วารสารทั้งเล่ม
รูปเล่มวารสารวิจัยและวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2566 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)
วารสาร ส่วนหน้า
ปกหน้าวารสาร
รองปกหน้าวารสาร
คณะกรรมการประจำวารสาร
สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจตร และบรรณาธิการแถลง
สารบัญ
วารสาร ส่วนวิจัยและวิชาการ
1 การศึกษาระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับบริการตามแนวทางการให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงพยาบาลดงเจริญ วิชชุดา อ้นมี
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตจังหวัดพิจิตร พัชรี สีจ๊ะแปง
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง จังหวัดพิจิตร สิริรัตน์ เนียมเปรม
4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จิรสุดา แสงศิลป์
5 ความรอบรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อารักษ์ กิติกร
6 การพยาบาลผู้ป่วยโรคภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกขึ้น (STEMI) : รายงาน ผู้ป่วย นิภา นวลนภาศรี
7 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าในระยะวางแผนการจำหน่ายและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ยุรีพร เชื้อสุวรรณ์
8 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง : รายงานผู้ป่วย บำรุง เกิดขันหมาก
9 การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกร่วมกับการติดเชื้อโควิด-19 : กรณีศึกษา พรศักดิ์ ใจชื้น
10 การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ ร่วมกับมีลมและเลือดออกในเยื่อหุ้มปอดและกระดูกหักหลายตำแหน่ง : กรณีศึกษา ขวัญจิต พฤกษะวัน
11 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดเป็นกรดแลคติกจากการใช้ยาเมทฟอร์มินที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สุภาภรณ์ นาคเพ็ง
12 การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อวัณโรค : กรณีศึกษา จิดาภา ดอนอินทร์ทรัพย์
13 การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่มีภาวะช็อก เบญจมาศ มีสิงห์
14 การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอดดื้อยาขนานเดียวและดื้อยาหลายขนาน : กรณีศึกษา 2 ราย ชุติมา ปันแก้ว
15 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายที่บ้าน : รายงานผู้ป่วย ยุพดี ศรีเบญจโชติ
16 การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่งในร่างกาย ทัศนีย์ ญาณกิจ
17 การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นเอสทีไม่ยกร่วมกับภาวะหัวใจหยุดเต้น ธัญญวรรณ บุญผล
18 การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วย High-flow nasal cannula หลังหย่าเครื่องช่วยหายใจ : รายงานผู้ป่วย ณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง
19 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะช็อกจากการตกเลือดหลังคลอด : รายงานผู้ป่วย รุ่งทิพย์ พฤกษะวัน
20 การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม : รายงานผู้ป่วย สมใจ อดทน
21 ผลของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการคลำด้วยมือร่วมกับตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ จังหวัดกำแพงเพชร น้ำค้าง ฉำ่าสอน
22 ข้อแนะนำการเขียนบทความทางวิชาการ (นิพนธ์ต้นฉบับ/กรณีศึกษา) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ดร. ธานี โชติกคาม, อุษา จันทร์กลิ่น และ อัจนา เจศรีชัย
วารสาร ส่วนหลัง
คำแนะนำการตีพิมพ์
แบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ปกหลังวารสาร