ผลงานการให้วัคซีน HPV(รายโรงเรียน)
ปีการศึกษา 2560

 

ประมวลผลเมื่อ      

ลำดับอำเภอ จำนวน
นักเรียนหญิง
ชั้น ป.5
ทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
ที่ได้รับวัคซีน HPV
1 เข็ม
(คน)
1 เข็ม
(ร้อยละ)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(คน)
ครบ 2 เข็ม
ตามเกณฑ์
(ร้อยละ) Error : Cannot Query Data...