สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บุคลากรของหน่วยงานนี้ 89 คน
มีรูปประจำตัว 89 คน

สามารถแก้ไขข้อมูลฝ่ายของคุณ
ได้ที่เมนู "Your Profile"
งานเลขานุการ
ลงทะเบียนแล้ว 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
งานธุรการ
ลงทะเบียนแล้ว 0 คน
มีรูปประจำตัว 0 คน
งานบริหารทั่วไป
ลงทะเบียนแล้ว 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สำนักเลขา ฯ
ลงทะเบียนแล้ว 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
งานคุ้มครองผู้บริโภค
ลงทะเบียนแล้ว 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
งานพัสดุ
ลงทะเบียนแล้ว 1 คน
มีรูปประจำตัว 1 คน
งานส่งเสริมสุขภาพ
ลงทะเบียนแล้ว 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
งานพัฒนายุทธศาสตร์
ลงทะเบียนแล้ว 7 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
งานการเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนแล้ว 7 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
งานโรคไม่ติดต่อ
ลงทะเบียนแล้ว 7 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
งานทันตสาธารณสุข
ลงทะเบียนแล้ว 3 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
ตรวจสอบภายใน
ลงทะเบียนแล้ว 3 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
งานการเงินและบัญชี
ลงทะเบียนแล้ว 1 คน
มีรูปประจำตัว 1 คน
งานประกันสุขภาพ
ลงทะเบียนแล้ว 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ลงทะเบียนแล้ว 2 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงทะเบียนแล้ว 2 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
งานควบคุมโรคเอดส์
ลงทะเบียนแล้ว 0 คน
มีรูปประจำตัว 0 คน
งานควบคุมโรค
ลงทะเบียนแล้ว 10 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลงทะเบียนแล้ว 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
งานนิติการ
ลงทะเบียนแล้ว 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
งานพัฒนาบุคลากร
ลงทะเบียนแล้ว 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน


Untitled Document