วารสารทั้งเล่ม
รูปเล่มวารสารวิจัยและวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2565 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)
วารสาร ส่วนหน้า
ปกหน้าวารสาร
รองปกหน้าวารสาร
คณะกรรมการประจำวารสาร
สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจตร และบรรณาธิการแถลง
สารบัญ
วารสาร ส่วนวิจัยและวิชาการ
1 ผลของการวางแผนการดูแลล่วงหน้าต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในคลินิกการดูแลประคับประคอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สิรินทิพย์ สิตานนท์
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์จังหวัดพิจิตร อุษา จันทร์กลิ่น
3 ผลของการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด จันทรา กุลแก้ว, จันทร์เพ็ญ สถาผล
4 การกระจายยาสมุนไพร และผลลัพธ์การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐจังหวัดพิจิตร จากนโยบายการอุดหนุนยาสมุนไพร ของเขตสุขภาพที่ 3 สันทัศน์ ทองงามดี
5 การพัฒนาระบบการใช้ยากลุ่ม statins เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลทับคล้อ พ.ศ.2565 นที กาทอง
6 การพัฒนาระบบงานให้คำปรึกษาและติดตามการใช้ยาในคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสากเหล็ก กฤษดา อินหาดกรวด
7 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ; การจัดการความเสี่ยงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของผู้ป่วยใช้ยาวาร์ฟารินและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สุดารัตน์ จังอินทร์
8 การปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยากลุ่ม Statins เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบึง ปิยะนุช นาคดี
9 การพัฒนาระบบการจัดการด้านยาที่มีความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลวังทรายพูน วิพาวรรณ์ นันทะสาร
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในเขตอำเภอทรายทองวัฒนา สืบศักดิ์ ศรีสุวรรณ์
11 ผลของการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับการติดตามการใช้ยาทางไกลในผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน โรงพยาบาลโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร อรุณ วรรณ ต่อกร
12 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องโรค การปฏิบัติตัวและการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ประทีป บดีรัฐ
13 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา 2 ราย สมพิศ วิริยม
14 การพยาบาลผู้ป่วยตับอักเสบจากยาต้านวัณโรคร่วมกับมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง สิรินาถ สงวนทรัพย์
วารสาร ส่วนหลัง
คำแนะนำการตีพิมพ์
แบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ปกหลังวารสาร