MIS-สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 
Vertical jQuery Accordion Nav Menu
สรุปผลความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
สสจ.พิจิตร
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
Click ที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียด
หน่วยงาน
รูปสำนักงาน
รูปผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
บุคลากร (คน)
Last Update
พิจิตร, สสจ. 0 คน
กลุ่มงาน/ฝ่าย สสจ.
  งานบริหารทั่วไป 0 คน
    - งานการเงินและบัญชี 0 คน
    - งานพัสดุ 0 คน
    - งานประชาสัมพันธ์ 0 คน
  งานพัฒนายุทธศาสตร์ 0 คน
  งานควบคุมโรค 0 คน
  งานประกันสุขภาพ 0 คน
  งานส่งเสริมสุขภาพ 0 คน
  งานคุ้มครองผู้บริโภค 0 คน
  งานพัฒนารูปแบบ ฯ 0 คน
  งานทันตสาธารณสุข 0 คน
  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 0 คน
  งานทรัพยากรบุคคล 0 คน
  งานนิติการ 0 คน
  งานสุขภาพจิตและโรคไม่ติดต่อ 0 คน
  งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 0 คน
อำเภอเมืองพิจิตร รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.เมืองพิจิตร 0 คน
  พิจิตร รพท. 0 คน
  บ้านดาน ต.ไผ่ขวาง รพ.สต. 0 คน
  ไผ่ขวาง รพ.สต. 0 คน
  ย่านยาว รพ.สต. 0 คน
  ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต. 0 คน
  ปากทาง รพ.สต. 0 คน
  ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 0 คน
  โรงช้าง รพ.สต. 0 คน
  เมืองเก่า รพ.สต. 0 คน
  บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 0 คน
  บ้านบุ่ง รพ.สต. 0 คน
  ฆะมัง รพ.สต. 0 คน
  ดงป่าคำ รพ.สต. 0 คน
  หัวดง รพ.สต. 0 คน
  ป่ามะคาบ รพ.สต. 0 คน
  สายคำโห้ รพ.สต. 0 คน
  ดงกลาง ต.ดงกลาง รพ.สต. 0 คน
  บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต. 0 คน
อำเภอวังทรายพูน รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.วังทรายพูน 0 คน
  วังทรายพูน รพช. 0 คน
  หนองยาง ต.วังทรายพูน รพ.สต. 0 คน
  หนองปลาไหล รพ.สต. 0 คน
  วังทับไทร ต.หนองปลาไหล รพ.สต. 0 คน
  คลองสะแก-ป่าหวาย รพ.สต. 0 คน
  ยางสามต้น รพ.สต. 0 คน
  หนองพระ รพ.สต. 0 คน
  หนองปล้อง รพ.สต. 0 คน
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 0 คน
  โพธิ์ประทับช้าง รพช. 0 คน
  ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 0 คน
  วังจิก รพ.สต. 0 คน
  ไผ่รอบใต้ รพ.สต. 0 คน
  ไผ่รอบเหนือ รพ.สต. 0 คน
  หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ รพ.สต. 0 คน
  ดงเสือเหลือง รพ.สต. 0 คน
  เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต. 0 คน
  หนองสะแก ต.เนินสว่าง รพ.สต. 0 คน
  ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 0 คน
  บ่อปิ้งเกลือ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 0 คน
อำเภอตะพานหิน รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.ตะพานหิน 0 คน
  ตะพานหิน รพร. 0 คน
  งิ้วราย รพ.สต. 0 คน
  ห้วยเกตุ รพ.สต. 0 คน
  ไทรโรงโขน รพ.สต. 0 คน
  หนองพยอม รพ.สต. 0 คน
  ทุ่งโพธิ์ รพ.สต. 0 คน
  ดงตะขบ รพ.สต. 0 คน
  คลองคูณ รพ.สต. 0 คน
  วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 0 คน
  วังหว้า รพ.สต. 0 คน
  เขารวก ต.วังหลุม รพ.สต. 0 คน
  วังหลุม รพ.สต. 0 คน
  ทับหมัน รพ.สต. 0 คน
  ไผ่หลวง รพ.สต. 0 คน
อำเภอบางมูลนาก รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.บางมูลนาก 0 คน
  บางมูลนาก รพช. 0 คน
  บางไผ่ รพ.สต. 0 คน
  บ้านห้วยคต รพ.สต. 0 คน
  หอไกร รพ.สต. 0 คน
  บ้านไร่ ต.เนินมะกอก รพ.สต. 0 คน
  วังทอง รพ.สต. 0 คน
  วังสำโรง รพ.สต. 0 คน
  ภูมิ รพ.สต. 0 คน
  วังกรด รพ.สต. 0 คน
  ห้วยเขน รพ.สต. 0 คน
  วังตะกู รพ.สต. 0 คน
  ลำประดา รพ.สต. 0 คน
  ลำประดาเหนือ ต.วังตะกู รพ.สต. 0 คน
  เทศบาลเมืองบางมูลนาก 0 คน
  บ้านหนองกอไผ่ สสช. 0 คน
อำเภอโพทะเล รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.โพทะเล 0 คน
  โพทะเล รพช. 0 คน
  ท้ายน้ำ รพ.สต. 0 คน
  ทะนง รพ.สต. 0 คน
  ท่าบัว รพ.สต. 0 คน
  ทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย รพ.สต. 0 คน
  ท่าขมิ้น รพ.สต. 0 คน
  ท่าเสา รพ.สต. 0 คน
  บางคลาน รพ.สต. 0 คน
  ท่านั่ง รพ.สต. 0 คน
  บ้านน้อย รพ.สต. 0 คน
  วัดขวาง รพ.สต. 0 คน
อำเภอสามง่าม รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.สามง่าม 0 คน
  สามง่าม รพช. 0 คน
  วังลูกช้าง ต.สามง่าม รพ.สต. 0 คน
  กำแพงดิน รพ.สต. 0 คน
  รังนก รพ.สต. 0 คน
  เนินปอ รพ.สต. 0 คน
  เนินปอ บ้านเนินพลวง รพ.สต. 0 คน
  หนองโสน รพ.สต. 0 คน
  มาบกระเปา ต.หนองโสน รพ.สต. 0 คน
อำเภอทับคล้อ รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.ทับคล้อ 0 คน
  รพ.ทับคล้อ 0 คน
  รพ.สต.บ้านสายดงยาง 0 คน
  รพ.สต.บ้านวังแดง 0 คน
  รพ.สต.เขาทราย 0 คน
  รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 0 คน
  รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง 0 คน
  รพ.สต.ท้ายทุ่ง 0 คน
  รพ.สต.บ้านไดอีเผือก 0 คน
  รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก 0 คน
อำเภอสากเหล็ก รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.สากเหล็ก 0 คน
  สากเหล็ก รพช. 0 คน
  วังทับไทร รพ.สต. 0 คน
  ท่าเยี่ยม รพ.สต. 0 คน
  คลองทราย รพ.สต. 0 คน
  หนองหญ้าไทร รพ.สต. 0 คน
  สากเหล็ก รพ.สต. 0 คน
  บ้านหนองกรด รพ.สต. 0 คน
อำเภอบึงนาราง รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.บึงนาราง 0 คน
  บึงนาราง รพช. 0 คน
  ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว รพ.สต. 0 คน
  โพธิ์ไทรงาม รพ.สต. 0 คน
  แหลมรัง ต.แหลมรัง รพ.สต. 0 คน
  บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง รพ.สต. 0 คน
  บางลาย รพ.สต. 0 คน
  บึงนาราง รพ.สต. 0 คน
อำเภอดงเจริญ รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.ดงเจริญ 0 คน
  ดงเจริญ รพช. 0 คน
  วังก้านเหลือง รพ.สต. 0 คน
  วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้ว รพ.สต. 0 คน
  ดงเจริญ ต.วังงิ้ว รพ.สต. 0 คน
  ห้วยร่วม รพ.สต. 0 คน
  ห้วยพุก รพ.สต. 0 คน
  สำนักขุนเณร สอ.น. 0 คน
อำเภอวชิรบารมี รูปสำนักงาน รูปผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร(คน) Last Update
  สสอ.วชิรบารมี 0 คน
  วชิรบารมี รพช. 0 คน
  บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 0 คน
  บ้านนา รพ.สต. 0 คน
  หนองสะเดา ต.บ้านนา รพ.สต. 0 คน
  หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ รพ.สต. 0 คน
  คุยกระชาย ต.วังโมกข์ รพ.สต. 0 คน
  บึงบัว ต.บึงบัว รพ.สต. 0 คน
  หนองขาว ต.บึงบัว รพ.สต. 0 คนE-Document
Copyright © 2014
All Rights Reserved.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทร. 056 990354
ถนนพิจิตร-คลองตะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 อีเมล์ : planphichit@hotmail.com
แสดงผลได้ดีที่ : 1280 x 720 dpi  This Display : x dpi