รายชื่อ
ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน 6-14 ปี (รายโรงเรียน)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ลำดับอำเภอ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 เมืองพิจิตร 5231 1240 23.70 61 4.92 81 6.53 100 8.06 181 14.60 88 7.10 712 57.42
2 วังทรายพูน 1388 965 69.52 65 6.74 81 8.39 63 6.53 144 14.92 78 8.08 540 55.96
3 โพธิ์ประทับช้าง 3541 2243 63.34 108 4.81 118 5.26 132 5.88 250 11.15 67 2.99 1501 66.92
4 ตะพานหิน 3760 2358 62.71 103 4.37 164 6.96 216 9.16 380 16.12 52 2.21 1490 63.19
5 บางมูลนาก 4478 4112 91.83 114 2.77 348 8.46 315 7.66 663 16.12 61 1.48 2649 64.42
6 โพทะเล 3502 1704 48.66 111 6.51 113 6.63 146 8.57 259 15.20 43 2.52 1075 63.09
7 สามง่าม 1372 993 72.38 43 4.33 75 7.55 80 8.06 155 15.61 73 7.35 588 59.21
8 ทับคล้อ 1654 990 59.85 37 3.74 78 7.88 63 6.36 141 14.24 46 4.65 606 61.21
9 สากเหล็ก 2443 1525 62.42 57 3.74 93 6.10 84 5.51 177 11.61 70 4.59 1002 65.70
10 บึงนาราง 2279 695 30.50 27 3.88 47 6.76 64 9.21 111 15.97 27 3.88 428 61.58
11 ดงเจริญ 819 172 21.00 10 5.81 14 8.14 6 3.49 20 11.63 7 4.07 105 61.05
12 วชิรบารมี 2388 1854 77.64 81 4.37 107 5.77 140 7.55 247 13.32 71 3.83 1163 62.73
รวมทั้งจังหวัด 32855 18851 57.38 817 4.33 1319 7.00 1409 7.47 2728 14.47 683 3.62 11859 62.91
 

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) บ้านดาน ต.ไผ่ขวาง รพ.สต. 42 0 0.00 0 0 0 0 0 0
2 วัดหาดมูลกระบือ ไผ่ขวาง รพ.สต. 148 16 10.81 0 0.00 1 6.25 0 0.00 1 6.25 0 0.00 14 87.50
3 เด็กนอกเขต ไผ่ขวาง รพ.สต. 134 84 62.69 0 0.00 3 3.57 2 2.38 5 5.95 0 0.00 74 88.10
4 วัดหงษ์ ไผ่ขวาง รพ.สต. 33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
5 ย่านยาว รพ.สต. 103 0 0.00 0 0 0 0 0 0
6 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต. 167 1 0.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
7 เมธีพิทยา ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต. 81 1 1.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
8 วัดวังมะเดื่อ ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต. 31 1 3.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ปากทาง รพ.สต. 48 48 100.00 0 0.00 2 4.17 2 4.17 4 8.33 1 2.08 32 66.67
10 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ปากทาง รพ.สต. 39 36 92.31 2 5.56 2 5.56 6 16.67 8 22.22 2 5.56 19 52.78
11 สระหลวงพิทยาคม ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 769 100 13.00 5 5.00 8 8.00 13 13.00 21 21.00 11 11.00 40 40.00
12 วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 127 3 2.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33
13 วัดคลองโนน ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 120 4 3.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00
14 วัดดงชะพลู ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 52 38 73.08 2 5.26 2 5.26 0 0.00 2 5.26 21 55.26 6 15.79
15 วัดโรงช้าง โรงช้าง รพ.สต. 41 41 100.00 4 9.76 2 4.88 1 2.44 3 7.32 1 2.44 31 75.61
16 วังทับยา โรงช้าง รพ.สต. 20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
17 พิจิตรอนุสรณ์ เมืองเก่า รพ.สต. 75 1 1.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
18 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า รพ.สต. 71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
19 บ้านเมืองเก่า เมืองเก่า รพ.สต. 57 1 1.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
20 บ้านท่าข่อย เมืองเก่า รพ.สต. 43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
21 ยอแซฟ บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 1011 37 3.66 0 0.00 1 2.70 1 2.70 2 5.41 1 2.70 23 62.16
22 บ้านบึงตะโกน บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 98 1 1.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
23 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 54 2 3.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00
24 วัดบึงสีไฟ บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 19 0 0.00 0 0 0 0 0 0
25 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล บ้านบุ่ง รพ.สต. 110 4 3.64 0 0.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00
26 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม บ้านบุ่ง รพ.สต. 100 99 99.00 2 2.02 7 7.07 16 16.16 23 23.23 14 14.14 47 47.47
27 โรงเรียนวัดหนองไผ่ บ้านบุ่ง รพ.สต. 67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
28 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง บ้านบุ่ง รพ.สต. 43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
29 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง บ้านบุ่ง รพ.สต. 25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
30 หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) ฆะมัง รพ.สต. 201 158 78.61 16 10.13 9 5.70 9 5.70 18 11.39 1 0.63 90 56.96
31 บ้านสวนแตง ฆะมัง รพ.สต. 38 38 100.00 5 13.16 6 15.79 1 2.63 7 18.42 1 2.63 19 50.00
32 วัดฆะมัง ฆะมัง รพ.สต. 36 35 97.22 3 8.57 3 8.57 5 14.29 8 22.86 2 5.71 18 51.43
33 ดงป่าคำ รพ.สต. 98 24 24.49 2 8.33 1 4.17 1 4.17 2 8.33 1 4.17 15 62.50
34 เทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง รพ.สต. 174 1 0.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
35 บ้านหัวดง หัวดง รพ.สต. 157 0 0.00 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
36 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต. 63 57 90.48 1 1.75 3 5.26 2 3.51 5 8.77 5 8.77 36 63.16
37 โรงเรียนบ้านเนินยาว บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต. 34 34 100.00 1 2.94 3 8.82 1 2.94 4 11.76 0 0.00 25 73.53
38 โรงเรียนวัดลำชะล่า บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต. 17 17 100.00 1 5.88 2 11.76 1 5.88 3 17.65 1 5.88 10 58.82
39 ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ รพ.สต. 249 206 82.73 5 2.43 14 6.80 23 11.17 37 17.96 7 3.40 130 63.11
40 วัดหนองถ้ำ ป่ามะคาบ รพ.สต. 35 0 0.00 0 0 0 0 0 0
41 วัดท่ามะไฟ ป่ามะคาบ รพ.สต. 32 0 0.00 0 0 0 0 0 0
42 วัดเนินสมอ ป่ามะคาบ รพ.สต. 24 0 0.00 0 0 0 0 0 0
43 คลองอุดม ป่ามะคาบ รพ.สต. 23 0 0.00 0 0 0 0 0 0
44 บ้านสายคำโห้ สายคำโห้ รพ.สต. 78 0 0.00 0 0 0 0 0 0
45 บ้านน้อย สายคำโห้ รพ.สต. 53 0 0.00 0 0 0 0 0 0
46 โรงเรียนดงกลาง ดงกลาง ต.ดงกลาง รพ.สต. 174 152 87.36 12 7.89 12 7.89 15 9.87 27 17.76 13 8.55 75 49.34
47 โรงเรียนวัดดงป่าคำ ดงกลาง ต.ดงกลาง รพ.สต. 17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 5231 1240 23.70 61 4.92 81 6.53 100 8.06 181 14.60 88 7.10 712 57.42

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
48 เนินหัวโล้หนองยาง หนองยาง ต.วังทรายพูน รพ.สต. 273 235 86.08 28 11.91 17 7.23 14 5.96 31 13.19 19 8.09 114 48.51
49 บ้านทุ่งโม่ง หนองยาง ต.วังทรายพูน รพ.สต. 66 62 93.94 3 4.84 3 4.84 4 6.45 7 11.29 21 33.87 28 45.16
50 ไปเรียนรร.นอกเขต รพ.สต. หนองยาง ต.วังทรายพูน รพ.สต. 39 12 30.77 0 0.00 2 16.67 0 0.00 2 16.67 0 0.00 8 66.67
51 บ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล รพ.สต. 69 60 86.96 2 3.33 7 11.67 7 11.67 14 23.33 2 3.33 35 58.33
52 นอกเขต หนองปลาไหล รพ.สต. 57 9 15.79 1 11.11 1 11.11 1 11.11 2 22.22 0 0.00 4 44.44
53 โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวย คลองสะแก-ป่าหวาย รพ.สต. 46 0 0.00 0 0 0 0 0 0
54 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน คลองสะแก-ป่าหวาย รพ.สต. 40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
55 โรงเรียนนอกเขต ยางสามต้น รพ.สต. 208 145 69.71 3 2.07 13 8.97 7 4.83 20 13.79 15 10.34 87 60.00
56 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ยางสามต้น รพ.สต. 135 98 72.59 3 3.06 11 11.22 12 12.24 23 23.47 7 7.14 52 53.06
57 โรงเรียนบ้านยางสามต้น ยางสามต้น รพ.สต. 103 103 100.00 5 4.85 8 7.77 7 6.80 15 14.56 8 7.77 59 57.28
58 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน ยางสามต้น รพ.สต. 102 102 100.00 12 11.76 11 10.78 2 1.96 13 12.75 4 3.92 63 61.76
59 หนองพระ หนองพระ รพ.สต. 135 127 94.07 8 6.30 7 5.51 9 7.09 16 12.60 2 1.57 80 62.99
60 หนองปล้อง หนองปล้อง รพ.สต. 86 10 11.63 0 0.00 1 10.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 9 90.00
61 วัดใหม่สามัคคีธรรม หนองปล้อง รพ.สต. 27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
62 นอกเขต หนองปล้อง รพ.สต. 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00
รวมทั้งอำเภอ 1388 965 69.52 65 6.74 81 8.39 63 6.53 144 14.92 78 8.08 540 55.96

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
63 วัดท่าบัวทอง โพธิ์ประทับช้าง รพช. 187 179 95.72 9 5.03 11 6.15 11 6.15 22 12.29 4 2.23 118 65.92
64 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง รพช. 112 73 65.18 0 0.00 3 4.11 8 10.96 11 15.07 2 2.74 52 71.23
65 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง รพช. 74 69 93.24 3 4.35 2 2.90 7 10.14 9 13.04 2 2.90 47 68.12
66 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ โพธิ์ประทับช้าง รพช. 49 45 91.84 0 0.00 3 6.67 5 11.11 8 17.78 1 2.22 31 68.89
67 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 793 14 1.77 0 0.00 1 7.14 0 0.00 1 7.14 1 7.14 8 57.14
68 วัดไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 101 80 79.21 3 3.75 6 7.50 5 6.25 11 13.75 2 2.50 50 62.50
69 เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 75 3 4.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 2 66.67
70 บ้านลำนัง ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
71 ชุมชนวัดวังจิก วังจิก รพ.สต. 105 95 90.48 3 3.16 4 4.21 3 3.16 7 7.37 2 2.11 69 72.63
72 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) ไผ่รอบใต้ รพ.สต. 130 119 91.54 18 15.13 5 4.20 3 2.52 8 6.72 1 0.84 70 58.82
73 บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) ไผ่รอบใต้ รพ.สต. 44 44 100.00 3 6.82 2 4.55 1 2.27 3 6.82 2 4.55 27 61.36
74 โรงเรียนวัดหนองหลวง ไผ่รอบเหนือ รพ.สต. 148 128 86.49 8 6.25 5 3.91 5 3.91 10 7.81 1 0.78 92 71.88
75 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ไผ่รอบเหนือ รพ.สต. 27 27 100.00 0 0.00 1 3.70 2 7.41 3 11.11 2 7.41 16 59.26
76 โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบเหนือ รพ.สต. 25 24 96.00 1 4.17 2 8.33 1 4.17 3 12.50 0 0.00 17 70.83
77 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ รพ.สต. 123 107 86.99 0 0.00 2 1.87 1 0.93 3 2.80 2 1.87 95 88.79
78 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ รพ.สต. 37 35 94.59 1 2.86 0 0.00 1 2.86 1 2.86 0 0.00 32 91.43
79 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ดงเสือเหลือง รพ.สต. 108 79 73.15 7 8.86 1 1.27 6 7.59 7 8.86 4 5.06 47 59.49
80 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง รพ.สต. 84 83 98.81 2 2.41 2 2.41 3 3.61 5 6.02 2 2.41 63 75.90
81 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง รพ.สต. 84 84 100.00 1 1.19 6 7.14 10 11.90 16 19.05 9 10.71 48 57.14
82 โรงเรียนบ้านเนินพยอม ดงเสือเหลือง รพ.สต. 30 30 100.00 0 0.00 2 6.67 2 6.67 4 13.33 2 6.67 17 56.67
83 โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง รพ.สต. 28 27 96.43 0 0.00 1 3.70 1 3.70 2 7.41 0 0.00 18 66.67
84 โรงเรียนบ้านเนินขวาง เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต. 222 205 92.34 12 5.85 9 4.39 11 5.37 20 9.76 3 1.46 141 68.78
85 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต. 105 99 94.29 2 2.02 4 4.04 3 3.03 7 7.07 5 5.05 71 71.72
86 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต. 22 22 100.00 0 0.00 1 4.55 0 0.00 1 4.55 1 4.55 11 50.00
87 บ้านหนองสะแก หนองสะแก ต.เนินสว่าง รพ.สต. 188 107 56.91 1 0.93 7 6.54 10 9.35 17 15.89 2 1.87 74 69.16
88 มาบมะไฟ หนองสะแก ต.เนินสว่าง รพ.สต. 35 0 0.00 0 0 0 0 0 0
89 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 316 239 75.63 17 7.11 27 11.30 17 7.11 44 18.41 10 4.18 138 57.74
90 บ้านห้วยน้อย ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 48 46 95.83 3 6.52 5 10.87 5 10.87 10 21.74 1 2.17 26 56.52
91 บ้านทุ่งประพาส ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 30 30 100.00 0 0.00 3 10.00 5 16.67 8 26.67 2 6.67 17 56.67
92 บ้านห้วยคำตาล ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 26 25 96.15 3 12.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 1 4.00 18 72.00
93 โรงเรียนบ้านหนองพง บ่อปิ้งเกลือ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 124 107 86.29 9 8.41 2 1.87 4 3.74 6 5.61 3 2.80 75 70.09
94 โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ บ่อปิ้งเกลือ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 18 18 100.00 2 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 61.11
รวมทั้งอำเภอ 3541 2243 63.34 108 4.81 118 5.26 132 5.88 250 11.15 67 2.99 1501 66.92

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
95 นรบุตรศึกษา ตะพานหิน รพร. 922 822 89.15 26 3.16 71 8.64 78 9.49 149 18.13 8 0.97 523 63.63
96 เทศบาล 1 ตะพานหิน รพร. 448 118 26.34 11 9.32 0 0.00 8 6.78 8 6.78 7 5.93 79 66.95
97 หัวเฉียว ตะพานหิน รพร. 434 2 0.46 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00
98 เทศบาล 2 ตะพานหิน รพร. 383 292 76.24 14 4.79 17 5.82 25 8.56 42 14.38 9 3.08 190 65.07
99 ตะพานหิน ตะพานหิน รพร. 333 3 0.90 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 2 66.67
100 จันทวิทยา ตะพานหิน รพร. 211 188 89.10 8 4.26 13 6.91 14 7.45 27 14.36 1 0.53 128 68.09
101 เทศบาล 4 ตะพานหิน รพร. 124 120 96.77 3 2.50 13 10.83 13 10.83 26 21.67 2 1.67 68 56.67
102 เทศบาล 3 ตะพานหิน รพร. 19 17 89.47 2 11.76 1 5.88 0 0.00 1 5.88 2 11.76 8 47.06
103 ราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ รพ.สต. 113 113 100.00 3 2.65 11 9.73 13 11.50 24 21.24 4 3.54 73 64.60
104 ทุ่งโพธิ์พิทยา ทุ่งโพธิ์ รพ.สต. 59 41 69.49 6 14.63 2 4.88 2 4.88 4 9.76 0 0.00 27 65.85
105 โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 164 152 92.68 13 8.55 7 4.61 18 11.84 25 16.45 6 3.95 84 55.26
106 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 133 108 81.20 2 1.85 8 7.41 10 9.26 18 16.67 4 3.70 66 61.11
107 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 113 102 90.27 1 0.98 6 5.88 11 10.78 17 16.67 2 1.96 65 63.73
108 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 35 35 100.00 1 2.86 1 2.86 5 14.29 6 17.14 0 0.00 22 62.86
109 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 28 26 92.86 1 3.85 1 3.85 2 7.69 3 11.54 0 0.00 20 76.92
110 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม รพ.สต. 147 127 86.39 4 3.15 9 7.09 7 5.51 16 12.60 4 3.15 81 63.78
111 สัตตวนาราม วังหลุม รพ.สต. 94 92 97.87 8 8.70 4 4.35 8 8.70 12 13.04 2 2.17 53 57.61
รวมทั้งอำเภอ 3760 2358 62.71 103 4.37 164 6.96 216 9.16 380 16.12 52 2.21 1490 63.19

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
112 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก รพช. 1085 862 79.45 21 2.44 72 8.35 62 7.19 134 15.55 7 0.81 551 63.92
113 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก รพช. 892 849 95.18 7 0.82 72 8.48 93 10.95 165 19.43 11 1.30 556 65.49
114 อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก รพช. 884 874 98.87 46 5.26 89 10.18 78 8.92 167 19.11 14 1.60 516 59.04
115 บางมูลนากราษฎร์อุทิศ (รอ.) บางมูลนาก รพช. 499 499 100.00 19 3.81 45 9.02 21 4.21 66 13.23 10 2.00 322 64.53
116 โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา" บางมูลนาก รพช. 269 266 98.88 5 1.88 30 11.28 19 7.14 49 18.42 5 1.88 178 66.92
117 เทศบาล 1 บางมูลนาก บางมูลนาก รพช. 80 79 98.75 1 1.27 7 8.86 7 8.86 14 17.72 1 1.27 48 60.76
118 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ รพ.สต. 117 101 86.32 2 1.98 6 5.94 8 7.92 14 13.86 3 2.97 64 63.37
119 ศรีประสิทธิ์วิทยา บ้านห้วยคต รพ.สต. 118 106 89.83 6 5.66 1 0.94 6 5.66 7 6.60 2 1.89 73 68.87
120 บำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร รพ.สต. 59 28 47.46 0 0.00 1 3.57 0 0.00 1 3.57 1 3.57 17 60.71
121 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" บ้านไร่ ต.เนินมะกอก รพ.สต. 129 116 89.92 2 1.72 6 5.17 3 2.59 9 7.76 1 0.86 77 66.38
122 บ้านไดปลาดุก วังสำโรง รพ.สต. 96 89 92.71 3 3.37 5 5.62 9 10.11 14 15.73 3 3.37 62 69.66
123 โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ บ้านหนอกอไผ่ รพ.สต. 104 100 96.15 0 0.00 3 3.00 1 1.00 4 4.00 3 3.00 77 77.00
124 วัดห้วยเรียงกลาง วังกรด รพ.สต. 29 29 100.00 1 3.45 1 3.45 0 0.00 1 3.45 0 0.00 18 62.07
125 ͹غ ห้วยเขน รพ.สต. 117 114 97.44 1 0.88 10 8.77 8 7.02 18 15.79 0 0.00 90 78.95
รวมทั้งอำเภอ 4478 4112 91.83 114 2.77 348 8.46 315 7.66 663 16.12 61 1.48 2649 64.42

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
126 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" โพทะเล รพช. 623 65 10.43 7 10.77 5 7.69 10 15.38 15 23.08 5 7.69 35 53.85
127 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล รพช. 507 43 8.48 4 9.30 3 6.98 3 6.98 6 13.95 0 0.00 28 65.12
128 วัดโพทะเล โพทะเล รพช. 133 5 3.76 0 0.00 0 0.00 3 60.00 3 60.00 0 0.00 2 40.00
129 วัดบ้านตาล โพทะเล รพช. 42 13 30.95 2 15.38 1 7.69 0 0.00 1 7.69 0 0.00 10 76.92
130 บ้านวังตายศ โพทะเล รพช. 30 0 0.00 0 0 0 0 0 0
131 คลองตางาว โพทะเล รพช. 22 0 0.00 0 0 0 0 0 0
132 ชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง รพ.สต. 182 167 91.76 14 8.38 9 5.39 15 8.98 24 14.37 1 0.60 105 62.87
133 หนองตะแบก ทะนง รพ.สต. 76 75 98.68 2 2.67 5 6.67 6 8.00 11 14.67 1 1.33 56 74.67
134 น้ำผึ้ง ทะนง รพ.สต. 10 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 8 80.00
135 บ้านไร่ ทะนง รพ.สต. 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
136 ศพด.อบต.ทะนง ทะนง รพ.สต. 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
137 บ้านท่าบัว ท่าบัว รพ.สต. 59 1 1.69 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00
138 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา ทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย รพ.สต. 157 117 74.52 1 0.85 9 7.69 11 9.40 20 17.09 2 1.71 80 68.38
139 โรงเรียนนอกเขต ทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย รพ.สต. 99 4 4.04 0 0.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 3 75.00
140 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ต.ท่าขมิ้น รพ.สต. 188 188 100.00 26 13.83 17 9.04 10 5.32 27 14.36 3 1.60 106 56.38
141 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ต.ท่าขมิ้น รพ.สต. 76 56 73.68 2 3.57 4 7.14 4 7.14 8 14.29 3 5.36 33 58.93
142 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ต.ท่าขมิ้น รพ.สต. 53 53 100.00 2 3.77 8 15.09 5 9.43 13 24.53 4 7.55 28 52.83
143 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ต.ท่าขมิ้น รพ.สต. 40 40 100.00 0 0.00 3 7.50 1 2.50 4 10.00 1 2.50 31 77.50
144 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ต.ท่าขมิ้น รพ.สต. 38 38 100.00 3 7.89 2 5.26 6 15.79 8 21.05 0 0.00 24 63.16
145 วัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา รพ.สต. 87 87 100.00 0 0.00 1 1.15 6 6.90 7 8.05 2 2.30 59 67.82
146 ท่าเสาพิทยาคม ท่าเสา รพ.สต. 83 64 77.11 13 20.31 1 1.56 2 3.13 3 4.69 1 1.56 36 56.25
147 บ้านยี่มุ่ย ท่าเสา รพ.สต. 71 67 94.37 0 0.00 7 10.45 4 5.97 11 16.42 2 2.99 50 74.63
148 บ้านบางพล้อยางหลวง ท่าเสา รพ.สต. 66 66 100.00 1 1.52 4 6.06 6 9.09 10 15.15 1 1.52 53 80.30
149 วัดบ้านหนองดง ท่าเสา รพ.สต. 36 36 100.00 0 0.00 4 11.11 4 11.11 8 22.22 1 2.78 22 61.11
150 วัดบ้านพังน้อย ท่าเสา รพ.สต. 32 31 96.88 1 3.23 1 3.23 3 9.68 4 12.90 2 6.45 22 70.97
151 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ บางคลาน รพ.สต. 112 112 100.00 11 9.82 10 8.93 7 6.25 17 15.18 5 4.46 66 58.93
152 พิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน รพ.สต. 96 71 73.96 1 1.41 2 2.82 12 16.90 14 19.72 0 0.00 41 57.75
153 โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน รพ.สต. 58 58 100.00 3 5.17 3 5.17 4 6.90 7 12.07 3 5.17 42 72.41
154 โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง บางคลาน รพ.สต. 36 36 100.00 5 13.89 5 13.89 2 5.56 7 19.44 1 2.78 17 47.22
155 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง รพ.สต. 135 85 62.96 5 5.88 4 4.71 5 5.88 9 10.59 3 3.53 51 60.00
156 โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง รพ.สต. 82 81 98.78 5 6.17 3 3.70 12 14.81 15 18.52 0 0.00 48 59.26
157 โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง รพ.สต. 19 19 100.00 1 5.26 2 10.53 2 10.53 4 21.05 0 0.00 11 57.89
158 วัดพร้าว วัดขวาง รพ.สต. 206 11 5.34 0 0.00 0 0.00 1 9.09 1 9.09 1 9.09 5 45.45
159 วัดขวาง วัดขวาง รพ.สต. 46 4 8.70 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00
รวมทั้งอำเภอ 3502 1704 48.66 111 6.51 113 6.63 146 8.57 259 15.20 43 2.52 1075 63.09

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
160 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง วังลูกช้าง ต.สามง่าม รพ.สต. 39 36 92.31 1 2.78 4 11.11 2 5.56 6 16.67 1 2.78 26 72.22
161 ชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน รพ.สต. 154 116 75.32 1 0.86 8 6.90 16 13.79 24 20.69 11 9.48 62 53.45
162 กำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน รพ.สต. 97 0 0.00 0 0 0 0 0 0
163 วัดศรีศรัทธาราม กำแพงดิน รพ.สต. 74 74 100.00 3 4.05 6 8.11 3 4.05 9 12.16 7 9.46 47 63.51
164 บ้านท่าแห กำแพงดิน รพ.สต. 60 60 100.00 2 3.33 6 10.00 8 13.33 14 23.33 2 3.33 28 46.67
165 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) รังนก รพ.สต. 89 89 100.00 11 12.36 6 6.74 5 5.62 11 12.36 5 5.62 50 56.18
166 วัดจระเข้ผอม รังนก รพ.สต. 43 43 100.00 4 9.30 2 4.65 2 4.65 4 9.30 1 2.33 30 69.77
167 บ้านหนองน้ำเขียว รังนก รพ.สต. 43 43 100.00 1 2.33 3 6.98 8 18.60 11 25.58 0 0.00 26 60.47
168 วัดบ้านใหม่ รังนก รพ.สต. 39 39 100.00 1 2.56 3 7.69 5 12.82 8 20.51 1 2.56 27 69.23
169 บ้านโนนไผ่ขุย รังนก รพ.สต. 34 34 100.00 1 2.94 2 5.88 1 2.94 3 8.82 1 2.94 23 67.65
170 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 เนินปอ รพ.สต. 120 22 18.33 0 0.00 2 9.09 4 18.18 6 27.27 1 4.55 10 45.45
171 เนินปอรังนกชนูทิศ เนินปอ รพ.สต. 102 1 0.98 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
172 วัดเนินปอ เนินปอ รพ.สต. 74 74 100.00 1 1.35 6 8.11 6 8.11 12 16.22 7 9.46 41 55.41
173 บ้านเนินพยอม เนินปอ รพ.สต. 29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
174 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม เนินปอ บ้านเนินพลวง รพ.สต. 67 67 100.00 3 4.48 5 7.46 3 4.48 8 11.94 9 13.43 42 62.69
175 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ เนินปอ บ้านเนินพลวง รพ.สต. 65 65 100.00 3 4.62 3 4.62 3 4.62 6 9.23 5 7.69 47 72.31
176 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา มาบกระเปา ต.หนองโสน รพ.สต. 146 139 95.21 10 7.19 9 6.47 8 5.76 17 12.23 15 10.79 74 53.24
177 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ มาบกระเปา ต.หนองโสน รพ.สต. 97 91 93.81 0 0.00 10 10.99 6 6.59 16 17.58 7 7.69 55 60.44
รวมทั้งอำเภอ 1372 993 72.38 43 4.33 75 7.55 80 8.06 155 15.61 73 7.35 588 59.21

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
178 วัดชัยศรี บ้านสายดงยาง รพ.สต. 153 153 100.00 5 3.27 12 7.84 7 4.58 19 12.42 3 1.96 100 65.36
179 ชุมชนวัดสายดงยาง บ้านสายดงยาง รพ.สต. 102 97 95.10 4 4.12 10 10.31 4 4.12 14 14.43 6 6.19 52 53.61
180 วัดศรีรัตนวราราม บ้านสายดงยาง รพ.สต. 40 40 100.00 1 2.50 6 15.00 2 5.00 8 20.00 6 15.00 19 47.50
181 บุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ รพช. 131 119 90.84 2 1.68 11 9.24 7 5.88 18 15.13 0 0.00 82 68.91
182 เทศบาลทับคล้อ ทับคล้อ รพช. 113 100 88.50 10 10.00 8 8.00 10 10.00 18 18.00 5 5.00 56 56.00
183 วัดป่าเรไร ทับคล้อ รพช. 77 72 93.51 4 5.56 5 6.94 6 8.33 11 15.28 2 2.78 44 61.11
184 อนุบาลทับคล้อ ทับคล้อ รพช. 60 51 85.00 2 3.92 1 1.96 6 11.76 7 13.73 0 0.00 31 60.78
185 วัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ รพช. 41 41 100.00 3 7.32 2 4.88 4 9.76 6 14.63 0 0.00 22 53.66
186 วัดวังแดง บ้านวังแดง ต.เขาทราย รพ.สต. 239 0 0.00 0 0 0 0 0 0
187 วัดวังหินเพลิง บ้านวังแดง ต.เขาทราย รพ.สต. 48 0 0.00 0 0 0 0 0 0
188 เขาเจ็ดลูก รพ.สต. 245 241 98.37 6 2.49 18 7.47 14 5.81 32 13.28 17 7.05 142 58.92
189 วัดสัตตศิลาอาสน์ บ้านเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก รพ.สต. 36 36 100.00 0 0.00 1 2.78 1 2.78 2 5.56 4 11.11 26 72.22
190 บ้านเขาโล้น บ้านเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก รพ.สต. 22 22 100.00 0 0.00 2 9.09 1 4.55 3 13.64 1 4.55 19 86.36
191 บ้านท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต. 17 17 100.00 0 0.00 2 11.76 1 5.88 3 17.65 2 11.76 12 70.59
192 ท้ายทุ่ง รพ.สต. 218 0 0.00 0 0 0 0 0 0
193 บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต. 112 1 0.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
รวมทั้งอำเภอ 1654 990 59.85 37 3.74 78 7.88 63 6.36 141 14.24 46 4.65 606 61.21

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
194 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก รพ.สต. 472 335 70.97 1 0.30 16 4.78 7 2.09 23 6.87 3 0.90 270 80.60
195 นอกเขต สากเหล็ก รพ.สต. 107 80 74.77 10 12.50 5 6.25 4 5.00 9 11.25 4 5.00 44 55.00
196 บ้านทุ่งสำราญ สากเหล็ก รพ.สต. 53 52 98.11 7 13.46 5 9.62 3 5.77 8 15.38 4 7.69 24 46.15
197 บ้านปากดง สากเหล็ก รพ.สต. 49 49 100.00 2 4.08 3 6.12 9 18.37 12 24.49 5 10.20 23 46.94
198 บ้านถ้ำคะนอง สากเหล็ก รพ.สต. 28 28 100.00 2 7.14 2 7.14 2 7.14 4 14.29 1 3.57 15 53.57
199 นอกเขต บ้านหนองกรด รพ.สต. 74 61 82.43 0 0.00 0 0.00 1 1.64 1 1.64 0 0.00 54 88.52
200 บ้านท่าพิกุล บ้านหนองกรด รพ.สต. 46 46 100.00 2 4.35 5 10.87 1 2.17 6 13.04 2 4.35 30 65.22
201 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สากเหล็ก รพช. 457 208 45.51 9 4.33 16 7.69 15 7.21 31 14.90 13 6.25 124 59.62
202 โรงเรียนบ้านวังอ้อ ท่าเยี่ยม รพ.สต. 198 173 87.37 11 6.36 10 5.78 13 7.51 23 13.29 10 5.78 100 57.80
203 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม รพ.สต. 146 146 100.00 3 2.05 6 4.11 13 8.90 19 13.01 4 2.74 94 64.38
204 โรงเรียนนอกเขต ท่าเยี่ยม รพ.สต. 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
205 บ้านหนองตะเคียน คลองทราย รพ.สต. 107 104 97.20 1 0.96 10 9.62 4 3.85 14 13.46 1 0.96 77 74.04
206 นอกเขต คลองทราย รพ.สต. 82 0 0.00 0 0 0 0 0 0
207 บ้านหนองจั่ว คลองทราย รพ.สต. 24 24 100.00 3 12.50 1 4.17 1 4.17 2 8.33 0 0.00 16 66.67
208 บ้านหนองสาหร่าย คลองทราย รพ.สต. 19 19 100.00 0 0.00 1 5.26 0 0.00 1 5.26 0 0.00 17 89.47
209 นอกเขต หนองหญ้าไทร รพ.สต. 163 35 21.47 0 0.00 2 5.71 3 8.57 5 14.29 3 8.57 23 65.71
210 บ้านคลองทรายใหญ่ หนองหญ้าไทร รพ.สต. 81 0 0.00 0 0 0 0 0 0
211 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ หนองหญ้าไทร รพ.สต. 36 0 0.00 0 0 0 0 0 0
212 วังทับไทร วังทับไทร รพ.สต. 125 104 83.20 5 4.81 9 8.65 6 5.77 15 14.42 8 7.69 59 56.73
213 นอกเขต วังทับไทร รพ.สต. 111 0 0.00 0 0 0 0 0 0
214 ตลุกหิน วังทับไทร รพ.สต. 37 35 94.59 1 2.86 0 0.00 1 2.86 1 2.86 7 20.00 21 60.00
215 หนองสองห้อง วังทับไทร รพ.สต. 27 26 96.30 0 0.00 2 7.69 1 3.85 3 11.54 5 19.23 11 42.31
รวมทั้งอำเภอ 2443 1525 62.42 57 3.74 93 6.10 84 5.51 177 11.61 70 4.59 1002 65.70

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
216 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว รพ.สต. 115 109 94.78 6 5.50 6 5.50 6 5.50 12 11.01 2 1.83 71 65.14
217 โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว รพ.สต. 68 60 88.24 2 3.33 1 1.67 6 10.00 7 11.67 3 5.00 37 61.67
218 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 โพธิ์ไทรงาม รพ.สต. 206 75 36.41 4 5.33 3 4.00 6 8.00 9 12.00 6 8.00 47 62.67
219 บ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม รพ.สต. 99 27 27.27 1 3.70 2 7.41 2 7.41 4 14.81 2 7.41 18 66.67
220 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม รพ.สต. 66 17 25.76 2 11.76 0 0.00 1 5.88 1 5.88 1 5.88 10 58.82
221 บ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม รพ.สต. 31 0 0.00 0 0 0 0 0 0
222 บ้านแหลมรัง แหลมรัง ต.แหลมรัง รพ.สต. 263 0 0.00 0 0 0 0 0 0
223 แหลมรังวิทยาคม แหลมรัง ต.แหลมรัง รพ.สต. 102 0 0.00 0 0 0 0 0 0
224 นอกเขต แหลมรัง ต.แหลมรัง รพ.สต. 25 1 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
225 บ้านโป่งวัวแดง บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง รพ.สต. 290 0 0.00 0 0 0 0 0 0
226 บ้านบึงทับจั่น บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง รพ.สต. 193 0 0.00 0 0 0 0 0 0
227 นอกเขต บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง รพ.สต. 28 1 3.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
228 บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ บางลาย รพ.สต. 189 157 83.07 0 0.00 19 12.10 18 11.46 37 23.57 9 5.73 96 61.15
229 บางลายพิทยาคม บางลาย รพ.สต. 160 17 10.63 1 5.88 0 0.00 3 17.65 3 17.65 0 0.00 10 58.82
230 วัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย รพ.สต. 121 112 92.56 4 3.57 12 10.71 10 8.93 22 19.64 2 1.79 67 59.82
231 วัดบ้านบางลายใต้ บางลาย รพ.สต. 50 45 90.00 2 4.44 2 4.44 5 11.11 7 15.56 0 0.00 27 60.00
232 วัดบ้านคลองข่อย บางลาย รพ.สต. 27 27 100.00 0 0.00 2 7.41 3 11.11 5 18.52 0 0.00 17 62.96
233 โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง รพ.สต. 144 2 1.39 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
234 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง บึงนาราง รพ.สต. 83 26 31.33 0 0.00 0 0.00 3 11.54 3 11.54 2 7.69 18 69.23
235 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล บึงนาราง รพ.สต. 19 19 100.00 3 15.79 0 0.00 1 5.26 1 5.26 0 0.00 9 47.37
รวมทั้งอำเภอ 2279 695 30.50 27 3.88 47 6.76 64 9.21 111 15.97 27 3.88 428 61.58

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
236 วัดใหม่ดงเจริญ ดงเจริญ ต.วังงิ้ว รพ.สต. 120 0 0.00 0 0 0 0 0 0
237 โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ ห้วยร่วม รพ.สต. 101 99 98.02 8 8.08 9 9.09 3 3.03 12 12.12 4 4.04 64 64.65
238 โรงเรียนหนองสองห้อง ห้วยร่วม รพ.สต. 40 38 95.00 0 0.00 4 10.53 3 7.89 7 18.42 1 2.63 23 60.53
239 โรงเรียนหนองสนวน ห้วยร่วม รพ.สต. 32 32 100.00 2 6.25 1 3.13 0 0.00 1 3.13 2 6.25 16 50.00
240 บ้านไดลึกประชานุสรณ์ ห้วยพุก รพ.สต. 94 0 0.00 0 0 0 0 0 0
241 ดงเจริญพิทยาคม ห้วยพุก รพ.สต. 70 0 0.00 0 0 0 0 0 0
242 ห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก รพ.สต. 51 0 0.00 0 0 0 0 0 0
243 วัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก รพ.สต. 36 0 0.00 0 0 0 0 0 0
244 สำนักขุนเณร สำนักขุนเณร รพ.สต. 229 3 1.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67
245 หนองง้าว สำนักขุนเณร รพ.สต. 20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
246 วังบงค์ สำนักขุนเณร รพ.สต. 15 0 0.00 0 0 0 0 0 0
247 วังหินแรง สำนักขุนเณร รพ.สต. 11 0 0.00 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 819 172 21.00 10 5.81 14 8.14 6 3.49 20 11.63 7 4.07 105 61.05

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
248 บ้านนา รพ.สต. 43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
249 หนองสะเดา ต.บ้านนา รพ.สต. 327 115 35.17 3 2.61 5 4.35 7 6.09 12 10.43 3 2.61 81 70.43
250 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ วชิรบารมี รพช. 749 729 97.33 33 4.53 52 7.13 60 8.23 112 15.36 16 2.19 452 62.00
251 โรงเรียนบ้านนิคม วชิรบารมี รพช. 115 114 99.13 8 7.02 9 7.89 8 7.02 17 14.91 12 10.53 65 57.02
252 โรงเรียนวัดปลวกสูง วชิรบารมี รพช. 113 41 36.28 3 7.32 2 4.88 2 4.88 4 9.76 0 0.00 27 65.85
253 วังโมกข์พิทยาคม หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ รพ.สต. 219 113 51.60 8 7.08 5 4.42 8 7.08 13 11.50 3 2.65 70 61.95
254 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ รพ.สต. 129 110 85.27 3 2.73 4 3.64 6 5.45 10 9.09 4 3.64 77 70.00
255 บ้านสระบรเพ็ด หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ รพ.สต. 86 82 95.35 2 2.44 3 3.66 5 6.10 8 9.76 2 2.44 57 69.51
256 วัดวังตะขบ คุยกระชาย ต.วังโมกข์ รพ.สต. 84 81 96.43 1 1.23 5 6.17 11 13.58 16 19.75 6 7.41 47 58.02
257 บ้านโนนทอง คุยกระชาย ต.วังโมกข์ รพ.สต. 35 34 97.14 2 5.88 3 8.82 2 5.88 5 14.71 0 0.00 23 67.65
258 บ้านหนองริ้น คุยกระชาย ต.วังโมกข์ รพ.สต. 34 32 94.12 1 3.13 1 3.13 2 6.25 3 9.38 0 0.00 24 75.00
259 วชิรบารมีพิทยาคม บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 166 116 69.88 5 4.31 5 4.31 9 7.76 14 12.07 8 6.90 68 58.62
260 วัดกลางวงศ์มณี บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 93 93 100.00 3 3.23 5 5.38 8 8.60 13 13.98 8 8.60 51 54.84
261 วัดหนองหลุม บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 56 56 100.00 3 5.36 2 3.57 1 1.79 3 5.36 3 5.36 34 60.71
262 วัดโนนป่าแดง บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 47 47 100.00 0 0.00 5 10.64 5 10.64 10 21.28 1 2.13 30 63.83
263 อนุบาลวชิรบารมี บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 38 38 100.00 5 13.16 1 2.63 2 5.26 3 7.89 1 2.63 21 55.26
264 บ้านยางนกกระทุง บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 28 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 10.71 19 67.86
265 บ้านบัวยาง บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 26 25 96.15 1 4.00 0 0.00 4 16.00 4 16.00 1 4.00 17 68.00
รวมทั้งอำเภอ 2388 1854 77.64 81 4.37 107 5.77 140 7.55 247 13.32 71 3.83 1163 62.73


ประมวลผลเมื่อ 23 ม.ค.61  10:23:19

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร