รายชื่อ
ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน 6-14 ปี (รายโรงเรียน)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ลำดับอำเภอ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ จำนวนโรงเรียน
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน ทั้งหมดอ้วน+เริ่มอ้วน
>10%
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 เมืองพิจิตร 12482 10038 80.42 518 5.16 794 7.91 1080 10.76 1874 18.67 637 6.35 5595 55.74 57 49
2 วังทรายพูน 1269 1253 98.74 61 4.87 101 8.06 169 13.49 270 21.55 236 18.83 598 47.73 10 9
3 โพธิ์ประทับช้าง 3465 3383 97.63 148 4.37 226 6.68 290 8.57 516 15.25 261 7.72 2020 59.71 31 25
4 ตะพานหิน 6885 6531 94.86 499 7.64 418 6.40 590 9.03 1008 15.43 525 8.04 3526 53.99 37 30
5 บางมูลนาก 1184 1169 98.73 41 3.51 90 7.70 116 9.92 206 17.62 79 6.76 715 61.16 13 12
6 โพทะเล 3851 3221 83.64 146 4.53 238 7.39 370 11.49 608 18.88 353 10.96 1727 53.62 36 29
7 สามง่าม 2971 2598 87.45 120 4.62 183 7.04 275 10.59 458 17.63 315 12.12 1416 54.50 29 24
8 ทับคล้อ 2275 1672 73.49 65 3.89 135 8.07 212 12.68 347 20.75 299 17.88 807 48.27 21 18
9 สากเหล็ก 2023 1517 74.99 82 5.41 115 7.58 163 10.74 278 18.33 173 11.40 791 52.14 17 14
10 บึงนาราง 2241 1721 76.80 107 6.22 110 6.39 141 8.19 251 14.58 146 8.48 970 56.36 18 16
11 ดงเจริญ 1364 1255 92.01 67 5.34 97 7.73 121 9.64 218 17.37 139 11.08 691 55.06 16 15
12 วชิรบารมี 2733 2070 75.74 111 5.36 112 5.41 176 8.50 288 13.91 192 9.28 1162 56.14 22 18
รวมทั้งจังหวัด 42743 36428 85.23 1965 5.39 2619 7.19 3703 10.17 6322 17.35 3355 9.21 20018 54.95 307 259
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 1528 1337 87.50 47 3.52 112 8.38 131 9.80 243 18.18 33 2.47 834 62.38
2 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 1367 1278 93.49 54 4.23 111 8.69 141 11.03 252 19.72 35 2.74 735 57.51
3 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 1328 1284 96.69 74 5.76 116 9.03 154 11.99 270 21.03 17 1.32 746 58.10
4 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 1279 1252 97.89 96 7.67 74 5.91 118 9.42 192 15.34 13 1.04 739 59.03
5 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 839 781 93.09 50 6.40 56 7.17 102 13.06 158 20.23 25 3.20 434 55.57
6 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 350 347 99.14 11 3.17 41 11.82 46 13.26 87 25.07 5 1.44 192 55.33
7 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 154 153 99.35 9 5.88 5 3.27 9 5.88 14 9.15 5 3.27 103 67.32
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 107 106 99.07 5 4.72 9 8.49 11 10.38 20 18.87 7 6.60 63 59.43
9 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 105 97 92.38 10 10.31 7 7.22 12 12.37 19 19.59 5 5.15 52 53.61
10 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 98 97 98.98 4 4.12 6 6.19 12 12.37 18 18.56 4 4.12 47 48.45
11 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 53 52 98.11 1 1.92 4 7.69 3 5.77 7 13.46 2 3.85 35 67.31
12 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 50 50 100.00 3 6.00 4 8.00 4 8.00 8 16.00 1 2.00 32 64.00
13 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 128 128 100.00 10 7.81 6 4.69 15 11.72 21 16.41 5 3.91 72 56.25
14 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 27 27 100.00 0 0.00 3 11.11 2 7.41 5 18.52 0 0.00 17 62.96
15 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 86 86 100.00 4 4.65 3 3.49 10 11.63 13 15.12 7 8.14 50 58.14
16 รพ.สต.ย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว 43 41 95.35 0 0.00 5 12.20 2 4.88 7 17.07 5 12.20 24 58.54
17 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 125 31 24.80 0 0.00 1 3.23 4 12.90 5 16.13 6 19.35 16 51.61
18 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 120 98 81.67 1 1.02 11 11.22 18 18.37 29 29.59 48 48.98 20 20.41
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 15 13 86.67 1 7.69 1 7.69 0 0.00 1 7.69 8 61.54 3 23.08
20 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 42 42 100.00 1 2.38 4 9.52 3 7.14 7 16.67 5 11.90 22 52.38
21 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 38 37 97.37 1 2.70 4 10.81 5 13.51 9 24.32 5 13.51 18 48.65
22 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 667 143 21.44 7 4.90 14 9.79 16 11.19 30 20.98 23 16.08 69 48.25
23 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 125 96 76.80 5 5.21 10 10.42 12 12.50 22 22.92 55 57.29 16 16.67
24 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 106 83 78.30 4 4.82 3 3.61 6 7.23 9 10.84 13 15.66 48 57.83
25 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 52 39 75.00 1 2.56 0 0.00 3 7.69 3 7.69 5 12.82 23 58.97
26 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง(ธรรมกิตวิทยา) 35 7 20.00 1 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 2 28.57
27 รพ.สต.โรงช้าง บ้านวังทับยา 32 6 18.75 1 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 66.67
28 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 107 107 100.00 2 1.87 9 8.41 12 11.21 21 19.63 14 13.08 51 47.66
29 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 60 60 100.00 2 3.33 2 3.33 7 11.67 9 15.00 2 3.33 37 61.67
30 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 56 56 100.00 1 1.79 7 12.50 9 16.07 16 28.57 4 7.14 28 50.00
31 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 27 27 100.00 6 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 17 62.96
32 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 1053 217 20.61 16 7.37 12 5.53 31 14.29 43 19.82 31 14.29 105 48.39
33 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 108 53 49.07 5 9.43 9 16.98 7 13.21 16 30.19 5 9.43 21 39.62
34 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 72 19 26.39 1 5.26 1 5.26 1 5.26 2 10.53 2 10.53 10 52.63
35 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 29 3 10.34 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
36 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 234 231 98.72 11 4.76 24 10.39 21 9.09 45 19.48 51 22.08 94 40.69
37 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 109 109 100.00 4 3.67 13 11.93 13 11.93 26 23.85 12 11.01 63 57.80
38 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 107 107 100.00 6 5.61 8 7.48 20 18.69 28 26.17 12 11.21 48 44.86
39 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 65 65 100.00 1 1.54 5 7.69 5 7.69 10 15.38 5 7.69 38 58.46
40 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 41 41 100.00 0 0.00 6 14.63 5 12.20 11 26.83 2 4.88 21 51.22
41 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 22 22 100.00 0 0.00 2 9.09 1 4.55 3 13.64 0 0.00 15 68.18
42 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 193 187 96.89 5 2.67 13 6.95 18 9.63 31 16.58 6 3.21 124 66.31
43 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 34 34 100.00 1 2.94 5 14.71 2 5.88 7 20.59 1 2.94 22 64.71
44 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 24 24 100.00 1 4.17 2 8.33 4 16.67 6 25.00 1 4.17 15 62.50
45 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 87 87 100.00 10 11.49 4 4.60 9 10.34 13 14.94 38 43.68 18 20.69
46 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 191 126 65.97 9 7.14 9 7.14 10 7.94 19 15.08 42 33.33 39 30.95
47 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 145 88 60.69 8 9.09 6 6.82 13 14.77 19 21.59 23 26.14 34 38.64
48 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 68 67 98.53 2 2.99 6 8.96 4 5.97 10 14.93 8 11.94 35 52.24
49 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 43 43 100.00 1 2.33 3 6.98 3 6.98 6 13.95 5 11.63 25 58.14
50 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 16 16 100.00 2 12.50 1 6.25 1 6.25 2 12.50 8 50.00 3 18.75
51 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 295 286 96.95 9 3.15 20 6.99 27 9.44 47 16.43 8 2.80 176 61.54
52 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 35 35 100.00 1 2.86 6 17.14 1 2.86 7 20.00 1 2.86 19 54.29
53 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 27 27 100.00 0 0.00 2 7.41 2 7.41 4 14.81 2 7.41 17 62.96
54 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 24 23 95.83 1 4.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 13.04 13 56.52
55 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 74 74 100.00 1 1.35 4 5.41 6 8.11 10 13.51 2 2.70 50 67.57
56 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 49 49 100.00 8 16.33 3 6.12 4 8.16 7 14.29 1 2.04 24 48.98
57 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 188 44 23.40 2 4.55 2 4.55 5 11.36 7 15.91 9 20.45 16 36.36
รวมทั้งอำเภอ 12482 10038 80.42 518 5.16 794 7.91 1080 10.76 1874 18.67 637 6.35 5595 55.74

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
58 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 328 319 97.26 24 7.52 26 8.15 39 12.23 65 20.38 53 16.61 153 47.96
59 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 243 238 97.94 10 4.20 17 7.14 39 16.39 56 23.53 86 36.13 82 34.45
60 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 68 68 100.00 3 4.41 10 14.71 14 20.59 24 35.29 38 55.88 10 14.71
61 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 69 68 98.55 3 4.41 6 8.82 7 10.29 13 19.12 3 4.41 44 64.71
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล
62 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 122 121 99.18 8 6.61 11 9.09 21 17.36 32 26.45 11 9.09 63 52.07
63 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 108 108 100.00 2 1.85 10 9.26 8 7.41 18 16.67 9 8.33 63 58.33
64 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 97 97 100.00 4 4.12 12 12.37 12 12.37 24 24.74 10 10.31 52 53.61
65 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 128 128 100.00 2 1.56 4 3.13 17 13.28 21 16.41 9 7.03 79 61.72
66 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 76 76 100.00 3 3.95 5 6.58 10 13.16 15 19.74 10 13.16 38 50.00
67 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 30 30 100.00 2 6.67 0 0.00 2 6.67 2 6.67 7 23.33 14 46.67
รวมทั้งอำเภอ 1269 1253 98.74 61 4.87 101 8.06 169 13.49 270 21.55 236 18.83 598 47.73

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
68 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 202 199 98.51 2 1.01 9 4.52 15 7.54 24 12.06 8 4.02 138 69.35
69 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 91 86 94.51 1 1.16 2 2.33 8 9.30 10 11.63 2 2.33 64 74.42
70 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 49 47 95.92 9 19.15 1 2.13 5 10.64 6 12.77 0 0.00 30 63.83
71 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 43 42 97.67 1 2.38 5 11.90 3 7.14 8 19.05 1 2.38 24 57.14
72 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 644 620 96.27 23 3.71 48 7.74 68 10.97 116 18.71 37 5.97 380 61.29
73 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 259 251 96.91 10 3.98 17 6.77 34 13.55 51 20.32 7 2.79 149 59.36
74 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 92 92 100.00 4 4.35 5 5.43 4 4.35 9 9.78 10 10.87 53 57.61
75 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 43 43 100.00 2 4.65 5 11.63 4 9.30 9 20.93 1 2.33 28 65.12
76 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 110 109 99.09 0 0.00 6 5.50 2 1.83 8 7.34 2 1.83 86 78.90
77 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 130 128 98.46 10 7.81 6 4.69 8 6.25 14 10.94 4 3.13 71 55.47
78 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 45 45 100.00 4 8.89 4 8.89 1 2.22 5 11.11 1 2.22 31 68.89
79 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 158 157 99.37 3 1.91 11 7.01 8 5.10 19 12.10 5 3.18 104 66.24
80 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 20 20 100.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 0 0.00 13 65.00
81 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 128 128 100.00 3 2.34 9 7.03 7 5.47 16 12.50 35 27.34 53 41.41
82 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 28 28 100.00 0 0.00 2 7.14 3 10.71 5 17.86 1 3.57 19 67.86
83 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 115 114 99.13 1 0.88 8 7.02 9 7.89 17 14.91 12 10.53 67 58.77
84 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 106 106 100.00 5 4.72 17 16.04 8 7.55 25 23.58 19 17.92 46 43.40
85 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 75 75 100.00 5 6.67 9 12.00 9 12.00 18 24.00 43 57.33 18 24.00
86 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 30 30 100.00 3 10.00 1 3.33 5 16.67 6 20.00 15 50.00 6 20.00
87 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 18 18 100.00 5 27.78 2 11.11 1 5.56 3 16.67 0 0.00 8 44.44
88 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 212 189 89.15 12 6.35 8 4.23 15 7.94 23 12.17 5 2.65 123 65.08
89 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 99 99 100.00 6 6.06 3 3.03 7 7.07 10 10.10 5 5.05 66 66.67
90 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 24 24 100.00 1 4.17 2 8.33 0 0.00 2 8.33 1 4.17 15 62.50
91 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 203 203 100.00 7 3.45 14 6.90 16 7.88 30 14.78 8 3.94 116 57.14
92 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 41 41 100.00 5 12.20 2 4.88 2 4.88 4 9.76 16 39.02 14 34.15
93 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 280 277 98.93 15 5.42 15 5.42 21 7.58 36 13.00 8 2.89 165 59.57
94 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 49 48 97.96 2 4.17 4 8.33 9 18.75 13 27.08 1 2.08 26 54.17
95 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 28 28 100.00 0 0.00 2 7.14 4 14.29 6 21.43 1 3.57 18 64.29
96 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 13 13 100.00 5 38.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 6 46.15
97 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 111 106 95.50 3 2.83 2 1.89 8 7.55 10 9.43 4 3.77 78 73.58
98 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 19 17 89.47 0 0.00 5 29.41 4 23.53 9 52.94 8 47.06 5 29.41
รวมทั้งอำเภอ 3465 3383 97.63 148 4.37 226 6.68 290 8.57 516 15.25 261 7.72 2020 59.71

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
99 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตะพานหิน 1163 1159 99.66 81 6.99 71 6.13 130 11.22 201 17.34 35 3.02 677 58.41
100 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 935 918 98.18 55 5.99 80 8.71 82 8.93 162 17.65 25 2.72 557 60.68
101 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 486 480 98.77 34 7.08 36 7.50 43 8.96 79 16.46 27 5.63 274 57.08
102 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 333 331 99.40 33 9.97 21 6.34 20 6.04 41 12.39 21 6.34 186 56.19
103 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 2 310 307 99.03 18 5.86 7 2.28 23 7.49 30 9.77 13 4.23 209 68.08
104 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 236 236 100.00 16 6.78 13 5.51 29 12.29 42 17.80 17 7.20 137 58.05
105 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 117 116 99.15 31 26.72 3 2.59 1 0.86 4 3.45 58 50.00 11 9.48
106 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 3 6 6 100.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 1 16.67
107 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 75 75 100.00 5 6.67 4 5.33 4 5.33 8 10.67 2 2.67 45 60.00
108 รพ.สต.ห้วยเกตุ สิริวัฒนา 431 431 100.00 63 14.62 12 2.78 19 4.41 31 7.19 139 32.25 115 26.68
109 รพ.สต.ห้วยเกตุ ดรุณบัณฑิตพิทยา 233 226 97.00 14 6.19 19 8.41 24 10.62 43 19.03 25 11.06 109 48.23
110 รพ.สต.ห้วยเกตุ บัณฑิตศึกษาลัย 155 155 100.00 5 3.23 13 8.39 20 12.90 33 21.29 9 5.81 87 56.13
111 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดธงไทยยาราม 87 87 100.00 9 10.34 3 3.45 11 12.64 14 16.09 4 4.60 47 54.02
112 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดโพธิ์ลอย 51 51 100.00 4 7.84 4 7.84 7 13.73 11 21.57 6 11.76 24 47.06
รพ.สต.ไทรโรงโขน
113 รพ.สต.หนองพยอม เทพประทาน 299 299 100.00 8 2.68 25 8.36 30 10.03 55 18.39 11 3.68 170 56.86
114 รพ.สต.หนองพยอม วัดป่าแดง 169 169 100.00 12 7.10 11 6.51 13 7.69 24 14.20 14 8.28 92 54.44
115 รพ.สต.หนองพยอม เขาพนมกาวหนองนกยาง 45 45 100.00 5 11.11 3 6.67 3 6.67 6 13.33 2 4.44 24 53.33
116 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ราษฎร์วิทยา 121 121 100.00 6 4.96 9 7.44 12 9.92 21 17.36 5 4.13 70 57.85
117 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์พิทยา 41 18 43.90 2 11.11 3 16.67 2 11.11 5 27.78 2 11.11 8 44.44
118 รพ.สต.ดงตะขบ ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 125 93 74.40 9 9.68 3 3.23 6 6.45 9 9.68 3 3.23 54 58.06
119 รพ.สต.ดงตะขบ วัดใหม่สำราญ 18 17 94.44 3 17.65 1 5.88 1 5.88 2 11.76 2 11.76 9 52.94
120 รพ.สต.ดงตะขบ วัดหนองคล่อ 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 81.25
121 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองคูณ 134 66 49.25 4 6.06 6 9.09 8 12.12 14 21.21 7 10.61 32 48.48
122 รพ.สต.คลองคูณ วัดวังไคร้ 40 24 60.00 0 0.00 1 4.17 4 16.67 5 20.83 2 8.33 19 79.17
123 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) 157 156 99.36 5 3.21 6 3.85 13 8.33 19 12.18 9 5.77 101 64.74
124 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 130 122 93.85 15 12.30 10 8.20 13 10.66 23 18.85 2 1.64 57 46.72
125 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 119 115 96.64 5 4.35 11 9.57 9 7.83 20 17.39 4 3.48 67 58.26
126 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านหนองหวาย 32 31 96.88 2 6.45 2 6.45 3 9.68 5 16.13 3 9.68 18 58.06
127 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 20 20 100.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 15 75.00
128 รพ.สต.วังหว้า วัดวังหว้า 177 171 96.61 13 7.60 9 5.26 12 7.02 21 12.28 28 16.37 80 46.78
129 รพ.สต.วังหว้า วัดท่าปอ 46 45 97.83 5 11.11 5 11.11 3 6.67 8 17.78 5 11.11 18 40.00
รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม
130 รพ.สต.วังหลุม ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 128 128 100.00 5 3.91 13 10.16 10 7.81 23 17.97 6 4.69 77 60.16
131 รพ.สต.วังหลุม สัตตวนาราม 89 88 98.88 18 20.45 7 7.95 8 9.09 15 17.05 4 4.55 33 37.50
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
132 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับหมัน 248 152 61.29 5 3.29 3 1.97 17 11.18 20 13.16 20 13.16 64 42.11
133 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ บ้านบึงประดู่ 44 6 13.64 1 16.67 0 0.00 1 16.67 1 16.67 1 16.67 4 66.67
134 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับปรู 35 17 48.57 4 23.53 0 0.00 3 17.65 3 17.65 8 47.06 3 17.65
135 รพ.สต.ไผ่หลวง วัดคลองข่อย 34 34 100.00 0 0.00 3 8.82 5 14.71 8 23.53 1 2.94 19 55.88
รวมทั้งอำเภอ 6885 6531 94.86 499 7.64 418 6.40 590 9.03 1008 15.43 525 8.04 3526 53.99

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
โรงพยาบาลบางมูลนาก
รพ.สต.บางไผ่
136 รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต ศรีประสิทธิ์วิทยา 132 129 97.73 3 2.33 8 6.20 12 9.30 20 15.50 3 2.33 87 67.44
137 รพ.สต.หอไกร บำรุงราษฎร์วิทยาคม 64 64 100.00 2 3.13 3 4.69 18 28.13 21 32.81 38 59.38 15 23.44
138 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 145 143 98.62 9 6.29 11 7.69 16 11.19 27 18.88 6 4.20 87 60.84
รพ.สต.บ้านวังทอง
139 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง บ้านไดปลาดุก 114 111 97.37 3 2.70 11 9.91 6 5.41 17 15.32 3 2.70 72 64.86
140 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ 95 95 100.00 6 6.32 2 2.11 3 3.16 5 5.26 11 11.58 61 64.21
รพ.สต.ภูมิ
141 รพ.สต.วังกรด วัดห้วยเรียงกลาง 28 28 100.00 1 3.57 1 3.57 2 7.14 3 10.71 0 0.00 17 60.71
142 รพ.สต.ห้วยเขน อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 171 169 98.83 2 1.18 17 10.06 20 11.83 37 21.89 6 3.55 95 56.21
143 รพ.สต.วังตะกู วังตะกูราษฏร์อุทิศ 124 122 98.39 0 0.00 12 9.84 14 11.48 26 21.31 1 0.82 87 71.31
144 รพ.สต.วังตะกู วัดวังตะกู 90 90 100.00 0 0.00 6 6.67 8 8.89 14 15.56 0 0.00 66 73.33
145 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดาใต้ 91 89 97.80 5 5.62 6 6.74 10 11.24 16 17.98 0 0.00 53 59.55
146 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดากลาง 48 47 97.92 3 6.38 5 10.64 1 2.13 6 12.77 3 6.38 28 59.57
147 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดมะกอกงอ 41 41 100.00 2 4.88 2 4.88 4 9.76 6 14.63 3 7.32 25 60.98
148 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดลำประดาเหนือ 41 41 100.00 5 12.20 6 14.63 2 4.88 8 19.51 5 12.20 22 53.66
รวมทั้งอำเภอ 1184 1169 98.73 41 3.51 90 7.70 116 9.92 206 17.62 79 6.76 715 61.16

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
149 โรงพยาบาลโพทะเล อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 661 524 79.27 17 3.24 45 8.59 57 10.88 102 19.47 51 9.73 290 55.34
150 โรงพยาบาลโพทะเล โพธิธรรมสุวัฒน์ 533 242 45.40 8 3.31 17 7.02 40 16.53 57 23.55 32 13.22 124 51.24
151 โรงพยาบาลโพทะเล วัดโพทะเล 142 94 66.20 7 7.45 7 7.45 10 10.64 17 18.09 11 11.70 49 52.13
152 โรงพยาบาลโพทะเล วัดบ้านตาล 42 32 76.19 0 0.00 2 6.25 3 9.38 5 15.63 1 3.13 20 62.50
153 โรงพยาบาลโพทะเล บ้านวังตายศ 28 27 96.43 2 7.41 1 3.70 1 3.70 2 7.41 2 7.41 14 51.85
154 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 119 95 79.83 4 4.21 3 3.16 5 5.26 8 8.42 5 5.26 58 61.05
155 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 62 60 96.77 7 11.67 4 6.67 2 3.33 6 10.00 1 1.67 32 53.33
156 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัว 55 54 98.18 3 5.56 5 9.26 5 9.26 10 18.52 4 7.41 29 53.70
157 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 23 23 100.00 4 17.39 3 13.04 0 0.00 3 13.04 1 4.35 10 43.48
158 รพ.สต.ทะนง ชุมชนทะนงบ้านไร่ 187 187 100.00 5 2.67 13 6.95 34 18.18 47 25.13 47 25.13 84 44.92
159 รพ.สต.ทะนง หนองตะแบก 77 77 100.00 1 1.30 6 7.79 12 15.58 18 23.38 25 32.47 33 42.86
160 รพ.สต.ทะนง น้ำผึ้ง 10 10 100.00 0 0.00 2 20.00 2 20.00 4 40.00 2 20.00 4 40.00
161 รพ.สต.ทะนง ศพด.หนองตะแบก 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
162 รพ.สต.ท่าบัว บ้านท่าบัว 75 75 100.00 6 8.00 5 6.67 9 12.00 14 18.67 4 5.33 44 58.67
163 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา 154 121 78.57 21 17.36 7 5.79 6 4.96 13 10.74 8 6.61 65 53.72
164 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 177 177 100.00 5 2.82 17 9.60 24 13.56 41 23.16 36 20.34 77 43.50
165 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 81 80 98.77 2 2.50 8 10.00 13 16.25 21 26.25 6 7.50 45 56.25
166 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 66 66 100.00 0 0.00 6 9.09 9 13.64 15 22.73 2 3.03 35 53.03
167 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 42 42 100.00 2 4.76 2 4.76 2 4.76 4 9.52 3 7.14 24 57.14
168 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 37 37 100.00 0 0.00 4 10.81 4 10.81 8 21.62 1 2.70 21 56.76
169 รพ.สต.ท่าเสา ท่าเสาพิทยาคม 88 88 100.00 4 4.55 6 6.82 13 14.77 19 21.59 7 7.95 47 53.41
170 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านท่ามะไฟ 74 74 100.00 2 2.70 7 9.46 2 2.70 9 12.16 5 6.76 46 62.16
171 รพ.สต.ท่าเสา บ้านยี่มุ่ย 67 67 100.00 0 0.00 7 10.45 7 10.45 14 20.90 1 1.49 50 74.63
172 รพ.สต.ท่าเสา บ้านบางพล้อยางหลวง 67 66 98.51 4 6.06 2 3.03 7 10.61 9 13.64 3 4.55 40 60.61
173 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านหนองดง 30 30 100.00 0 0.00 1 3.33 2 6.67 3 10.00 1 3.33 25 83.33
174 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านพังน้อย 29 29 100.00 1 3.45 1 3.45 0 0.00 1 3.45 0 0.00 23 79.31
175 รพ.สต.บางคลาน พิบูลธรรมเวทวิทยา 98 42 42.86 1 2.38 8 19.05 5 11.90 13 30.95 4 9.52 18 42.86
176 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ 83 83 100.00 3 3.61 6 7.23 8 9.64 14 16.87 7 8.43 48 57.83
177 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนวัดคงคาราม 69 69 100.00 1 1.45 5 7.25 9 13.04 14 20.29 3 4.35 44 63.77
178 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง 27 27 100.00 0 0.00 1 3.70 7 25.93 8 29.63 2 7.41 15 55.56
179 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 126 104 82.54 6 5.77 5 4.81 12 11.54 17 16.35 12 11.54 52 50.00
180 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านวังแดง 81 78 96.30 6 7.69 7 8.97 8 10.26 15 19.23 6 7.69 40 51.28
181 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านเนินแค 12 12 100.00 2 16.67 0 0.00 4 33.33 4 33.33 0 0.00 5 41.67
182 รพ.สต.บ้านน้อย โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 173 173 100.00 13 7.51 8 4.62 18 10.40 26 15.03 5 2.89 115 66.47
183 รพ.สต.วัดขวาง วัดพร้าว 195 195 100.00 6 3.08 13 6.67 20 10.26 33 16.92 43 22.05 76 38.97
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
184 รพ.สต.วัดขวาง วัดขวาง 60 60 100.00 3 5.00 4 6.67 10 16.67 14 23.33 12 20.00 24 40.00
รวมทั้งอำเภอ 3851 3221 83.64 146 4.53 238 7.39 370 11.49 608 18.88 353 10.96 1727 53.62

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
185 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 350 345 98.57 18 5.22 19 5.51 29 8.41 48 13.91 10 2.90 219 63.48
186 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 152 150 98.68 16 10.67 14 9.33 20 13.33 34 22.67 3 2.00 75 50.00
187 โรงพยาบาลสามง่าม วัดวังแดง 101 99 98.02 4 4.04 5 5.05 11 11.11 16 16.16 5 5.05 63 63.64
188 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนวัดบ้านไร่ 65 65 100.00 3 4.62 4 6.15 8 12.31 12 18.46 7 10.77 25 38.46
189 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 28 28 100.00 0 0.00 2 7.14 0 0.00 2 7.14 1 3.57 21 75.00
190 รพ.สต.กำแพงดิน ชุมชนบ้านกำแพงดิน 166 164 98.80 2 1.22 10 6.10 20 12.20 30 18.29 4 2.44 104 63.41
191 รพ.สต.กำแพงดิน กำแพงดินพิทยาคม 123 50 40.65 0 0.00 5 10.00 6 12.00 11 22.00 2 4.00 25 50.00
192 รพ.สต.กำแพงดิน วัดศรีศรัทธาราม 63 61 96.83 0 0.00 6 9.84 4 6.56 10 16.39 1 1.64 39 63.93
193 รพ.สต.กำแพงดิน บ้านท่าแห 63 62 98.41 2 3.23 6 9.68 8 12.90 14 22.58 2 3.23 35 56.45
194 รพ.สต.รังนก บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 93 93 100.00 10 10.75 4 4.30 5 5.38 9 9.68 5 5.38 58 62.37
195 รพ.สต.รังนก วัดจระเข้ผอม 47 47 100.00 1 2.13 2 4.26 4 8.51 6 12.77 1 2.13 31 65.96
196 รพ.สต.รังนก วัดบ้านใหม่ 40 39 97.50 2 5.13 4 10.26 5 12.82 9 23.08 3 7.69 20 51.28
197 รพ.สต.รังนก บ้านหนองน้ำเขียว 32 32 100.00 1 3.13 3 9.38 2 6.25 5 15.63 0 0.00 23 71.88
198 รพ.สต.รังนก บ้านโนนไผ่ขุย 30 30 100.00 1 3.33 2 6.67 1 3.33 3 10.00 0 0.00 18 60.00
199 รพ.สต.เนินปอ เนินปอรังนกชนูทิศ 136 135 99.26 10 7.41 8 5.93 14 10.37 22 16.30 5 3.70 71 52.59
200 รพ.สต.เนินปอ สระยายชีมิตรภาพที่ 79 123 123 100.00 5 4.07 10 8.13 10 8.13 20 16.26 27 21.95 59 47.97
201 รพ.สต.เนินปอ วัดเนินปอ 79 79 100.00 1 1.27 6 7.59 12 15.19 18 22.78 6 7.59 44 55.70
202 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพยอม 29 29 100.00 0 0.00 2 6.90 2 6.90 4 13.79 4 13.79 16 55.17
203 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 71 71 100.00 4 5.63 9 12.68 7 9.86 16 22.54 22 30.99 30 42.25
204 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 57 57 100.00 5 8.77 10 17.54 9 15.79 19 33.33 25 43.86 14 24.56
205 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านหนองโสน 288 201 69.79 4 1.99 14 6.97 30 14.93 44 21.89 34 16.92 107 53.23
206 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 262 85 32.44 1 1.18 6 7.06 13 15.29 19 22.35 34 40.00 30 35.29
207 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 176 163 92.61 20 12.27 14 8.59 19 11.66 33 20.25 68 41.72 49 30.06
208 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านป่าแซง 83 81 97.59 3 3.70 1 1.23 3 3.70 4 4.94 8 9.88 55 67.90
209 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนไผ่ใหญ่ 51 48 94.12 0 0.00 3 6.25 12 25.00 15 31.25 29 60.42 10 20.83
210 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านบึงเฒ่า 2 2 100.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 2 100.00 0 0.00
211 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองโสน 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
212 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 147 147 100.00 3 2.04 5 3.40 12 8.16 17 11.56 5 3.40 101 68.71
213 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 113 111 98.23 4 3.60 8 7.21 9 8.11 17 15.32 2 1.80 73 65.77
รวมทั้งอำเภอ 2971 2598 87.45 120 4.62 183 7.04 275 10.59 458 17.63 315 12.12 1416 54.50

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
โรงพยาบาลทับคล้อ
214 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดชัยศรี 154 57 37.01 0 0.00 5 8.77 11 19.30 16 28.07 15 26.32 27 47.37
215 รพ.สต.บ้านสายดงยาง ชุมชนวัดสายดงยาง 96 42 43.75 2 4.76 6 14.29 6 14.29 12 28.57 7 16.67 21 50.00
216 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดศรีรัตนวราราม 34 33 97.06 1 3.03 1 3.03 4 12.12 5 15.15 3 9.09 18 54.55
217 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังแดง 249 245 98.39 6 2.45 19 7.76 12 4.90 31 12.65 23 9.39 159 64.90
218 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังหินเพลิง 55 55 100.00 1 1.82 4 7.27 1 1.82 5 9.09 8 14.55 32 58.18
219 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนเยาวชนศึกษา 526 520 98.86 25 4.81 44 8.46 70 13.46 114 21.92 46 8.85 265 50.96
220 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนวัดเขาทราย 242 100 41.32 6 6.00 6 6.00 21 21.00 27 27.00 27 27.00 43 43.00
221 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขาพระ 110 56 50.91 1 1.79 4 7.14 11 19.64 15 26.79 14 25.00 25 44.64
222 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขานกยูง 71 28 39.44 0 0.00 4 14.29 4 14.29 8 28.57 7 25.00 8 28.57
223 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนสุธินี 54 53 98.15 3 5.66 6 11.32 4 7.55 10 18.87 8 15.09 24 45.28
224 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 94 94 100.00 10 10.64 8 8.51 8 8.51 16 17.02 11 11.70 34 36.17
225 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก ไทยรัฐวิทยา60 81 80 98.77 0 0.00 4 5.00 7 8.75 11 13.75 23 28.75 36 45.00
226 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก คีรีเทพนิมิต 61 61 100.00 3 4.92 4 6.56 5 8.20 9 14.75 11 18.03 29 47.54
227 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก วัดสัตตศิลาอาสน์ 43 29 67.44 0 0.00 2 6.90 2 6.90 4 13.79 16 55.17 6 20.69
228 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก บ้านเขาโล้น 20 6 30.00 1 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.00 2 33.33
รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง
229 รพ.สต.ท้ายทุ่ง สี่แยกเขาดิน 149 73 48.99 2 2.74 6 8.22 20 27.40 26 35.62 30 41.10 21 28.77
230 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดวังกระชัน 53 43 81.13 0 0.00 5 11.63 6 13.95 11 25.58 11 25.58 20 46.51
231 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วันทีสถิตย์พิทยาคม 41 18 43.90 0 0.00 1 5.56 7 38.89 8 44.44 7 38.89 6 33.33
232 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดบางเบน 18 12 66.67 0 0.00 0 0.00 1 8.33 1 8.33 6 50.00 5 41.67
233 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดเขาส้าน 14 9 64.29 0 0.00 0 0.00 3 33.33 3 33.33 3 33.33 3 33.33
234 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง วัดไดอีเผือก 110 58 52.73 4 6.90 6 10.34 9 15.52 15 25.86 20 34.48 23 39.66
รวมทั้งอำเภอ 2275 1672 73.49 65 3.89 135 8.07 212 12.68 347 20.75 299 17.88 807 48.27

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
235 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 560 455 81.25 37 8.13 31 6.81 47 10.33 78 17.14 42 9.23 230 50.55
236 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนเทศบาลสากเหล็ก 60 48 80.00 6 12.50 2 4.17 2 4.17 4 8.33 3 6.25 31 64.58
237 รพ.สต.สากเหล็ก สากเหล็กวิทยา 518 208 40.15 6 2.88 19 9.13 24 11.54 43 20.67 25 12.02 101 48.56
238 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านปากดง 51 51 100.00 3 5.88 4 7.84 5 9.80 9 17.65 2 3.92 31 60.78
239 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านทุ่งสำราญ 38 38 100.00 3 7.89 1 2.63 6 15.79 7 18.42 6 15.79 15 39.47
240 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง 31 31 100.00 0 0.00 3 9.68 0 0.00 3 9.68 2 6.45 22 70.97
241 รพ.สต.บ้านหนองกรด บ้านท่าพิกุล 60 59 98.33 4 6.78 2 3.39 12 20.34 14 23.73 23 38.98 17 28.81
242 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังอ้อ 155 153 98.71 5 3.27 10 6.54 25 16.34 35 22.88 24 15.69 81 52.94
243 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 134 133 99.25 3 2.26 9 6.77 10 7.52 19 14.29 19 14.29 76 57.14
244 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองตะเคียน 121 119 98.35 2 1.68 16 13.45 8 6.72 24 20.17 3 2.52 76 63.87
245 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองจั่ว 27 27 100.00 1 3.70 3 11.11 1 3.70 4 14.81 2 7.41 14 51.85
246 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองสาหร่าย 16 15 93.75 0 0.00 1 6.67 1 6.67 2 13.33 1 6.67 10 66.67
247 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายใหญ่ 85 33 38.82 3 9.09 3 9.09 8 24.24 11 33.33 6 18.18 11 33.33
248 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 8 5 62.50 1 20.00 1 20.00 1 20.00 2 40.00 0 0.00 2 40.00
249 รพ.สต.วังทับไทร วังทับไทร 93 77 82.80 7 9.09 4 5.19 8 10.39 12 15.58 8 10.39 38 49.35
250 รพ.สต.วังทับไทร ตลุกหิน 42 42 100.00 1 2.38 5 11.90 4 9.52 9 21.43 2 4.76 23 54.76
251 รพ.สต.วังทับไทร หนองสองห้อง 24 23 95.83 0 0.00 1 4.35 1 4.35 2 8.70 5 21.74 13 56.52
รวมทั้งอำเภอ 2023 1517 74.99 82 5.41 115 7.58 163 10.74 278 18.33 173 11.40 791 52.14

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
โรงพยาบาลบึงนาราง
252 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) 149 147 98.66 14 9.52 10 6.80 7 4.76 17 11.56 1 0.68 89 60.54
253 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนบ้านวังพร้าว 56 56 100.00 3 5.36 2 3.57 5 8.93 7 12.50 9 16.07 32 57.14
254 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 205 162 79.02 7 4.32 15 9.26 11 6.79 26 16.05 10 6.17 94 58.02
255 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านทุ่งทอง 106 103 97.17 2 1.94 5 4.85 7 6.80 12 11.65 13 12.62 60 58.25
256 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 55 40 72.73 2 5.00 1 2.50 1 2.50 2 5.00 4 10.00 25 62.50
257 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านบึงลี 37 33 89.19 2 6.06 2 6.06 3 9.09 5 15.15 3 9.09 19 57.58
258 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง บ้านแหลมรัง 254 245 96.46 22 8.98 16 6.53 18 7.35 34 13.88 12 4.90 139 56.73
259 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง แหลมรังวิทยาคม 126 124 98.41 14 11.29 5 4.03 8 6.45 13 10.48 6 4.84 72 58.06
260 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านโป่งวัวแดง 296 149 50.34 8 5.37 11 7.38 11 7.38 22 14.77 25 16.78 80 53.69
261 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านบึงทับจั่น 210 167 79.52 11 6.59 9 5.39 14 8.38 23 13.77 34 20.36 76 45.51
262 รพ.สต.บางลาย บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ 193 105 54.40 7 6.67 5 4.76 11 10.48 16 15.24 12 11.43 53 50.48
263 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายเหนือ 134 72 53.73 2 2.78 6 8.33 10 13.89 16 22.22 7 9.72 36 50.00
264 รพ.สต.บางลาย บางลายพิทยาคม 109 34 31.19 5 14.71 3 8.82 6 17.65 9 26.47 3 8.82 14 41.18
265 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายใต้ 64 48 75.00 2 4.17 1 2.08 4 8.33 5 10.42 2 4.17 34 70.83
266 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านคลองข่อย 26 17 65.38 1 5.88 3 17.65 3 17.65 6 35.29 1 5.88 7 41.18
267 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านหนองแขม 124 122 98.39 2 1.64 11 9.02 7 5.74 18 14.75 1 0.82 84 68.85
268 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 75 75 100.00 2 2.67 5 6.67 14 18.67 19 25.33 1 1.33 39 52.00
269 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 22 22 100.00 1 4.55 0 0.00 1 4.55 1 4.55 2 9.09 17 77.27
รวมทั้งอำเภอ 2241 1721 76.80 107 6.22 110 6.39 141 8.19 251 14.58 146 8.48 970 56.36

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
โรงพยาบาลดงเจริญ
270 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วัดวังเรือน 129 129 100.00 8 6.20 8 6.20 3 2.33 11 8.53 5 3.88 78 60.47
271 รพ.สต.วังงิ้วใต้ อนุบาลดงเจริญ 96 92 95.83 9 9.78 5 5.43 7 7.61 12 13.04 5 5.43 58 63.04
272 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วังงิ้ววิทยาคม 76 75 98.68 3 4.00 5 6.67 7 9.33 12 16.00 0 0.00 48 64.00
273 รพ.สต.วังงิ้วใต้ บ้านวังกะทะ 18 18 100.00 2 11.11 0 0.00 3 16.67 3 16.67 4 22.22 11 61.11
274 รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 262 240 91.60 8 3.33 25 10.42 21 8.75 46 19.17 16 6.67 150 62.50
275 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว วัดใหม่ดงเจริญ 109 109 100.00 7 6.42 6 5.50 10 9.17 16 14.68 7 6.42 61 55.96
276 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ 120 112 93.33 6 5.36 7 6.25 15 13.39 22 19.64 8 7.14 55 49.11
277 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสองห้อง 31 30 96.77 1 3.33 4 13.33 1 3.33 5 16.67 1 3.33 19 63.33
278 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสนวน 29 29 100.00 0 0.00 3 10.34 2 6.90 5 17.24 4 13.79 16 55.17
279 รพ.สต.ห้วยพุก บ้านไดลึกประชานุสรณ์ 76 72 94.74 3 4.17 5 6.94 8 11.11 13 18.06 4 5.56 41 56.94
280 รพ.สต.ห้วยพุก ดงเจริญพิทยาคม 73 72 98.63 8 11.11 4 5.56 6 8.33 10 13.89 1 1.39 40 55.56
281 รพ.สต.ห้วยพุก ห้วยพุกวิทยา 50 48 96.00 4 8.33 4 8.33 2 4.17 6 12.50 0 0.00 33 68.75
282 รพ.สต.ห้วยพุก วัดใหม่วังหว้า 34 31 91.18 1 3.23 3 9.68 1 3.23 4 12.90 2 6.45 19 61.29
283 รพ.สต.สำนักขุนเณร 227 166 73.13 3 1.81 15 9.04 32 19.28 47 28.31 74 44.58 49 29.52
284 รพ.สต.สำนักขุนเณร ˹ͧ 19 18 94.74 3 16.67 3 16.67 1 5.56 4 22.22 5 27.78 5 27.78
285 รพ.สต.สำนักขุนเณร 15 14 93.33 1 7.14 0 0.00 2 14.29 2 14.29 3 21.43 8 57.14
รวมทั้งอำเภอ 1364 1255 92.01 67 5.34 97 7.73 121 9.64 218 17.37 139 11.08 691 55.06

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
286 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 755 398 52.72 14 3.52 27 6.78 36 9.05 63 15.83 34 8.54 239 60.05
287 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนบ้านนิคม 134 88 65.67 1 1.14 7 7.95 8 9.09 15 17.05 6 6.82 50 56.82
288 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนวัดปลวกสูง 81 62 76.54 1 1.61 2 3.23 8 12.90 10 16.13 2 3.23 44 70.97
289 รพ.สต.บ้านนา บ้านนา 49 48 97.96 2 4.17 2 4.17 6 12.50 8 16.67 3 6.25 26 54.17
290 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 223 223 100.00 11 4.93 8 3.59 21 9.42 29 13.00 10 4.48 137 61.43
291 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนวัดโนนสะเดา 118 118 100.00 4 3.39 6 5.08 6 5.08 12 10.17 5 4.24 74 62.71
292 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บึงบัวพิทยาคม 282 279 98.94 27 9.68 9 3.23 16 5.73 25 8.96 46 16.49 137 49.10
293 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บ้านยางตะพาย 79 79 100.00 7 8.86 4 5.06 2 2.53 6 7.59 5 6.33 44 55.70
294 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว ยางสุขวัฒน์ 57 57 100.00 1 1.75 1 1.75 5 8.77 6 10.53 30 52.63 18 31.58
รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว
295 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ วัดวังตะขบ 64 64 100.00 2 3.13 4 6.25 10 15.63 14 21.88 5 7.81 36 56.25
296 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านโนนทอง 41 41 100.00 2 4.88 5 12.20 4 9.76 9 21.95 3 7.32 22 53.66
297 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านหนองริ้น 33 33 100.00 0 0.00 6 18.18 4 12.12 10 30.30 3 9.09 18 54.55
298 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วชิรบารมีพิทยาคม 130 128 98.46 6 4.69 2 1.56 18 14.06 20 15.63 6 4.69 74 57.81
299 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดกลางวงศ์มณี 89 87 97.75 4 4.60 12 13.79 6 6.90 18 20.69 3 3.45 45 51.72
300 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดโนนป่าแดง 53 53 100.00 8 15.09 4 7.55 3 5.66 7 13.21 2 3.77 27 50.94
301 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดหนองหลุม 41 40 97.56 0 0.00 3 7.50 3 7.50 6 15.00 4 10.00 22 55.00
302 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อนุบาลวชิรบารมี 36 36 100.00 4 11.11 2 5.56 3 8.33 5 13.89 5 13.89 17 47.22
303 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านยางนกกระทุง 23 23 100.00 2 8.70 0 0.00 1 4.35 1 4.35 6 26.09 10 43.48
304 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านบัวยาง 9 9 100.00 0 0.00 1 11.11 0 0.00 1 11.11 1 11.11 4 44.44
305 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม วังโมกข์พิทยาคม 229 56 24.45 0 0.00 3 5.36 6 10.71 9 16.07 6 10.71 27 48.21
306 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 122 94 77.05 10 10.64 2 2.13 6 6.38 8 8.51 5 5.32 56 59.57
307 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม บ้านสระบรเพ็ด 85 54 63.53 5 9.26 2 3.70 4 7.41 6 11.11 2 3.70 35 64.81
รวมทั้งอำเภอ 2733 2070 75.74 111 5.36 112 5.41 176 8.50 288 13.91 192 9.28 1162 56.14


ประมวลผลเมื่อ 11 ก.พ. 63  09:30:35

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร