รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย รายหมู่ จังหวัดพิจิตร (ส่งรายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)

ปีงบประมาณ :

เลือกหน่วยงาน :

ประเภทแหล่งที่สำรวจ :

รหัสผ่าน :

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
นายสุวัฒน์ ทับมั่น
พัฒนาต้นแบบ ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร