วารสารทั้งเล่ม
รูปเล่มวารสารวิจัยและวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2566 (มกราคม - มิถุนายน 2566)
วารสาร ส่วนหน้า
ปกหน้าวารสาร
รองปกหน้าวารสาร
คณะกรรมการประจำวารสาร
สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจตร และบรรณาธิการแถลง
สารบัญ
วารสาร ส่วนวิจัยและวิชาการ
1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเติมยาในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดพิจิตร ภิชา ฟักศรี
2 พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของผ้สููงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รัญชน์ฒิภัทร เชื้อสุวรรณ์
3 ความสมดุลคุณภาพชีวิตการทำงานและการเสริมแรงพลังบวกให้กับทีมสุขภาพ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อลงกต พวงพุ่ม
4 การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะติดสุรา : กรณีศึกษา 2 ราย วรัลลักษมณ์ พัชรวิชช์
5 การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตที่มีภาวะช็อก ทัศนี รอดภัย
6 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อ : มาตรการสำคัญในการเสริมสร้างภูมิค้มุ กันและลดโอกาสติดเชื้อ ดร.ธานี โชติกคาม
วารสาร ส่วนหลัง
คำแนะนำการตีพิมพ์
แบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ปกหลังวารสาร