งานประชาสัมพันธ์/ด้านกฎหมาย/ด้านพัสดุก่อสร้าง/ด้านบุคลากร/ITA


รหัส : 3656
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 18-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3655
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 15-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3653
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารักการคัดเลือกแพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ต.ผอ.รพ.(นพ.)ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
รายละเอียด :กำหนดการพิจารณาตามเอกสารที่แนบมานี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 08-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3654
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 08-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3652
หัวเรื่อง : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด :พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,500.- บาท ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง รับสมัตรตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลา ราชการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 04-11-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3651
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 31-10-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3650
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 103231 โรงพยาบาลสามง่าม จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 28-10-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3648
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 13-10-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3647
หัวเรื่อง : คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด :คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 02-10-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3646
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด :ตามที่มีประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นั้น บัดนนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 17-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3645
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้ที่สอบผ่าน ลำลัดที่ 1 และ 2 เข้ารายงานตัวในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 16-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3642
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่ีอผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นวก การเงินและบัญชี
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่ีอผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นวก.การเงินและบัญชี
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3643
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3644
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้ง ผอ.รพ.สต
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้ง ผอ.รพ.สต
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3636
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 1 หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3635
หัวเรื่อง : ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด :ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3637
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 รพ.สต บ้านบุ่ง ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 1 หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3638
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บางลาย ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 1 หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3639
หัวเรื่อง : สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3640
หัวเรื่อง : ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านบุ่ง ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3641
หัวเรื่อง : ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บางลาย ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 1 หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 09-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3630
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 170 KWp โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 04-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3634
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
รายละเอียด :สสจ.พิจิตร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 04-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3627
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด :กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3628
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3625
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 170 KWp โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3626
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างขอบเขตงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การร่างขอบเขตงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop)บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 170 KWp โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3624
หัวเรื่อง : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรร ตามรายชื่อดังประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 26-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3623
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พกส. ครั้งที่ 1 และ มีสิทธฺเข้ารับการประเมิน พกส.ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(ข้อเขียน) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ไปแล้ว นั้น ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 23-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3622
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด : ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 21-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3621
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 20-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3619
หัวเรื่อง : การยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาและการฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี2563
รายละเอียด :การยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาและการฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี2563 หน่วยงานรวบรวมส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / ศลิลภรณ์ มาตะภาพ
วันที่ปรับปรุง : 19-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3620
หัวเรื่อง : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด :รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรร อัตราค่าจ้าง 7,500 บ เริ่มรับสมัตรตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.62 ถึง วันที่ 30 ส.ค.62 สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 19-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3617
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธาณรสุข)ชำนาญการ
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดรับรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 62 ถึง วันที่ 28 สิงหาคม 62
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 15-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3618
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 15-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3616
หัวเรื่อง : เผยแพร่การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และอาคารประกอบ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 14-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3615
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 12-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3613
หัวเรื่อง : ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 5 ตำแหน่ง รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 06-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3614
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและอาคารประกอบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 06-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3612
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา) รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 05-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3611
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 01-08-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3606
หัวเรื่อง : รายงานผลกำกับติดตามตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(กรณีรถราชการ)
รายละเอียด :รายงานผลกำกับติดตามตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(กรณีรถราชการ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3608
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการตามแผนปี 2561
รายละเอียด :สรุปผลการดำเนินการตามแผนปี 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / อัจนา เจศรีชัย
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3609
หัวเรื่อง : การประเมินแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2561
รายละเอียด :EB11
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / อัจนา เจศรีชัย
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3610
หัวเรื่อง : การประเมินแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ปี 2562
รายละเอียด :EB12
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัฒนายุทธศาสตร์ / อัจนา เจศรีชัย
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3605
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
รายละเอียด :ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สธ.อาวุโส) รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 19-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3604
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่าานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่าานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 12-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3600
หัวเรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3601
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 11-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3603
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทยในวันที่ 12 กค. 62
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 11-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3598
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย กำหนดวัน เวลา สถานที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 10-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3599
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 10-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3596
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
รายละเอียด :รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 5 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 02-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3595
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายละเอียด :สสจ.พิจิตรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 01-07-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3586
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3587
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรขอรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3588
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชั้วัดที่ี 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 20- EB 22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3589
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20-22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3590
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20-22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3591
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20-22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3592
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20-22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3593
หัวเรื่อง : เผยแพร่ตุัวชีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20-22
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3594
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3585
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 27-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3583
หัวเรื่อง : ชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ประกาศนโยบายการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้ค่านิยมองค์กรของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข MOPH และอัตลักษณ์องค์กรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร “ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา” ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดตั้งชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขึ้น
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 18-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3584
หัวเรื่อง : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
รายละเอียด :แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 18-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3582
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3574
หัวเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จะขอเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3572
หัวเรื่อง : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :สสจ.พิจิตร ส่งนโยบายและแนวทาง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3573
หัวเรื่อง : มาตรการป้องกันการรับสินบน
รายละเอียด :สสจ.พิจิตร ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3575
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 16 เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3576
หัวเรื่อง : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3577
หัวเรื่อง : ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2562
รายละเอียด :ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3578
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกบุคลากร บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร เข้ารับราชการ
รายละเอียด :หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกบุคลากร บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร เข้ารับราชการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3579
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายละเอียด :หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3580
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 (รอบ 1)
รายละเอียด :รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 (รอบ 1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3581
หัวเรื่อง : การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด :การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3571
หัวเรื่อง : ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 11-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3568
หัวเรื่อง : ราคากลางงาmugla escort
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 07-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3569
หัวเรื่อง : ราคากลางงานก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม
รายละเอียด : ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 07-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3570
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม dd
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารลิฟต์ 3 ชั้น โรงพยาบาลสามง่าม ddd
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานพัสดุ / กอบแก้ว เริงธรรม
วันที่ปรับปรุง : 07-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3567
หัวเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้สมัครadana escort
รายละเอียด :ตามที่ได้มีการประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 28 พ.ค. 62 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นั้น บัดนี้การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือก ตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 06-06-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3566
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 2 และไตรมาส 4
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 31-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3564
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปนั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อที่แนบไฟล์นี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 28-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3565
หัวเรื่อง : ประกาศจังห
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. 2562 ถึง 5 มิ.ย. 2562 รายละเอียดตามประกาศนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 28-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3563
หัวเรื่อง : ประกา
รายละเอียด :ตามที่ได้มีประกาศ สสจ.พิจิตร ลงวันที่ 3 พ.ค. 62 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 22 พ.ค. 62
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 21-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3562
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 16-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3561
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 06-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3560
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครงาน
รายละเอียด :จ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีทดแทน จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้ 1. นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 1 อัตรา 2. แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จำนวน 1 อัตรา 3. พนักงานบริการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลวังทรายพูน จำนวน 1 อัตรา 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสากเหล็ก จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน รพ.สต.ท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จำนวน 1 อัตรา 5. พนักงานเปล ปฏิบัติงานโรงพยาบาลดงเจริญ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม
วันที่ปรับปรุง : 03-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3559
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-05-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3557
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญสัญญาหรือตกข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ี ๒
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3558
หัวเรื่อง : ด้วยสำนั
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3556
หัวเรื่อง : ประกา
รายละเอียด :ืด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3555
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3550
หัวเรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
รายละเอียด :การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 04-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3551
หัวเรื่อง : เอกสารรับการตรวจราชการปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด :เอกสารรับการตรวจราชการปีงบประมาณ 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 04-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3552
หัวเรื่อง : เอกสารการตรวจราชการ งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :เอกสารการตรวจราชการ งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 04-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3553
หัวเรื่อง : บันทึกการส่ง PA ไตรมาสที่ 1
รายละเอียด :บันทึกการส่ง PA ไตรมาสที่ 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 04-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3554
หัวเรื่อง : รายงานผลการงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
รายละเอียด :รายงานผลการงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 04-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3545
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่สอง)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่สอง)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3546
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยเแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3548
หัวเรื่อง : ปรับแผนงาน 6 เดือนประจำปี 2562
รายละเอียด :การปรับแผนงาน ประจำ 6 เดือน ประจำปี 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 01-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3549
หัวเรื่อง : แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ของ สสจ.พิจิตร ปี 2562
รายละเอียด :แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ของ สสจ.พิจิตร ปี 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 01-04-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3543
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กพ.62
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3544
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :ด้้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประจำเดือน กพ 62 ห
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3535
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3536
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกห
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3537
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3538
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอาราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3539
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3540
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3541
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่น
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3542
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) จำนวน ๘๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) จำนวน ๘๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-03-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3525
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3526
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาท
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3527
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTOR ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3528
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3529
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3530
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3531
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3532
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3533
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3534
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) จำนวน ๘๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบา
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) จำนวน ๘๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3522
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๕๔,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่น สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 18-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3523
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุบ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุบ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)(ครั้งที่๒)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 18-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3524
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)(คร้งที่๒)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 18-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3519
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักยาบาล ๒๔ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณึ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบรารี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมีง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลังว่าด้
รายละเอียด :ด้วยจังหวดิจิตร โดยสำนักงานาธารสุขจังหวัดพิจติ ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักยาบาล ๒๔ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณึ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบรารี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมีง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 12-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3520
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 12-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3521
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 12-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3505
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการ การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด :๑.แผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.โครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3509
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานส่งเสริม)
รายละเอียด :แผนงานส่งเสริม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3510
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานอาชีวอนามัย)
รายละเอียด :ปรับแผนอาชีวอนามัย
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3511
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานยุทธศาสตร์)
รายละเอียด :แผนงานยุทธศาสตร์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3512
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานคุ้มครอง)
รายละเอียด :แผนงานคุ้มครอง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3513
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานบริหารทั่วไป)
รายละเอียด :แผนงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3514
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานพัฒนาองค์กร)
รายละเอียด :แผนงานพัฒนาองค์กร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3515
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานควบคุมโรค)
รายละเอียด :แผนงานควบคุมโรค
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3516
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานทรัพย ฯ)
รายละเอียด :แผนงานทรัพย์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3517
หัวเรื่อง : สรุปแผนงานประจำปี 2562 (แผนงานประกันสุขภาพ)
รายละเอียด :แผนงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3518
หัวเรื่อง : สรุปขออนุมัติแผนแผนงานประจำปี 2562
รายละเอียด :ขออนุมัติแผน ปี 62
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 07-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3507
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3508
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3497
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3498
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุบ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุบ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3499
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านุคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3500
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3501
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจึงหวัดพิจตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3502
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ชนิดตอกเสาเข็มครอ.)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3503
หัวเรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ไม่ทนต่อการทุจริต(MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3504
หัวเรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด :ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ไม่ทนต่อการทุจริต(MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3506
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – ม.ค.62 )
รายละเอียด :สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – ม.ค.62 )
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / ธนู คลังเพ็ชร
วันที่ปรับปรุง : 05-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3496
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มกราคม 2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มกราคม 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3495
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปประกาศผู้ชนะการซืือหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหรพัสดุภาครัฐ พ.ศ2560 ในรอบเดือน มกราคม 2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายงานแบบสรุปประกาศผู้ชนะการซืือหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหรพัสดุภาครัฐ พ.ศ2560 ในรอบเดือน มกราคม 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-02-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3467
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3468
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3469
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :บทวิเคราะห์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3470
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3471
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3472
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3473
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3474
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562 งบกลางค่าก่อสร้าง
รายละเอียด :ด้วยสำน้กงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562 งบกลางค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3475
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ไตรมาส 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3476
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิต ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3477
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิต ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3478
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิต ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3479
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3480
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3481
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3482
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.หนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.หนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3483
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3484
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.โพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.โพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3485
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชระดับ 5-6 รพสต.บางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3486
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3487
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3488
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.หนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.หนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3489
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3490
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.โพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.โพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3491
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารรณสุขจังหวัดพิจิตร ขอผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) รพสต.บางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 30-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3466
หัวเรื่อง : บัญชีจัดสรรงบกลาง
รายละเอียด :ด้วยสสจ.พิจิตร ขอเผยแพร่รายการจัดสรรงบลงทุน งบกลาง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 29-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3456
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่สรุปรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร ๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3457
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3459
หัวเรื่อง : รายงานผลการจัดซื้อจ้าง(งบลงทุน) ปี 2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน ธันวาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3455
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาตู้เย็นเก็บพลาสม่า และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ฯ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนเสนอราคารการประกวดราคาซื้อตุ้เย็นเก็บพลาสม่า และเกล็ดเลือด โรงพยาบาบสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3454
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนจัดหาวัสดุประจำปี 2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ (วัสดุ) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-01-2562
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3453
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะตู้เย็นเก็บพลาสม่าและเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะตู้เย็นเก็บพลาสม่าและเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ฉบับปรุงตามข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-12-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3450
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือน พย.2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-12-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3451
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พย 61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-12-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3449
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
รายละเอียด :จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. รงพยาบาลบางมุลนาก 2. โรงพยาบาลวังทรายพูน 2.โรงพยาบาลทับคล้อ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-12-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3446
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจ้้าง แบบ สขร.๑
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่พร่แบบสรุปรายงานการดำเนินการจัดซือจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑แบบ สขร.๑
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-11-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3447
หัวเรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-11-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3448
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTOR ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ พร้อมรายละเอียดราคากลาง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-11-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3445
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพช.(นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
รายละเอียด :1. รพ.บางมูลนาก 2. รพ.วังทรายพูน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 14-11-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3444
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสุด และ เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 30-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3443
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 29-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3442
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 26-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3441
หัวเรื่อง : เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่บทวิเคราะห์การจัดซืือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3440
หัวเรื่อง : ประกาศจังmnysport.com
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวัน เวลา สถานที่
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 24-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3438
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 22-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3437
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรั้วและป้ายขื้อ สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมแซมรั้่วและป้ายชื่อ สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3436
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 18-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3547
หัวเรื่อง : สรุปรวมทุกแผนงานประจำปี 2562
รายละเอียด :รวบรวมแผนงานทุกกลุ่มงาน/งาน/โครงการ ของปีงบประมาณ ปี 2562
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 15-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3433
หัวเรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซือจัดจ้าง ไตรมาส 4
รายละเอียด :ด้วยสนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอรายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3434
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 11-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3435
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคกลางงานซ่อมแซมรั้วและป้ายชือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานซ่อมแซมรั้วและป้ายชื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3432
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 10-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3429
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจั้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3430
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3431
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3422
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3423
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3424
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3425
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตรขอประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3426
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบล ดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3427
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบล วังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบล วังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3428
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3421
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3417
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3418
หัวเรื่อง : รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร1)
รายละเอียด :ด้วยำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3419
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคายูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3420
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3414
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3415
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3416
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-10-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3411
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3412
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคาชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่บริษัท บางกอกยุนิเทรด จำกัด ผุู้เสนอราจต่ำสุด 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3413
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ๒ ชุด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคายูนิตทำฟัน ๒ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท พิจิตร เดนตัล 2005 จำกัด
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3410
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 26-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3407
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (คร้งที่ ๒)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (คร้งที่ ๒)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3408
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างโรงครัวโรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างโรงครัวโรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3409
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด้็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด้็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3406
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 24-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3399
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขัจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบล บ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๕,๕๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3400
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบล วังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเขิญชวนร่วมเสนอราคาการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบล วังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๕,๕๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3401
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3402
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบล ดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท(หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3403
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญช่วนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3404
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3405
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3398
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 18-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3386
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รรายละเอียดราคกลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบล ดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้าง ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท(หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3387
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3388
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3389
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3390
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบลสวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๕,๕๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3391
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลังราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๕,๕๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3392
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ราง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3393
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพุน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพุน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3394
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช่้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3395
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3396
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3397
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3373
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาการประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3374
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3375
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3376
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3377
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3378
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3379
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :จังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3380
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3381
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3382
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3383
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3384
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3385
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3370
หัวเรื่อง : รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม2561 (แบบ สขร1)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม2561 (แบบ สขร1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3371
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้าง เดือน สิงหาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3372
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครบรรจุฯข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครบรรจุฯข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 23 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 06-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3356
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTOR ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3357
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ๑.ยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ๒.ยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3358
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3359
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3360
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTOR ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3361
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ๑.เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ๒. เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3362
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิด อุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิด อุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แบบเจาะแก๊ส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3363
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีปร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ TORประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3364
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingดังนี้ (๑) ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ (๒) ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ (๓) ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3365
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่าง ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่TOR ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสมา และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3366
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่าง TORประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3367
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3368
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTOR ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3369
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จrะยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-09-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3355
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 25ุ62(งบลงทุน)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุุน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 22-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3342
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :สำนักงานสธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3343
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเเผยแพร่รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะและราคากลาง เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3344
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3345
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลวชิบารมี และโรงพยาบาลบางมูลนาก
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3346
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3347
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และโรงพยาบาลทับคล้อ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3348
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอดโรงพยาบาลสามง่าม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3349
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3350
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3351
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตู้เย็นเก็บพลาสม่า และเกล็ดเลือดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินสำ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3352
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว โรงพยาบาลบางมูลนาก,โรงพยาบาลโพทะเล และโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3353
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณุสขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3354
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แลุะราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดออกซิเจน โรงพยาบาลสากเหล็ก
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3341
หัวเรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 15-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3339
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กค 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3340
หัวเรื่อง : รายงานผmnysport.com
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (แบบ สขร1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-08-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3333
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเรื่องการดำเนินงานองค์กรคุณภาพ คุณธรรม
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเรื่องการดำเนินงานองค์กรคุณภาพ คุณธรรม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 24-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3335
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2561 ไตรมาส 3
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 24-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3336
หัวเรื่อง : คู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนสสจพิจิตร
รายละเอียด :คู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนสสจพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 24-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3337
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / ศลิลภรณ์ มาตะภาพ
วันที่ปรับปรุง : 24-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3338
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเงินโครงการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลจ.เงินโครงการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่1 มารายงานตัว ในวันที่ 1สค.61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 24-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3328
หัวเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการใช้รถราชการ สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการใช้รถราชการ สสจ.พิจิตร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3329
หัวเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสจ.พิจิตร ปี2560
รายละเอียด :รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสจ.พิจิตร ปี2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3330
หัวเรื่อง : แนวทางการใช้รถราชการสสจพิจิตร ปี2561
รายละเอียด :แนวทางการใช้รถราชการสสจพิจิตร ปี2561 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการใช้รถราชการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3331
หัวเรื่อง : แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ ระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ ระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 23-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3327
หัวเรื่อง : ติดมิเตอร์ประปาบ้านพัก
รายละเอียด :จากการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยกำหนดดัชนี วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงานนิติการและยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และพัฒนา ความโปร่งใส ในการนี้ทางกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการใช้น้ำประปาของบ้านพักในสำนักงานผ่านผู้บริหาร จนกระทั่งมีข้อสั่งการจากผู้บริหารให้ติดตั้งมิเตอร์ประปาของบ้านพักข้าราชการในสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร เพื่อแสดงความโปร่งใสในการใช้น้ำของเจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 22-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3326
หัวเรื่อง : แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต สสจ.พิจิตร ปี2561
รายละเอียด :แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปี2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 21-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3325
หัวเรื่อง : ประชุมโครงการ ITA ปี2561
รายละเอียด :ภาพการประชุมโครงการ ITA ปี2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 20-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3322
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
รายละเอียด :สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตค60-มิย61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 17-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3324
หัวเรื่อง : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานนิติการ / จารุณี ภักดีโต
วันที่ปรับปรุง : 17-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3321
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก การเงินและบัญชี
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก การเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 11-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3318
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเงินโครงการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลจ.เงินโครงการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 10-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3319
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) นวก การเงินและบัญชี
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) นวก การเงินและบัญชี วันที่ 11 กค.61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 10-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3317
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคมนี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / ศลิลภรณ์ มาตะภาพ
วันที่ปรับปรุง : 09-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3313
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วย สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3314
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้งา
รายละเอียด :ยล
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3315
หัวเรื่อง : รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร1)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสขจังหวัดพิจตร ขอเผยแพร่รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3316
หัวเรื่อง : รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร1)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสขจังหวัดพิจตร ขอเผยแพร่รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร1)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3311
หัวเรื่อง : การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
รายละเอียด :สสอ.ดงเจริญ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 05-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3310
หัวเรื่อง : การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
รายละเอียด :สสอ.ดงเจริญ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 05-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3312
หัวเรื่อง : รับสมัครข้าราชการปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :รับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 05-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3307
หัวเรื่อง : การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
รายละเอียด :สสอ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3308
หัวเรื่อง : การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
รายละเอียด :สสอ.ดเงจริญ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3309
หัวเรื่อง : การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
รายละเอียด :สสอ.ดงเจริญ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 04-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3306
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นวก.การเงินและบัญชี
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นวก.การเงินและบัญชี กำหนดวันสอบ เวลา สถานที
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 02-07-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3305
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเงินโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 29-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3299
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินโครางการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินโครางการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 21-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3300
หัวเรื่อง : การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ./ผอ.รีพศ./ผอ.รพท.
รายละเอียด :กำหนดส่งใบสมัคร ฯ ภายใน 22 มิย.61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 21-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3304
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด :ระกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 21-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3287
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 9,530 บาท วุฒิป.ตรี ทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.61 - 19 มิ.ย.61 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3290
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์
รายละเอียด :ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3291
หัวเรื่อง : 1. แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย(Submission form for Ethical Review)
รายละเอียด :แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย(Submission form for Ethical Review) กรอกข้อมูลในแบบยื่นและแนบเอกสาร ข้อมูลผู้วิจัย ข้อมูลผู้วิจัย
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3292
หัวเรื่อง : 2.ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย
รายละเอียด :ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3293
หัวเรื่อง : 3. ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย
รายละเอียด :ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการยินยอมจากข้าพเจ้าเท่านั้น
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3294
หัวเรื่อง : 4.ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
รายละเอียด :ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าได้รับสำเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และ วันที่ พร้อมด้วยเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3295
หัวเรื่อง : 5. แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self Arssessment Form for PI)
รายละเอียด :แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self Arssessment Form for PI) ประเมินโครงการ (Protocol) การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลส่วนประกอบของเอกสาร (ICH GCP 4.8.10)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3296
หัวเรื่อง : คำอธิบายการกรอกบุคลากรทางวิจัย ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ(วช)
รายละเอียด : คำอธิบายการกรอกบุคลากรทางวิจัย ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ(วช) สาขาการวิจัย หมายถึง เนื่อหาของการวิจัยมีความสอดคล้องกับสาขาการวิจัยหลักและสาขาการวิจัยย่อยใด อ้างอิงตามคู่มือ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3297
หัวเรื่อง : ตัวอย่างบันทึกทำวิจัย บันทึกข้อความ
รายละเอียด :ขออนุมัติดำเนินการวิจัยในมนุษย์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3298
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเงินโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,340 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3289
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 13-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3288
หัวเรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งรังสีการแพทย์
รายละเอียด :รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งรังสีการแพทย์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 06-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3284
หัวเรื่อง : เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม
รายละเอียด :เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / ศลิลภรณ์ มาตะภาพ
วันที่ปรับปรุง : 04-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3285
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พ.ค 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3286
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบ สขร1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ แบบ สขร1 ประจำเดือน พค 25ุ61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 02-06-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3282
หัวเรื่อง : ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : รายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 28-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3283
หัวเรื่อง : ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาะารณสุข
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 28-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3281
หัวเรื่อง : แผนงาน ปี 2561
รายละเอียด :แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข จ.พิจิตร 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 17-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3280
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายละเอียด :ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 16-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3279
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายละเอียด :รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ
วันที่ปรับปรุง : 16-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3276
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3277
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :เผยแพร่ แบบ สขร1 ประเดือน เมษายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3278
หัวเรื่อง : ระเบียบกระทรวงสาธารณสข
รายละเอียด :ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3273
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด :สำนักวานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 21 ตำแหน่ง 93 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 03-05-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3269
หัวเรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
รายละเอียด :คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 26-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3270
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
รายละเอียด :รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 26-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3271
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล(คลินิก)
รายละเอียด :เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล(คลินิก)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 26-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3266
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ประกาศผู้ชนะการเสนราคาการจัดซืือจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 20-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3267
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2561 ไตรมาส 2
รายละเอียด :เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2561 ไตรมาส 2
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 20-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3268
หัวเรื่อง : เผยแพร่แบบ สขร1 ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายละเอียด :เผยแพร่แบบ สขร1 ประจำเดือนมีนาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 20-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3265
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
รายละเอียด :พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3264
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(ฉบับที่2)
รายละเอียด :ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(ฉบับที่2)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 18-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3255
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัางปี ๒๕๔๖
รายละเอียด :ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัางปี ๒๕๔๖
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3256
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ้ ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
รายละเอียด :ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ้ ๙ (๘)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3257
หัวเรื่อง : การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
รายละเอียด :หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0001.26/ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3258
หัวเรื่อง : แบบประกาศประะกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :แบบประกาศประะกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3259
หัวเรื่อง : แบบเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :แบบเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3260
หัวเรื่อง : แบบประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :แบบประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3261
หัวเรื่อง : แบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
รายละเอียด :แบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3262
หัวเรื่อง : แบบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :แบบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3263
หัวเรื่อง : แบบ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
รายละเอียด :แบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3239
หัวเรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานจของรํฐ
รายละเอียด :แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานจของรํฐ ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3240
หัวเรื่อง : แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รายละเอียด :แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3241
หัวเรื่อง : ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื
รายละเอียด :ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3242
หัวเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
รายละเอียด :แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที่กค (กวจ) 405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3243
หัวเรื่อง : ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :หนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว112 5 มีนาคม 2561 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3244
หัวเรื่อง : ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
รายละเอียด :หนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว111 5 มีนาคม 2561 ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3245
หัวเรื่อง : ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
รายละเอียด :หนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3246
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3247
หัวเรื่อง : กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา
รายละเอียด :หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3248
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3249
หัวเรื่อง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3250
หัวเรื่อง : กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3251
หัวเรื่อง : กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
รายละเอียด :กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3252
หัวเรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
รายละเอียด :หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3253
หัวเรื่อง : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียด :บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน มกราคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3254
หัวเรื่อง : เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีพ.ศ. 2560
รายละเอียด :เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีพ.ศ. 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 11-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3238
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานรชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 3 ตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 05-04-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3236
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง
รายละเอียด :1. นวส.ชพ. 2. นักวิเคราะห์ ชพ. 3. เภสัชกร ขพ. 4. ผอ.รพ.สต.(นวส.ชก) สอบ.ไร่ สสอ.บางมูลนาก 5. ผอ.รพ.สต.(นวส.ชก) สอต.บางลาย สสอ.บึงนาราง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 20-03-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3234
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๒ เคร่ื้อง ขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-03-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3233
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-03-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3232
หัวเรื่อง : เผยแพร่การวิเคราะห์จัดซื้้อจ้ดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ2560
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี งบประมาณ พ.ศ2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3230
หัวเรื่อง : เผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 15-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3231
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตวจมะเร็งเต้านม
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมกับรายละเอียดราคกลาง เพื่อเชิญชวนผุ้สนใจร่วมเสนอราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 15-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3226
หัวเรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดพัดสุชำรุด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด จำนวน 17 รายการ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประมุล
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 14-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3225
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด :1. เลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 เลข 2. รับย้ายระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 เลข 3. รับย้า่ย ผอ.รพ.สต (นวส.) จำนวน 2 เลข รวม 7 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กพ.61 - 2 มี.ค.61
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 13-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3219
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลาง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลาง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3220
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลาง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเผยแพร่ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลาง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3221
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561ในรอบเดือน มกราคม 2561 แบบสขร1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3222
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3223
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3224
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 09-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3218
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสอราคาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ๑ ระบบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 01-02-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3211
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 แบบสขร.1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3212
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3213
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :ดัวยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 แบบ สขร1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3214
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 แบบสขร 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3215
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ดัวยสำนัdงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบดือน พฤศจิกายน 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3216
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ในรอบเดือน ธันวาคม 2560 แบบสขร1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3217
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 31-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3210
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศฯ รายชื่อคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 29-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3209
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก
รายละเอียด :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ความยาว ๘๕๙ เมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเงินและบัญชี / ณัฐวดี แก้วดี
วันที่ปรับปรุง : 24-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3208
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 18-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3206
หัวเรื่อง : การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้ดจัดจ้างปีงบประมาณ พศ.2561 เพิ่มเติม
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 12-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3207
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2561 ไตรมาส 1
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2561 ไตรมาส 1
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 12-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3205
หัวเรื่อง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ปี 2561
รายละเอียด :แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ปี 2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเงินและบัญชี / ณัฐวดี แก้วดี
วันที่ปรับปรุง : 09-01-2561
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3200
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทยผ
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ประจำสถานีอนามัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 28-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3198
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายูนิตทำฟัน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ได้คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคายูนิตทำฟัน ๑๓ ชุด
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3199
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ายื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดที่แนบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 27-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3197
หัวเรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า รพสต.ฆะมัง อ.เมือง.จ.พิจิติร
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฆะมัง ขอเปิดเผยรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฆะมัง ตามกฏหมาย ปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 15-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3191
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกรอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. โดยเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 14-19 ธันวาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3192
หัวเรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดราคากลางงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3193
หัวเรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดราคากลางงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดเผยรายละเอียดราคากลางงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : /
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3194
หัวเรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดราคากลางงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยรายละเอียดราคากลางงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3195
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายละเอียด :กำหนด วัน เวลา และสถานที่ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / anuchaya sungmaung
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3196
หัวเรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดราคากลางยูนิตทำฟัน 13 ชุด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยรายละเอียดราคากลางยูนิตทำฟัน 13 ชุด ตามกฏหมายปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3190
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุทั่วไป)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจงหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 05-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3189
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ความยาว ๘๕๙ เมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ความยาว ๘๕๙ เมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเงินและบัญชี / ณัฐวดี แก้วดี
วันที่ปรับปรุง : 01-12-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3188
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 14 อัตรา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 09-11-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3186
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายละเอียดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ความยาว ๘๕๙ เมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยโรงพยาบาลดงเจริญ ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ความยาว ๘๕๙ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเงินและบัญชี / ณัฐวดี แก้วดี
วันที่ปรับปรุง : 31-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3185
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก พัสดุ จพ.ธุรการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 17-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3184
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2560 ไตรมาส 4
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2560 ไตรมาส 4
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3183
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 คำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 12-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3182
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวันสอบในวันที่ 11 ตุลาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 10-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3181
หัวเรื่อง : เปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏฺิบัติงาน ตามกฏหมายปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-10-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3178
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อขอเชิญช่วนผุ้สนใจร่วมเสนอราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 29-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3179
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิตัล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซ์้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิตัล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงเชิญช่วนผู้สนใจร่วมเสนอราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 29-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3180
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อขอเชิญช่วนผุ้สนใจร่วมเสนอราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 29-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3177
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลาง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 22-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3176
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 21-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3174
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิตัล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิตัล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 กันยายน 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3175
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิตัล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3173
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 12-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3171
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช.เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3172
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช.เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 07-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3169
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 01-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3170
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 01-09-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3168
หัวเรื่อง : ต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองคะเชนทร์
รายละเอียด :ต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองคะเชนทร์ ตามรายละเอียดแนบมานี้
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 25-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3166
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๓๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 154/2560
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๓๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 154/2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 23-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3167
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก พัสดุ นวก คอมพิวเตอร์
รายละเอียด : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก พัสดุ นวก คอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 23-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3165
หัวเรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด :ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่่ 22 สค. 60
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 22-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3163
หัวเรื่อง : การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุเป็นคลังยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลสากเหล็ก
รายละเอียด :(รายละเอียดตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรกำหนด)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / อรทัย อยู่ศรี
วันที่ปรับปรุง : 21-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3164
หัวเรื่อง : โครงการปรับปรุงห้องบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โรงพยาบาลสากเหล็ก
รายละเอียด :(รายละเอียดตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรกำหนด)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานบริหารทั่วไป / อรทัย อยู่ศรี
วันที่ปรับปรุง : 21-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3162
หัวเรื่อง : แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นวก พัสดุ นวก คอมพิวเตอร์
รายละเอียด :แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นวก พัสดุ นวก คอมพิวเตอร์ วัน เวลา สถานที่ สอบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 18-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3150
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 145/2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3151
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ และหม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ และหม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 143/2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3152
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 144/2560
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 144/2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3153
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุมอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 147/2560
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3156
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๓๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๓๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi่ng) ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้ให้ข้อเสนอแนะ และคณะกรรมการฯได้แ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้ว มาเพื่อให้ผู้สนใจรับทราบโดยทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 -22 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3157
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๓๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๓๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi่ng) ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้ให้ข้อเสนอแนะ และคณะกรรมการฯได้แ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้ว มาเพื่อให้ผู้สนใจรับทราบโดยทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 -22 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3158
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซืื้อประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๓ (นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร ชัยนาท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซืื้อประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๓ (นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร ชัยนาท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 รายการ พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. ตั้งแต่วันที่ 17-24 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3159
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซืื้อประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๓ (นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร ชัยนาท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซืื้อประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๓ (นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร ชัยนาท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 รายการ พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. ตั้งแต่วันที่ 17-24 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3160
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 17-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3143
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิต ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 139/2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3144
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญประกวดราคาซื้อหม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ และหม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อหม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ และหม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 137/2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3145
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ต
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 140/2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3146
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่องด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 146/2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3147
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก แบบThermalไม่น้อยกว่า A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 141
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก แบบThermalไม่น้อยกว่า A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 141/2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3148
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 142/2560
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 142/2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3149
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัด พิจิตร ๑ เค
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 138/2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3142
หัวเรื่อง : การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 11-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3129
หัวเรื่อง : เผยแพร๋แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3130
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องฟังเสียง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3131
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลา
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่าง ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3132
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบล วังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3133
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร๑ เครื่อง และเครื่องดึงคอแล
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร๑ เครื่อง และเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๔ เครื่อง พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3134
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบThermalไม่น้อยกว่า A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวั
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบThermalไม่น้อยกว่า A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3135
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยา
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อเสนอนแนะ ข้อวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3136
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๓๓๐ เครื่อง พร้อมรายละเอียดราคากลาง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๓๓๐ เครื่อง พร้อมรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมายปปช. เพือรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ตั้งแต่วันที 4-11 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3137
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมรายละเอียดราคากลา
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมาย ปปช. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ตั้งแต่ 4-11 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3138
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบา
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุมอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมายปปช.เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ตั้งแต่ 4-11 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3139
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมรายละเ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมย ปปช. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะข้อวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3140
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ และหม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโสน ตำ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ และหม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ พร้อมรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3141
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ และหม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ และหม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หม้อ พร้อมรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมายปปช. เพือรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3128
หัวเรื่อง : สสจ.พิจิตรรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด :สสจ.พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ นวก.พัสดุ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 03-08-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3127
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2560 ไตรมาส 3
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2560 ไตรมาส 3
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 29-07-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3126
หัวเรื่อง : ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาและเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ ชุดตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด PT/INR (PT/INR Monitoring System)
รายละเอียด :ด้วยสำน้กงานสาธารณสุข ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอราคาและเปิดเผยรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. รายการครุภัณฑ์ ชุดตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด PT/INR (PT/INR Monitoring System) จำนวน 5 เครื่อง โดยขอให้เสนอราคาได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 20-07-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3125
หัวเรื่อง : ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๓ (นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร ชัยนาท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๓ (นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร ชัยนาท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 18-07-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3124
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 30-06-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3123
หัวเรื่อง : ประกาศการคัดเลือก จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อการคัดเลือก จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 28-06-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3121
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อคัดเลือกนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อคัดเลือกนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คัดเลือกวันที่ 27 มิถุนายน 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 26-06-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3122
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อคัดเลือกตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อคัดเลือกตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน คัดเลือกวันที่ 27 มิถุนายน 2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 26-06-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3120
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุข้าราชการ
รายละเอียด :ประกาศจ้งหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุข้ารชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 16-06-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3119
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครฯ บรรจุข้าราชการ
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครฯ บรรจุข้าราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่ประกาศ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 15-06-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3118
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รายละเอียด :ประกาศรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 07-06-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3117
หัวเรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ฯ โรงพยาบาลสากเหล็ก
รายละเอียด :1. ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก (กลุ่มงานการพยาบาล) 2. ปรับปรุงพื้นที่สำหรับจอดรถเข็ญผู้ป่วย (กลุ่มงานการพยาบาล) 3. ปรับปรุงห้องบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานธุรการ / นางทิฆัมพร เจศรีชัย
วันที่ปรับปรุง : 02-06-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3116
หัวเรื่อง : รับย้ายตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี สสจ.พิจิตร
รายละเอียด :ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 15-05-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3115
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 5 ตำแหน่ง
รายละเอียด :1. ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.วังทรายพูน (ปฏิบัติ รพ.ทับคล้อ) 2. ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.โพธิ์ประทับช้าง 3. ผ่ายบริหารทั่วไป รพ.บางมูลนาก 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.โพธิ์ประทับช้าง 5. ผ่ายบริหารทั่วไป รพ.โพทะเล
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 11-05-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3112
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๓
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebiding พร้อมกับเปิดเผยราคากลางตามกฏหมาย ปปช. มาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและวิจารณ์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 08-05-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3111
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรารชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รายละเอียด :ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรารชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง รพ.สากเหล็ก รพ.ดงเจริญ รพ.บึงนาราง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 28-04-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3110
หัวเรื่อง : ี่รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด :ี่รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักจิตวิทยา และ นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 12-04-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3109
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครังที่ 1
รายละเอียด :ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครังที่ 1 ตำแหน่งนักจิตวิทยา นักรังสีการแพทย์ และ นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 05-04-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3108
หัวเรื่อง : เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2560 ไตรมาส 2
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ2560 ไตรมาส 2
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-04-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3107
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรารชการทั่วไป
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา นักรังสีการแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 20-03-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3106
หัวเรื่อง : การย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายละเอียด :กำหนดรับใบขอย้าย ตั้งแต่ 10 กพ.60 - 24 มีค.60 รายละเอียด ตามหนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0032.010/1748 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งทาง e-office ลำดับที่ 165 เมื่อวันที่ 10 กพ.60
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 08-03-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3105
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
รายละเอียด :ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.ชำนาญงาน/อาวุโส) จำนวน 6 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 16-02-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3103
หัวเรื่อง : ประกาศ เรื่องมาตรการดำนินการองค์กรคุณภาพ คุณธรรม
รายละเอียด :กำหนดมาตรการคุณภาพ คุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ป้องกันและปราบปรามทุตจริต ประพฤติมิชอบ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / สุวัฒน์ ทับมั่น
วันที่ปรับปรุง : 26-01-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3102
หัวเรื่อง : รับสมัคคคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง
รายละเอียด :ผอ.รพ.สต.(จพ.ซำนาญงาน/อาวุโส) จำนวน 6 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 23-01-2560
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3101
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผู้สอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผู้สอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 29-12-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3100
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
รายละเอียด :ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ และ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 26-12-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3099
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียด :ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ
วันที่ปรับปรุง : 14-12-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3098
หัวเรื่อง : ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ครั้งที่สอง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซืื้อครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ครั้งที่สอง โดยขอเชิญชวนผุ้สนใจร่วมเสนอราคา พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-11-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3097
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง
รายละเอียด :1.สาธารณสุขอำเภอ (นวส.ชำนาญการพิเศษ) สสอ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2. ผอ.รพ.สต. (นวส.ชำนาญการ) สอต.สายคำโห้ สสอ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 3. ผอ.รพ.สต. (นวส.ชำนาญการ) สอต.ท่าบัว สสอ.โพทะเล จ.พิจิตร
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : โรงพยาบาล / ชุติมา อรัญพฤกษ์
วันที่ปรับปรุง : 31-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3094
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3095
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง
รายละเอียด :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ และรายละเอียดราคกลางตามกฏหมาย ปปช. จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. แเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs 2 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) 3.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 25-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3090
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซ์้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจรวมเสนอราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 21-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3091
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซือเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง จึงขอเชิญช่วนผู้สนใจร่วมเสนอราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 21-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3092
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซือเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง จึงขอเชิญช่วนผู้สนใจร่วมเสนอราคา
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 21-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3093
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซ์ื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ดังนั้ ๑. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ คัน ๒. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลสามง่าม ตำบล สามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ คัน จึงขอเชิญช่วนผู้สนใจร่วมเสนอราค
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 21-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3089
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ครั้งที่ สอง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ ครั้งที่ สอง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอราคา พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 19-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3084
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดรราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. มาในคราวเดียวกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3085
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดรราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดรราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลางตามกฎหมายปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3086
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดรราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมาย ปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3087
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดรราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดรราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลางตามกฎหมาย ปปช
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 13-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3088
หัวเรื่อง : การยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาและการอบรมภายในประเทศประจำปีการศึกษา2560
รายละเอียด :แจ้งทุกหน่วยงานกรอกข้อมูลแสดงความจำนงลาศึกษาและการอบรมภายในประเทศประจำปีการศึกษา2560 ตามแบบฟอร์มแนบท้ายนี้ (รายละเอียดตามหนังสือ สสจ.พิจิตร ที่ พจ.0032.101/7422 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559)
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่ / ศลิลภรณ์ มาตะภาพ
วันที่ปรับปรุง : 13-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3083
หัวเรื่อง : ประกาศสอบราคาซืิอรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ คัน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกสอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลสามง่าม ตำบล สามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ คัน จึงขอประกาศเชิญช่วนร่วมเสนอราคาพร้อมกับเปิดเผยรายละเอียดราคากลางตามกฏหมาย ปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 12-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3077
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเชิญชวนผุ้สนใจร่วมเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3078
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซื้อรถพยาบาล จำนวน ๕ คัน ประกอบด้วย ๑. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ คัน ๒. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ คัน ๓. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ คัน ๔. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ คัน ๕. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ คัน จึงขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3079
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ กรณีฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๑๕๖,๘๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3080
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ กรณีฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๒,๔๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จึงขอประกาศเชิญผู้สนใจเข้้าร่วมเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 06-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3072
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ กรณีฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๗๕,๗๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จึงขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3073
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง(๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ กรณีฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๒,๔๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3075
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคจ้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๗๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๗๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ กรณีฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๐๘,๒๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) จุงขอประกาศเชิญชวนผุ้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3076
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๑๕,๒๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จึงขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 04-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3071
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศประกวดรราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยเแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตามกฏหมายปปช.เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 03-10-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3062
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ คัน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ คัน พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะและรายละเอียดราคากลาง ตามกกหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3063
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จำนวน ๕ คัน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ จำนวน ๕ คัน ๑. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ คัน ๒. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ คัน ๓. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ คัน ๔. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ คัน ๕. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ คัน พร้อมกับเปิดเผยรายละเอียดคุณลักษณะเเฉพาะและรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมายปปช.เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3064
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ วังทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3065
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3066
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยรายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ตามกฏหมายปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3067
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3068
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง(๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยรายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฏหมาย ปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3069
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3070
หัวเรื่อง : เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
รายละเอียด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยแผนปฏิบัติการจัดจัดจ้างงบลงทุนปี 2560 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารชน และผู้สนใจโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 28-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3054
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฏหมายปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 26-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3055
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 26-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3056
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง(๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง(๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฏหมายปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 26-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3057
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง(๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง(๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 26-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3058
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๗๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๗๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมาย ปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 26-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3059
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๗๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๗๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพือรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 26-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3060
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมาย ปปปช.
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 26-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3061
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์ และเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 26-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3051
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้
รายละเอียด : ด้วยจังหว้ดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซ์ื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ ตู้ จึงขอประกาศเชิญชวนให้ร่วมเสนอราคาโดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 23-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3052
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไซด์และออกซิเจน โรงพยาบาลวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซ์้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไซด์และออกซิเจน โรงพยาบาลวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง จึงขอเชิญชวนผุ้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา โดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 23-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3053
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซืิอเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง จึงขอเชิญช่วนผู้สนใจร่วมเสนอราคา โดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 23-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3050
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเขิญช่วนผู้้สนใจร่วมเสนอราคา โดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 22-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3049
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด และยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงป่าคำ ตำบลป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด และยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงป่าคำ ตำบลป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอราคา โดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 22-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3048
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพาหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพาหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเชิญชวนผุ้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา โดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 22-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3047
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA. โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA. โรงพยาบาลวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร ดดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประกวดราคาซืื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA. โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA. โรงพยาบาลวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอราคา โดยทั่วกัน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 22-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3039
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบัญชีสรุปราคากลางตามกฏหมายปปช.เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 21-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3040
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเปิดเผยบัญชีสรุปราคากลางตามกฏหมาย ปปช. เพื่อรับฟังขอวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 21-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3041
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภองทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภองทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ กรณีฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร. เป็นเงินทั้งสิ้น 1,002,400 บาท เพื่อเปิดเผยต่อสาธาณชน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 21-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3042
หัวเรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่รายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้กรณีฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๗๘,๕๐๐ บาท เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 21-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3035
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไซด์และออกซิเจน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไซด์และออกซิเจน พร้อมรายละเอียดราคากลางตามกฏหมาย ปปช. เพื่อรับฟังข้อวิจารณืและเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3036
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมาย ปปช. เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3037
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อบสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อบสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมายปปช.เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3038
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืนเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืนเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 16-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3030
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซ์้อยูนิตทำฟัน สำหรับงานพื้นฐาน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน สำหรับงานพื้นฐาน พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง ตามกฎหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 15-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3031
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซ์้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาสสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลางตามกฏหมาย ปปช.เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์ และข้อเสนอนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 15-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3032
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซ์้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาสดงเจริญ
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลดงเจริญ พร้้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง ตามกฏหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 15-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3033
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลางตามกฏหมายปปช. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 15-09-2559
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 3034
หัวเรื่อง : เผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
รายละเอียด :ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA พร้อมเปิดเผยรายละเอียดราคากลางตามกฏหมาย ปปช. เพือรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงาน/ผู้ประกาศ : ตรวจสอบภายใน / ชรัณ ธรสุทธิสกุล
วันที่ปรับปรุง : 15-09-2559
ไฟล์เอกสาร :<