วารสารทั้งเล่ม
รูปเล่มวารสารวิจัยและวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2564 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
วารสาร ส่วนหน้า
ปกหน้าวารสาร
รองปกหน้าวารสาร
คณะกรรมการประจำวารสาร
สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจตร และบรรณาธิการแถลง
สารบัญ
วารสาร ส่วนวิจัยและวิชาการ
1 ปาฐกถาพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ณัฏฐกรณ์ จินาพรรณ์
3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการประตูระบายน้ำจังหวัดพิจิตร ปี 2563 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี, ไพฑรย์ คันทัพ, อรวีร์ พลอาจ
4 การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำงานในเขตจังหวัดพิจิตร ประพันธ์ เข็มแก้ว, นิกรณ์รัตน์ ภักดีวิวัฒน์
5 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตจังหวัดพิจิตร ภฤดา แสงสินศร
6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
วารสาร ส่วนหลัง
คำแนะนำการตีพิมพ์
คำแนะนำการเขียนบทความ
แบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ปกหลังวารสาร