วารสารทั้งเล่ม
รูปเล่มวารสารวิจัยและวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2564 (มกราคม - มิถุนายน 2564)
วารสาร ส่วนหน้า
ปกหน้าวารสาร
รองปกหน้าวารสาร
คณะกรรมการประจำวารสาร
บรรณาธิการแถลง
สารบัญ
วารสาร ส่วนวิจัยและวิชาการ
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร วิทยา เลิกสายเพ็ง
2 กรณีศึกษาการปิดเหงือกร่นด้วยวิธีการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟันสองข้าง ร่วมกับการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อยึดต่อใต้เยื่อบุผิว ดาริกา สายทวี
3 กรณีศึกษาการเพิ่มปริมาณเหงือกยึดในสันเหงือกว่างด้วยวิธีการปลูกถ่ายเหงือกอิสระ ดาริกา สายทวี
4 การบูรณะฟันด้านประชิดที่มีโพรงฟันขนาดใหญ่ตามแนวทางทันตกรรมอนุรักษ์ด้วยเซรามิกออนเลย์ สันติชัย นุ่นปาน
5 การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในห้องผู้ป่วยหนัก : กรณีศึกษา วลัยพร ปานรัตน์
6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ผลกระทบ จากโครงการประตูระบายนํ้า จังหวัดพิจิตร มานิสา เจริญทอง, สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี, ไพฑูรย์ คันทัพ, อรวีร์ พลอาจ
7 รายงานการสอบสวนการเสียชีวิตโรคไข้หูดับ หมู่ 17 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ศิริพรรณ ทัพงาม, ณัฏฐกรณ์ จินาพรรณ์
8 รายงานสอบสวนอุบัติเหตุรถโดยสารไม่ประจำทางเสียหลักตกร่องกลางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 117 นครสวรรค์-พิษณุโลก หลักกิโลเมตรที่ 80-81 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ระพีพรรณ พันสด, จิรายุทธ แพทอง, ณัฏฐกรณ์ จินาพรรณ์
วารสาร ส่วนหลัง
คำแนะนำการตีพิมพ์
แบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ปกหลังวาสาร