ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
1 โรงพยาบาลพิจิตร 789 387 49.05 821 26 3.17 908 19 2.09 891 15 1.68 920 22 2.39 955 426 44.61
2 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 188 72 38.30 183 5 2.73 186 3 1.61 188 3 1.60 172 1 0.58 134 47 35.07
3 รพ.สต.หัวดง 84 65 77.38 76 57 75.00 91 0 0.00 71 0 0.00 81 8 9.88 95 52 54.74
4 รพ.สต.บ้านบุ่ง 73 26 35.62 71 24 33.80 105 0 0.00 130 5 3.85 102 2 1.96 113 39 34.51
5 รพ.สต.เมืองเก่า 43 28 65.12 42 23 54.76 26 7 26.92 31 7 22.58 32 7 21.88 30 13 43.33
6 รพ.สต.ป่ามะคาบ 43 30 69.77 46 20 43.48 43 0 0.00 38 2 5.26 55 0 0.00 45 36 80.00
7 รพ.สต.ดงป่าคำ 30 18 60.00 32 16 50.00 18 0 0.00 46 0 0.00 30 2 6.67 40 8 20.00
8 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 28 18 64.29 32 10 31.25 35 7 20.00 40 9 22.50 27 20 74.07 45 25 55.56
9 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 25 24 96.00 32 0 0.00 39 0 0.00 291 0 0.00 33 0 0.00 31 31 100.00
10 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 23 14 60.87 18 12 66.67 14 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 20 6 30.00
11 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 21 8 38.10 13 1 7.69 21 1 4.76 20 0 0.00 32 0 0.00 36 24 66.67
12 รพ.สต.ปากทาง 17 9 52.94 9 3 33.33 16 0 0.00 12 1 8.33 19 4 21.05 14 5 35.71
13 รพ.สต.สายคำโห้ 17 2 11.76 16 0 0.00 20 0 0.00 21 0 0.00 15 0 0.00 13 0 0.00
14 รพ.สต.บ้านดาน 11 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00
15 รพ.สต.ไผ่ขวาง 10 9 90.00 19 16 84.21 19 2 10.53 27 0 0.00 30 0 0.00 20 19 95.00
16 รพ.สต.โรงช้าง 10 0 0.00 7 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 11 0 0.00 15 0 0.00
17 รพ.สต.ฆะมัง 8 6 75.00 16 1 6.25 12 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 19 16 84.21
18 รพ.สต.ย่านยาว 5 3 60.00 12 8 66.67 8 0 0.00 11 0 0.00 10 0 0.00 14 6 42.86
รวมทั้งอำเภอ 1425 719 50.46 1455 222 15.26 1579 39 2.47 1854 42 2.27 1602 66 4.12 1646 753 45.75

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
19 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 77 60 77.92 89 47 52.81 78 1 1.28 83 0 0.00 93 0 0.00 82 38 46.34
20 โรงพยาบาลวังทรายพูน 39 19 48.72 36 22 61.11 38 10 26.32 46 12 26.09 30 6 20.00 23 12 52.17
21 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 38 26 68.42 34 4 11.76 37 1 2.70 46 0 0.00 51 0 0.00 45 20 44.44
22 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 30 20 66.67 16 10 62.50 30 0 0.00 22 0 0.00 40 0 0.00 34 14 41.18
23 รพ.สต.หนองพระ 18 10 55.56 19 10 52.63 10 0 0.00 19 1 5.26 18 0 0.00 15 4 26.67
24 รพ.สต.หนองปลาไหล 15 8 53.33 8 6 75.00 14 0 0.00 20 0 0.00 24 0 0.00 15 7 46.67
25 รพ.สต.หนองปล้อง 0 0 26 7 26.92 24 0 0.00 24 0 0.00 22 0 0.00 19 4 21.05
26 รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
รวมทั้งอำเภอ 217 143 65.90 228 106 46.49 231 12 5.19 260 13 5.00 278 6 2.16 233 99 42.49

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
27 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 127 62 48.82 148 23 15.54 143 2 1.40 178 10 5.62 154 2 1.30 178 24 13.48
28 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 52 47 90.38 47 1 2.13 46 1 2.17 58 0 0.00 52 0 0.00 46 30 65.22
29 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 49 29 59.18 48 4 8.33 62 3 4.84 38 1 2.63 62 2 3.23 51 19 37.25
30 รพ.สต.ดงเสือเหลือง 39 19 48.72 31 4 12.90 31 3 9.68 30 1 3.33 54 3 5.56 43 25 58.14
31 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 39 11 28.21 40 0 0.00 46 1 2.17 42 0 0.00 40 0 0.00 35 4 11.43
32 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 27 23 85.19 24 17 70.83 22 2 9.09 18 1 5.56 28 3 10.71 23 18 78.26
33 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 27 18 66.67 21 0 0.00 16 0 0.00 32 0 0.00 30 0 0.00 22 2 9.09
34 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 24 16 66.67 16 1 6.25 23 0 0.00 20 0 0.00 15 0 0.00 18 8 44.44
35 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 15 15 100.00 26 4 15.38 37 2 5.41 17 1 5.88 21 0 0.00 17 13 76.47
36 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 14 12 85.71 16 0 0.00 21 0 0.00 17 0 0.00 16 0 0.00 14 8 57.14
37 รพ.สต.วังจิก 11 7 63.64 11 0 0.00 15 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 15 3 20.00
รวมทั้งอำเภอ 424 259 61.08 428 54 12.62 462 14 3.03 458 14 3.06 483 10 2.07 462 154 33.33

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
38 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 351 88 25.07 340 92 27.06 339 37 10.91 349 40 11.46 396 47 11.87 395 96 24.30
39 รพ.สต.ห้วยเกตุ 118 48 40.68 141 28 19.86 136 13 9.56 127 10 7.87 137 13 9.49 139 30 21.58
40 รพ.สต.หนองพยอม 61 30 49.18 77 26 33.77 81 12 14.81 92 10 10.87 79 9 11.39 96 31 32.29
41 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 52 19 36.54 60 16 26.67 60 8 13.33 59 2 3.39 62 9 14.52 52 6 11.54
42 รพ.สต.วังหว้า 50 23 46.00 42 19 45.24 29 6 20.69 45 6 13.33 24 8 33.33 35 18 51.43
43 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 41 15 36.59 42 13 30.95 47 14 29.79 38 1 2.63 32 6 18.75 47 11 23.40
44 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 33 14 42.42 30 16 53.33 49 12 24.49 40 5 12.50 42 11 26.19 42 18 42.86
45 รพ.สต.วังหลุม 28 20 71.43 32 25 78.13 25 13 52.00 31 7 22.58 38 15 39.47 32 16 50.00
46 รพ.สต.คลองคูณ 20 13 65.00 30 10 33.33 24 5 20.83 16 0 0.00 16 5 31.25 18 6 33.33
47 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 16 7 43.75 27 6 22.22 12 0 0.00 20 2 10.00 21 6 28.57 20 7 35.00
48 รพ.สต.ดงตะขบ 15 9 60.00 15 4 26.67 19 4 21.05 16 0 0.00 18 1 5.56 26 9 34.62
49 รพ.สต.งิ้วราย 11 4 36.36 13 4 30.77 13 3 23.08 9 1 11.11 16 6 37.50 12 9 75.00
50 รพ.สต.ไผ่หลวง 8 6 75.00 8 3 37.50 5 1 20.00 7 1 14.29 7 1 14.29 12 6 50.00
51 รพ.สต.ไทรโรงโขน
รวมทั้งอำเภอ 804 296 36.82 857 262 30.57 839 128 15.26 849 85 10.01 888 137 15.43 926 263 28.40

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
52 โรงพยาบาลบางมูลนาก 352 251 71.31 355 315 88.73 364 11 3.02 450 11 2.44 449 11 2.45 411 395 96.11
53 รพ.สต.ลำปะดา 18 13 72.22 8 6 75.00 11 8 72.73 12 9 75.00 14 7 50.00 12 11 91.67
54 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 14 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 11 7 63.64
55 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 13 10 76.92 16 2 12.50 15 6 40.00 15 0 0.00 15 0 0.00 20 17 85.00
56 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ 12 1 8.33 9 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 13 0 0.00 13 8 61.54
57 รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต 10 0 0.00 8 1 12.50 12 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 16 0 0.00
58 รพ.สต.หอไกร 9 6 66.67 7 6 85.71 11 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 13 8 61.54
59 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 9 7 77.78 17 5 29.41 14 1 7.14 19 2 10.53 13 2 15.38 13 7 53.85
60 รพ.สต.วังกรด 8 8 100.00 3 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 6 85.71
61 รพ.สต.ห้วยเขน 8 7 87.50 19 1 5.26 22 0 0.00 11 2 18.18 12 3 25.00 12 8 66.67
62 รพ.สต.บางไผ่ 2 0 0.00 42 0 0.00 24 0 0.00 28 0 0.00 20 0 0.00 28 0 0.00
63 รพ.สต.วังตะกู 1 1 100.00 12 7 58.33 11 0 0.00 15 0 0.00 10 0 0.00 16 11 68.75
64 รพ.สต.บ้านวังทอง
65 รพ.สต.ภูมิ
รวมทั้งอำเภอ 456 304 66.67 504 343 68.06 509 26 5.11 604 24 3.97 580 23 3.97 572 478 83.57

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
66 โรงพยาบาลโพทะเล 133 97 72.93 144 104 72.22 126 23 18.25 124 33 26.61 150 47 31.33 146 125 85.62
67 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 60 16 26.67 41 13 31.71 49 13 26.53 58 26 44.83 54 15 27.78 58 22 37.93
68 รพ.สต.ท้ายน้ำ 45 36 80.00 43 36 83.72 38 9 23.68 29 15 51.72 40 8 20.00 39 37 94.87
69 รพ.สต.ท่าเสา 36 28 77.78 54 41 75.93 51 33 64.71 40 29 72.50 51 37 72.55 48 43 89.58
70 รพ.สต.บางคลาน 34 18 52.94 46 10 21.74 35 0 0.00 26 1 3.85 34 1 2.94 31 13 41.94
71 รพ.สต.วัดขวาง 33 23 69.70 39 24 61.54 29 1 3.45 29 1 3.45 34 1 2.94 34 29 85.29
72 รพ.สต.ท่านั่ง 29 26 89.66 25 4 16.00 37 0 0.00 29 0 0.00 36 1 2.78 33 32 96.97
73 รพ.สต.ทะนง 28 22 78.57 37 19 51.35 29 8 27.59 32 2 6.25 60 3 5.00 44 42 95.45
74 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 21 0 0.00 20 2 10.00 15 1 6.67 24 1 4.17 13 0 0.00 22 0 0.00
75 รพ.สต.บ้านน้อย 15 14 93.33 17 12 70.59 21 16 76.19 20 11 55.00 28 16 57.14 25 22 88.00
76 รพ.สต.ท่าบัว 11 8 72.73 6 4 66.67 14 9 64.29 15 8 53.33 7 6 85.71 9 5 55.56
รวมทั้งอำเภอ 445 288 64.72 472 269 56.99 444 113 25.45 426 127 29.81 507 135 26.63 489 370 75.66

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
77 รพ.สต.หนองโสน 79 52 65.82 87 41 47.13 91 16 17.58 115 0 0.00 118 5 4.24 108 41 37.96
78 รพ.สต.กำแพงดิน 48 39 81.25 40 31 77.50 50 1 2.00 59 1 1.69 50 42 84.00 42 32 76.19
79 โรงพยาบาลสามง่าม 43 34 79.07 51 37 72.55 56 38 67.86 53 40 75.47 63 46 73.02 57 54 94.74
80 รพ.สต.รังนก 41 16 39.02 45 1 2.22 49 1 2.04 30 0 0.00 44 1 2.27 41 39 95.12
81 รพ.สต.เนินปอ 36 26 72.22 36 29 80.56 37 0 0.00 40 0 0.00 37 1 2.70 39 38 97.44
82 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 26 0 0.00 35 0 0.00 27 0 0.00 27 0 0.00 30 0 0.00 30 0 0.00
83 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 14 7 50.00 18 9 50.00 23 1 4.35 21 0 0.00 22 1 4.55 34 8 23.53
84 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 6 4 66.67 6 4 66.67 5 4 80.00 6 6 100.00 10 9 90.00 6 5 83.33
รวมทั้งอำเภอ 293 178 60.75 318 152 47.80 338 61 18.05 351 47 13.39 374 105 28.07 357 217 60.78

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
85 รพ.สต.เขาทราย 117 80 68.38 150 21 14.00 171 4 2.34 160 2 1.25 184 1 0.54 181 100 55.25
86 โรงพยาบาลทับคล้อ 62 61 98.39 65 14 21.54 64 4 6.25 76 7 9.21 42 4 9.52 39 38 97.44
87 รพ.สต.บ้านสายดงยาง 53 51 96.23 44 8 18.18 49 6 12.24 34 4 11.76 43 3 6.98 37 37 100.00
88 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 31 31 100.00 36 5 13.89 28 6 21.43 35 3 8.57 35 3 8.57 32 13 40.63
89 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 29 27 93.10 36 21 58.33 37 0 0.00 34 0 0.00 38 0 0.00 41 38 92.68
90 รพ.สต.ท้ายทุ่ง 18 18 100.00 19 8 42.11 22 3 13.64 22 1 4.55 26 1 3.85 32 32 100.00
91 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 13 9 69.23 11 2 18.18 7 1 14.29 11 3 27.27 13 5 38.46 3 3 100.00
92 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 12 12 100.00 11 0 0.00 11 0 0.00 17 0 0.00 18 1 5.56 21 20 95.24
93 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 8 8 100.00 4 4 100.00 9 9 100.00 6 6 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00
รวมทั้งอำเภอ 343 297 86.59 376 83 22.07 398 33 8.29 395 26 6.58 402 21 5.22 388 283 72.94

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
94 โรงพยาบาลสากเหล็ก 57 42 73.68 72 38 52.78 67 0 0.00 66 1 1.52 67 1 1.49 85 74 87.06
95 รพ.สต.ท่าเยี่ยม 35 23 65.71 41 18 43.90 42 0 0.00 51 0 0.00 55 0 0.00 46 35 76.09
96 รพ.สต.คลองทราย 23 7 30.43 13 0 0.00 18 0 0.00 25 0 0.00 22 0 0.00 19 11 57.89
97 รพ.สต.สากเหล็ก 21 0 0.00 23 7 30.43 21 6 28.57 15 0 0.00 31 3 9.68 21 3 14.29
98 รพ.สต.หนองหญ้าไทร 14 14 100.00 18 4 22.22 16 0 0.00 18 0 0.00 22 0 0.00 29 19 65.52
99 รพ.สต.วังทับไทร 8 8 100.00 24 1 4.17 28 0 0.00 28 0 0.00 29 0 0.00 29 28 96.55
100 รพ.สต.บ้านหนองกรด 7 0 0.00 12 0 0.00 13 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 13 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 165 94 56.97 203 68 33.50 205 6 2.93 207 1 0.48 232 4 1.72 242 170 70.25

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
101 รพ.สต.บางลาย 63 56 88.89 57 10 17.54 49 12 24.49 57 14 24.56 80 17 21.25 75 69 92.00
102 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 54 41 75.93 69 21 30.43 64 18 28.13 51 3 5.88 67 2 2.99 60 50 83.33
103 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 49 32 65.31 51 47 92.16 48 2 4.17 40 7 17.50 38 3 7.89 43 39 90.70
104 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 34 23 67.65 45 0 0.00 43 30 69.77 39 0 0.00 54 4 7.41 50 18 36.00
105 รพ.สต.บึงนาราง 25 21 84.00 35 31 88.57 29 23 79.31 22 0 0.00 33 1 3.03 25 20 80.00
106 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 11 10 90.91 32 23 71.88 24 19 79.17 36 31 86.11 26 25 96.15 22 16 72.73
107 โรงพยาบาลบึงนาราง
รวมทั้งอำเภอ 236 183 77.54 289 132 45.67 257 104 40.47 245 55 22.45 298 52 17.45 275 212 77.09

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
108 รพ.สต.ห้วยพุก 56 30 53.57 60 8 13.33 52 16 30.77 66 8 12.12 70 16 22.86 60 46 76.67
109 รพ.สต.วังงิ้วใต้ 53 40 75.47 29 0 0.00 33 0 0.00 33 0 0.00 40 1 2.50 54 20 37.04
110 รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 26 17 65.38 27 0 0.00 26 0 0.00 28 0 0.00 34 2 5.88 36 0 0.00
111 รพ.สต.สำนักขุนเณร 26 9 34.62 39 26 66.67 23 0 0.00 29 5 17.24 34 7 20.59 28 24 85.71
112 รพ.สต.ห้วยร่วม 23 18 78.26 18 15 83.33 31 23 74.19 29 17 58.62 22 14 63.64 32 32 100.00
113 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว 7 7 100.00 14 1 7.14 15 3 20.00 5 1 20.00 16 2 12.50 18 17 94.44
114 โรงพยาบาลดงเจริญ
รวมทั้งอำเภอ 191 121 63.35 187 50 26.74 180 42 23.33 190 31 16.32 216 42 19.44 228 139 60.96

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
115 โรงพยาบาลวชิรบารมี 135 99 73.33 140 108 77.14 130 4 3.08 130 1 0.77 141 2 1.42 153 141 92.16
116 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 53 40 75.47 57 26 45.61 54 0 0.00 58 0 0.00 62 0 0.00 63 48 76.19
117 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 46 34 73.91 26 16 61.54 33 0 0.00 27 0 0.00 34 2 5.88 48 43 89.58
118 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 39 28 71.79 50 26 52.00 49 0 0.00 46 0 0.00 61 0 0.00 49 39 79.59
119 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 29 18 62.07 36 28 77.78 47 0 0.00 40 1 2.50 45 0 0.00 38 36 94.74
120 รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว 23 19 82.61 33 32 96.97 35 0 0.00 37 0 0.00 32 0 0.00 52 43 82.69
121 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 22 18 81.82 30 21 70.00 19 1 5.26 19 0 0.00 36 0 0.00 28 28 100.00
122 รพ.สต.บ้านนา 7 7 100.00 5 4 80.00 8 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 5 5 100.00
รวมทั้งอำเภอ 354 263 74.29 377 261 69.23 375 5 1.33 365 2 0.55 422 4 0.95 436 383 87.84