งานประชาสัมพันธ์/ด้านกฎหมาย/ด้านพัสดุก่อสร้าง/ด้านบุคลากร/ITA


รหัส : 3862      EB : [ 00 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ รับสมัครขรก.เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด :ประกาศ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ระดับชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลวังทรายพูน สสจ.พิจิตร จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 02-06-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3863      EB : [ 14 ]
หัวเรื่อง : ปรระกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 รอบที่ 1
รายละเอียด :การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 รอบที่ 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 02-06-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3861      EB : [ 12 ]
หัวเรื่อง : สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่3 ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563
รายละเอียด :สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่3 ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563 ประกอบด้วยการดำเนินงาน การก่ิหนี้ และเบิกจ่าย
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 01-06-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3860      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการแผ่นทดสอบน้ำตาลกลูโคสในเลือด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการแผ่นทดสอบน้ำตาลกลูโคสในเลือด (Blood glucose strip) จำนวน 469,100 test
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 29-05-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3856      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่มรายการ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่มรายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 26-05-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3857      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 26-05-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3858      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 26-05-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3859      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 26-05-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3855      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :ายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563 (แบบ สขร.1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 25-05-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3854      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 22-05-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3853      EB : [ 16 ]
หัวเรื่อง : บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผล ารดําเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท ปีงบฯ2563
รายละเอียด :บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผล การดําเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จํานวน 2 รอบ การประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน(ไม่แนบรายงานสรุปผลเนื่องจากยังไม่ครบกำหนดในไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 19-05-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3852      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือก เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ปรากฏตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 14-05-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3851      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง)
รายละเอียด : ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 08-05-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3850      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 07-05-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3849      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 24-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3848      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 23-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3847      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ขอเผยแพร่การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 17-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3841      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 15-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3842      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประเกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 15-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3844      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 15-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3845      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กายภาพบำบัด จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประเกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กายภาพบำบัด จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประเกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 15-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3846      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประเกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 15-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3838      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 14-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3839      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด :ด้วยจ้งหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 14-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3840      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เผยแพร่ร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 14-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3837      EB : [ 00 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 13-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3827      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์กายภาพบำบัด จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์กายภาพบำบัด จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3828      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3829      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์เอกซเรย์ จำนวน 4 รายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3833      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอกซเรย์ จำนวน ๔ รายการ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอกซเรย์ จำนวน ๔ รายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3832      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3834      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3835      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กายภาพบำบัด จำนวน ๗ รายการ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กายภาพบำบัด จำนวน ๗ รายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3836      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคูณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3826      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อประเมินเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 09-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3824      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 08-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3825      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 08-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3823      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 03-04-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3822      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
รายละเอียด :การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ นายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 31-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3821      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,นักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 27-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3820      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียด :เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 23-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3761      EB : [ 15 ]
หัวเรื่อง : ภาพถ่ายประกอบประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
รายละเอียด :ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด จนท.สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 19-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3763      EB : [ 17 ]
หัวเรื่อง : บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการรับสินบนทุกรูปแบบ
รายละเอียด :บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการรับสินบนทุกรูปแบบ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 17-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3764      EB : [ 17 ]
หัวเรื่อง : คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
รายละเอียด :คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน กำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 17-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3765      EB : [ 17 ]
หัวเรื่อง : หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
รายละเอียด :หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 17-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3766      EB : [ 17 ]
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
รายละเอียด :แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 17-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3767      EB : [ 23 ]
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2563
รายละเอียด :แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 ของ สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 17-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3813      EB : [ 17 ]
หัวเรื่อง : บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่ หน่วยงานกําหนด
รายละเอียด : บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่ หน่วยงานกําหนด
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 17-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3816      EB : [ 23 ]
หัวเรื่อง : หนังสือขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ปี2563 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
รายละเอียด :หนังสือขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ปี2563 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 17-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3815      EB : [ 23 ]
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี2563
รายละเอียด :แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ดำเนินการตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 17-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3817      EB : [ 23 ]
หัวเรื่อง : หนังสือขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี2563 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
รายละเอียด :หนังสือขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี2563 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 17-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3818      EB : [ 23 ]
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ปี2563
รายละเอียด :แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ปี2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 17-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3819      EB : [ 23 ]
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี2563
รายละเอียด :แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 17-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3800      EB : [ 24 ]
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี2563
รายละเอียด :แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีของหน่วยงาน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3801      EB : [ 24 ]
หัวเรื่อง : รายงานผลการกํากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2563 ไตรมาสที่2
รายละเอียด :รายงานผลการกํากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2563 ไตรมาสที่2
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3802      EB : [ 24 ]
หัวเรื่อง : หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและขออนุญาตนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียด :หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและขออนุญาต นำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3803      EB : [ 24 ]
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์หน่วยงาน
รายละเอียด :แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์หน่วยงาน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3804      EB : [ 16 ]
หัวเรื่อง : คำสั่งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
รายละเอียด :คำสั่งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3805      EB : [ 19 ]
หัวเรื่อง : หลักฐานการรวมกลุ่มของชมรม STRONG สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดําเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส ในนามชมรม STRONG
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3806      EB : [ 19 ]
หัวเรื่อง : วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน ของชมรมStrong
รายละเอียด :การรวมกลุ่ม ชมรม STRONG .....มีการกําหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน (3) ระเบียบหรือแนวทางการดําเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3807      EB : [ 19 ]
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
รายละเอียด :แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3808      EB : [ 24 ]
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปี งบประมาณของหน่วยงาน
รายละเอียด :แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปี งบประมาณของหน่วยงาน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3809      EB : [ 24 ]
หัวเรื่อง : หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียด :หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3810      EB : [ 24 ]
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรม จริยธรรมของหน่วยงาน
รายละเอียด :รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรม จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3811      EB : [ 24 ]
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
รายละเอียด :แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3812      EB : [ 17 ]
หัวเรื่อง : คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
รายละเอียด :คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน กำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 16-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3707      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียด :แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน ปี2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3769      EB : [ 16 ]
หัวเรื่อง : หลักฐานช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
รายละเอียด :หลักฐานช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3779      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียด :แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน ปี2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3780      EB : [ 16 ]
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เรื่องร้องเรียน
รายละเอียด :แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เรื่องร้องเรียน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3782      EB : [ 19 ]
หัวเรื่อง : ภาพกิจกรรมชมรมSTRONG ที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
รายละเอียด :ภาพกิจกรรมชมรมSTRONG ที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3783      EB : [ 05 ]
หัวเรื่อง : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :เอกสารเผยแพร่ - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3784      EB : [ 06 ]
หัวเรื่อง : ประชุมวางแผนดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :เอกสารเผยแพร่ - ประชุมวางแผนดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3785      EB : [ 19 ]
หัวเรื่อง : หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของชมรมStrong เพื่อพัฒนาความโปร่งใส
รายละเอียด :รายงานการประชุม หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของชมรมStrong เพื่อพัฒนาความโปร่งใส
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3786      EB : [ 25 ]
หัวเรื่อง : แนวทางดำเนินการและกำกับติดตามเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
รายละเอียด :เอกสารเผยแพร่ - แนวทางดำเนินการและกำกับติดตามเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3787      EB : [ 26 ]
หัวเรื่อง : บันทึกขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตด้านยา
รายละเอียด :เอกสารเผยแพร่ - บันทึกขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตด้านยา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3788      EB : [ 26 ]
หัวเรื่อง : 1.1 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
รายละเอียด :1.1 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3789      EB : [ 26 ]
หัวเรื่อง : 1.2 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
รายละเอียด :1.2 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3790      EB : [ 26 ]
หัวเรื่อง : 1.3 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน
รายละเอียด :1.3 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3791      EB : [ 26 ]
หัวเรื่อง : 1.4 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
รายละเอียด :1.4 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3792      EB : [ 26 ]
หัวเรื่อง : 1.5 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
รายละเอียด :1.5 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3793      EB : [ 26 ]
หัวเรื่อง : 1.6 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 3
รายละเอียด :1.6 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 3
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3794      EB : [ 26 ]
หัวเรื่อง : 1.7 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รายละเอียด :1.7 คู่มือการให้บริการ - การขออนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3795      EB : [ 26 ]
หัวเรื่อง : 1.8 คู่มือการให้บริการ - การขอใบแทนและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา
รายละเอียด :1.8 คู่มือการให้บริการ - การขอใบแทนและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3796      EB : [ 26 ]
หัวเรื่อง : 1.9 คู่มือการให้บริการ - การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา
รายละเอียด :1.9 คู่มือการให้บริการ - การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / อาทริยา แสงโชติ
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3797      EB : [ 20 ]
หัวเรื่อง : การวิเคาระห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติ
รายละเอียด :1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2.สรุปผลรายงานการประชุมฯ 3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3798      EB : [ 21 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ดำเนินการ กำหนดมาตรการ ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายละเอียด :1.เอกสารเริ่มต้นที่แสดงถึงการจัดทำระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2.การบริหารโครงการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และข้อสั่งการเวียนให้รับทราบถือปฏิบัติ 3.คู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการอบรม 4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3799      EB : [ 22 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่การประชุม หรืออบรม แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
รายละเอียด :1.หลักฐานการจัดประชุมหรืออบรม แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโครงการเพื่อใช้เป็นความรู้ในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงโครงการ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 3.ภาพประกอบการอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร วันที่ 22 มกราคม 2563 4.ภาพประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 13-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3770      EB : [ 16 ]
หัวเรื่อง : คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 12-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3771      EB : [ 16 ]
หัวเรื่อง : คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 12-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3772      EB : [ 16 ]
หัวเรื่อง : แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน หรือChart และภาพถ่าย Chart
รายละเอียด :แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 12-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3768      EB : [ 23 ]
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่แผ่นป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :แบบฟอร์มการเผยแพร่แผ่นป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 12-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3773      EB : [ 16 ]
หัวเรื่อง : หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
รายละเอียด :หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 12-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3774      EB : [ 18 ]
หัวเรื่อง : บันทึกข้อความอนุมัติโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 12-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3775      EB : [ 18 ]
หัวเรื่อง : โครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :โครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 12-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3776      EB : [ 18 ]
หัวเรื่อง : ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 12-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3777      EB : [ 18 ]
หัวเรื่อง : บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 12-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3778      EB : [ 18 ]
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สสจ.พิจิตร กิจกรรม “โครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 12-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3720      EB : [ 13 ]
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1
รายละเอียด :- ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ - กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 11-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3753      EB : [ 13 ]
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1
รายละเอียด :- ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ - กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 11-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3757      EB : [ 24 ]
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี2563
รายละเอียด :รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี2563 ตามโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 11-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3759      EB : [ 15 ]
หัวเรื่อง : บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
รายละเอียด :บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 11-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3760      EB : [ 15 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
รายละเอียด :ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 11-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3762      EB : [ 15 ]
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
รายละเอียด :แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ สสจ.พิจิตร การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 11-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3748      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 10-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3749      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 10-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3750      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 10-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3751      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 10-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3752      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 10-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3747      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 09-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3745      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : คำสั่งจ.พิจิตร เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มงาน สังกัด สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 05-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3725      EB : [ 12 ]
หัวเรื่อง : สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563
รายละเอียด :สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 ไตรมาสที่2
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3734      EB : [ 02 ]
หัวเรื่อง : กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3735      EB : [ 02 ]
หัวเรื่อง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (งบดำเนินงาน)
รายละเอียด :แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (งบดำเนินงาน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3736      EB : [ 02 ]
หัวเรื่อง : หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3737      EB : [ 03 ]
หัวเรื่อง : แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (งบดำเนินงาน)
รายละเอียด :แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (งบดำเนินงาน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3738      EB : [ 03 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน)
รายละเอียด :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3739      EB : [ 03 ]
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาการก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ร่างประกาศประกวดราคาการก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3740      EB : [ 03 ]
หัวเรื่อง : ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด :ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3741      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เอกสารการแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด :ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3742      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 (แบบ สขร.1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3743      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 (แบบ สขร.1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3744      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 (แบบ สขร.1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / ศุภกิจ ศรีสังข์
วันที่ปรับปรุง : 02-03-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3733      EB : [ 01 ]
หัวเรื่อง : รายสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ 2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรขอประกาศเผยแพร่ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 29-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3721      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศราคากลางบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (๑ ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3722      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3723      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3726      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3727      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศราคางานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3728      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3729      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3730      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3731      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3732      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3714      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562
รายละเอียด :1.บันทึกข้อความ ที่ พจ 0032.002/1309 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 2.สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3715      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562
รายละเอียด :1.บันทึกข้อความ ที่ พจ 0032.002/1309 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 2.สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3716      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562
รายละเอียด :1.บันทึกข้อความ ที่ พจ 0032.002/1309 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 2.สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3717      EB : [ 23 ]
หัวเรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 - หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3718      EB : [ 24 ]
หัวเรื่อง : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) ของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดทุกประการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3719      EB : [ 14 ]
หัวเรื่อง : รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 รอบที่ 2
รายละเอียด :- ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 รอบที่ 2 - ภาพถ่ายประกอบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3709      EB : [ ]
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 21-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3710      EB : [ 02 ]
หัวเรื่อง : คู่มือในการดำเนินงาน ITA ระดับปฎิบัติการ บทที่ 1
รายละเอียด :คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ใช้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 21-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3711      EB : [ 02 ]
หัวเรื่อง : คู่มือในการดำเนินงาน ITA ระดับปฎิบัติการ บทที่ 2
รายละเอียด :คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ใช้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 21-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3712      EB : [ 02 ]
หัวเรื่อง : คู่มือในการดำเนินงาน ITA ระดับปฎิบัติการ บทที่ 3
รายละเอียด :คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ใช้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 21-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3675      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงานประจำ ปี2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (รวม)
รายละเอียด :แผนงานประจำ ปี2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (รวม)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 19-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3708      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รายงานผลการติดตามการดำเนินงานคุณภาพข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ (ด้านพัฒนาระบบข้อมูลทางเว็บไซต์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :รายงานผลการติดตามการดำเนินงานคุณภาพข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ (ด้านพัฒนาระบบข้อมูลทางเว็บไซต์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 19-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3669      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : 2.แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย(Submission form for Ethical Review) F2
รายละเอียด :แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย(Submission form for Ethical Review)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 12-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3668      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : 1.องค์ประกอบโครงร่างการวิจัย (F1)
รายละเอียด :องค์ประกอบโครงร่างการวิจัย และคำอธิบาย
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 12-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3706      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
รายละเอียด :ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 11-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3703      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3704      EB : [ 00 ]
หัวเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.
รายละเอียด :อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / ลบดาว มากทรัพย์
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3705      EB : [ ]
หัวเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.
รายละเอียด :หนังสือเชิญ ผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร (น้ำดื่มและน้ำแข็ง) อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / ลบดาว มากทรัพย์
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3673      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : 6.AF02-10แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย(Self Arssessment Form for PI)
รายละเอียด :AF 02-10แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย(Self Arssessment Form for PI)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3674      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : 7. บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินการวิจัยในมนุษย์
รายละเอียด :บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินการวิจัยในมนุษย์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3671      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : 4.1AF04-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย(Informed Consent Form)
รายละเอียด :AF04-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย(Informed Consent Form)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3672      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : 4.2AF08-10เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสาหรับผู้แทน(Informed Consent Form)
รายละเอียด :4.2AF08-10เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสาหรับผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ปกครอง (Informed Consent Form)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3670      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : 3.AF05-10เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้รับการวิจัย(Information sheet )
รายละเอียด :3.AF05-10เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้รับการวิจัย(Information sheet )
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3667      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : แผนภูมิขั้นตอนการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ปีงบฯ 2563
รายละเอียด :ขั้นตอนการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ปีงบฯ 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-02-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3702      EB : [ 06 ]
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร
รายละเอียด :รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร (น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งสำหรับบริโภค) วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ ชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานคุ้มครองผู้บริโภค / ลบดาว มากทรัพย์
วันที่ปรับปรุง : 27-01-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3701      EB : [ 03 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน)
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 24-01-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3699      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 20-01-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3700      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อข้าราชการได้รับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดพิจิตร ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 20-01-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3697      EB : [ 09 ]
หัวเรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการ MCH Board ปี 63
รายละเอียด :คำสั่งคณะกรรมการ MCH Board ปี 63
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 09-01-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3696      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
รายละเอียด :กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 07-01-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3694      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ สขร.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 06-01-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3695      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 06-01-2563
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3692      EB : [ 00 ]
หัวเรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 27-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3693      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
รายละเอียด :รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 27-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3676      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3677      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3678      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3679      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานคุ้มครองฯ)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานคุ้มครองฯ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3680      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3687      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานควบคุมโรค)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานควบคุมโรค)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3682      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานพัฒน์ฯ)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานพัฒน์ฯ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3683      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานทันตฯ)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานทันตฯ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3684      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานนิติการ)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานนิติการ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3685      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานทรัพย์ฯ)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานทรัพย์ฯ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3686      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานทรัพย์ฯ)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานทรัพย์ฯ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3688      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3689      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3690      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานแผนไทย)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานแผนไทย)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3691      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานตรวจสอบฯ)
รายละเอียด :แผนงาน ปี2563 (กลุ่มงานตรวจสอบฯ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / นุสรา มณีโชติสกุลวงษ์
วันที่ปรับปรุง : 25-12-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3666      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านทันตกรรม)
รายละเอียด :ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านทันตกรรม)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 27-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3659      EB : [ 23 ]
หัวเรื่อง : มาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 25-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3660      EB : [ 15 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
รายละเอียด :ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ไม่ทนต่อการทุจริต(MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 25-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3661      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนายการพิเศษ
รายละเอียด :สสจ.พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนายการพิเศษ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 25-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3658      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 21-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3657      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านทันตกรรม)จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด :สอบคัดเลือก วันที่25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 19-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3655      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 15-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3653      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารักการคัดเลือกแพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ต.ผอ.รพ.(นพ.)ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
รายละเอียด :กำหนดการพิจารณาตามเอกสารที่แนบมานี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 08-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3654      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 08-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3652      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด :พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,500.- บาท ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง รับสมัตรตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลา ราชการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 04-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3650      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 103231 โรงพยาบาลสามง่าม จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 28-10-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3647      EB : [ 23 ]
หัวเรื่อง : คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด :คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 02-10-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3646      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด :ตามที่มีประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นั้น บัดนนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 17-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3645      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้ที่สอบผ่าน ลำลัดที่ 1 และ 2 เข้ารายงานตัวในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 16-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3642      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่ีอผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นวก การเงินและบัญชี
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่ีอผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นวก.การเงินและบัญชี
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3643      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3644      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้ง ผอ.รพ.สต
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้ง ผอ.รพ.สต
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3636      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 1 หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3635      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด :ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3637      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 รพ.สต บ้านบุ่ง ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 1 หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3638      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บางลาย ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 1 หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3639      EB : [ ]
หัวเรื่อง : สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3640      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านบุ่ง ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3641      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บางลาย ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 1 หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3630      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 170 KWp โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 04-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3634      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
รายละเอียด :สสจ.พิจิตร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 04-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3627      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด :กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3628      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3625      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 170 KWp โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3626      EB : [ 00 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างขอบเขตงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การร่างขอบเขตงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop)บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 170 KWp โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3624      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรร ตามรายชื่อดังประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 26-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3623      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พกส. ครั้งที่ 1 และ มีสิทธฺเข้ารับการประเมิน พกส.ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(ข้อเขียน) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ไปแล้ว นั้น ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 23-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3622      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด : ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 21-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3621      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 20-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3619      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : การยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาและการฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี2563
รายละเอียด :การยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาและการฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี2563 หน่วยงานรวบรวมส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / ศลิลภรณ์ มาตะภาพ
วันที่ปรับปรุง : 19-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3620      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด :รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรร อัตราค่าจ้าง 7,500 บ เริ่มรับสมัตรตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.62 ถึง วันที่ 30 ส.ค.62 สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 19-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3617      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธาณรสุข)ชำนาญการ
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดรับรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 62 ถึง วันที่ 28 สิงหาคม 62
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 15-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3618      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 15-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3616      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และอาคารประกอบ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 14-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3613      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 5 ตำแหน่ง รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 06-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3614      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและอาคารประกอบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 06-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3612      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา) รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 05-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3606      EB : [ 20 ]
หัวเรื่อง : รายงานผลกำกับติดตามตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(กรณีรถราชการ)
รายละเอียด :รายงานผลกำกับติดตามตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(กรณีรถราชการ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3608      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการตามแผนปี 2561
รายละเอียด :สรุปผลการดำเนินการตามแผนปี 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / อัจนา เจศรีชัย
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3609      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : การประเมินแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2561
รายละเอียด :EB11
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / อัจนา เจศรีชัย
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3610      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : การประเมินแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ปี 2562
รายละเอียด :EB12
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / อัจนา เจศรีชัย
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3605      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
รายละเอียด :ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สธ.อาวุโส) รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 19-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3604      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่าานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่าานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 12-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3600      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3601      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3603      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทยในวันที่ 12 กค. 62
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 11-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3598      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย กำหนดวัน เวลา สถานที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 10-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3599      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 10-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3596      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
รายละเอียด :รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 5 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 02-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3595      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายละเอียด :สสจ.พิจิตรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 01-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3586      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3587      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรขอรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3588      EB : [ 20 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชั้วัดที่ี 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 20- EB 22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3589      EB : [ 20 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20-22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3590      EB : [ 20 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20-22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3591      EB : [ 20 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20-22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3592      EB : [ 20 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20-22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3593      EB : [ 20 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20-22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3583      EB : [ 18 ]
หัวเรื่อง : ชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ประกาศนโยบายการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้ค่านิยมองค์กรของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข MOPH และอัตลักษณ์องค์กรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร “ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา” ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดตั้งชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขึ้น
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 18-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3584      EB : [ 00 ]
หัวเรื่อง : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
รายละเอียด :แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 18-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3574      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จะขอเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3572      EB : [ 17 ]
หัวเรื่อง : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :สสจ.พิจิตร ส่งนโยบายและแนวทาง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3573      EB : [ 17 ]
หัวเรื่อง : มาตรการป้องกันการรับสินบน
รายละเอียด :สสจ.พิจิตร ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3575      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 16 เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3576      EB : [ 18 ]
หัวเรื่อง : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3577      EB : [ 18 ]
หัวเรื่อง : ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2562
รายละเอียด :ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3578      EB : [ 13 ]
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกบุคลากร บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร เข้ารับราชการ
รายละเอียด :หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกบุคลากร บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร เข้ารับราชการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3579      EB : [ 13 ]
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายละเอียด :หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3580      EB : [ 13 ]
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 (รอบ 1)
รายละเอียด :รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 (รอบ 1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3581      EB : [ 18 ]
หัวเรื่อง : การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด :การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3571      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 11-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3568      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ราคากลางงาmugla escort
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 07-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3569      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ราคากลางงานก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม
รายละเอียด : ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 07-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3570      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม dd
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม ddd
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 07-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3567      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้สมัครadana escort
รายละเอียด :ตามที่ได้มีการประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 28 พ.ค. 62 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นั้น บัดนี้การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือก ตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 06-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3566      EB : [ 18 ]
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 2 และไตรมาส 4
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 31-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3564      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปนั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อที่แนบไฟล์นี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 28-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3560      EB : [ 08 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครงาน
รายละเอียด :จ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีทดแทน จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้ 1. นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 1 อัตรา 2. แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จำนวน 1 อัตรา 3. พนักงานบริการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลวังทรายพูน จำนวน 1 อัตรา 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสากเหล็ก จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน รพ.สต.ท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จำนวน 1 อัตรา 5. พนักงานเปล ปฏิบัติงานโรงพยาบาลดงเจริญ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 03-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3559      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3557      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญสัญญาหรือตกข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ี ๒
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3555      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3550      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
รายละเอียด :การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 04-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3551      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : เอกสารรับการตรวจราชการปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด :เอกสารรับการตรวจราชการปีงบประมาณ 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 04-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3552      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : เอกสารการตรวจราชการ งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :เอกสารการตรวจราชการ งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 04-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3553      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : บันทึกการส่ง PA ไตรมาสที่ 1
รายละเอียด :บันทึกการส่ง PA ไตรมาสที่ 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 04-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3554      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : รายงานผลการงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
รายละเอียด :รายงานผลการงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 04-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3545      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่สอง)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่สอง)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3546      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยเแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3548      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : ปรับแผนงาน 6 เดือนประจำปี 2562
รายละเอียด :การปรับแผนงาน ประจำ 6 เดือน ประจำปี 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 01-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3549      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ของ สสจ.พิจิตร ปี 2562
รายละเอียด :แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ของ สสจ.พิจิตร ปี 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 01-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3543      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กพ.62
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3544      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :ด้้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประจำเดือน กพ 62 ห
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3535      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3536      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกห
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3537      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3538      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอาราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3539      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3540      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3541      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่น
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3542      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) จำนวน ๘๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) จำนวน ๘๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3525      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3526      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาท
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3527      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTOR ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3528      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3529      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3530      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3531      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3532      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3533      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3534      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) จำนวน ๘๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบา
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) จำนวน ๘๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3522      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๕๔,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่น สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 18-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3523      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุบ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุบ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)(ครั้งที่๒)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 18-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3524      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)(คร้งที่๒)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 18-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3519      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักยาบาล ๒๔ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณึ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบรารี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมีง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลังว่าด้
รายละเอียด :ด้วยจังหวดิจิตร โดยสำนักงานาธารสุขจังหวัดพิจติ ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักยาบาล ๒๔ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณึ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบรารี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมีง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 12-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3520      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 12-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3521      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 12-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3505      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการ การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด :๑.แผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.โครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3509      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานส่งเสริม)
รายละเอียด :แผนงานส่งเสริม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3510      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานอาชีวอนามัย)
รายละเอียด :ปรับแผนอาชีวอนามัย
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3511      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานยุทธศาสตร์)
รายละเอียด :แผนงานยุทธศาสตร์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3512      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานคุ้มครอง)
รายละเอียด :แผนงานคุ้มครอง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3513      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานบริหารทั่วไป)
รายละเอียด :แผนงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3514      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานพัฒนาองค์กร)
รายละเอียด :แผนงานพัฒนาองค์กร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3515      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานควบคุมโรค)
รายละเอียด :แผนงานควบคุมโรค
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3516      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานทรัพย ฯ)
รายละเอียด :แผนงานทรัพย์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3517      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานประกันสุขภาพ)
รายละเอียด :แผนงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3518      EB : [ 10 ]
หัวเรื่อง : สรุปขออนุมัติแผนงานประจำปี 2562
รายละเอียด :ขออนุมัติแผน ปี 62
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3507      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3508      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3497      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3498      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุบ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุบ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3499      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3500      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3501      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจึงหวัดพิจตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3502      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3503      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ไม่ทนต่อการทุจริต(MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3504      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด :ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ไม่ทนต่อการทุจริต(MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3506      EB : [ ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – ม.ค.62 )
รายละเอียด :สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – ม.ค.62 )
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3496      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มกราคม 2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มกราคม 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3495      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปประกาศผู้ชนะการซืือหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหรพัสดุภาครัฐ พ.ศ2560 ในรอบเดือน มกราคม 2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายงานแบบสรุปประกาศผู้ชนะการซืือหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหรพัสดุภาครัฐ พ.ศ2560 ในรอบเดือน มกราคม 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3469      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :บทวิเคราะห์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3471      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3472      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3473      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3474      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562 งบกลางค่าก่อสร้าง
รายละเอียด :ด้วยสำน้กงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562 งบกลางค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3475      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3476      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิต ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3477      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิต ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3478      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิต ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3479      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3480      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3481      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3482      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.หนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.หนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3483      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3484      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.โพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.โพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3485      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3486      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3487      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3488      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.หนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.หนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3489      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3490      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.โพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.โพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3491      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารรณสุขจังหวัดพิจิตร ขอผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3466      EB : [ ]
หัวเรื่อง : บัญชีจัดสรรงบกลาง
รายละเอียด :ด้วยสสจ.พิจิตร ขอเผยแพร่รายการจัดสรรงบลงทุน งบกลาง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 29-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3456      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่สรุปรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร ๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3457      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3459      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานผลการจัดซื้อจ้าง(งบลงทุน) ปี 2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน ธันวาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3455      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาตู้เย็นเก็บพลาสม่า และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ฯ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคารการประกวดราคาซื้อตุ้เย็นเก็บพลาสม่า และเกล็ดเลือด โรงพยาบาบสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3454      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนจัดหาวัสดุประจำปี 2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ (วัสดุ) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3453      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะตู้เย็นเก็บพลาสม่าและเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะตู้เย็นเก็บพลาสม่าและเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ฉบับปรุงตามข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-12-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3450      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือน พย.2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-12-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3451      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พย 61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-12-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3449      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
รายละเอียด :จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. รงพยาบาลบางมุลนาก 2. โรงพยาบาลวังทรายพูน 2.โรงพยาบาลทับคล้อ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-12-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3446      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่พร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑แบบ สขร.๑
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-11-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3447      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-11-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3448      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTOR ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ พร้อมรายละเอียดราคากลาง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-11-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3445      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพช.(นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
รายละเอียด :1. รพ.บางมูลนาก 2. รพ.วังทรายพูน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 14-11-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3444      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสุด และ เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 30-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3443      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 29-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3442      EB : [ 13 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 26-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3441      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่บทวิเคราะห์การจัดซืือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3440      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังmnysport.com
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวัน เวลา สถานที่
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 24-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3438      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 22-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3437      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรั้วและป้ายขื้อ สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมแซมรั้่วและป้ายชื่อ สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3436      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 18-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3547      EB : [ 11 ]
หัวเรื่อง : สรุปรวมทุกแผนงานประจำปี 2562
รายละเอียด :รวบรวมแผนงานทุกกลุ่มงาน/งาน/โครงการ ของปีงบประมาณ ปี 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 15-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3433      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซือจัดจ้าง ไตรมาส 4
รายละเอียด :ด้วยสนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอรายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3434      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 11-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3435      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคกลางงานซ่อมแซมรั้วและป้ายชือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานซ่อมแซมรั้วและป้ายชื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3432      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 10-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3429      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจั้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3430      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3431      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3422      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3423      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3424      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3425      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตรขอประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3426      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบล ดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3427      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบล วังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบล วังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3428      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3421      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3417      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3418      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร1)
รายละเอียด :ด้วยำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3419      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคายูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3420      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3414      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3415      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3416      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3411      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3412      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคาชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่บริษัท บางกอกยุนิเทรด จำกัด ผุู้เสนอราจต่ำสุด 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3413      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ๒ ชุด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคายูนิตทำฟัน ๒ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท พิจิตร เดนตัล 2005 จำกัด
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3410      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 26-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3407      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (คร้งที่ ๒)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (คร้งที่ ๒)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3408      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างโรงครัวโรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างโรงครัวโรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3409      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด้็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด้็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3406      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 24-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3399      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขัจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบล บ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๕,๕๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3400      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบล วังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเขิญชวนร่วมเสนอราคาการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบล วังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๕,๕๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3401      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3402      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบล ดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท(หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3403      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญช่วนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3404      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3405      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3398      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 18-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3386      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รรายละเอียดราคกลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบล ดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้าง ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท(หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3387      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3388      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3389      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3390      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบลสวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๕,๕๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3391      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลังราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๕,๕๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3392      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ราง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3393      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพุน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพุน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3394      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3395      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3396      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3397      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3373      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาการประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3374      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3375      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3376      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3377      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3378      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3379      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3380      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3381      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3382      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3383      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3384      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3385      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3370      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม2561 (แบบ สขร1)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม2561 (แบบ สขร1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3371      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้าง เดือน สิงหาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3372      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครบรรจุฯข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครบรรจุฯข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 23 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 06-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3356      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTOR ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3357      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ๑.ยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ๒.ยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3358      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3359      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3360      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTOR ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3361      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ๑.เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ๒. เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3362      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิด อุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิด อุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3363      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีปร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ TORประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3364      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingดังนี้ (๑) ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ (๒) ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ (๓) ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3365      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่าง ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่TOR ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3366      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่าง TORประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3367      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3368      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTOR ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3369      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จrะยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3355      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 25ุ62(งบลงทุน)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุุน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 22-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3342      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :สำนักงานสธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3343      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเเผยแพร่รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะและราคากลาง เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3344      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3345      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลวชิบารมี และโรงพยาบาลบางมูลนาก
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3346      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3347      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และโรงพยาบาลทับคล้อ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3348      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอดโรงพยาบาลสามง่าม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3349      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3350      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3351      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตู้เย็นเก็บพลาสม่า และเกล็ดเลือดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินสำ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3352      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว โรงพยาบาลบางมูลนาก,โรงพยาบาลโพทะเล และโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3353      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณุสขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3354      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดออกซิเจน โรงพยาบาลสากเหล็ก
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3341      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 15-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3339      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กค 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3340      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานผmnysport.com
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (แบบ สขร1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3333      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเรื่องการดำเนินงานองค์กรคุณภาพ คุณธรรม
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเรื่องการดำเนินงานองค์กรคุณภาพ คุณธรรม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 24-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3335      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2561 ไตรมาส 3
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 24-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3336      EB : [ ]
หัวเรื่อง : คู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนสสจพิจิตร
รายละเอียด :คู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนสสจพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 24-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3337      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / ศลิลภรณ์ มาตะภาพ
วันที่ปรับปรุง : 24-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3338      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเงินโครงการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลจ.เงินโครงการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่1 มารายงานตัว ในวันที่ 1สค.61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 24-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3328      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการใช้รถราชการ สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการใช้รถราชการ สสจ.พิจิตร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3329      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสจ.พิจิตร ปี2560
รายละเอียด :รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสจ.พิจิตร ปี2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3330      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แนวทางการใช้รถราชการสสจพิจิตร ปี2561
รายละเอียด :แนวทางการใช้รถราชการสสจพิจิตร ปี2561 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการใช้รถราชการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3331      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ ระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ ระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3327      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ติดมิเตอร์ประปาบ้านพัก
รายละเอียด :จากการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยกำหนดดัชนี วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงานนิติการและยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และพัฒนา ความโปร่งใส ในการนี้ทางกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการใช้น้ำประปาของบ้านพักในสำนักงานผ่านผู้บริหาร จนกระทั่งมีข้อสั่งการจากผู้บริหารให้ติดตั้งมิเตอร์ประปาของบ้านพักข้าราชการในสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร เพื่อแสดงความโปร่งใสในการใช้น้ำของเจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 22-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3326      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต สสจ.พิจิตร ปี2561
รายละเอียด :แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปี2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 21-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3325      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประชุมโครงการ ITA ปี2561
รายละเอียด :ภาพการประชุมโครงการ ITA ปี2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 20-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3322      EB : [ ]
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
รายละเอียด :สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตค60-มิย61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 17-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3324      EB : [ ]
หัวเรื่อง : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 17-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3321      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก การเงินและบัญชี
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก การเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 11-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3318      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเงินโครงการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลจ.เงินโครงการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 10-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3319      EB : [ 13 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) นวก การเงินและบัญชี
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) นวก การเงินและบัญชี วันที่ 11 กค.61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 10-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3317      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคมนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / ศลิลภรณ์ มาตะภาพ
วันที่ปรับปรุง : 09-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3313      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วย สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3314      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้งา
รายละเอียด :ยล
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3315      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร1)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสขจังหวัดพิจตร ขอเผยแพร่รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3316      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร1)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสขจังหวัดพิจตร ขอเผยแพร่รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3311      EB : [ ]
หัวเรื่อง : การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
รายละเอียด :สสอ.ดงเจริญ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 05-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3310      EB : [ ]
หัวเรื่อง : การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
รายละเอียด :สสอ.ดงเจริญ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 05-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3312      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รับสมัครข้าราชการปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :รับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 05-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3307      EB : [ ]
หัวเรื่อง : การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
รายละเอียด :สสอ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3308      EB : [ ]
หัวเรื่อง : การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
รายละเอียด :สสอ.ดเงจริญ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3309      EB : [ ]
หัวเรื่อง : การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
รายละเอียด :สสอ.ดงเจริญ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3306      EB : [ 13 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นวก.การเงินและบัญชี
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นวก.การเงินและบัญชี กำหนดวันสอบ เวลา สถานที
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 02-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3305      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเงินโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 29-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3299      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินโครางการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินโครางการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 21-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3300      EB : [ ]
หัวเรื่อง : การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ./ผอ.รีพศ./ผอ.รพท.
รายละเอียด :กำหนดส่งใบสมัคร ฯ ภายใน 22 มิย.61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 21-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3304      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด :ระกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 21-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3287      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 9,530 บาท วุฒิป.ตรี ทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.61 - 19 มิ.ย.61 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3298      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเงินโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,340 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3289      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3288      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งรังสีการแพทย์
รายละเอียด :รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งรังสีการแพทย์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 06-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3284      EB : [ 18 ]
หัวเรื่อง : เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม
รายละเอียด :เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / ศลิลภรณ์ มาตะภาพ
วันที่ปรับปรุง : 04-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3285      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พ.ค 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3286      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบ สขร1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ แบบ สขร1 ประจำเดือน พค 25ุ61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3282      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : รายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 28-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3283      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาะารณสุข
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 28-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3280      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายละเอียด :ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 16-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3279      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายละเอียด :รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 16-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3276      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3277      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :เผยแพร่ แบบ สขร1 ประเดือน เมษายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3278      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ระเบียบกระทรวงสาธารณสข
รายละเอียด :ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3273      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด :สำนักวานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 21 ตำแหน่ง 93 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 03-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3269      EB : [ ]
หัวเรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
รายละเอียด :คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 26-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3270      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
รายละเอียด :รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 26-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3271      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล(คลินิก)
รายละเอียด :เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล(คลินิก)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 26-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3266      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ประกาศผู้ชนะการเสนราคาการจัดซืือจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 20-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3267      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2561 ไตรมาส 2
รายละเอียด :เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2561 ไตรมาส 2
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 20-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3268      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบ สขร1 ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายละเอียด :เผยแพร่แบบ สขร1 ประจำเดือนมีนาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 20-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3265      EB : [ ]
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
รายละเอียด :พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3264      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(ฉบับที่2)
รายละเอียด :ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(ฉบับที่2)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 18-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3255      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัางปี ๒๕๔๖
รายละเอียด :ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัางปี ๒๕๔๖
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3256      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ้ ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
รายละเอียด :ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ้ ๙ (๘)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3257      EB : [ ]
หัวเรื่อง : การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
รายละเอียด :หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0001.26/ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3258      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แบบประกาศประะกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :แบบประกาศประะกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3259      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แบบเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :แบบเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3260      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แบบประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :แบบประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3261      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
รายละเอียด :แบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3262      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แบบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :แบบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3263      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แบบ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
รายละเอียด :แบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3239      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานจของรํฐ
รายละเอียด :แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานจของรํฐ ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3240      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รายละเอียด :แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3241      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื
รายละเอียด :ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3242      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
รายละเอียด :แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที่กค (กวจ) 405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3243      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :หนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว112 5 มีนาคม 2561 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3244      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
รายละเอียด :หนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว111 5 มีนาคม 2561 ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3245      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
รายละเอียด :หนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3246      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3247      EB : [ ]
หัวเรื่อง : กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา
รายละเอียด :หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3248      EB : [ ]
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3249      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3250      EB : [ ]
หัวเรื่อง : กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3251      EB : [ ]
หัวเรื่อง : กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
รายละเอียด :กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3252      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
รายละเอียด :หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3253      EB : [ ]
หัวเรื่อง : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียด :บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน มกราคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3254      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีพ.ศ. 2560
รายละเอียด :เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีพ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3238      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานรชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 3 ตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 05-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3236      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง
รายละเอียด :1. นวส.ชพ. 2. นักวิเคราะห์ ชพ. 3. เภสัชกร ขพ. 4. ผอ.รพ.สต.(นวส.ชก) สอบ.ไร่ สสอ.บางมูลนาก 5. ผอ.รพ.สต.(นวส.ชก) สอต.บางลาย สสอ.บึงนาราง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 20-03-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3234      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๒ เคร่ื้อง ขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-03-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3233      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-03-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3232      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่การวิเคราะห์จัดซื้้อจ้ดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ2560
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี งบประมาณ พ.ศ2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3230      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 15-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3231      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตวจมะเร็งเต้านม
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมกับรายละเอียดราคกลาง เพื่อเชิญชวนผุ้สนใจร่วมเสนอราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 15-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3226      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดพัดสุชำรุด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด จำนวน 17 รายการ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประมุล
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 14-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3225      EB : [ ]
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด :1. เลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 เลข 2. รับย้ายระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 เลข 3. รับย้า่ย ผอ.รพ.สต (นวส.) จำนวน 2 เลข รวม 7 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กพ.61 - 2 มี.ค.61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 13-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3219      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลาง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลาง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3220      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลาง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลาง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3221      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561ในรอบเดือน มกราคม 2561 แบบสขร1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3222      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3223      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3224      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3218      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสอราคาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ๑ ระบบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3211      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 แบบสขร.1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3212      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3213      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :ดัวยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 แบบ สขร1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3214      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 แบบสขร 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3215      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ดัวยสำนัdงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบดือน พฤศจิกายน 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3216      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ในรอบเดือน ธันวาคม 2560 แบบสขร1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3217      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3210      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศฯ รายชื่อคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 29-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3209      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก
รายละเอียด :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ความยาว ๘๕๙ เมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเงินและบัญชี / ณัฐวดี แก้วดี
วันที่ปรับปรุง : 24-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3208      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 18-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3206      EB : [ ]
หัวเรื่อง : การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้ดจัดจ้างปีงบประมาณ พศ.2561 เพิ่มเติม
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 12-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3207      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2561 ไตรมาส 1
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2561 ไตรมาส 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 12-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3205      EB : [ ]
หัวเรื่อง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ปี 2561
รายละเอียด :แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ปี 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเงินและบัญชี / ณัฐวดี แก้วดี
วันที่ปรับปรุง : 09-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3200      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทยผ
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ประจำสถานีอนามัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 28-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3198      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายูนิตทำฟัน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ได้คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคายูนิตทำฟัน ๑๓ ชุด
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3199      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ายื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดที่แนบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3197      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า รพสต.ฆะมัง อ.เมือง.จ.พิจิติร
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฆะมัง ขอเปิดเผยรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฆะมัง ตามกฏหมาย ปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 15-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3191      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกรอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. โดยเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 14-19 ธันวาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3192      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดราคากลางงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3193      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดราคากลางงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดเผยรายละเอียดราคากลางงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3194      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดราคากลางงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยรายละเอียดราคากลางงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3195      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายละเอียด :กำหนด วัน เวลา และสถานที่ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3196      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดราคากลางยูนิตทำฟัน 13 ชุด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยรายละเอียดราคากลางยูนิตทำฟัน 13 ชุด ตามกฏหมายปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3190      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุทั่วไป)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจงหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3189      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ความยาว ๘๕๙ เมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ความยาว ๘๕๙ เมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเงินและบัญชี / ณัฐวดี แก้วดี
วันที่ปรับปรุง : 01-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3188      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 14 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 09-11-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3186      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายละเอียดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ความยาว ๘๕๙ เมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยโรงพยาบาลดงเจริญ ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ความยาว ๘๕๙ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเงินและบัญชี / ณัฐวดี แก้วดี
วันที่ปรับปรุง : 31-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3185      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก พัสดุ จพ.ธุรการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 17-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3184      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2560 ไตรมาส 4
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2560 ไตรมาส 4
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3183      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 คำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 12-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3182      EB : [ 04 ]
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวันสอบในวันที่ 11 ตุลาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานทรัพยากรบุคคล / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 10-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3181      EB : [ ]
หัวเรื่อง : เปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏฺิบัติงาน ตามกฏหมายปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3178      EB : [ ]
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังห