1.เลือกแผนงาน ==>

2.เลือกตัวชี้วัด ===>
เกณฑ์เป้าหมาย : (ไม่เกิน)ร้อยละ 17.50     กลุ่มเป้าหมาย : ประชากร 15-70 ปี
จัดทำและพัฒนาระบบโดย ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร