ผลงานการให้วัคซีน HPV(รายโรงเรียน)
ปีการศึกษา 2560

 

ประมวลผลเมื่อ 11 ต.ค.61  09:53:01  

ลำดับอำเภอ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
1 เมืองพิจิตร 752 76 10.11   592 78.72  
2 วังทรายพูน 94 26 27.66   43 45.74  
3 โพธิ์ประทับช้าง 244 87 35.66   86 35.25  
4 ตะพานหิน 425 268 63.06   87 20.47  
5 บางมูลนาก 304 26 8.55   236 77.63  
6 โพทะเล 231 46 19.91   172 74.46  
7 สามง่าม 173 75 43.35   70 40.46  
8 ทับคล้อ 280 45 16.07   214 76.43  
9 สากเหล็ก 103 46 44.66   54 52.43  
10 บึงนาราง 139 93 66.91   29 20.86  
11 ดงเจริญ 86 0 0.00   55 63.95  
12 วชิรบารมี 194 57 29.38   122 62.89  
รวมทั้งจังหวัด 3025 845 27.93   1760 58.18  
 

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
1 อนุบาลพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร 141 10 7.09   122 86.52  
2 อนุบาลวชิร โรงพยาบาลพิจิตร 116 16 13.79   93 80.17  
3 ราษฎร์บำรุง โรงพยาบาลพิจิตร 77 2 2.60   68 88.31  
4 เทศบาลบ้านปากทาง โรงพยาบาลพิจิตร 65 1 1.54   59 90.77  
5 พิจิตรอินเตอร์ โรงพยาบาลพิจิตร 27 3 11.11   22 81.48  
6 อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) โรงพยาบาลพิจิตร 12 2 16.67   9 75.00  
7 เทศบาลบ้านท่าหลวง โรงพยาบาลพิจิตร 10 1 10.00   9 90.00  
8 เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช โรงพยาบาลพิจิตร 9 0 0.00   9 100.00  
9 อนุบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพิจิตร 4 0 0.00   2 50.00  
10 วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) รพ.สต.บ้านดาน 1 0 0.00   1 100.00  
11 วัดหาดมูลกระบือ รพ.สต.ไผ่ขวาง 10 0 0.00   10 100.00  
12 วัดหงษ์ รพ.สต.ไผ่ขวาง 4 0 0.00   4 100.00  
13 บ้านวังกระดี่ทอง รพ.สต.ย่านยาว 7 0 0.00   0 0.00  
14 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 10 0 0.00   0 0.00  
15 วัดวังมะเดื่อ รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 1 0 0.00   0 0.00  
16 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ รพ.สต.ปากทาง 6 0 0.00   6 100.00  
17 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ รพ.สต.ปากทาง 3 0 0.00   2 66.67  
18 วัดคลองโนน รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 8 0 0.00   7 87.50  
19 วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 4 1 25.00   3 75.00  
20 วัดดงชะพลู รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 4 0 0.00   4 100.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
21 วัดโรงช้าง รพ.สต.โรงช้าง 5 4 80.00   0 0.00  
22 วังทับยา รพ.สต.โรงช้าง 3 3 100.00   0 0.00  
23 บ้านท่าข่อย รพ.สต.เมืองเก่า 7 0 0.00   7 100.00  
24 บ้านเมืองเก่า รพ.สต.เมืองเก่า 5 0 0.00   5 100.00  
25 พิจิตรอนุสรณ์ รพ.สต.เมืองเก่า 2 0 0.00   2 100.00  
26 ยอแซฟ รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 66 3 4.55   54 81.82  
27 บ้านบึงตะโกน รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 11 0 0.00   11 100.00  
28 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 5 0 0.00   1 20.00  
29 วัดบึงสีไฟ รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 4 0 0.00   4 100.00  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม รพ.สต.บ้านบุ่ง 8 1 12.50   7 87.50  
31 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง รพ.สต.บ้านบุ่ง 6 2 33.33   4 66.67  
32 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล รพ.สต.บ้านบุ่ง 6 6 100.00   0 0.00  
33 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง รพ.สต.บ้านบุ่ง 4 0 0.00   4 100.00  
34 โรงเรียนวัดหนองไผ่ รพ.สต.บ้านบุ่ง 4 0 0.00   4 100.00  
35 บ้านสวนแตง รพ.สต.ฆะมัง 9 0 0.00   9 100.00  
36 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง รพ.สต.ดงป่าคำ 4 2 50.00   2 50.00  
37 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ รพ.สต.ดงป่าคำ 2 1 50.00   1 50.00  
38 เทศบาลราษฎร์เจริญ รพ.สต.หัวดง 16 0 0.00   9 56.25  
39 บ้านหัวดง รพ.สต.หัวดง 15 0 0.00   5 33.33  
40 โรงเรียนบ้านเนินยาว รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 3 0 0.00   3 100.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
41 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 2 0 0.00   2 100.00  
42 โรงเรียนวัดลำชะล่า รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 1 0 0.00   1 100.00  
43 ป่ามะคาบ รพ.สต.ป่ามะคาบ 19 0 0.00   19 100.00  
44 วัดท่ามะไฟ รพ.สต.ป่ามะคาบ 4 0 0.00   4 100.00  
45 วัดหนองถ้ำ รพ.สต.ป่ามะคาบ 2 0 0.00   2 100.00  
46 วัดเนินสมอ รพ.สต.ป่ามะคาบ 2 0 0.00   2 100.00  
47 บ้านน้อย รพ.สต.สายคำโห้ 1 1 100.00   0 0.00  
48 บ้านสายคำโห้ รพ.สต.สายคำโห้ 1 1 100.00   0 0.00  
49 โรงเรียนดงกลาง รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 16 16 100.00   0 0.00  
รวมทั้งอำเภอ 752 76 10.11   592 78.72  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
50 อนุบาลวังทรายพูน โรงพยาบาลวังทรายพูน 17 3 17.65   11 64.71  
51 เนินหัวโล้หนองยาง รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 18 16 88.89   0 0.00  
52 บ้านทุ่งโม่ง รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 5 4 80.00   0 0.00  
53 บ้านหนองปลาไหล รพ.สต.หนองปลาไหล 3 2 66.67   0 0.00  
54 โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวย รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 4 0 0.00   4 100.00  
55 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 4 0 0.00   4 100.00  
56 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน รพ.สต.บ้านยางสามต้น 9 1 11.11   8 88.89  
57 โรงเรียนบ้านยางสามต้น รพ.สต.บ้านยางสามต้น 9 0 0.00   9 100.00  
58 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 6 0 0.00   1 16.67  
59 หนองพระ รพ.สต.หนองพระ 6 0 0.00   6 100.00  
60 หนองปล้อง รพ.สต.หนองปล้อง 10 0 0.00   0 0.00  
61 วัดใหม่สามัคคีธรรม รพ.สต.หนองปล้อง 3 0 0.00   0 0.00  
รวมทั้งอำเภอ 94 26 27.66   43 45.74  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
62 วัดท่าบัวทอง โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 16 0 0.00   16 100.00  
63 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 8 1 12.50   7 87.50  
64 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 3 0 0.00   3 100.00  
65 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 70 31 44.29   0 0.00  
66 บ้านลำนัง รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 6 6 100.00   0 0.00  
67 วัดไผ่ท่าโพใต้ รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 5 4 80.00   0 0.00  
68 ชุมชนวัดวังจิก รพ.สต.วังจิก 4 4 100.00   0 0.00  
69 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 8 8 100.00   0 0.00  
70 บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 4 4 100.00   0 0.00  
71 โรงเรียนวัดหนองหลวง รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 11 3 27.27   8 72.73  
72 โรงเรียนวัดไผ่รอบ รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 3 0 0.00   3 100.00  
73 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 2 0 0.00   2 100.00  
74 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 7 0 0.00   7 100.00  
75 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 2 2 100.00   0 0.00  
76 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง รพ.สต.ดงเสือเหลือง 9 0 0.00   0 0.00  
77 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา รพ.สต.ดงเสือเหลือง 7 0 0.00   0 0.00  
78 โรงเรียนบ้านหนองขานาง รพ.สต.ดงเสือเหลือง 6 0 0.00   0 0.00  
79 โรงเรียนบ้านเนินพยอม รพ.สต.ดงเสือเหลือง 3 0 0.00   0 0.00  
80 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 10 0 0.00   10 100.00  
81 โรงเรียนบ้านเนินขวาง รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 9 0 0.00   9 100.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
82 โรงเรียนบ้านหนองคล้า รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 2 1 50.00   1 50.00  
83 บ้านหนองสะแก รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 16 4 25.00   12 75.00  
84 มาบมะไฟ รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 1 0 0.00   1 100.00  
85 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 16 12 75.00   0 0.00  
86 บ้านห้วยน้อย รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 5 3 60.00   0 0.00  
87 บ้านทุ่งประพาส รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 3 3 100.00   0 0.00  
88 บ้านห้วยคำตาล รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 1 1 100.00   0 0.00  
89 โรงเรียนบ้านหนองพง รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 7 0 0.00   7 100.00  
รวมทั้งอำเภอ 244 87 35.66   86 35.25  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
90 นรบุตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 89 68 76.40   0 0.00  
91 หัวเฉียว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 32 25 78.13   0 0.00  
92 เทศบาล 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 29 26 89.66   0 0.00  
93 เทศบาล 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 20 16 80.00   0 0.00  
94 จันทวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 11 10 90.91   0 0.00  
95 เทศบาล 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 10 10 100.00   0 0.00  
96 เทศบาล 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 1 1 100.00   0 0.00  
97 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง รพ.สต.งิ้วราย 4 4 100.00   0 0.00  
98 สิริวัฒนา รพ.สต.ห้วยเกตุ 40 37 92.50   0 0.00  
99 ดรุณบัณฑิตพิทยา รพ.สต.ห้วยเกตุ 26 22 84.62   0 0.00  
100 วัดธงไทยยาราม รพ.สต.ห้วยเกตุ 3 3 100.00   0 0.00  
101 วัดคลองทองหลาง รพ.สต.ห้วยเกตุ 2 2 100.00   0 0.00  
102 วัดโพธิ์ลอย รพ.สต.ห้วยเกตุ 2 2 100.00   0 0.00  
103 วัดพรหมประสิทธิ์ รพ.สต.ห้วยเกตุ 1 1 100.00   0 0.00  
104 เทพประทาน รพ.สต.หนองพยอม 30 1 3.33   29 96.67  
105 เขาพนมกาวหนองนกยาง รพ.สต.หนองพยอม 8 1 12.50   7 87.50  
106 วัดป่าแดง รพ.สต.หนองพยอม 1 1 100.00   0 0.00  
107 ราษฎร์วิทยา รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 11 0 0.00   6 54.55  
108 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ รพ.สต.ดงตะขบ 5 3 60.00   0 0.00  
109 วัดวังไคร้ รพ.สต.คลองคูณ 5 3 60.00   0 0.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
110 วัดคลองคูณ รพ.สต.คลองคูณ 2 2 100.00   0 0.00  
111 โรงเรียนวัดวังสำโรง รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 9 1 11.11   7 77.78  
112 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 6 0 0.00   6 100.00  
113 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 4 0 0.00   4 100.00  
114 โรงเรียนบ้านหนองหวาย รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 1 1 100.00   0 0.00  
115 วัดวังหว้า รพ.สต.วังหว้า 9 0 0.00   0 0.00  
116 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 22 17 77.27   0 0.00  
117 โรงเรียนวัดเขารวก รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 9 8 88.89   0 0.00  
118 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร รพ.สต.วังหลุม 10 2 20.00   6 60.00  
119 สัตตวนาราม รพ.สต.วังหลุม 8 0 0.00   8 100.00  
120 บ้านบึงประดู่ รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 5 1 20.00   4 80.00  
121 วัดทับหมัน รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 5 0 0.00   5 100.00  
122 วัดทับปรู รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 2 0 0.00   2 100.00  
123 วัดคลองข่อย รพ.สต.ไผ่หลวง 3 0 0.00   3 100.00  
รวมทั้งอำเภอ 425 268 63.06   87 20.47  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
124 อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ โรงพยาบาลบางมูลนาก 83 3 3.61   74 89.16  
125 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล โรงพยาบาลบางมูลนาก 73 7 9.59   59 80.82  
126 บางมูลนากราษฎร์อุทิศ (รอ.) โรงพยาบาลบางมูลนาก 60 2 3.33   48 80.00  
127 โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา" โรงพยาบาลบางมูลนาก 18 0 0.00   1 5.56  
128 เทศบาล 1 บางมูลนาก โรงพยาบาลบางมูลนาก 3 0 0.00   3 100.00  
129 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ รพ.สต.บางไผ่ 8 1 12.50   7 87.50  
130 ศรีประสิทธิ์วิทยา รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต 5 0 0.00   5 100.00  
131 บำรุงราษฎร์วิทยาคม รพ.สต.หอไกร 4 4 100.00   0 0.00  
132 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 10 0 0.00   10 100.00  
133 บ้านไดปลาดุก รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 4 3 75.00   0 0.00  
134 โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ 5 0 0.00   5 100.00  
135 วัดห้วยเรียงกลาง รพ.สต.วังกรด 2 0 0.00   2 100.00  
136 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) รพ.สต.ห้วยเขน 5 5 100.00   0 0.00  
137 วัดวังตะกู รพ.สต.วังตะกู 7 0 0.00   6 85.71  
138 วัดลำประดาใต้ รพ.สต.ลำปะดา 5 0 0.00   5 100.00  
139 วัดลำประดากลาง รพ.สต.ลำปะดา 4 0 0.00   4 100.00  
140 วัดมะกอกงอ รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 6 1 16.67   5 83.33  
141 วัดลำประดาเหนือ รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 2 0 0.00   2 100.00  
รวมทั้งอำเภอ 304 26 8.55   236 77.63  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
142 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" โรงพยาบาลโพทะเล 57 0 0.00   48 84.21  
143 วัดโพทะเล โรงพยาบาลโพทะเล 5 0 0.00   5 100.00  
144 บ้านวังตายศ โรงพยาบาลโพทะเล 4 0 0.00   4 100.00  
145 คลองตางาว โรงพยาบาลโพทะเล 3 1 33.33   2 66.67  
146 วัดบ้านตาล โรงพยาบาลโพทะเล 1 0 0.00   1 100.00  
147 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ รพ.สต.ท้ายน้ำ 11 0 0.00   11 100.00  
148 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ รพ.สต.ท้ายน้ำ 8 0 0.00   7 87.50  
149 โรงเรียนบ้านหนองบัว รพ.สต.ท้ายน้ำ 1 0 0.00   1 100.00  
150 ชุมชนทะนงบ้านไร่ รพ.สต.ทะนง 17 3 17.65   14 82.35  
151 หนองตะแบก รพ.สต.ทะนง 6 0 0.00   5 83.33  
152 บ้านท่าบัว รพ.สต.ท่าบัว 5 0 0.00   4 80.00  
153 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 6 2 33.33   4 66.67  
154 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 18 0 0.00   18 100.00  
155 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 6 0 0.00   6 100.00  
156 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 4 0 0.00   4 100.00  
157 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 1 0 0.00   1 100.00  
158 วัดบ้านท่ามะไฟ รพ.สต.ท่าเสา 11 1 9.09   9 81.82  
159 บ้านบางพล้อยางหลวง รพ.สต.ท่าเสา 3 0 0.00   3 100.00  
160 บ้านยี่มุ่ย รพ.สต.ท่าเสา 3 0 0.00   3 100.00  
161 วัดบ้านหนองดง รพ.สต.ท่าเสา 3 0 0.00   3 100.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
162 วัดบ้านพังน้อย รพ.สต.ท่าเสา 2 1 50.00   1 50.00  
163 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ รพ.สต.บางคลาน 12 12 100.00   0 0.00  
164 โรงเรียนวัดคงคาราม รพ.สต.บางคลาน 3 3 100.00   0 0.00  
165 โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง รพ.สต.บางคลาน 3 3 100.00   0 0.00  
166 โรงเรียนบ้านวังแดง รพ.สต.ท่านั่ง 6 2 33.33   4 66.67  
167 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง รพ.สต.ท่านั่ง 6 0 0.00   6 100.00  
168 โรงเรียนบ้านเนินแค รพ.สต.ท่านั่ง 3 0 0.00   3 100.00  
169 โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" รพ.สต.บ้านน้อย 5 0 0.00   5 100.00  
170 วัดพร้าว รพ.สต.วัดขวาง 14 14 100.00   0 0.00  
171 วัดขวาง รพ.สต.วัดขวาง 4 4 100.00   0 0.00  
รวมทั้งอำเภอ 231 46 19.91   172 74.46  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
172 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม โรงพยาบาลสามง่าม 15 12 80.00   0 0.00  
173 โรงเรียนวัดบ้านไร่ โรงพยาบาลสามง่าม 9 8 88.89   0 0.00  
174 วัดวังแดง โรงพยาบาลสามง่าม 7 7 100.00   0 0.00  
175 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ โรงพยาบาลสามง่าม 1 0 0.00   0 0.00  
176 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 8 7 87.50   0 0.00  
177 วัดศรีศรัทธาราม รพ.สต.กำแพงดิน 10 0 0.00   10 100.00  
178 ชุมชนบ้านกำแพงดิน รพ.สต.กำแพงดิน 7 0 0.00   7 100.00  
179 บ้านท่าแห รพ.สต.กำแพงดิน 2 0 0.00   2 100.00  
180 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) รพ.สต.รังนก 7 7 100.00   0 0.00  
181 บ้านหนองน้ำเขียว รพ.สต.รังนก 6 6 100.00   0 0.00  
182 วัดบ้านใหม่ รพ.สต.รังนก 3 3 100.00   0 0.00  
183 บ้านโนนไผ่ขุย รพ.สต.รังนก 2 2 100.00   0 0.00  
184 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 รพ.สต.เนินปอ 8 8 100.00   0 0.00  
185 วัดเนินปอ รพ.สต.เนินปอ 6 6 100.00   0 0.00  
186 บ้านเนินพยอม รพ.สต.เนินปอ 1 1 100.00   0 0.00  
187 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 5 0 0.00   3 60.00  
188 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 1 1 100.00   0 0.00  
189 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า รพ.สต.หนองโสน 21 0 0.00   10 47.62  
190 โรงเรียนบ้านหนองโสน รพ.สต.หนองโสน 21 0 0.00   14 66.67  
191 โรงเรียนบ้านป่าแซง รพ.สต.หนองโสน 9 0 0.00   8 88.89  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
192 โรงเรียนไผ่ใหญ่ รพ.สต.หนองโสน 4 2 50.00   2 50.00  
193 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 13 3 23.08   10 76.92  
194 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 7 2 28.57   4 57.14  
รวมทั้งอำเภอ 173 75 43.35   70 40.46  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
195 เทศบาลทับคล้อ โรงพยาบาลทับคล้อ 9 0 0.00   9 100.00  
196 บุรพรัตน์วิทยาคาร โรงพยาบาลทับคล้อ 6 0 0.00   6 100.00  
197 วัดป่าเรไร โรงพยาบาลทับคล้อ 2 0 0.00   2 100.00  
198 วัดหนองน้ำเต้า โรงพยาบาลทับคล้อ 2 0 0.00   2 100.00  
199 อนุบาลทับคล้อ โรงพยาบาลทับคล้อ 2 1 50.00   1 50.00  
200 วัดชัยศรี รพ.สต.บ้านสายดงยาง 18 1 5.56   17 94.44  
201 ชุมชนวัดสายดงยาง รพ.สต.บ้านสายดงยาง 3 0 0.00   3 100.00  
202 วัดศรีรัตนวราราม รพ.สต.บ้านสายดงยาง 1 0 0.00   1 100.00  
203 วัดวังแดง รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 12 1 8.33   0 0.00  
204 วัดวังหินเพลิง รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 4 0 0.00   0 0.00  
205 โรงเรียนเยาวชนศึกษา รพ.สต.เขาทราย 88 6 6.82   78 88.64  
206 โรงเรียนวัดเขาทราย รพ.สต.เขาทราย 54 32 59.26   20 37.04  
207 โรงเรียนบ้านเขาพระ รพ.สต.เขาทราย 10 0 0.00   10 100.00  
208 โรงเรียนสุธินี รพ.สต.เขาทราย 10 2 20.00   8 80.00  
209 โรงเรียนบ้านเขานกยูง รพ.สต.เขาทราย 8 0 0.00   8 100.00  
210 ไทยรัฐวิทยา60 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 9 1 11.11   8 88.89  
211 คีรีเทพนิมิต รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 6 0 0.00   6 100.00  
212 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 5 0 0.00   5 100.00  
213 บ้านเขาโล้น รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 5 0 0.00   5 100.00  
214 วัดสัตตศิลาอาสน์ รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 2 0 0.00   2 100.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
215 โรงเรียนบ้านท้ายทุ่ง รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 1 0 0.00   1 100.00  
216 สี่แยกเขาดิน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 5 0 0.00   5 100.00  
217 วัดวังกระชัน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 4 0 0.00   4 100.00  
218 วัดบางเบน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 1 0 0.00   1 100.00  
219 วัดเขาส้าน รพ.สต.ท้ายทุ่ง 1 0 0.00   1 100.00  
220 วัดไดอีเผือก รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 11 1 9.09   10 90.91  
221 บ้านเนินม่วง รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 1 0 0.00   1 100.00  
รวมทั้งอำเภอ 280 45 16.07   214 76.43  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
222 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก โรงพยาบาลสากเหล็ก 31 2 6.45   28 90.32  
223 บ้านถ้ำคะนอง รพ.สต.สากเหล็ก 6 0 0.00   6 100.00  
224 บ้านทุ่งสำราญ รพ.สต.สากเหล็ก 3 0 0.00   3 100.00  
225 บ้านปากดง รพ.สต.สากเหล็ก 1 0 0.00   1 100.00  
226 บ้านท่าพิกุล รพ.สต.บ้านหนองกรด 4 0 0.00   4 100.00  
227 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม รพ.สต.ท่าเยี่ยม 15 15 100.00   0 0.00  
228 โรงเรียนบ้านวังอ้อ รพ.สต.ท่าเยี่ยม 12 7 58.33   3 25.00  
229 บ้านหนองตะเคียน รพ.สต.คลองทราย 8 1 12.50   7 87.50  
230 บ้านหนองจั่ว รพ.สต.คลองทราย 1 0 0.00   1 100.00  
231 บ้านหนองสาหร่าย รพ.สต.คลองทราย 1 0 0.00   1 100.00  
232 บ้านคลองทรายใหญ่ รพ.สต.หนองหญ้าไทร 9 9 100.00   0 0.00  
233 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ รพ.สต.หนองหญ้าไทร 2 2 100.00   0 0.00  
234 วังทับไทร รพ.สต.วังทับไทร 6 6 100.00   0 0.00  
235 ตลุกหิน รพ.สต.วังทับไทร 2 2 100.00   0 0.00  
236 หนองสองห้อง รพ.สต.วังทับไทร 2 2 100.00   0 0.00  
รวมทั้งอำเภอ 103 46 44.66   54 52.43  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
237 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 7 7 100.00   0 0.00  
238 โรงเรียนบ้านวังพร้าว รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 2 2 100.00   0 0.00  
239 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 13 0 0.00   13 100.00  
240 บ้านทุ่งทอง รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 4 1 25.00   3 75.00  
241 บ้านบึงลี รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 1 0 0.00   1 100.00  
242 บ้านแหลมรัง รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 33 33 100.00   0 0.00  
243 บ้านโป่งวัวแดง รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 19 17 89.47   0 0.00  
244 บ้านบึงทับจั่น รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 11 11 100.00   0 0.00  
245 บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ รพ.สต.บางลาย 17 13 76.47   0 0.00  
246 วัดบ้านบางลายเหนือ รพ.สต.บางลาย 13 8 61.54   0 0.00  
247 วัดบ้านคลองข่อย รพ.สต.บางลาย 3 1 33.33   0 0.00  
248 วัดบ้านบางลายใต้ รพ.สต.บางลาย 3 0 0.00   0 0.00  
249 โรงเรียนบ้านหนองแขม รพ.สต.บึงนาราง 7 0 0.00   6 85.71  
250 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล รพ.สต.บึงนาราง 4 0 0.00   4 100.00  
251 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง รพ.สต.บึงนาราง 2 0 0.00   2 100.00  
รวมทั้งอำเภอ 139 93 66.91   29 20.86  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
252 วัดวังเรือน รพ.สต.วังงิ้วใต้ 9 0 0.00   9 100.00  
253 อนุบาลดงเจริญ รพ.สต.วังงิ้วใต้ 5 0 0.00   5 100.00  
254 บ้านวังกะทะ รพ.สต.วังงิ้วใต้ 2 0 0.00   2 100.00  
255 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 14 0 0.00   0 0.00  
256 วัดใหม่ดงเจริญ รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว 10 0 0.00   10 100.00  
257 โรงเรียนหนองสองห้อง รพ.สต.ห้วยร่วม 5 0 0.00   3 60.00  
258 โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ รพ.สต.ห้วยร่วม 4 0 0.00   4 100.00  
259 โรงเรียนหนองสนวน รพ.สต.ห้วยร่วม 3 0 0.00   3 100.00  
260 บ้านไดลึกประชานุสรณ์ รพ.สต.ห้วยพุก 11 0 0.00   11 100.00  
261 ห้วยพุกวิทยา รพ.สต.ห้วยพุก 5 0 0.00   5 100.00  
262 วัดใหม่วังหว้า รพ.สต.ห้วยพุก 3 0 0.00   3 100.00  
263 สำนักขุนเณร รพ.สต.สำนักขุนเณร 10 0 0.00   0 0.00  
264 วังบงค์ รพ.สต.สำนักขุนเณร 2 0 0.00   0 0.00  
265 หนองง้าว รพ.สต.สำนักขุนเณร 2 0 0.00   0 0.00  
266 วังหินแรง รพ.สต.สำนักขุนเณร 1 0 0.00   0 0.00  
รวมทั้งอำเภอ 86 0 0.00   55 63.95  

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
267 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ โรงพยาบาลวชิรบารมี 39 31 79.49   1 2.56  
268 โรงเรียนวัดปลวกสูง โรงพยาบาลวชิรบารมี 12 1 8.33   10 83.33  
269 โรงเรียนบ้านนิคม โรงพยาบาลวชิรบารมี 7 0 0.00   7 100.00  
270 บ้านนา รพ.สต.บ้านนา 6 1 16.67   5 83.33  
271 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 12 12 100.00   0 0.00  
272 โรงเรียนวัดโนนสะเดา รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 9 9 100.00   0 0.00  
273 บึงบัวพิทยาคม รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 20 2 10.00   15 75.00  
274 บ้านยางตะพาย รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 5 0 0.00   5 100.00  
275 ยางสุขวัฒน์ รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 5 0 0.00   5 100.00  
276 โรงเรียนการศึกษานอก รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 3 1 33.33   0 0.00  
277 บ้านหนองขาว รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว 13 0 0.00   13 100.00  
278 วัดวังตะขบ รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 10 0 0.00   10 100.00  
279 บ้านหนองริ้น รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 5 0 0.00   5 100.00  
280 บ้านโนนทอง รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 1 0 0.00   1 100.00  
281 วัดหนองหลุม รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 10 0 0.00   10 100.00  
282 วัดกลางวงศ์มณี รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 8 0 0.00   8 100.00  
283 อนุบาลวชิรบารมี รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 6 0 0.00   5 83.33  
284 บ้านบัวยาง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 3 0 0.00   3 100.00  
285 บ้านยางนกกระทุง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 3 0 0.00   3 100.00  
286 วัดโนนป่าแดง รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 2 0 0.00   1 50.00  
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ)
287 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 11 0 0.00   11 100.00  
288 บ้านสระบรเพ็ด รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 4 0 0.00   4 100.00  
รวมทั้งอำเภอ 194 57 29.38   122 62.89  


จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร