วารสารทั้งเล่ม
รูปเล่มวารสารวิจัยและวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2565 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
วารสาร ส่วนหน้า
ปกหน้าวารสาร
รองปกหน้าวารสาร
คณะกรรมการประจำวารสาร
สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจตร และบรรณาธิการแถลง
สารบัญ
วารสาร ส่วนวิจัยและวิชาการ
1 การติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สุภัทรพร ปิตะวชิรกุล
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผ้สูงอายุกลุ่มติดสังคม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สมพร ชัยพิทักษ์
3 ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนการดูแลตนเองต่อความพึงพอใจในชีวิต และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี กัญจน์พร มนเดช
4 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลชุมแสง ศริษา เสวยทรง
5 การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) : กรณีศึกษา 2 ราย วีณา เชษฐาสุวรรณ
6 ประสิทธิผลการดำเนินงานการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในจังหวัดกำแพงเพชร นฤพร สิริธุวานนท์
วารสาร ส่วนหลัง
คำแนะนำการตีพิมพ์
คำแนะนำการเขียนบทความ
แบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ปกหลังวารสาร