ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1425 719 50.46 1455 222 15.26 1579 39 2.47 1854 42 2.27 1602 66 4.12 1646 753 45.75 9561 1841 19.26
2 วังทรายพูน 217 143 65.90 228 106 46.49 231 12 5.19 260 13 5.00 278 6 2.16 233 99 42.49 1447 379 26.19
3 โพธิ์ประทับช้าง 424 259 61.08 428 54 12.62 462 14 3.03 458 14 3.06 483 10 2.07 462 154 33.33 2717 505 18.59
4 ตะพานหิน 804 296 36.82 857 262 30.57 839 128 15.26 849 85 10.01 888 137 15.43 926 263 28.40 5163 1171 22.68
5 บางมูลนาก 456 304 66.67 504 343 68.06 509 26 5.11 604 24 3.97 580 23 3.97 572 478 83.57 3225 1198 37.15
6 โพทะเล 445 288 64.72 472 269 56.99 444 113 25.45 426 127 29.81 507 135 26.63 489 370 75.66 2783 1302 46.78
7 สามง่าม 293 178 60.75 318 152 47.80 338 61 18.05 351 47 13.39 374 105 28.07 357 217 60.78 2031 760 37.42
8 ทับคล้อ 343 297 86.59 376 83 22.07 398 33 8.29 395 26 6.58 402 21 5.22 388 283 72.94 2302 743 32.28
9 สากเหล็ก 165 94 56.97 203 68 33.50 205 6 2.93 207 1 0.48 232 4 1.72 242 170 70.25 1254 343 27.35
10 บึงนาราง 236 183 77.54 289 132 45.67 257 104 40.47 245 55 22.45 298 52 17.45 275 212 77.09 1600 738 46.13
11 ดงเจริญ 191 121 63.35 187 50 26.74 180 42 23.33 190 31 16.32 216 42 19.44 228 139 60.96 1192 425 35.65
12 วชิรบารมี 354 263 74.29 377 261 69.23 375 5 1.33 365 2 0.55 422 4 0.95 436 383 87.84 2329 918 39.42
รวมทั้งจังหวัด 5353 3145 58.75 5694 2002 35.16 5817 583 10.02 6204 467 7.53 6282 605 9.63 6254 3521 56.30 35604 10323 28.99
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 274 112 40.88 275 8 2.91 293 6 2.05 270 6 2.22 276 3 1.09 267 96 35.96 1655 231 13.96
2 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 172 94 54.65 194 7 3.61 224 7 3.13 228 5 2.19 222 6 2.70 211 95 45.02 1251 214 17.11
3 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 135 79 58.52 147 6 4.08 151 0 0.00 146 0 0.00 143 5 3.50 187 91 48.66 909 181 19.91
4 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 95 48 50.53 91 2 2.20 112 3 2.68 117 2 1.71 153 2 1.31 165 79 47.88 733 136 18.55
5 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 49 14 28.57 50 1 2.00 56 3 5.36 54 0 0.00 54 3 5.56 46 15 32.61 309 36 11.65
6 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 20 13 65.00 18 1 5.56 15 0 0.00 16 0 0.00 18 0 0.00 15 8 53.33 102 22 21.57
7 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 18 14 77.78 21 0 0.00 22 0 0.00 24 1 4.17 14 1 7.14 27 16 59.26 126 32 25.40
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 14 9 64.29 12 0 0.00 10 0 0.00 25 0 0.00 27 1 3.70 29 21 72.41 117 31 26.50
9 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 8 4 50.00 12 1 8.33 25 0 0.00 10 1 10.00 13 1 7.69 8 5 62.50 76 12 15.79
10 โรงพยาบาลพิจิตร ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ 4 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
11 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0.00
12 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
14 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 11 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 55 0 0.00
15 รพ.สต.บ้านดาน ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ไผ่ขวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 9 8 88.89 9 6 66.67 17 0 0.00 19 0 0.00 23 0 0.00 15 14 93.33 92 28 30.43
17 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 1 1 100.00 10 10 100.00 2 2 100.00 8 0 0.00 7 0 0.00 5 5 100.00 33 18 54.55
18 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 5 3 60.00 12 8 66.67 8 0 0.00 11 0 0.00 10 0 0.00 14 6 42.86 60 17 28.33
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 23 17 73.91 28 9 32.14 32 7 21.88 32 8 25.00 24 17 70.83 37 24 64.86 176 82 46.59
20 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 5 1 20.00 4 1 25.00 3 0 0.00 8 1 12.50 3 3 100.00 8 1 12.50 31 7 22.58
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
21 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าฬ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 9 1 11.11 5 0 0.00 8 0 0.00 6 1 16.67 12 4 33.33 8 5 62.50 48 11 22.92
24 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 8 8 100.00 4 3 75.00 8 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 39 11 28.21
25 รพ.สต.ปากทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากทาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 16 15 93.75 11 0 0.00 17 0 0.00 17 0 0.00 14 0 0.00 10 10 100.00 85 25 29.41
27 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 5 5 100.00 12 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 11 11 100.00 66 16 24.24
28 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 4 4 100.00 9 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 7 0 0.00 10 10 100.00 52 14 26.92
29 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 248 0 0.00 0 0 0 0 248 0 0.00
30 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ศูนย์เด็กเล็กคลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 รพ.สต.โรงช้าง วังทับยา 5 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 21 0 0.00
32 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง 5 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 42 0 0.00
33 รพ.สต.โรงช้าง ศูนย์เด็กเล็กตำบลโรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 26 21 80.77 24 14 58.33 12 4 33.33 9 0 0.00 0 0 0 0 71 39 54.93
35 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 10 6 60.00 6 3 50.00 9 0 0.00 7 4 57.14 13 0 0.00 12 5 41.67 57 18 31.58
36 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 5 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 31 0 0.00
37 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 2 1 50.00 7 6 85.71 3 3 100.00 8 3 37.50 14 7 50.00 11 8 72.73 45 28 62.22
38 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 153 61 39.87 151 4 2.65 162 2 1.23 159 3 1.89 141 1 0.71 111 29 26.13 877 100 11.40
39 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 21 2 9.52 10 0 0.00 5 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 0 0 56 2 3.57
40 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 10 7 70.00 19 1 5.26 17 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 20 16 80.00 99 24 24.24
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
41 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 4 2 50.00 3 0 0.00 2 1 50.00 3 0 0.00 4 0 0.00 3 2 66.67 19 5 26.32
42 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 19 1 5.26 17 0 0.00 42 0 0.00 44 1 2.27 25 2 8.00 37 1 2.70 184 5 2.72
43 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 14 11 78.57 20 13 65.00 18 0 0.00 17 1 5.88 17 0 0.00 20 16 80.00 106 41 38.68
44 รพ.สต.บ้านบุ่ง 11 10 90.91 18 11 61.11 17 0 0.00 18 1 5.56 16 0 0.00 20 16 80.00 100 38 38.00
45 รพ.สต.บ้านบุ่ง 7 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 14 1 7.14 9 0 0.00 3 2 66.67 43 3 6.98
46 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 7 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 14 1 7.14 8 0 0.00 4 2 50.00 44 3 6.82
47 รพ.สต.บ้านบุ่ง 5 2 40.00 0 0 2 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 8 1 12.50 25 3 12.00
48 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 5 2 40.00 0 0 2 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 8 1 12.50 25 3 12.00
49 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 5 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 17 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 67 0 0.00
50 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 5 5 100.00 7 0 0.00 8 0 0.00 5 0 0.00 0 0 11 8 72.73 36 13 36.11
52 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 3 1 33.33 9 1 11.11 4 0 0.00 2 0 0.00 12 0 0.00 8 8 100.00 38 10 26.32
53 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 รพ.สต.ดงป่าคำ 10 7 70.00 13 6 46.15 9 0 0.00 18 0 0.00 13 1 7.69 10 4 40.00 73 18 24.66
55 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 10 7 70.00 13 6 46.15 9 0 0.00 18 0 0.00 13 1 7.69 10 4 40.00 73 18 24.66
56 รพ.สต.ดงป่าคำ 5 2 40.00 3 2 66.67 0 0 5 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00 25 4 16.00
57 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ 5 2 40.00 3 2 66.67 0 0 5 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00 25 4 16.00
58 รพ.สต.ดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 รพ.สต.ดงป่าคำ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 54 44 81.48 40 25 62.50 32 0 0.00 37 0 0.00 42 4 9.52 44 27 61.36 249 100 40.16
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
61 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 30 21 70.00 36 32 88.89 59 0 0.00 34 0 0.00 39 4 10.26 51 25 49.02 249 82 32.93
62 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 13 8 61.54 8 5 62.50 5 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 9 3 33.33 46 16 34.78
63 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 7 3 42.86 9 7 77.78 7 0 0.00 2 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 34 10 29.41
64 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 3 3 100.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 8 3 37.50 17 6 35.29
65 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 27 20 74.07 29 7 24.14 32 0 0.00 26 1 3.85 40 0 0.00 24 21 87.50 178 49 27.53
67 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 10 8 80.00 6 5 83.33 5 0 0.00 1 0 0.00 7 0 0.00 7 7 100.00 36 20 55.56
68 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 4 2 50.00 6 4 66.67 4 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 3 42.86 32 9 28.13
69 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 2 0 0.00 5 4 80.00 2 0 0.00 5 1 20.00 3 0 0.00 7 5 71.43 24 10 41.67
70 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 12 2 16.67 8 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 54 2 3.70
71 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 5 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 48 0 0.00
72 รพ.สต.สายคำโห้ ศูนย์เด็กเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 20 8 40.00 11 1 9.09 19 1 5.26 17 0 0.00 31 0 0.00 27 24 88.89 125 34 27.20
74 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนวัดดงป่าคำ 1 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 9 0 0.00 18 0 0.00
75 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนดงกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 1425 719 50.46 1455 222 15.26 1579 39 2.47 1854 42 2.27 1602 66 4.12 1646 753 45.75 9561 1841 19.26

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
76 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 39 19 48.72 36 22 61.11 38 10 26.32 46 12 26.09 30 6 20.00 23 12 52.17 212 81 38.21
77 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 32 22 68.75 22 0 0.00 25 1 4.00 36 0 0.00 41 0 0.00 27 13 48.15 183 36 19.67
78 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 6 4 66.67 12 4 33.33 12 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 18 7 38.89 68 15 22.06
79 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 8 4 50.00 4 3 75.00 7 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 8 4 50.00 49 11 22.45
81 รพ.สต.หนองปลาไหล 7 4 57.14 4 3 75.00 7 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 7 3 42.86 47 10 21.28
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
82 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 8 6 75.00 3 2 66.67 10 0 0.00 4 0 0.00 12 0 0.00 3 2 66.67 40 10 25.00
83 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 8 6 75.00 3 2 66.67 10 0 0.00 4 0 0.00 12 0 0.00 3 2 66.67 40 10 25.00
84 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 7 4 57.14 5 3 60.00 5 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 14 5 35.71 46 12 26.09
85 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวย 7 4 57.14 5 3 60.00 5 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 14 5 35.71 46 12 26.09
86 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 20 16 80.00 18 14 77.78 13 0 0.00 20 0 0.00 16 0 0.00 16 14 87.50 103 44 42.72
87 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 19 16 84.21 18 14 77.78 13 0 0.00 20 0 0.00 16 0 0.00 16 14 87.50 102 44 43.14
88 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 19 14 73.68 14 9 64.29 18 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 20 5 25.00 105 28 26.67
89 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 19 14 73.68 14 9 64.29 18 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 20 5 25.00 105 28 26.67
90 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสัทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
95 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 0 0 25 1 4.00 16 1 6.25 13 0 0.00 23 0 0.00 10 0 0.00 87 2 2.30
97 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 18 10 55.56 19 10 52.63 10 0 0.00 19 1 5.26 18 0 0.00 15 4 26.67 99 25 25.25
98 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 0 0 22 7 31.82 21 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 13 4 30.77 87 11 12.64
99 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 4 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 28 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 217 143 65.90 228 106 46.49 231 12 5.19 260 13 5.00 278 6 2.16 233 99 42.49 1447 379 26.19

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
100 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 28 20 71.43 30 4 13.33 41 1 2.44 23 1 4.35 39 2 5.13 30 15 50.00 191 43 22.51
101 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 12 4 33.33 8 0 0.00 13 1 7.69 12 0 0.00 15 0 0.00 13 2 15.38 73 7 9.59
102 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 9 5 55.56 10 0 0.00 8 1 12.50 3 0 0.00 8 0 0.00 8 2 25.00 46 8 17.39
103 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 110 54 49.09 137 22 16.06 127 1 0.79 155 6 3.87 134 2 1.49 165 20 12.12 828 105 12.68
105 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 11 5 45.45 5 0 0.00 11 1 9.09 15 2 13.33 9 0 0.00 6 0 0.00 57 8 14.04
106 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 6 3 50.00 6 1 16.67 5 0 0.00 8 2 25.00 11 0 0.00 7 4 57.14 43 10 23.26
107 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 11 7 63.64 11 0 0.00 15 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 15 3 20.00 71 10 14.08
109 รพ.สต.วังจิก ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 11 11 100.00 21 0 0.00 25 0 0.00 5 0 0.00 13 0 0.00 11 8 72.73 86 19 22.09
111 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 4 4 100.00 5 4 80.00 12 2 16.67 12 1 8.33 8 0 0.00 6 5 83.33 47 16 34.04
112 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดสระประทุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 16 13 81.25 16 12 75.00 15 0 0.00 12 0 0.00 15 0 0.00 16 11 68.75 90 36 40.00
114 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 6 5 83.33 5 3 60.00 3 1 33.33 3 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 27 14 51.85
115 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 5 5 100.00 3 2 66.67 4 1 25.00 3 1 33.33 8 3 37.50 2 2 100.00 25 14 56.00
116 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 14 8 57.14 12 0 0.00 16 0 0.00 15 0 0.00 12 0 0.00 10 8 80.00 79 16 20.25
117 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 10 8 80.00 4 1 25.00 7 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 37 9 24.32
118 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 16 10 62.50 8 0 0.00 13 1 7.69 15 1 6.67 16 1 6.25 17 10 58.82 85 23 27.06
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
120 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 15 6 40.00 16 0 0.00 12 0 0.00 5 0 0.00 22 0 0.00 14 11 78.57 84 17 20.24
121 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 6 3 50.00 4 3 75.00 3 2 66.67 5 0 0.00 7 2 28.57 6 0 0.00 31 10 32.26
122 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 2 0 0.00 3 1 33.33 3 0 0.00 5 0 0.00 9 0 0.00 6 4 66.67 28 5 17.86
123 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 รพ.สต.ดงเสือเหลือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเสือเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 25 9 36.00 25 0 0.00 24 0 0.00 22 0 0.00 21 0 0.00 22 3 13.64 139 12 8.63
126 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 8 0 0.00 14 0 0.00 19 1 5.26 14 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 81 1 1.23
127 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 6 2 33.33 1 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 2 1 50.00 22 3 13.64
128 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 21 18 85.71 15 0 0.00 16 0 0.00 29 0 0.00 27 0 0.00 20 2 10.00 128 20 15.63
129 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 6 0 0.00 6 0 0.00 0 0 3 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 20 0 0.00
130 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 36 32 88.89 30 1 3.33 30 1 3.33 40 0 0.00 33 0 0.00 28 18 64.29 197 52 26.40
131 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 7 7 100.00 4 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 4 3 75.00 30 10 33.33
132 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 6 5 83.33 11 0 0.00 6 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 6 4 66.67 48 9 18.75
133 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 3 3 100.00 2 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 8 5 62.50 26 8 30.77
134 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 12 12 100.00 13 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 11 0 0.00 12 7 58.33 79 19 24.05
135 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 2 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 2 1 50.00 19 1 5.26
136 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองพงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 424 259 61.08 428 54 12.62 462 14 3.03 458 14 3.06 483 10 2.07 462 154 33.33 2717 505 18.59

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
137 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 155 19 12.26 151 23 15.23 146 16 10.96 155 13 8.39 171 21 12.28 154 19 12.34 932 111 11.91
138 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 74 25 33.78 76 23 30.26 66 4 6.06 56 1 1.79 63 0 0.00 64 19 29.69 399 72 18.05
139 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 64 21 32.81 69 34 49.28 53 3 5.66 62 17 27.42 63 15 23.81 71 25 35.21 382 115 30.10
140 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 22 10 45.45 17 7 41.18 19 6 31.58 13 0 0.00 26 0 0.00 29 5 17.24 126 28 22.22
141 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 21 9 42.86 26 4 15.38 23 3 13.04 29 7 24.14 28 7 25.00 23 4 17.39 150 34 22.67
142 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 2 15 4 26.67 0 0 27 3 11.11 31 1 3.23 42 3 7.14 47 20 42.55 162 31 19.14
143 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 3 0 0 1 1 100.00 5 2 40.00 3 1 33.33 3 1 33.33 7 4 57.14 19 9 47.37
144 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตะพานหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 11 4 36.36 13 4 30.77 13 3 23.08 9 1 11.11 16 6 37.50 12 9 75.00 74 27 36.49
146 รพ.สต.ห้วยเกตุ สิริวัฒนา 68 24 35.29 77 14 18.18 75 6 8.00 70 2 2.86 74 0 0.00 82 14 17.07 446 60 13.45
147 รพ.สต.ห้วยเกตุ ดรุณบัณฑิตพิทยา 35 13 37.14 50 9 18.00 42 1 2.38 38 5 13.16 43 2 4.65 42 8 19.05 250 38 15.20
148 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดโพธิ์ลอย 4 3 75.00 3 1 33.33 4 0 0.00 7 0 0.00 4 3 75.00 5 4 80.00 27 11 40.74
149 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดคลองทองหลาง 4 2 50.00 5 2 40.00 5 4 80.00 7 1 14.29 8 1 12.50 4 0 0.00 33 10 30.30
150 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดธงไทยยาราม 3 3 100.00 6 2 33.33 4 0 0.00 2 1 50.00 7 7 100.00 5 4 80.00 27 17 62.96
151 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดพรหมประสิทธิ์ 2 2 100.00 0 0 3 1 33.33 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 7 3 42.86
152 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดห้วงสลิด 2 1 50.00 0 0 3 1 33.33 2 1 50.00 0 0 1 0 0.00 8 3 37.50
153 รพ.สต.ห้วยเกตุ บัณฑิตศึกษาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ไทรโรงโขน
154 รพ.สต.หนองพยอม เทพประทาน 44 20 45.45 63 21 33.33 57 8 14.04 61 10 16.39 59 9 15.25 56 16 28.57 340 84 24.71
155 รพ.สต.หนองพยอม วัดป่าแดง 10 4 40.00 6 1 16.67 14 2 14.29 15 0 0.00 7 0 0.00 23 8 34.78 75 15 20.00
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
156 รพ.สต.หนองพยอม เขาพนมกาวหนองนกยาง 7 6 85.71 6 2 33.33 7 1 14.29 12 0 0.00 11 0 0.00 12 6 50.00 55 15 27.27
157 รพ.สต.หนองพยอม อนุบาลตะพานหิน 0 0 2 2 100.00 3 1 33.33 4 0 0.00 2 0 0.00 5 1 20.00 16 4 25.00
158 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ราษฎร์วิทยา 16 7 43.75 27 6 22.22 12 0 0.00 20 2 10.00 21 6 28.57 20 7 35.00 116 28 24.14
159 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์พิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 รพ.สต.ดงตะขบ ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 14 8 57.14 8 4 50.00 13 4 30.77 13 0 0.00 16 1 6.25 16 4 25.00 80 21 26.25
161 รพ.สต.ดงตะขบ วัดหนองคล่อ 1 1 100.00 4 0 0.00 4 0 0.00 0 0 0 0 4 2 50.00 13 3 23.08
162 รพ.สต.ดงตะขบ วัดใหม่สำราญ 0 0 3 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 6 3 50.00 16 3 18.75
163 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองคูณ 13 8 61.54 21 5 23.81 20 5 25.00 16 0 0.00 10 3 30.00 14 6 42.86 94 27 28.72
164 รพ.สต.คลองคูณ วัดวังไคร้ 7 5 71.43 9 5 55.56 4 0 0.00 0 0 6 2 33.33 4 0 0.00 30 12 40.00
165 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดวังสำโรง 13 4 30.77 16 9 56.25 18 4 22.22 17 2 11.76 18 3 16.67 19 8 42.11 101 30 29.70
166 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 12 5 41.67 10 4 40.00 17 4 23.53 11 0 0.00 12 2 16.67 10 4 40.00 72 19 26.39
167 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านหนองหวาย 5 2 40.00 2 2 100.00 10 3 30.00 5 1 20.00 5 4 80.00 8 4 50.00 35 16 45.71
168 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 3 3 100.00 2 1 50.00 4 1 25.00 7 2 28.57 7 2 28.57 5 2 40.00 28 11 39.29
169 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 รพ.สต.วังหว้า วัดวังหว้า 37 21 56.76 35 16 45.71 23 4 17.39 35 5 14.29 23 8 34.78 28 17 60.71 181 71 39.23
171 รพ.สต.วังหว้า วัดท่าปอ 11 2 18.18 7 3 42.86 6 2 33.33 8 0 0.00 0 0 3 1 33.33 35 8 22.86
172 รพ.สต.วังหว้า วัดยางคลี 2 0 0.00 0 0 0 0 2 1 50.00 1 0 0.00 4 0 0.00 9 1 11.11
173 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 33 10 30.30 37 7 18.92 34 4 11.76 40 0 0.00 39 6 15.38 37 5 13.51 220 32 14.55
174 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนวัดเขารวก 19 9 47.37 23 9 39.13 26 4 15.38 19 2 10.53 23 3 13.04 15 1 6.67 125 28 22.40
175 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม ศูนย์เด็กเล็กบ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
176 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม ศูนย์เด็กเล็กเขาบระเพ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 รพ.สต.วังหลุม สัตตวนาราม 16 13 81.25 18 15 83.33 13 8 61.54 13 7 53.85 19 15 78.95 16 13 81.25 95 71 74.74
178 รพ.สต.วังหลุม ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 12 7 58.33 14 10 71.43 12 5 41.67 18 0 0.00 19 0 0.00 16 3 18.75 91 25 27.47
179 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับหมัน 25 8 32.00 28 11 39.29 31 12 38.71 31 1 3.23 18 5 27.78 36 10 27.78 169 47 27.81
180 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับปรู 9 5 55.56 5 1 20.00 6 1 16.67 3 0 0.00 5 1 20.00 4 1 25.00 32 9 28.13
181 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ บ้านบึงประดู่ 7 2 28.57 9 1 11.11 10 1 10.00 4 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 46 4 8.70
182 รพ.สต.ไผ่หลวง วัดคลองข่อย 8 6 75.00 8 3 37.50 5 1 20.00 7 1 14.29 7 1 14.29 12 6 50.00 47 18 38.30
รวมทั้งอำเภอ 804 296 36.82 857 262 30.57 839 128 15.26 849 85 10.01 888 137 15.43 926 263 28.40 5163 1171 22.68

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
183 โรงพยาบาลบางมูลนาก อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ 145 95 65.52 128 108 84.38 141 6 4.26 155 7 4.52 159 6 3.77 157 154 98.09 885 376 42.49
184 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 76 56 73.68 98 89 90.82 91 0 0.00 120 0 0.00 137 2 1.46 121 113 93.39 643 260 40.44
185 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากราษฎร์อุทิศ (รอ.) 61 48 78.69 70 66 94.29 79 2 2.53 108 3 2.78 107 2 1.87 77 75 97.40 502 196 39.04
186 โรงพยาบาลบางมูลนาก โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา" 57 44 77.19 47 43 91.49 35 2 5.71 56 1 1.79 33 1 3.03 43 40 93.02 271 131 48.34
187 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล 1 บางมูลนาก 13 8 61.54 12 9 75.00 18 1 5.56 11 0 0.00 13 0 0.00 13 13 100.00 80 31 38.75
188 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 รพ.สต.บางไผ่ โรงเรียนบางไผ่ 1 0 0.00 21 0 0.00 12 0 0.00 14 0 0.00 10 0 0.00 14 0 0.00 72 0 0.00
190 รพ.สต.บางไผ่ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0.00 21 0 0.00 12 0 0.00 14 0 0.00 10 0 0.00 14 0 0.00 72 0 0.00
191 รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต ศรีประสิทธิ์วิทยา 10 0 0.00 8 1 12.50 12 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 16 0 0.00 72 1 1.39
192 รพ.สต.หอไกร บำรุงราษฎร์วิทยาคม 9 6 66.67 7 6 85.71 11 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 13 8 61.54 59 20 33.90
193 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 13 10 76.92 16 2 12.50 15 6 40.00 15 0 0.00 15 0 0.00 20 17 85.00 94 35 37.23
194 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านวังทอง
195 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง บ้านไดปลาดุก 14 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 11 7 63.64 65 7 10.77
196 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง ศูนย์เด็กเล็ก อบต.วังสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ 12 1 8.33 9 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 13 0 0.00 13 8 61.54 72 9 12.50
รพ.สต.ภูมิ
198 รพ.สต.วังกรด วัดห้วยเรียงกลาง 8 8 100.00 3 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 6 85.71 29 14 48.28
199 รพ.สต.วังกรด ศูนย์เด็กเล็กอบต.วังกรด4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 รพ.สต.วังกรด ศูนย์เด็กเล็กอบต.วังกรด5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
201 รพ.สต.ห้วยเขน อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 8 7 87.50 19 1 5.26 22 0 0.00 11 2 18.18 12 3 25.00 12 8 66.67 84 21 25.00
202 รพ.สต.วังตะกู วัดวังตะกู 1 1 100.00 12 7 58.33 11 0 0.00 15 0 0.00 10 0 0.00 16 11 68.75 65 19 29.23
203 รพ.สต.วังตะกู วังตะกูราษฏร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดาใต้ 12 8 66.67 7 6 85.71 9 8 88.89 8 8 100.00 7 7 100.00 9 8 88.89 52 45 86.54
205 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดากลาง 6 5 83.33 1 0 0.00 2 0 0.00 4 1 25.00 7 0 0.00 3 3 100.00 23 9 39.13
206 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดมะกอกงอ 5 4 80.00 8 1 12.50 8 1 12.50 12 1 8.33 9 0 0.00 8 3 37.50 50 10 20.00
207 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดลำประดาเหนือ 4 3 75.00 9 4 44.44 6 0 0.00 7 1 14.29 4 2 50.00 5 4 80.00 35 14 40.00
รวมทั้งอำเภอ 456 304 66.67 504 343 68.06 509 26 5.11 604 24 3.97 580 23 3.97 572 478 83.57 3225 1198 37.15

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
208 โรงพยาบาลโพทะเล อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 112 87 77.68 105 73 69.52 99 8 8.08 93 10 10.75 124 28 22.58 108 96 88.89 641 302 47.11
209 โรงพยาบาลโพทะเล วัดโพทะเล 9 5 55.56 20 15 75.00 12 10 83.33 14 10 71.43 7 6 85.71 21 15 71.43 83 61 73.49
210 โรงพยาบาลโพทะเล วัดบ้านตาล 7 2 28.57 8 7 87.50 8 1 12.50 9 8 88.89 4 4 100.00 7 5 71.43 43 27 62.79
211 โรงพยาบาลโพทะเล บ้านวังตายศ 3 2 66.67 7 7 100.00 3 1 33.33 4 2 50.00 10 8 80.00 5 5 100.00 32 25 78.13
212 โรงพยาบาลโพทะเล คลองตางาว 2 1 50.00 4 2 50.00 4 3 75.00 4 3 75.00 5 1 20.00 5 4 80.00 24 14 58.33
213 โรงพยาบาลโพทะเล โพธิธรรมสุวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 15 14 93.33 13 11 84.62 6 2 33.33 9 6 66.67 13 7 53.85 8 8 100.00 64 48 75.00
215 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัว 15 9 60.00 14 13 92.86 11 3 27.27 6 1 16.67 5 0 0.00 10 10 100.00 61 36 59.02
216 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 12 11 91.67 12 10 83.33 14 2 14.29 9 4 44.44 21 0 0.00 15 14 93.33 83 41 49.40
217 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 3 2 66.67 4 2 50.00 7 2 28.57 5 4 80.00 1 1 100.00 6 5 83.33 26 16 61.54
218 รพ.สต.ทะนง ชุมชนทะนงบ้านไร่ 17 14 82.35 18 7 38.89 19 7 36.84 20 0 0.00 40 1 2.50 28 26 92.86 142 55 38.73
219 รพ.สต.ทะนง หนองตะแบก 9 6 66.67 18 12 66.67 10 1 10.00 10 0 0.00 18 1 5.56 11 11 100.00 76 31 40.79
220 รพ.สต.ทะนง น้ำผึ้ง 1 1 100.00 0 0 0 0 2 2 100.00 2 1 50.00 5 5 100.00 10 9 90.00
221 รพ.สต.ทะนง บ้านไร่ 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
222 รพ.สต.ทะนง ศพด.อบต.ทะนง 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
223 รพ.สต.ทะนง ศพด.หนองตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 รพ.สต.ท่าบัว บ้านท่าบัว 11 8 72.73 6 4 66.67 14 9 64.29 15 8 53.33 7 6 85.71 9 5 55.56 62 40 64.52
225 รพ.สต.ท่าบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 รพ.สต.ท่าบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา 21 0 0.00 20 2 10.00 15 1 6.67 24 1 4.17 13 0 0.00 22 0 0.00 115 4 3.48
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
228 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 35 2 5.71 23 1 4.35 29 3 10.34 32 2 6.25 39 1 2.56 31 1 3.23 189 10 5.29
230 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 10 7 70.00 10 6 60.00 7 4 57.14 10 10 100.00 8 7 87.50 8 7 87.50 53 41 77.36
231 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 10 5 50.00 4 4 100.00 7 3 42.86 6 6 100.00 1 1 100.00 12 11 91.67 40 30 75.00
232 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 5 2 40.00 4 2 50.00 6 3 50.00 10 8 80.00 6 6 100.00 7 3 42.86 38 24 63.16
233 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านท่ามะไฟ 11 8 72.73 16 12 75.00 17 14 82.35 13 9 69.23 17 11 64.71 15 12 80.00 89 66 74.16
238 รพ.สต.ท่าเสา บ้านบางพล้อยางหลวง 9 6 66.67 11 9 81.82 10 4 40.00 12 11 91.67 12 9 75.00 16 14 87.50 70 53 75.71
239 รพ.สต.ท่าเสา บ้านยี่มุ่ย 7 7 100.00 8 7 87.50 13 8 61.54 6 4 66.67 9 6 66.67 4 4 100.00 47 36 76.60
240 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านหนองดง 6 4 66.67 8 5 62.50 6 4 66.67 5 3 60.00 8 7 87.50 4 4 100.00 37 27 72.97
241 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านพังน้อย 3 3 100.00 11 8 72.73 5 3 60.00 4 2 50.00 5 4 80.00 9 9 100.00 37 29 78.38
242 รพ.สต.ท่าเสา ท่าเสาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 รพ.สต.ท่าเสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 รพ.สต.ท่าเสา ศูนย์เด็กเล็กนครไชยบวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนวัดคงคาราม 14 9 64.29 13 10 76.92 11 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 9 5 55.56 58 24 41.38
246 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ 10 1 10.00 25 0 0.00 19 0 0.00 17 1 5.88 26 1 3.85 15 1 6.67 112 4 3.57
247 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง 10 8 80.00 8 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 7 7 100.00 36 15 41.67
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
248 รพ.สต.บางคลาน พิบูลธรรมเวทวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 รพ.สต.บางคลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทธโชติ เทศบาลตำบลบางคลาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านวังแดง 15 14 93.33 11 3 27.27 15 0 0.00 15 0 0.00 16 0 0.00 10 10 100.00 82 27 32.93
251 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 10 10 100.00 13 0 0.00 20 0 0.00 10 0 0.00 16 1 6.25 19 18 94.74 88 29 32.95
252 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านเนินแค 4 2 50.00 1 1 100.00 2 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 4 4 100.00 19 7 36.84
253 รพ.สต.ท่านั่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 รพ.สต.บ้านน้อย โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 15 14 93.33 17 12 70.59 21 16 76.19 20 11 55.00 28 16 57.14 25 22 88.00 126 91 72.22
255 รพ.สต.วัดขวาง วัดพร้าว 23 15 65.22 32 17 53.13 19 1 5.26 21 1 4.76 27 1 3.70 26 21 80.77 148 56 37.84
256 รพ.สต.วัดขวาง วัดขวาง 10 8 80.00 7 7 100.00 10 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 8 8 100.00 50 23 46.00
257 รพ.สต.วัดขวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดพร้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 445 288 64.72 472 269 56.99 444 113 25.45 426 127 29.81 507 135 26.63 489 370 75.66 2783 1302 46.78

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
258 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 20 19 95.00 25 18 72.00 28 18 64.29 26 20 76.92 23 22 95.65 28 25 89.29 150 122 81.33
259 โรงพยาบาลสามง่าม วัดวังแดง 19 12 63.16 13 10 76.92 18 14 77.78 17 12 70.59 19 12 63.16 15 15 100.00 101 75 74.26
260 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนวัดบ้านไร่ 4 3 75.00 13 9 69.23 9 6 66.67 10 8 80.00 20 12 60.00 14 14 100.00 70 52 74.29
261 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 1 0 0.00 0 0 2 0 0.00
262 โรงพยาบาลสามง่าม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสามง่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 6 4 66.67 6 4 66.67 5 4 80.00 6 6 100.00 10 9 90.00 6 5 83.33 39 32 82.05
264 รพ.สต.กำแพงดิน ชุมชนบ้านกำแพงดิน 22 22 100.00 26 19 73.08 25 0 0.00 29 1 3.45 24 21 87.50 29 26 89.66 155 89 57.42
265 รพ.สต.กำแพงดิน วัดศรีศรัทธาราม 14 9 64.29 7 5 71.43 16 0 0.00 15 0 0.00 16 12 75.00 6 0 0.00 74 26 35.14
266 รพ.สต.กำแพงดิน บ้านท่าแห 12 8 66.67 7 7 100.00 9 1 11.11 15 0 0.00 10 9 90.00 7 6 85.71 60 31 51.67
267 รพ.สต.กำแพงดิน กำแพงดินพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 รพ.สต.กำแพงดิน ศูนย์เด็กเล็ก อบต.กำแพงดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 รพ.สต.รังนก บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 12 3 25.00 14 0 0.00 20 0 0.00 12 0 0.00 16 0 0.00 16 16 100.00 90 19 21.11
270 รพ.สต.รังนก วัดจระเข้ผอม 10 0 0.00 7 1 14.29 9 1 11.11 3 0 0.00 6 0 0.00 8 8 100.00 43 10 23.26
271 รพ.สต.รังนก บ้านหนองน้ำเขียว 7 7 100.00 10 0 0.00 9 0 0.00 2 0 0.00 10 1 10.00 6 6 100.00 44 14 31.82
272 รพ.สต.รังนก วัดบ้านใหม่ 7 4 57.14 8 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 4 4 100.00 39 8 20.51
273 รพ.สต.รังนก บ้านโนนไผ่ขุย 5 2 40.00 6 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 7 5 71.43 34 7 20.59
274 รพ.สต.เนินปอ สระยายชีมิตรภาพที่ 79 22 16 72.73 17 14 82.35 18 0 0.00 22 0 0.00 21 0 0.00 21 20 95.24 121 50 41.32
275 รพ.สต.เนินปอ วัดเนินปอ 11 7 63.64 10 8 80.00 13 0 0.00 16 0 0.00 13 1 7.69 12 12 100.00 75 28 37.33
276 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพยอม 3 3 100.00 9 7 77.78 6 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 6 6 100.00 29 16 55.17
277 รพ.สต.เนินปอ เนินปอรังนกชนูทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
278 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 8 3 37.50 9 3 33.33 11 0 0.00 12 0 0.00 8 1 12.50 19 8 42.11 67 15 22.39
279 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 6 4 66.67 9 6 66.67 12 1 8.33 9 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 65 11 16.92
280 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านหนองโสน 39 28 71.79 39 12 30.77 41 0 0.00 39 0 0.00 46 4 8.70 41 17 41.46 245 61 24.90
281 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 24 19 79.17 26 20 76.92 22 11 50.00 29 0 0.00 39 0 0.00 33 10 30.30 173 60 34.68
282 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านป่าแซง 8 1 12.50 16 3 18.75 16 0 0.00 28 0 0.00 24 1 4.17 19 14 73.68 111 19 17.12
283 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนไผ่ใหญ่ 8 4 50.00 6 6 100.00 12 5 41.67 16 0 0.00 9 0 0.00 15 0 0.00 66 15 22.73
284 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0.00
285 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านบึงเฒ่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าแซง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 15 0 0.00 18 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 18 0 0.00 19 0 0.00 99 0 0.00
289 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 11 0 0.00 17 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 76 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 293 178 60.75 318 152 47.80 338 61 18.05 351 47 13.39 374 105 28.07 357 217 60.78 2031 760 37.42

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
290 โรงพยาบาลทับคล้อ เทศบาลทับคล้อ 20 20 100.00 15 7 46.67 25 0 0.00 18 0 0.00 13 2 15.38 19 19 100.00 110 48 43.64
291 โรงพยาบาลทับคล้อ บุรพรัตน์วิทยาคาร 19 19 100.00 25 2 8.00 20 3 15.00 22 4 18.18 12 1 8.33 7 6 85.71 105 35 33.33
292 โรงพยาบาลทับคล้อ วัดป่าเรไร 13 13 100.00 10 2 20.00 7 0 0.00 13 1 7.69 6 0 0.00 6 6 100.00 55 22 40.00
293 โรงพยาบาลทับคล้อ อนุบาลทับคล้อ 6 5 83.33 5 0 0.00 2 0 0.00 10 1 10.00 4 1 25.00 7 7 100.00 34 14 41.18
294 โรงพยาบาลทับคล้อ วัดหนองน้ำเต้า 4 4 100.00 10 3 30.00 10 1 10.00 13 1 7.69 7 0 0.00 0 0 44 9 20.45
295 โรงพยาบาลทับคล้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับคล้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 โรงพยาบาลทับคล้อ ศูนย์เด็กเล็กวัดป่าเรไรย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดชัยศรี 32 31 96.88 23 4 17.39 26 2 7.69 19 3 15.79 30 1 3.33 23 23 100.00 153 64 41.83
298 รพ.สต.บ้านสายดงยาง ชุมชนวัดสายดงยาง 14 14 100.00 14 3 21.43 13 2 15.38 8 1 12.50 8 1 12.50 10 10 100.00 67 31 46.27
299 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดศรีรัตนวราราม 7 6 85.71 7 1 14.29 10 2 20.00 7 0 0.00 5 1 20.00 4 4 100.00 40 14 35.00
300 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังแดง 23 23 100.00 28 0 0.00 22 0 0.00 27 0 0.00 28 0 0.00 22 3 13.64 150 26 17.33
301 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังหินเพลิง 8 8 100.00 8 5 62.50 6 6 100.00 8 3 37.50 7 3 42.86 10 10 100.00 47 35 74.47
302 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนเยาวชนศึกษา 43 6 13.95 66 5 7.58 81 0 0.00 72 1 1.39 88 0 0.00 68 23 33.82 418 35 8.37
303 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนวัดเขาทราย 38 38 100.00 44 0 0.00 52 1 1.92 49 0 0.00 57 1 1.75 55 28 50.91 295 68 23.05
304 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนสุธินี 14 14 100.00 12 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 10 0 0.00 9 0 0.00 67 14 20.90
305 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขาพระ 12 12 100.00 18 16 88.89 16 3 18.75 17 1 5.88 14 0 0.00 36 36 100.00 113 68 60.18
306 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขานกยูง 10 10 100.00 10 0 0.00 13 0 0.00 9 0 0.00 15 0 0.00 13 13 100.00 70 23 32.86
307 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 11 10 90.91 11 8 72.73 11 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 17 15 88.24 70 33 47.14
308 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก ไทยรัฐวิทยา60 10 10 100.00 10 0 0.00 12 0 0.00 12 0 0.00 15 0 0.00 18 17 94.44 77 27 35.06
309 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก คีรีเทพนิมิต 8 7 87.50 15 13 86.67 14 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 6 6 100.00 68 26 38.24
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
310 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก บ้านเขาโล้น 7 3 42.86 2 2 100.00 3 1 33.33 3 3 100.00 7 5 71.43 0 0 22 14 63.64
311 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก วัดสัตตศิลาอาสน์ 6 6 100.00 9 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 3 3 100.00 36 9 25.00
312 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง โรงเรียนท้ายทุ่ง 4 4 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 15 15 100.00
313 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง โรงเรียนบ้านท้ายทุ่ง 4 4 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 17 17 100.00
314 รพ.สต.ท้ายทุ่ง สี่แยกเขาดิน 7 7 100.00 10 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 19 19 100.00 72 26 36.11
315 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดวังกระชัน 6 6 100.00 7 6 85.71 4 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 5 5 100.00 38 17 44.74
316 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดบางเบน 5 5 100.00 1 1 100.00 2 1 50.00 2 0 0.00 1 0 0.00 5 5 100.00 16 12 75.00
317 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดเขาส้าน 0 0 1 1 100.00 3 2 66.67 2 1 50.00 4 1 25.00 3 3 100.00 13 8 61.54
318 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วันทีสถิตย์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง วัดไดอีเผือก 11 11 100.00 7 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 14 1 7.14 12 12 100.00 60 24 40.00
320 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง บ้านเนินม่วง 1 1 100.00 1 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 4 4 100.00 15 5 33.33
321 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง บ้านหนองจอก 0 0 3 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 5 4 80.00 15 4 26.67
รวมทั้งอำเภอ 343 297 86.59 376 83 22.07 398 33 8.29 395 26 6.58 402 21 5.22 388 283 72.94 2302 743 32.28

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
322 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 57 42 73.68 72 38 52.78 67 0 0.00 66 1 1.52 67 1 1.49 85 74 87.06 414 156 37.68
323 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านทุ่งสำราญ 9 0 0.00 6 6 100.00 10 6 60.00 8 0 0.00 9 0 0.00 11 3 27.27 53 15 28.30
324 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านปากดง 8 0 0.00 11 1 9.09 6 0 0.00 5 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 49 1 2.04
325 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง 4 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 1 0 0.00 11 3 27.27 2 0 0.00 29 3 10.34
326 รพ.สต.สากเหล็ก สากเหล็กวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0.00
327 รพ.สต.สากเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สากเหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 รพ.สต.บ้านหนองกรด บ้านท่าพิกุล 7 0 0.00 12 0 0.00 13 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 13 0 0.00 55 0 0.00
329 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 22 14 63.64 23 12 52.17 20 0 0.00 27 0 0.00 31 0 0.00 23 18 78.26 146 44 30.14
330 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังอ้อ 13 9 69.23 18 6 33.33 22 0 0.00 24 0 0.00 24 0 0.00 23 17 73.91 124 32 25.81
331 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองตะเคียน 14 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 16 0 0.00 16 0 0.00 10 4 40.00 75 4 5.33
332 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองจั่ว 7 7 100.00 3 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 1 0 0.00 4 4 100.00 24 11 45.83
333 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองสาหร่าย 2 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 5 3 60.00 21 3 14.29
334 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายใหญ่ 12 12 100.00 11 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 17 0 0.00 19 11 57.89 81 23 28.40
335 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 2 100.00 7 4 57.14 6 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 10 8 80.00 36 14 38.89
336 รพ.สต.วังทับไทร วังทับไทร 4 4 100.00 13 0 0.00 18 0 0.00 17 0 0.00 12 0 0.00 18 18 100.00 82 22 26.83
337 รพ.สต.วังทับไทร หนองสองห้อง 2 2 100.00 1 1 100.00 5 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 7 7 100.00 27 10 37.04
338 รพ.สต.วังทับไทร ตลุกหิน 2 2 100.00 10 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 4 3 75.00 37 5 13.51
รวมทั้งอำเภอ 165 94 56.97 203 68 33.50 205 6 2.93 207 1 0.48 232 4 1.72 242 170 70.25 1254 343 27.35

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
โรงพยาบาลบึงนาราง
339 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) 9 8 88.89 24 16 66.67 16 14 87.50 23 21 91.30 18 17 94.44 15 11 73.33 105 87 82.86
340 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนบ้านวังพร้าว 2 2 100.00 8 7 87.50 8 5 62.50 13 10 76.92 8 8 100.00 7 5 71.43 46 37 80.43
341 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 21 14 66.67 22 20 90.91 25 0 0.00 24 2 8.33 28 0 0.00 26 22 84.62 146 58 39.73
342 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านทุ่งทอง 18 13 72.22 22 20 90.91 22 1 4.55 13 2 15.38 8 1 12.50 9 9 100.00 92 46 50.00
343 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านบึงลี 10 5 50.00 7 7 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 8 8 100.00 31 26 83.87
344 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง บ้านแหลมรัง 34 23 67.65 45 0 0.00 43 30 69.77 39 0 0.00 54 4 7.41 50 18 36.00 265 75 28.30
346 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง แหลมรังวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านโป่งวัวแดง 41 29 70.73 44 1 2.27 37 14 37.84 32 1 3.13 39 0 0.00 36 27 75.00 229 72 31.44
348 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านบึงทับจั่น 13 12 92.31 25 20 80.00 27 4 14.81 19 2 10.53 28 2 7.14 24 23 95.83 136 63 46.32
349 รพ.สต.บางลาย บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ 34 31 91.18 24 1 4.17 22 0 0.00 29 2 6.90 38 0 0.00 39 37 94.87 186 71 38.17
350 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายเหนือ 17 14 82.35 25 3 12.00 16 3 18.75 15 0 0.00 25 0 0.00 20 17 85.00 118 37 31.36
351 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายใต้ 9 8 88.89 4 2 50.00 8 7 87.50 9 8 88.89 7 7 100.00 3 2 66.67 40 34 85.00
352 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านคลองข่อย 3 3 100.00 4 4 100.00 3 2 66.67 4 4 100.00 10 10 100.00 13 13 100.00 37 36 97.30
353 รพ.สต.บางลาย บางลายพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 รพ.สต.บางลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางลาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 11 10 90.91 15 15 100.00 9 9 100.00 10 0 0.00 11 0 0.00 10 6 60.00 66 40 60.61
356 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านหนองแขม 11 9 81.82 18 15 83.33 18 12 66.67 9 0 0.00 16 0 0.00 11 10 90.91 83 46 55.42
357 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 3 2 66.67 2 1 50.00 2 2 100.00 3 0 0.00 6 1 16.67 4 4 100.00 20 10 50.00
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
รวมทั้งอำเภอ 236 183 77.54 289 132 45.67 257 104 40.47 245 55 22.45 298 52 17.45 275 212 77.09 1600 738 46.13

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
โรงพยาบาลดงเจริญ
358 รพ.สต.วังงิ้วใต้ อนุบาลดงเจริญ 27 22 81.48 12 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 15 3 20.00 85 25 29.41
359 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วัดวังเรือน 25 17 68.00 14 0 0.00 15 0 0.00 18 0 0.00 24 1 4.17 31 12 38.71 127 30 23.62
360 รพ.สต.วังงิ้วใต้ บ้านวังกะทะ 1 1 100.00 3 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 8 5 62.50 30 6 20.00
361 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังงิ้วใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเรือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วังงิ้ววิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 26 17 65.38 27 0 0.00 26 0 0.00 28 0 0.00 34 2 5.88 36 0 0.00 177 19 10.73
365 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว วัดใหม่ดงเจริญ 7 7 100.00 14 1 7.14 15 3 20.00 5 1 20.00 16 2 12.50 18 17 94.44 75 31 41.33
366 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ 16 11 68.75 11 9 81.82 19 17 89.47 15 12 80.00 9 8 88.89 13 13 100.00 83 70 84.34
367 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสนวน 4 4 100.00 3 2 66.67 5 4 80.00 7 4 57.14 4 4 100.00 9 9 100.00 32 27 84.38
368 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสองห้อง 3 3 100.00 4 4 100.00 7 2 28.57 7 1 14.29 9 2 22.22 10 10 100.00 40 22 55.00
369 รพ.สต.ห้วยพุก 14 12 85.71 14 4 28.57 12 5 41.67 19 4 21.05 20 5 25.00 15 15 100.00 94 45 47.87
370 รพ.สต.ห้วยพุก บ้านไดลึกประชานุสรณ์ 14 12 85.71 14 4 28.57 12 5 41.67 19 4 21.05 20 5 25.00 15 15 100.00 94 45 47.87
371 รพ.สต.ห้วยพุก 7 3 42.86 8 0 0.00 11 3 27.27 7 0 0.00 10 3 30.00 8 8 100.00 51 17 33.33
372 รพ.สต.ห้วยพุก ห้วยพุกวิทยา 7 3 42.86 8 0 0.00 11 3 27.27 7 0 0.00 10 3 30.00 8 8 100.00 51 17 33.33
373 รพ.สต.ห้วยพุก 7 0 0.00 8 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 37 0 0.00
374 รพ.สต.ห้วยพุก วัดใหม่วังหว้า 7 0 0.00 8 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 36 0 0.00
375 รพ.สต.ห้วยพุก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 1 0 0.00
376 รพ.สต.ห้วยพุก ดงเจริญพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
377 รพ.สต.ห้วยพุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 รพ.สต.ห้วยพุก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดห้วยพุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 รพ.สต.สำนักขุนเณร สำนักขุนเณร 22 7 31.82 30 19 63.33 19 0 0.00 19 0 0.00 23 0 0.00 20 16 80.00 133 42 31.58
380 รพ.สต.สำนักขุนเณร วังบงค์ 2 0 0.00 5 5 100.00 0 0 3 1 33.33 2 2 100.00 3 3 100.00 15 11 73.33
381 รพ.สต.สำนักขุนเณร วังหินแรง 1 1 100.00 2 1 50.00 0 0 4 3 75.00 3 2 66.67 1 1 100.00 11 8 72.73
382 รพ.สต.สำนักขุนเณร หนองง้าว 1 1 100.00 2 1 50.00 4 0 0.00 3 1 33.33 6 3 50.00 4 4 100.00 20 10 50.00
รวมทั้งอำเภอ 191 121 63.35 187 50 26.74 180 42 23.33 190 31 16.32 216 42 19.44 228 139 60.96 1192 425 35.65

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
383 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 94 64 68.09 104 80 76.92 105 4 3.81 89 0 0.00 99 2 2.02 103 98 95.15 594 248 41.75
384 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนบ้านนิคม 21 19 90.48 24 21 87.50 11 0 0.00 25 0 0.00 19 0 0.00 19 15 78.95 119 55 46.22
385 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนวัดปลวกสูง 20 16 80.00 12 7 58.33 14 0 0.00 16 1 6.25 23 0 0.00 31 28 90.32 116 52 44.83
386 รพ.สต.บ้านนา บ้านนา 7 7 100.00 5 4 80.00 8 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 5 5 100.00 44 16 36.36
387 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 19 11 57.89 24 20 83.33 31 0 0.00 27 1 3.70 28 0 0.00 25 23 92.00 154 55 35.71
388 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนวัดโนนสะเดา 10 7 70.00 12 8 66.67 16 0 0.00 13 0 0.00 17 0 0.00 13 13 100.00 81 28 34.57
389 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บึงบัวพิทยาคม 29 28 96.55 29 13 44.83 32 0 0.00 30 0 0.00 37 0 0.00 38 30 78.95 195 71 36.41
390 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บ้านยางตะพาย 16 8 50.00 21 11 52.38 13 0 0.00 18 0 0.00 17 0 0.00 19 15 78.95 104 34 32.69
391 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว ยางสุขวัฒน์ 8 4 50.00 7 2 28.57 9 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 6 3 50.00 48 9 18.75
392 รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว บ้านหนองขาว 23 19 82.61 33 32 96.97 35 0 0.00 37 0 0.00 32 0 0.00 52 43 82.69 212 94 44.34
393 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ วัดวังตะขบ 8 8 100.00 18 15 83.33 11 0 0.00 9 0 0.00 24 0 0.00 14 14 100.00 84 37 44.05
394 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านโนนทอง 8 4 50.00 9 4 44.44 4 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 7 7 100.00 36 15 41.67
395 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านหนองริ้น 6 6 100.00 3 2 66.67 4 1 25.00 6 0 0.00 8 0 0.00 7 7 100.00 34 16 47.06
396 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดกลางวงศ์มณี 9 8 88.89 19 16 84.21 22 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 14 11 78.57 93 35 37.63
397 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดโนนป่าแดง 9 7 77.78 10 6 60.00 10 0 0.00 10 0 0.00 4 0 0.00 7 6 85.71 50 19 38.00
398 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านยางนกกระทุง 7 5 71.43 5 4 80.00 3 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 3 3 100.00 28 12 42.86
399 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดหนองหลุม 7 4 57.14 6 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 18 0 0.00 14 12 85.71 56 16 28.57
400 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านบัวยาง 4 3 75.00 4 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 5 2 40.00 26 5 19.23
401 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อนุบาลวชิรบารมี 3 1 33.33 6 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 6 5 83.33 41 6 14.63
402 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วชิรบารมีพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
403 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 26 19 73.08 13 7 53.85 15 0 0.00 23 0 0.00 21 2 9.52 30 26 86.67 128 54 42.19
404 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม บ้านสระบรเพ็ด 20 15 75.00 13 9 69.23 18 0 0.00 4 0 0.00 13 0 0.00 18 17 94.44 86 41 47.67
405 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม วังโมกข์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 354 263 74.29 377 261 69.23 375 5 1.33 365 2 0.55 422 4 0.95 436 383 87.84 2329 918 39.42