วารสารทั้งเล่ม
รูปเล่มวารสารวิจัยและวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2563 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
วารสาร ส่วนหน้า
รองปกหน้าวารสาร
คณะกรรมการประจำวารสาร
สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจตร และบรรณาธิการแถลง
สารบัญ
วารสาร ส่วนวิจัยและวิชาการ
1 การติดเชื้อ Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วรรทนา สกลวิรัตน์
2 สถานการณ์ความเครียดในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร วราภรณ์ ภู่ดี
3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ปี 2562 สุทธิพงษ์ ยิ่งสูง, วรรณนิภา สิทธิราช, ปาจรีย์ เนียมจันทร์
4 ผลของการสอนการให้อาหารทางสายยาง โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของญาติหรือผู้ดูแล โรงพยาบาลพิจิตร จันทรา กุลแก้ว, อรินทร์ จรูญสิทธิ์, นพรัตน์ เรืองศรี
5 กระบวนการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปี 2563 วรวีร์ ปวงคำ, ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนจังหวัดลำปาง รุจิรา ธรรมใจกูล, ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์
7 ผลของโปรแกรมสร้างสุขในชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มณเฑียร ทักษณา,ณัฐพล พุ่มอิ่ม
8 การพัฒนาระบบบริการคลินิกวัณโรคและแฟ้มบันทึกประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร วัชรี ประมูลชัย
9 Health literacy : ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องสุขภาพ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
วารสาร ส่วนหลัง
คำแนะนำการตีพิมพ์
คำแนะนำการเขียนบทความ
แบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์