 67 31 46.27
228 วัดศรีรัตนวราราม รพ.สต.บ้านสายดงยาง 7 6 85.71 7 1 14.29 10 2 20.00 7 0 0.00 5 1 20.00 4 4 100.00 40 14 35.00
229 วัดวังแดง รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 23 23 100.00 28 0 0.00 22 0 0.00 27 0 0.00 28 0 0.00 22 3 13.64 150 26 17.33
230 วัดวังหินเพลิง รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 8 8 100.00 8 5 62.50 6 6 100.00 8 3 37.50 7 3 42.86 10 10 100.00 47 35 74.47
231 โรงเรียนเยาวชนศึกษา รพ.สต.เขาทราย 43 6 13.95 66 5 7.58 81 0 0.00 72 1 1.39 88 0 0.00 68 23 33.82 418 35 8.37
232 โรงเรียนวัดเขาทราย รพ.สต.เขาทราย 38 38 100.00 44 0 0.00 52 1 1.92 49 0 0.00 57 1 1.75 55 28 50.91 295 68 23.05
233 โรงเรียนสุธินี รพ.สต.เขาทราย 14 14 100.00 12 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 10 0 0.00 9 0 0.00 67 14 20.90
234 โรงเรียนบ้านเขาพระ รพ.สต.เขาทราย 12 12 100.00 18 16 88.89 16 3 18.75 17 1 5.88 14 0 0.00 36 36 100.00 113 68 60.18
235 โรงเรียนบ้านเขานกยูง รพ.สต.เขาทราย 10 10 100.00 10 0 0.00 13 0 0.00 9 0 0.00 15 0 0.00 13 13 100.00 70 23 32.86
236 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 11 10 90.91 11 8 72.73 11 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 17 15 88.24 70 33 47.14
237 ไทยรัฐวิทยา60 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 10 10 100.00 10 0 0.00 12 0 0.00 12 0 0.00 15 0 0.00 18 17 94.44 77 27 35.06
238 คีรีเทพนิมิต รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 8 7 87.50 15 13 86.67 14 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 6 6 100.00 68 26 38.24
239 บ้านเขาโล้น รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 7 3 42.86 2 2 100.00 3 1 33.33 3 3 100.00 7 5 71.43 0 0 22 14 63.64
240 วัดสัตตศิลาอาสน์ รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 6 6 100.00 9 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 3 3 100.00 36 9 25.00
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
241 โรงเรียนท้ายทุ่ง รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 4 4 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 15 15 100.00
242 โรงเรียนบ้านท้ายทุ่ง รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 4 4 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 17 17 100.00
243 สี่แยกเขาดิน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 7 7 100.00 10 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 19 19 100.00 72 26 36.11
244 วัดวังกระชัน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 6 6 100.00 7 6 85.71 4 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 5 5 100.00 38 17 44.74
245 วัดบางเบน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 5 5 100.00 1 1 100.00 2 1 50.00 2 0 0.00 1 0 0.00 5 5 100.00 16 12 75.00
246 วัดเขาส้าน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 0 0 1 1 100.00 3 2 66.67 2 1 50.00 4 1 25.00 3 3 100.00 13 8 61.54
247 วัดไดอีเผือก รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 11 11 100.00 7 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 14 1 7.14 12 12 100.00 60 24 40.00
248 บ้านเนินม่วง รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 1 1 100.00 1 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 4 4 100.00 15 5 33.33
249 บ้านหนองจอก รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 0 0 3 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 5 4 80.00 15 4 26.67
รวมทั้งอำเภอ 343 297 86.59 376 83 22.07 398 33 8.29 395 26 6.58 402 21 5.22 388 283 72.94 2302 743 32.28

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
250 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก โรงพยาบาลสากเหล็ก 57 42 73.68 72 38 52.78 67 0 0.00 66 1 1.52 67 1 1.49 85 74 87.06 414 156 37.68
251 บ้านทุ่งสำราญ รพ.สต.สากเหล็ก 9 0 0.00 6 6 100.00 10 6 60.00 8 0 0.00 9 0 0.00 11 3 27.27 53 15 28.30
252 บ้านปากดง รพ.สต.สากเหล็ก 8 0 0.00 11 1 9.09 6 0 0.00 5 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 49 1 2.04
253 บ้านถ้ำคะนอง รพ.สต.สากเหล็ก 4 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 1 0 0.00 11 3 27.27 2 0 0.00 29 3 10.34
254 สากเหล็กวิทยา รพ.สต.สากเหล็ก 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0.00
255 บ้านท่าพิกุล รพ.สต.บ้านหนองกรด 7 0 0.00 12 0 0.00 13 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 13 0 0.00 55 0 0.00
256 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม รพ.สต.ท่าเยี่ยม 22 14 63.64 23 12 52.17 20 0 0.00 27 0 0.00 31 0 0.00 23 11 47.83 146 37 25.34
257 โรงเรียนบ้านวังอ้อ รพ.สต.ท่าเยี่ยม 13 9 69.23 18 6 33.33 22 0 0.00 24 0 0.00 24 0 0.00 23 12 52.17 124 27 21.77
258 บ้านหนองตะเคียน รพ.สต.คลองทราย 14 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 16 0 0.00 16 0 0.00 10 4 40.00 75 4 5.33
259 บ้านหนองจั่ว รพ.สต.คลองทราย 7 7 100.00 3 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 1 0 0.00 4 4 100.00 24 11 45.83
260 บ้านหนองสาหร่าย รพ.สต.คลองทราย 2 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 5 3 60.00 21 3 14.29
261 บ้านคลองทรายใหญ่ รพ.สต.หนองหญ้าไทร 12 12 100.00 11 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 17 0 0.00 19 11 57.89 81 23 28.40
262 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ รพ.สต.หนองหญ้าไทร 2 2 100.00 7 4 57.14 6 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 10 8 80.00 36 14 38.89
263 วังทับไทร รพ.สต.วังทับไทร 4 4 100.00 13 0 0.00 18 0 0.00 17 0 0.00 12 0 0.00 18 18 100.00 82 22 26.83
264 ตลุกหิน รพ.สต.วังทับไทร 2 2 100.00 10 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 4 3 75.00 37 5 13.51
265 หนองสองห้อง รพ.สต.วังทับไทร 2 2 100.00 1 1 100.00 5 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 7 7 100.00 27 10 37.04
รวมทั้งอำเภอ 165 94 56.97 203 68 33.50 205 6 2.93 207 1 0.48 232 4 1.72 242 158 65.29 1254 331 26.40

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
266 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 9 8 88.89 24 16 66.67 16 14 87.50 23 21 91.30 18 17 94.44 15 11 73.33 105 87 82.86
267 โรงเรียนบ้านวังพร้าว รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 2 2 100.00 8 7 87.50 8 5 62.50 13 10 76.92 8 8 100.00 7 5 71.43 46 37 80.43
268 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 21 14 66.67 22 20 90.91 25 0 0.00 24 2 8.33 28 0 0.00 26 22 84.62 146 58 39.73
269 บ้านทุ่งทอง รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 18 13 72.22 22 20 90.91 22 1 4.55 13 2 15.38 8 1 12.50 9 9 100.00 92 46 50.00
270 บ้านบึงลี รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 10 5 50.00 7 7 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 8 8 100.00 31 26 83.87
271 บ้านแหลมรัง รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 34 23 67.65 45 0 0.00 43 30 69.77 39 0 0.00 54 4 7.41 50 18 36.00 265 75 28.30
272 บ้านโป่งวัวแดง รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 41 29 70.73 44 1 2.27 37 14 37.84 32 1 3.13 39 0 0.00 36 27 75.00 229 72 31.44
273 บ้านบึงทับจั่น รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 13 12 92.31 25 20 80.00 27 4 14.81 19 2 10.53 28 2 7.14 24 23 95.83 136 63 46.32
274 บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ รพ.สต.บางลาย 34 31 91.18 24 1 4.17 22 0 0.00 29 2 6.90 38 0 0.00 39 37 94.87 186 71 38.17
275 วัดบ้านบางลายเหนือ รพ.สต.บางลาย 17 14 82.35 25 3 12.00 16 3 18.75 15 0 0.00 25 0 0.00 20 17 85.00 118 37 31.36
276 วัดบ้านบางลายใต้ รพ.สต.บางลาย 9 8 88.89 4 2 50.00 8 7 87.50 9 8 88.89 7 7 100.00 3 2 66.67 40 34 85.00
277 วัดบ้านคลองข่อย รพ.สต.บางลาย 3 3 100.00 4 4 100.00 3 2 66.67 4 4 100.00 10 10 100.00 13 13 100.00 37 36 97.30
278 โรงเรียนบ้านหนองแขม รพ.สต.บึงนาราง 11 9 81.82 18 15 83.33 18 12 66.67 9 0 0.00 16 0 0.00 11 10 90.91 83 46 55.42
279 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง รพ.สต.บึงนาราง 11 10 90.91 15 15 100.00 9 9 100.00 10 0 0.00 11 0 0.00 10 6 60.00 66 40 60.61
280 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล รพ.สต.บึงนาราง 3 2 66.67 2 1 50.00 2 2 100.00 3 0 0.00 6 1 16.67 4 4 100.00 20 10 50.00
รวมทั้งอำเภอ 236 183 77.54 289 132 45.67 257 104 40.47 245 55 22.45 298 52 17.45 275 212 77.09 1600 738 46.13

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
281 อนุบาลดงเจริญ รพ.สต.วังงิ้วใต้ 27 22 81.48 12 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 15 3 20.00 85 25 29.41
282 วัดวังเรือน รพ.สต.วังงิ้วใต้ 25 17 68.00 14 0 0.00 15 0 0.00 18 0 0.00 24 1 4.17 31 12 38.71 127 30 23.62
283 บ้านวังกะทะ รพ.สต.วังงิ้วใต้ 1 1 100.00 3 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 8 5 62.50 30 6 20.00
284 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 26 17 65.38 27 0 0.00 26 0 0.00 28 0 0.00 34 2 5.88 36 0 0.00 177 19 10.73
285 วัดใหม่ดงเจริญ รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว 7 7 100.00 14 1 7.14 15 3 20.00 5 1 20.00 16 2 12.50 18 17 94.44 75 31 41.33
286 โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ รพ.สต.ห้วยร่วม 16 11 68.75 11 9 81.82 19 17 89.47 15 12 80.00 9 8 88.89 13 13 100.00 83 70 84.34
287 โรงเรียนหนองสนวน รพ.สต.ห้วยร่วม 4 4 100.00 3 2 66.67 5 4 80.00 7 4 57.14 4 4 100.00 9 9 100.00 32 27 84.38
288 โรงเรียนหนองสองห้อง รพ.สต.ห้วยร่วม 3 3 100.00 4 4 100.00 7 2 28.57 7 1 14.29 9 2 22.22 10 10 100.00 40 22 55.00
289 รพ.สต.ห้วยพุก 28 15 53.57 30 4 13.33 26 8 30.77 33 4 12.12 36 8 22.22 30 23 76.67 183 62 33.88
290 บ้านไดลึกประชานุสรณ์ รพ.สต.ห้วยพุก 14 12 85.71 14 4 28.57 12 5 41.67 19 4 21.05 20 5 25.00 15 15 100.00 94 45 47.87
291 วัดใหม่วังหว้า รพ.สต.ห้วยพุก 7 0 0.00 8 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 36 0 0.00
292 ห้วยพุกวิทยา รพ.สต.ห้วยพุก 7 3 42.86 8 0 0.00 11 3 27.27 7 0 0.00 10 3 30.00 8 8 100.00 51 17 33.33
293 สำนักขุนเณร รพ.สต.สำนักขุนเณร 22 7 31.82 30 19 63.33 19 0 0.00 19 0 0.00 23 0 0.00 20 16 80.00 133 42 31.58
294 วังบงค์ รพ.สต.สำนักขุนเณร 2 0 0.00 5 5 100.00 0 0 3 1 33.33 2 2 100.00 3 3 100.00 15 11 73.33
295 วังหินแรง รพ.สต.สำนักขุนเณร 1 1 100.00 2 1 50.00 0 0 4 3 75.00 3 2 66.67 1 1 100.00 11 8 72.73
296 หนองง้าว รพ.สต.สำนักขุนเณร 1 1 100.00 2 1 50.00 4 0 0.00 3 1 33.33 6 3 50.00 4 4 100.00 20 10 50.00
รวมทั้งอำเภอ 191 121 63.35 187 50 26.74 180 42 23.33 190 31 16.32 216 42 19.44 228 139 60.96 1192 425 35.65

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
297 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ โรงพยาบาลวชิรบารมี 94 64 68.09 104 80 76.92 105 4 3.81 89 0 0.00 99 2 2.02 103 98 95.15 594 248 41.75
298 โรงเรียนบ้านนิคม โรงพยาบาลวชิรบารมี 21 19 90.48 24 21 87.50 11 0 0.00 25 0 0.00 19 0 0.00 19 15 78.95 119 55 46.22
299 โรงเรียนวัดปลวกสูง โรงพยาบาลวชิรบารมี 20 16 80.00 12 7 58.33 14 0 0.00 16 1 6.25 23 0 0.00 31 28 90.32 116 52 44.83
300 บ้านนา รพ.สต.บ้านนา 7 7 100.00 5 4 80.00 8 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 5 5 100.00 44 16 36.36
301 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 19 11 57.89 24 20 83.33 31 0 0.00 27 1 3.70 28 0 0.00 25 23 92.00 154 55 35.71
302 โรงเรียนวัดโนนสะเดา รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 10 7 70.00 12 8 66.67 16 0 0.00 13 0 0.00 17 0 0.00 13 13 100.00 81 28 34.57
303 บ้านหนองขาว รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว 23 19 82.61 33 32 96.97 35 0 0.00 37 0 0.00 32 0 0.00 52 43 82.69 212 94 44.34
304 บ้านโนนทอง รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 8 4 50.00 9 4 44.44 4 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 7 7 100.00 36 15 41.67
305 วัดวังตะขบ รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 8 8 100.00 18 15 83.33 11 0 0.00 9 0 0.00 24 0 0.00 14 14 100.00 84 37 44.05
306 บ้านหนองริ้น รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 6 6 100.00 3 2 66.67 4 1 25.00 6 0 0.00 8 0 0.00 7 7 100.00 34 16 47.06
307 วัดกลางวงศ์มณี รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 9 8 88.89 19 16 84.21 22 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 14 11 78.57 93 35 37.63
308 วัดโนนป่าแดง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 9 7 77.78 10 6 60.00 10 0 0.00 10 0 0.00 4 0 0.00 7 6 85.71 50 19 38.00
309 บ้านยางนกกระทุง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 7 5 71.43 5 4 80.00 3 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 3 3 100.00 28 12 42.86
310 วัดหนองหลุม รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 7 4 57.14 6 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 18 0 0.00 14 12 85.71 56 16 28.57
311 บ้านบัวยาง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 4 3 75.00 4 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 5 2 40.00 26 5 19.23
312 อนุบาลวชิรบารมี รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 3 1 33.33 6 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 6 5 83.33 41 6 14.63
313 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 26 19 73.08 13 7 53.85 15 0 0.00 23 0 0.00 21 2 9.52 30 26 86.67 128 54 42.19
314 บ้านสระบรเพ็ด รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 20 15 75.00 13 9 69.23 18 0 0.00 4 0 0.00 13 0 0.00 18 17 94.44 86 41 47.67
รวมทั้งอำเภอ 301 223 74.09 320 235 73.44 321 5 1.56 307 2 0.65 360 4 1.11 373 335 89.81 1982 804 40.57


ประมวลผลเมื่อ 11 ก.ค.61  09:11:01

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร