วารสารทั้งเล่ม
รูปเล่มวารสารวิจัยและวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
วารสาร ส่วนหน้า
ปกหน้าวารสาร
รองปกหน้าวารสาร
คณะกรรมการประจำวารสาร
สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจตร, เปิดใจบรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการแถลง
สารบัญ
วารสาร ส่วนวิจัยและวิชาการ
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยา Carbapenem : CRE ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพิจิตร สุกัญญา บัวชุม, ไพโรจน์ โจวตระกูล, สุชาดา วงพระจันทร์
2 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร จรรยา นราธรสวัสดิกุล, ประพันธ์ เข็มแก้ว
3 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน จังหวัดพิจิตร อัจนา เจศรีชัย
4 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดพิจิตร มยุรี เข็มทอง
5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กีระติ เวียงนาค
6 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในเขตอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร อุทิศ วันเต
7 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพ ดัชนีมวลกายและระดับความดันโลหิตของบุคลากรสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย วิชาญ มีเครือรอด
8 การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก : กรณีศึกษา สุภางภัทร์ พรหมอยู่
9 วิกฤต COVID-19 จากความตื่นตัวของสังคมไทยถึงการบูรณาการดำเนินงานของทีมจังหวัดพิจิตรที่เข้มแข็ง ธีระพงษ์ แก้วภมร, วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา, ประทีป จันทร์สิงห์
10 รายงานผลโครงการ “เด็กโพทะเลฟันดี เริ่มที่แปรงฟัน” ธัญญาภรณ์ ใหญ่เจริญ
11 รายงานผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชนในอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สมจินต์ มากพา
วารสาร ส่วนหลัง
คำแนะนำการตีพิมพ์
คำแนะนำการเขียนบทความ
แบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ปกหลังวารสาร