ภาคเรียนที่ 1
ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน 6-14 ปี (รายโรงเรียน)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ลำดับอำเภอ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 เมืองพิจิตร 12858 12351 96.06 593 4.80 981 7.94 1107 8.96 2088 16.91 481 3.89 7467 60.46
2 วังทรายพูน 1429 1351 94.54 81 6.00 97 7.18 83 6.14 180 13.32 83 6.14 839 62.10
3 โพธิ์ประทับช้าง 3538 3428 96.89 151 4.40 213 6.21 223 6.51 436 12.72 97 2.83 2253 65.72
4 ตะพานหิน 7560 6992 92.49 368 5.26 454 6.49 581 8.31 1035 14.80 224 3.20 4364 62.41
5 บางมูลนาก 4742 4708 99.28 133 2.82 391 8.31 347 7.37 738 15.68 79 1.68 3038 64.53
6 โพทะเล 3924 3797 96.76 162 4.27 188 4.95 239 6.29 427 11.25 95 2.50 2690 70.85
7 สามง่าม 2709 2567 94.76 76 2.96 155 6.04 177 6.90 332 12.93 206 8.02 1603 62.45
8 ทับคล้อ 2749 2627 95.56 98 3.73 145 5.52 121 4.61 266 10.13 277 10.54 1557 59.27
9 สากเหล็ก 2018 1661 82.31 63 3.79 113 6.80 97 5.84 210 12.64 79 4.76 1069 64.36
10 บึงนาราง 2222 1977 88.97 104 5.26 118 5.97 157 7.94 275 13.91 67 3.39 1228 62.11
11 ดงเจริญ 1356 1324 97.64 70 5.29 85 6.42 103 7.78 188 14.20 54 4.08 816 61.63
12 วชิรบารมี 3215 3081 95.83 157 5.10 155 5.03 207 6.72 362 11.75 175 5.68 1910 61.99
รวมทั้งจังหวัด 48320 45864 94.92 2056 4.48 3095 6.75 3442 7.50 6537 14.25 1917 4.18 28834 62.87
 

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 อนุบาลพิจิตร พิจิตร รพท. 1638 1537 93.83 67 4.36 128 8.33 142 9.24 270 17.57 34 2.21 975 63.44
2 อนุบาลวชิร พิจิตร รพท. 1399 1347 96.28 47 3.49 137 10.17 130 9.65 267 19.82 21 1.56 810 60.13
3 เทศบาลบ้านปากทาง พิจิตร รพท. 1380 1321 95.72 69 5.22 121 9.16 111 8.40 232 17.56 35 2.65 790 59.80
4 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร รพท. 1176 1151 97.87 73 6.34 88 7.65 121 10.51 209 18.16 11 0.96 681 59.17
5 ราษฎร์บำรุง พิจิตร รพท. 915 800 87.43 44 5.50 60 7.50 87 10.88 147 18.38 22 2.75 478 59.75
6 พิจิตรอินเตอร์ พิจิตร รพท. 403 387 96.03 8 2.07 43 11.11 50 12.92 93 24.03 10 2.58 235 60.72
7 เทศบาลบ้านท่าหลวง พิจิตร รพท. 169 157 92.90 3 1.91 10 6.37 10 6.37 20 12.74 9 5.73 106 67.52
8 อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) พิจิตร รพท. 115 113 98.26 12 10.62 6 5.31 14 12.39 20 17.70 7 6.19 58 51.33
9 อนุบาลธรรมศาสตร์ พิจิตร รพท. 110 107 97.27 1 0.93 2 1.87 11 10.28 13 12.15 6 5.61 66 61.68
10 เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช พิจิตร รพท. 100 100 100.00 3 3.00 4 4.00 15 15.00 19 19.00 2 2.00 61 61.00
11 หลวงพ่อเพชรวิทยา พิจิตร รพท. 44 41 93.18 0 0.00 4 9.76 10 24.39 14 34.15 0 0.00 24 58.54
12 ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ พิจิตร รพท. 3 0 0.00 0 0 0 0 0 0
13 วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) บ้านดาน ต.ไผ่ขวาง รพ.สต. 55 55 100.00 1 1.82 4 7.27 7 12.73 11 20.00 0 0.00 35 63.64
14 วัดหาดมูลกระบือ ไผ่ขวาง รพ.สต. 146 146 100.00 1 0.68 9 6.16 3 2.05 12 8.22 6 4.11 103 70.55
15 วัดหงษ์ ไผ่ขวาง รพ.สต. 33 33 100.00 0 0.00 3 9.09 1 3.03 4 12.12 0 0.00 26 78.79
16 บ้านวังกระดี่ทอง ย่านยาว รพ.สต. 107 106 99.07 1 0.94 7 6.60 10 9.43 17 16.04 16 15.09 56 52.83
17 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต. 163 161 98.77 9 5.59 15 9.32 14 8.70 29 18.01 65 40.37 39 24.22
18 เมธีพิทยา ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต. 86 76 88.37 7 9.21 7 9.21 9 11.84 16 21.05 15 19.74 31 40.79
19 วัดวังมะเดื่อ ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต. 25 25 100.00 6 24.00 3 12.00 1 4.00 4 16.00 8 32.00 7 28.00
20 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ปากทาง รพ.สต. 48 48 100.00 0 0.00 2 4.17 2 4.17 4 8.33 1 2.08 32 66.67
21 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ปากทาง รพ.สต. 39 36 92.31 2 5.56 3 8.33 6 16.67 9 25.00 2 5.56 18 50.00
22 สระหลวงพิทยาคม ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 781 772 98.85 50 6.48 59 7.64 81 10.49 140 18.13 28 3.63 439 56.87
23 วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 127 126 99.21 4 3.17 9 7.14 11 8.73 20 15.87 13 10.32 68 53.97
24 วัดคลองโนน ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 120 119 99.17 4 3.36 5 4.20 12 10.08 17 14.29 3 2.52 70 58.82
25 วัดดงชะพลู ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต. 52 52 100.00 3 5.77 1 1.92 3 5.77 4 7.69 15 28.85 21 40.38
26 วัดโรงช้าง โรงช้าง รพ.สต. 39 39 100.00 4 10.26 2 5.13 1 2.56 3 7.69 1 2.56 29 74.36
27 วังทับยา โรงช้าง รพ.สต. 20 19 95.00 0 0.00 3 15.79 1 5.26 4 21.05 0 0.00 9 47.37
28 พิจิตรอนุสรณ์ เมืองเก่า รพ.สต. 77 77 100.00 4 5.19 2 2.60 6 7.79 8 10.39 0 0.00 61 79.22
29 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า รพ.สต. 71 71 100.00 5 7.04 3 4.23 5 7.04 8 11.27 7 9.86 39 54.93
30 บ้านเมืองเก่า เมืองเก่า รพ.สต. 56 56 100.00 4 7.14 5 8.93 2 3.57 7 12.50 2 3.57 34 60.71
31 บ้านท่าข่อย เมืองเก่า รพ.สต. 45 44 97.78 2 4.55 1 2.27 3 6.82 4 9.09 2 4.55 30 68.18
32 ยอแซฟ บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 1040 1036 99.62 62 5.98 93 8.98 75 7.24 168 16.22 13 1.25 662 63.90
33 บ้านบึงตะโกน บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 99 99 100.00 3 3.03 12 12.12 8 8.08 20 20.20 5 5.05 56 56.57
34 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 56 56 100.00 0 0.00 5 8.93 5 8.93 10 17.86 4 7.14 33 58.93
35 วัดบึงสีไฟ บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต. 19 19 100.00 0 0.00 0 0.00 2 10.53 2 10.53 2 10.53 7 36.84
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
36 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล บ้านบุ่ง รพ.สต. 296 274 92.57 1 0.36 3 1.09 4 1.46 7 2.55 16 5.84 233 85.04
37 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม บ้านบุ่ง รพ.สต. 106 106 100.00 3 2.83 8 7.55 16 15.09 24 22.64 14 13.21 50 47.17
38 โรงเรียนวัดหนองไผ่ บ้านบุ่ง รพ.สต. 67 67 100.00 0 0.00 6 8.96 2 2.99 8 11.94 5 7.46 40 59.70
39 โรงเรียนวังกรดพิทยา บ้านบุ่ง รพ.สต. 56 56 100.00 1 1.79 1 1.79 6 10.71 7 12.50 0 0.00 47 83.93
40 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง บ้านบุ่ง รพ.สต. 44 44 100.00 3 6.82 2 4.55 2 4.55 4 9.09 4 9.09 26 59.09
41 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง บ้านบุ่ง รพ.สต. 25 25 100.00 1 4.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 11 44.00
42 หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) ฆะมัง รพ.สต. 200 200 100.00 22 11.00 11 5.50 13 6.50 24 12.00 2 1.00 111 55.50
43 บ้านสวนแตง ฆะมัง รพ.สต. 36 36 100.00 6 16.67 6 16.67 1 2.78 7 19.44 1 2.78 17 47.22
44 วัดฆะมัง ฆะมัง รพ.สต. 35 35 100.00 3 8.57 3 8.57 5 14.29 8 22.86 3 8.57 19 54.29
45 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง ดงป่าคำ รพ.สต. 73 69 94.52 3 4.35 6 8.70 3 4.35 9 13.04 13 18.84 33 47.83
46 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ ดงป่าคำ รพ.สต. 25 25 100.00 2 8.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 1 4.00 15 60.00
47 เทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง รพ.สต. 174 174 100.00 10 5.75 17 9.77 15 8.62 32 18.39 3 1.72 115 66.09
48 บ้านหัวดง หัวดง รพ.สต. 157 156 99.36 7 4.49 8 5.13 12 7.69 20 12.82 8 5.13 104 66.67
49 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต. 63 62 98.41 1 1.61 3 4.84 3 4.84 6 9.68 5 8.06 40 64.52
50 โรงเรียนบ้านเนินยาว บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต. 34 34 100.00 1 2.94 3 8.82 1 2.94 4 11.76 0 0.00 25 73.53
51 โรงเรียนวัดลำชะล่า บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต. 17 17 100.00 1 5.88 2 11.76 1 5.88 3 17.65 1 5.88 10 58.82
52 ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ รพ.สต. 285 259 90.88 8 3.09 15 5.79 26 10.04 41 15.83 10 3.86 166 64.09
53 วัดหนองถ้ำ ป่ามะคาบ รพ.สต. 36 36 100.00 3 8.33 6 16.67 5 13.89 11 30.56 0 0.00 16 44.44
54 วัดท่ามะไฟ ป่ามะคาบ รพ.สต. 32 31 96.88 1 3.23 1 3.23 0 0.00 1 3.23 2 6.45 23 74.19
55 วัดเนินสมอ ป่ามะคาบ รพ.สต. 24 22 91.67 0 0.00 1 4.55 1 4.55 2 9.09 5 22.73 11 50.00
56 บ้านสายคำโห้ สายคำโห้ รพ.สต. 78 77 98.72 0 0.00 5 6.49 3 3.90 8 10.39 4 5.19 50 64.94
57 บ้านน้อย สายคำโห้ รพ.สต. 54 49 90.74 6 12.24 4 8.16 1 2.04 5 10.20 2 4.08 29 59.18
58 โรงเรียนดงกลาง ดงกลาง ต.ดงกลาง รพ.สต. 168 165 98.21 11 6.67 12 7.27 15 9.09 27 16.36 14 8.48 87 52.73
59 โรงเรียนวัดดงป่าคำ ดงกลาง ต.ดงกลาง รพ.สต. 17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 12858 12351 96.06 593 4.80 981 7.94 1107 8.96 2088 16.91 481 3.89 7467 60.46

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
60 เนินหัวโล้หนองยาง หนองยาง ต.วังทรายพูน รพ.สต. 274 256 93.43 28 10.94 18 7.03 14 5.47 32 12.50 23 8.98 129 50.39
61 บ้านทุ่งโม่ง หนองยาง ต.วังทรายพูน รพ.สต. 65 62 95.38 3 4.84 4 6.45 3 4.84 7 11.29 20 32.26 29 46.77
62 อนุบาลวังทรายพูน วังทรายพูน รพช. 347 294 84.73 12 4.08 20 6.80 20 6.80 40 13.61 15 5.10 192 65.31
63 บ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล รพ.สต. 68 67 98.53 2 2.99 8 11.94 9 13.43 17 25.37 1 1.49 40 59.70
64 โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวย คลองสะแก-ป่าหวาย รพ.สต. 46 45 97.83 3 6.67 3 6.67 1 2.22 4 8.89 2 4.44 32 71.11
65 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน คลองสะแก-ป่าหวาย รพ.สต. 40 40 100.00 4 10.00 2 5.00 3 7.50 5 12.50 1 2.50 25 62.50
66 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ยางสามต้น รพ.สต. 135 134 99.26 3 2.24 13 9.70 14 10.45 27 20.15 7 5.22 76 56.72
67 โรงเรียนบ้านยางสามต้น ยางสามต้น รพ.สต. 105 105 100.00 5 4.76 8 7.62 7 6.67 15 14.29 8 7.62 60 57.14
68 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน ยางสามต้น รพ.สต. 102 102 100.00 13 12.75 11 10.78 2 1.96 13 12.75 4 3.92 62 60.78
69 หนองพระ หนองพระ รพ.สต. 134 133 99.25 8 6.02 9 6.77 10 7.52 19 14.29 2 1.50 83 62.41
70 หนองปล้อง หนองปล้อง รพ.สต. 86 86 100.00 0 0.00 1 1.16 0 0.00 1 1.16 0 0.00 85 98.84
71 วัดใหม่สามัคคีธรรม หนองปล้อง รพ.สต. 27 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 96.30
รวมทั้งอำเภอ 1429 1351 94.54 81 6.00 97 7.18 83 6.14 180 13.32 83 6.14 839 62.10

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
72 วัดท่าบัวทอง โพธิ์ประทับช้าง รพช. 186 178 95.70 8 4.49 10 5.62 11 6.18 21 11.80 4 2.25 117 65.73
73 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง รพช. 110 90 81.82 1 1.11 6 6.67 11 12.22 17 18.89 2 2.22 60 66.67
74 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง รพช. 70 67 95.71 2 2.99 2 2.99 7 10.45 9 13.43 1 1.49 47 70.15
75 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ โพธิ์ประทับช้าง รพช. 48 45 93.75 0 0.00 4 8.89 4 8.89 8 17.78 1 2.22 31 68.89
76 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 768 716 93.23 28 3.91 62 8.66 50 6.98 112 15.64 13 1.82 458 63.97
77 เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 111 111 100.00 4 3.60 11 9.91 6 5.41 17 15.32 5 4.50 65 58.56
78 วัดไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 96 93 96.88 3 3.23 6 6.45 7 7.53 13 13.98 3 3.23 60 64.52
79 บ้านลำนัง ไผ่ท่าโพ รพ.สต. 43 43 100.00 1 2.33 3 6.98 3 6.98 6 13.95 2 4.65 28 65.12
80 ชุมชนวัดวังจิก วังจิก รพ.สต. 108 107 99.07 3 2.80 4 3.74 4 3.74 8 7.48 2 1.87 78 72.90
81 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) ไผ่รอบใต้ รพ.สต. 130 129 99.23 19 14.73 6 4.65 4 3.10 10 7.75 1 0.78 75 58.14
82 บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) ไผ่รอบใต้ รพ.สต. 43 43 100.00 3 6.98 2 4.65 1 2.33 3 6.98 2 4.65 26 60.47
83 โรงเรียนวัดหนองหลวง ไผ่รอบเหนือ รพ.สต. 148 147 99.32 8 5.44 5 3.40 6 4.08 11 7.48 1 0.68 106 72.11
84 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ไผ่รอบเหนือ รพ.สต. 27 27 100.00 0 0.00 1 3.70 2 7.41 3 11.11 2 7.41 16 59.26
85 โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบเหนือ รพ.สต. 24 23 95.83 1 4.35 2 8.70 1 4.35 3 13.04 0 0.00 16 69.57
86 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ รพ.สต. 123 122 99.19 0 0.00 2 1.64 1 0.82 3 2.46 2 1.64 108 88.52
87 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ รพ.สต. 36 34 94.44 1 2.94 0 0.00 1 2.94 1 2.94 0 0.00 31 91.18
88 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ดงเสือเหลือง รพ.สต. 108 106 98.15 7 6.60 6 5.66 10 9.43 16 15.09 4 3.77 64 60.38
89 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง รพ.สต. 84 84 100.00 1 1.19 6 7.14 10 11.90 16 19.05 9 10.71 48 57.14
90 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง รพ.สต. 84 83 98.81 2 2.41 2 2.41 3 3.61 5 6.02 2 2.41 63 75.90
91 โรงเรียนบ้านเนินพยอม ดงเสือเหลือง รพ.สต. 31 31 100.00 0 0.00 2 6.45 2 6.45 4 12.90 2 6.45 17 54.84
92 โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง รพ.สต. 28 27 96.43 0 0.00 1 3.70 1 3.70 2 7.41 0 0.00 18 66.67
93 โรงเรียนบ้านเนินขวาง เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต. 222 222 100.00 14 6.31 9 4.05 14 6.31 23 10.36 3 1.35 148 66.67
94 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต. 107 107 100.00 2 1.87 4 3.74 3 2.80 7 6.54 5 4.67 78 72.90
95 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต. 21 21 100.00 0 0.00 1 4.76 0 0.00 1 4.76 1 4.76 10 47.62
96 บ้านหนองสะแก หนองสะแก ต.เนินสว่าง รพ.สต. 187 187 100.00 5 2.67 13 6.95 20 10.70 33 17.65 6 3.21 119 63.64
97 มาบมะไฟ หนองสะแก ต.เนินสว่าง รพ.สต. 35 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3 8.57 3 8.57 6 17.14 23 65.71
98 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 314 307 97.77 20 6.51 32 10.42 21 6.84 53 17.26 11 3.58 185 60.26
99 บ้านห้วยน้อย ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 48 47 97.92 3 6.38 5 10.64 5 10.64 10 21.28 1 2.13 26 55.32
100 บ้านทุ่งประพาส ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 30 30 100.00 0 0.00 3 10.00 5 16.67 8 26.67 2 6.67 16 53.33
101 บ้านห้วยคำตาล ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 26 25 96.15 3 12.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 1 4.00 18 72.00
102 โรงเรียนบ้านหนองพง บ่อปิ้งเกลือ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 124 123 99.19 10 8.13 2 1.63 6 4.88 8 6.50 3 2.44 87 70.73
103 โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ บ่อปิ้งเกลือ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต. 18 18 100.00 2 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 61.11
รวมทั้งอำเภอ 3538 3428 96.89 151 4.40 213 6.21 223 6.51 436 12.72 97 2.83 2253 65.72

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
104 ตะพานหิน ตะพานหิน รพร. 985 828 84.06 52 6.28 44 5.31 84 10.14 128 15.46 12 1.45 525 63.41
105 นรบุตรศึกษา ตะพานหิน รพร. 924 899 97.29 32 3.56 75 8.34 86 9.57 161 17.91 9 1.00 566 62.96
106 เทศบาล 1 ตะพานหิน รพร. 451 436 96.67 31 7.11 24 5.50 33 7.57 57 13.07 23 5.28 270 61.93
107 หัวเฉียว ตะพานหิน รพร. 436 426 97.71 46 10.80 34 7.98 31 7.28 65 15.26 9 2.11 257 60.33
108 เทศบาล 2 ตะพานหิน รพร. 377 332 88.06 16 4.82 17 5.12 26 7.83 43 12.95 10 3.01 221 66.57
109 จันทวิทยา ตะพานหิน รพร. 219 208 94.98 8 3.85 15 7.21 15 7.21 30 14.42 2 0.96 139 66.83
110 เทศบาล 4 ตะพานหิน รพร. 119 115 96.64 3 2.61 12 10.43 13 11.30 25 21.74 2 1.74 65 56.52
111 เทศบาล 3 ตะพานหิน รพร. 19 19 100.00 2 10.53 1 5.26 0 0.00 1 5.26 3 15.79 8 42.11
112 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย รพ.สต. 74 72 97.30 6 8.33 3 4.17 5 6.94 8 11.11 7 9.72 40 55.56
113 สิริวัฒนา ห้วยเกตุ รพ.สต. 446 445 99.78 10 2.25 27 6.07 27 6.07 54 12.13 26 5.84 296 66.52
114 ดรุณบัณฑิตพิทยา ห้วยเกตุ รพ.สต. 250 250 100.00 3 1.20 22 8.80 26 10.40 48 19.20 11 4.40 148 59.20
115 บัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ รพ.สต. 165 164 99.39 10 6.10 11 6.71 27 16.46 38 23.17 2 1.22 94 57.32
116 วัดธงไทยยาราม ห้วยเกตุ รพ.สต. 58 58 100.00 2 3.45 2 3.45 7 12.07 9 15.52 5 8.62 35 60.34
117 วัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ รพ.สต. 33 33 100.00 1 3.03 1 3.03 2 6.06 3 9.09 3 9.09 23 69.70
118 วัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ รพ.สต. 27 27 100.00 2 7.41 2 7.41 2 7.41 4 14.81 2 7.41 16 59.26
119 วัดห้วงสลิด ห้วยเกตุ รพ.สต. 8 8 100.00 3 37.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 1 12.50
120 วัดพรหมประสิทธิ์ ห้วยเกตุ รพ.สต. 7 7 100.00 1 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 4 57.14
121 เทพประทาน หนองพยอม รพ.สต. 330 318 96.36 3 0.94 30 9.43 15 4.72 45 14.15 5 1.57 223 70.13
122 วัดป่าแดง หนองพยอม รพ.สต. 162 160 98.77 11 6.88 7 4.38 11 6.88 18 11.25 4 2.50 98 61.25
123 เขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม รพ.สต. 55 55 100.00 4 7.27 2 3.64 1 1.82 3 5.45 1 1.82 34 61.82
124 อนุบาลตะพานหิน หนองพยอม รพ.สต. 9 8 88.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
125 ราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ รพ.สต. 113 113 100.00 3 2.65 11 9.73 13 11.50 24 21.24 4 3.54 73 64.60
126 ทุ่งโพธิ์พิทยา ทุ่งโพธิ์ รพ.สต. 59 59 100.00 7 11.86 2 3.39 5 8.47 7 11.86 0 0.00 39 66.10
127 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ รพ.สต. 122 119 97.54 10 8.40 3 2.52 8 6.72 11 9.24 2 1.68 80 67.23
128 วัดใหม่สำราญ ดงตะขบ รพ.สต. 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 2 12.50 2 12.50 2 12.50 9 56.25
129 วัดหนองคล่อ ดงตะขบ รพ.สต. 13 13 100.00 2 15.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 76.92
130 วัดคลองคูณ คลองคูณ รพ.สต. 154 154 100.00 9 5.84 6 3.90 8 5.19 14 9.09 8 5.19 90 58.44
131 วัดวังไคร้ คลองคูณ รพ.สต. 37 37 100.00 2 5.41 5 13.51 4 10.81 9 24.32 2 5.41 21 56.76
132 โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 164 162 98.78 13 8.02 8 4.94 20 12.35 28 17.28 6 3.70 90 55.56
133 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 133 131 98.50 4 3.05 10 7.63 10 7.63 20 15.27 4 3.05 83 63.36
134 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 113 108 95.58 1 0.93 7 6.48 12 11.11 19 17.59 2 1.85 68 62.96
135 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 35 35 100.00 1 2.86 3 8.57 3 8.57 6 17.14 0 0.00 22 62.86
136 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต. 28 26 92.86 1 3.85 1 3.85 2 7.69 3 11.54 0 0.00 20 76.92
137 วัดวังหว้า วังหว้า รพ.สต. 181 177 97.79 10 5.65 11 6.21 9 5.08 20 11.30 3 1.69 113 63.84
138 วัดท่าปอ วังหว้า รพ.สต. 35 35 100.00 3 8.57 3 8.57 2 5.71 5 14.29 0 0.00 20 57.14
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
139 วัดยางคลี วังหว้า รพ.สต. 9 9 100.00 1 11.11 1 11.11 1 11.11 2 22.22 0 0.00 5 55.56
140 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ ขารวก ต.วังหลุม รพ.สต. 341 96 28.15 7 7.29 7 7.29 7 7.29 14 14.58 20 20.83 52 54.17
141 โรงเรียนวัดเขารวก ขารวก ต.วังหลุม รพ.สต. 196 186 94.90 10 5.38 12 6.45 8 4.30 20 10.75 13 6.99 108 58.06
142 โรงเรียนบ้านเนินทราย ขารวก ต.วังหลุม รพ.สต. 30 29 96.67 0 0.00 1 3.45 3 10.34 4 13.79 1 3.45 21 72.41
143 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม รพ.สต. 147 143 97.28 5 3.50 10 6.99 10 6.99 20 13.99 4 2.80 90 62.94
144 สัตตวนาราม วังหลุม รพ.สต. 95 93 97.89 8 8.60 4 4.30 8 8.60 12 12.90 2 2.15 54 58.06
145 วัดทับหมัน ทับหมัน รพ.สต. 265 263 99.25 18 6.84 16 6.08 24 9.13 40 15.21 7 2.66 156 59.32
146 บ้านบึงประดู่ ทับหมัน รพ.สต. 43 43 100.00 3 6.98 1 2.33 3 6.98 4 9.30 3 6.98 26 60.47
147 วัดทับปรู ทับหมัน รพ.สต. 30 30 100.00 2 6.67 1 3.33 3 10.00 4 13.33 1 3.33 15 50.00
148 วัดคลองข่อย ไผ่หลวง รพ.สต. 47 47 100.00 2 4.26 2 4.26 5 10.64 7 14.89 0 0.00 28 59.57
รวมทั้งอำเภอ 7560 6992 92.49 368 5.26 454 6.49 581 8.31 1035 14.80 224 3.20 4364 62.41

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
149 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก รพช. 1083 1079 99.63 29 2.69 90 8.34 72 6.67 162 15.01 12 1.11 692 64.13
150 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก รพช. 890 885 99.44 7 0.79 76 8.59 94 10.62 170 19.21 12 1.36 578 65.31
151 อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก รพช. 882 873 98.98 44 5.04 88 10.08 76 8.71 164 18.79 14 1.60 522 59.79
152 บางมูลนากราษฎร์อุทิศ (รอ.) บางมูลนาก รพช. 497 497 100.00 19 3.82 44 8.85 21 4.23 65 13.08 10 2.01 322 64.79
153 โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา" บางมูลนาก รพช. 269 267 99.26 5 1.87 29 10.86 19 7.12 48 17.98 5 1.87 179 67.04
154 เทศบาล 1 บางมูลนาก บางมูลนาก รพช. 80 79 98.75 1 1.27 7 8.86 7 8.86 14 17.72 1 1.27 48 60.76
155 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ รพ.สต. 117 111 94.87 3 2.70 7 6.31 10 9.01 17 15.32 3 2.70 68 61.26
156 ศรีประสิทธิ์วิทยา บ้านห้วยคต รพ.สต. 118 116 98.31 6 5.17 2 1.72 7 6.03 9 7.76 2 1.72 77 66.38
157 บำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร รพ.สต. 59 59 100.00 1 1.69 4 6.78 1 1.69 5 8.47 2 3.39 37 62.71
158 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" บ้านไร่ ต.เนินมะกอก รพ.สต. 129 127 98.45 3 2.36 6 4.72 5 3.94 11 8.66 1 0.79 85 66.93
159 บ้านไดปลาดุก วังสำโรง รพ.สต. 95 95 100.00 4 4.21 5 5.26 10 10.53 15 15.79 3 3.16 66 69.47
160 โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ บ้านหนอกอไผ่ รพ.สต. 104 104 100.00 0 0.00 3 2.88 1 0.96 4 3.85 3 2.88 81 77.88
161 วัดห้วยเรียงกลาง วังกรด รพ.สต. 29 29 100.00 1 3.45 1 3.45 0 0.00 1 3.45 0 0.00 19 65.52
162 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ห้วยเขน รพ.สต. 117 117 100.00 1 0.85 10 8.55 8 6.84 18 15.38 0 0.00 93 79.49
163 วัดวังตะกู วังตะกู รพ.สต. 64 63 98.44 0 0.00 1 1.59 2 3.17 3 4.76 0 0.00 57 90.48
164 วังตะกูราษฏร์อุทิศ วังตะกู รพ.สต. 24 23 95.83 0 0.00 2 8.70 0 0.00 2 8.70 0 0.00 19 82.61
165 วัดมะกอกงอ ลำประดาเหนือ ต.วังตะกู รพ.สต. 50 50 100.00 2 4.00 1 2.00 3 6.00 4 8.00 6 12.00 25 50.00
166 วัดลำประดาเหนือ ลำประดาเหนือ ต.วังตะกู รพ.สต. 34 34 100.00 0 0.00 5 14.71 2 5.88 7 20.59 4 11.76 14 41.18
167 วัดลำประดาใต้ ลำปะดา รพ.สต. 78 78 100.00 5 6.41 7 8.97 8 10.26 15 19.23 1 1.28 45 57.69
168 วัดลำประดากลาง ลำปะดา รพ.สต. 23 22 95.65 2 9.09 3 13.64 1 4.55 4 18.18 0 0.00 11 50.00
รวมทั้งอำเภอ 4742 4708 99.28 133 2.82 391 8.31 347 7.37 738 15.68 79 1.68 3038 64.53

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
169 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" โพทะเล รพช. 628 623 99.20 6 0.96 12 1.93 18 2.89 30 4.82 12 1.93 547 87.80
170 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล รพช. 513 431 84.02 4 0.93 10 2.32 14 3.25 24 5.57 4 0.93 363 84.22
171 วัดโพทะเล โพทะเล รพช. 133 132 99.25 1 0.76 5 3.79 9 6.82 14 10.61 10 7.58 96 72.73
172 วัดบ้านตาล โพทะเล รพช. 43 39 90.70 3 7.69 3 7.69 3 7.69 6 15.38 0 0.00 27 69.23
173 บ้านวังตายศ โพทะเล รพช. 31 30 96.77 0 0.00 4 13.33 1 3.33 5 16.67 0 0.00 23 76.67
174 คลองตางาว โพทะเล รพช. 21 19 90.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 100.00
175 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ รพ.สต. 136 135 99.26 10 7.41 6 4.44 9 6.67 15 11.11 7 5.19 81 60.00
176 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ รพ.สต. 79 70 88.61 1 1.43 1 1.43 1 1.43 2 2.86 3 4.29 52 74.29
177 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท้ายน้ำ รพ.สต. 61 55 90.16 0 0.00 5 9.09 4 7.27 9 16.36 0 0.00 42 76.36
178 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ รพ.สต. 26 24 92.31 0 0.00 1 4.17 1 4.17 2 8.33 0 0.00 18 75.00
179 ชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง รพ.สต. 183 183 100.00 15 8.20 9 4.92 15 8.20 24 13.11 1 0.55 113 61.75
180 หนองตะแบก ทะนง รพ.สต. 76 75 98.68 1 1.33 5 6.67 6 8.00 11 14.67 1 1.33 56 74.67
181 น้ำผึ้ง ทะนง รพ.สต. 10 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 9 90.00
182 บ้านท่าบัว ท่าบัว รพ.สต. 59 59 100.00 4 6.78 1 1.69 7 11.86 8 13.56 3 5.08 38 64.41
183 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา ทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย รพ.สต. 172 162 94.19 2 1.23 12 7.41 10 6.17 22 13.58 3 1.85 113 69.75
184 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ต.ท่าขมิ้น รพ.สต. 188 188 100.00 26 13.83 17 9.04 10 5.32 27 14.36 3 1.60 106 56.38
185 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ต.ท่าขมิ้น รพ.สต. 76 76 100.00 2 2.63 4 5.26 10 13.16 14 18.42 4 5.26 44 57.89
186 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ต.ท่าขมิ้น รพ.สต. 53 53 100.00 2 3.77 8 15.09 5 9.43 13 24.53 4 7.55 28 52.83
187 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ต.ท่าขมิ้น รพ.สต. 40 40 100.00 0 0.00 2 5.00 1 2.50 3 7.50 1 2.50 32 80.00
188 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ต.ท่าขมิ้น รพ.สต. 38 38 100.00 3 7.89 2 5.26 6 15.79 8 21.05 0 0.00 24 63.16
189 วัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา รพ.สต. 87 87 100.00 0 0.00 1 1.15 6 6.90 7 8.05 2 2.30 58 66.67
190 ท่าเสาพิทยาคม ท่าเสา รพ.สต. 84 84 100.00 14 16.67 2 2.38 3 3.57 5 5.95 1 1.19 51 60.71
191 บ้านยี่มุ่ย ท่าเสา รพ.สต. 71 71 100.00 0 0.00 7 9.86 5 7.04 12 16.90 2 2.82 53 74.65
192 บ้านบางพล้อยางหลวง ท่าเสา รพ.สต. 66 66 100.00 1 1.52 4 6.06 6 9.09 10 15.15 1 1.52 53 80.30
193 วัดบ้านหนองดง ท่าเสา รพ.สต. 36 36 100.00 0 0.00 4 11.11 4 11.11 8 22.22 1 2.78 22 61.11
194 วัดบ้านพังน้อย ท่าเสา รพ.สต. 32 32 100.00 1 3.13 1 3.13 3 9.38 4 12.50 2 6.25 23 71.88
195 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ บางคลาน รพ.สต. 112 112 100.00 11 9.82 10 8.93 7 6.25 17 15.18 5 4.46 66 58.93
196 พิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน รพ.สต. 97 97 100.00 2 2.06 3 3.09 13 13.40 16 16.49 1 1.03 58 59.79
197 โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน รพ.สต. 58 58 100.00 3 5.17 3 5.17 4 6.90 7 12.07 3 5.17 41 70.69
198 โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง บางคลาน รพ.สต. 36 36 100.00 5 13.89 5 13.89 2 5.56 7 19.44 1 2.78 17 47.22
199 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง รพ.สต. 135 133 98.52 9 6.77 5 3.76 8 6.02 13 9.77 5 3.76 83 62.41
200 โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง รพ.สต. 82 81 98.78 5 6.17 3 3.70 12 14.81 15 18.52 0 0.00 48 59.26
201 โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง รพ.สต. 19 19 100.00 1 5.26 2 10.53 2 10.53 4 21.05 0 0.00 11 57.89
202 โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" บ้านน้อย รพ.สต. 186 186 100.00 13 6.99 18 9.68 13 6.99 31 16.67 4 2.15 120 64.52
203 วัดพร้าว วัดขวาง รพ.สต. 208 208 100.00 15 7.21 11 5.29 15 7.21 26 12.50 10 4.81 124 59.62
 

ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
204 วัดขวาง วัดขวาง รพ.สต. 49 49 100.00 2 4.08 2 4.08 6 12.24 8 16.33 0 0.00 31 63.27
รวมทั้งอำเภอ 3924 3797 96.76 162 4.27 188 4.95 239 6.29 427 11.25 95 2.50 2690 70.85

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
205 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง วังลูกช้าง ต.สามง่าม รพ.สต. 38 35 92.11 1 2.86 4 11.43 2 5.71 6 17.14 1 2.86 25 71.43
206 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม รพช. 355 345 97.18 17 4.93 18 5.22 15 4.35 33 9.57 22 6.38 211 61.16
207 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม รพช. 143 137 95.80 4 2.92 24 17.52 22 16.06 46 33.58 23 16.79 50 36.50
208 วัดวังแดง สามง่าม รพช. 100 95 95.00 3 3.16 1 1.05 13 13.68 14 14.74 19 20.00 48 50.53
209 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สามง่าม รพช. 68 66 97.06 1 1.52 4 6.06 6 9.09 10 15.15 4 6.06 39 59.09
210 ชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน รพ.สต. 152 152 100.00 2 1.32 10 6.58 17 11.18 27 17.76 12 7.89 84 55.26
211 กำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน รพ.สต. 97 0 0.00 0 0 0 0 0 0
212 วัดศรีศรัทธาราม กำแพงดิน รพ.สต. 74 74 100.00 3 4.05 6 8.11 3 4.05 9 12.16 7 9.46 47 63.51
213 บ้านท่าแห กำแพงดิน รพ.สต. 60 60 100.00 2 3.33 6 10.00 8 13.33 14 23.33 2 3.33 28 46.67
214 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) รังนก รพ.สต. 89 89 100.00 12 13.48 6 6.74 5 5.62 11 12.36 5 5.62 50 56.18
215 บ้านหนองน้ำเขียว รังนก รพ.สต. 44 44 100.00 1 2.27 4 9.09 8 18.18 12 27.27 0 0.00 26 59.09
216 วัดจระเข้ผอม รังนก รพ.สต. 43 43 100.00 4 9.30 2 4.65 2 4.65 4 9.30 1 2.33 30 69.77
217 วัดบ้านใหม่ รังนก รพ.สต. 39 39 100.00 1 2.56 3 7.69 5 12.82 8 20.51 1 2.56 27 69.23
218 บ้านโนนไผ่ขุย รังนก รพ.สต. 34 34 100.00 1 2.94 2 5.88 1 2.94 3 8.82 1 2.94 23 67.65
219 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 เนินปอ รพ.สต. 118 115 97.46 0 0.00 12 10.43 13 11.30 25 21.74 4 3.48 68 59.13
220 เนินปอรังนกชนูทิศ เนินปอ รพ.สต. 102 101 99.02 4 3.96 9 8.91 11 10.89 20 19.80 11 10.89 59 58.42
221 วัดเนินปอ เนินปอ รพ.สต. 74 74 100.00 1 1.35 6 8.11 6 8.11 12 16.22 6 8.11 43 58.11
222 บ้านเนินพยอม เนินปอ รพ.สต. 29 29 100.00 0 0.00 2 6.90 6 20.69 8 27.59 7 24.14 9 31.03
223 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม เนินปอ บ้านเนินพลวง รพ.สต. 67 67 100.00 3 4.48 5 7.46 3 4.48 8 11.94 9 13.43 42 62.69
224 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ เนินปอ บ้านเนินพลวง รพ.สต. 65 65 100.00 3 4.62 3 4.62 3 4.62 6 9.23 5 7.69 47 72.31
225 โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองโสน รพ.สต. 225 225 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 221 98.22
226 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม หนองโสน รพ.สต. 154 151 98.05 0 0.00 1 0.66 3 1.99 4 2.65 11 7.28 114 75.50
227 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า หนองโสน รพ.สต. 153 144 94.12 1 0.69 2 1.39 1 0.69 3 2.08 21 14.58 89 61.81
228 โรงเรียนบ้านป่าแซง หนองโสน รพ.สต. 97 95 97.94 2 2.11 0 0.00 1 1.05 1 1.05 10 10.53 59 62.11
229 โรงเรียนไผ่ใหญ่ หนองโสน รพ.สต. 45 45 100.00 0 0.00 6 13.33 6 13.33 12 26.67 1 2.22 27 60.00
230 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา มาบกระเปา ต.หนองโสน รพ.สต. 146 146 100.00 10 6.85 9 6.16 9 6.16 18 12.33 16 10.96 79 54.11
231 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ มาบกระเปา ต.หนองโสน รพ.สต. 98 97 98.98 0 0.00 10 10.31 8 8.25 18 18.56 7 7.22 58 59.79
รวมทั้งอำเภอ 2709 2567 94.76 76 2.96 155 6.04 177 6.90 332 12.93 206 8.02 1603 62.45

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
232 วัดชัยศรี บ้านสายดงยาง รพ.สต. 153 153 100.00 5 3.27 12 7.84 7 4.58 19 12.42 3 1.96 100 65.36
233 ชุมชนวัดสายดงยาง บ้านสายดงยาง รพ.สต. 102 102 100.00 4 3.92 11 10.78 5 4.90 16 15.69 6 5.88 54 52.94
234 วัดศรีรัตนวราราม บ้านสายดงยาง รพ.สต. 40 40 100.00 1 2.50 6 15.00 2 5.00 8 20.00 6 15.00 19 47.50
235 บุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ รพช. 131 129 98.47 2 1.55 11 8.53 8 6.20 19 14.73 0 0.00 90 69.77
236 เทศบาลทับคล้อ ทับคล้อ รพช. 113 103 91.15 10 9.71 8 7.77 10 9.71 18 17.48 5 4.85 59 57.28
237 วัดป่าเรไร ทับคล้อ รพช. 76 74 97.37 4 5.41 5 6.76 7 9.46 12 16.22 2 2.70 45 60.81
238 อนุบาลทับคล้อ ทับคล้อ รพช. 60 56 93.33 3 5.36 1 1.79 6 10.71 7 12.50 1 1.79 34 60.71
239 วัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ รพช. 41 41 100.00 3 7.32 2 4.88 4 9.76 6 14.63 0 0.00 22 53.66
240 วัดวังแดง บ้านวังแดง ต.เขาทราย รพ.สต. 239 235 98.33 10 4.26 12 5.11 9 3.83 21 8.94 11 4.68 140 59.57
241 วัดวังหินเพลิง บ้านวังแดง ต.เขาทราย รพ.สต. 48 47 97.92 3 6.38 1 2.13 1 2.13 2 4.26 8 17.02 21 44.68
242 โรงเรียนเยาวชนศึกษา เขาทราย รพ.สต. 436 380 87.16 6 1.58 2 0.53 7 1.84 9 2.37 29 7.63 301 79.21
243 โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย รพ.สต. 337 330 97.92 13 3.94 21 6.36 14 4.24 35 10.61 101 30.61 119 36.06
244 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย รพ.สต. 130 126 96.92 8 6.35 10 7.94 5 3.97 15 11.90 31 24.60 54 42.86
245 โรงเรียนบ้านเขานกยูง เขาทราย รพ.สต. 100 87 87.00 9 10.34 6 6.90 4 4.60 10 11.49 34 39.08 29 33.33
246 โรงเรียนสุธินี เขาทราย รพ.สต. 97 79 81.44 5 6.33 4 5.06 7 8.86 11 13.92 12 15.19 31 39.24
247 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก รพ.สต. 99 99 100.00 1 1.01 8 8.08 4 4.04 12 12.12 4 4.04 58 58.59
248 ไทยรัฐวิทยา60 เขาเจ็ดลูก รพ.สต. 77 76 98.70 2 2.63 6 7.89 6 7.89 12 15.79 7 9.21 46 60.53
249 คีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก รพ.สต. 68 68 100.00 3 4.41 4 5.88 5 7.35 9 13.24 5 7.35 40 58.82
250 วัดสัตตศิลาอาสน์ บ้านเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก รพ.สต. 36 36 100.00 0 0.00 1 2.78 1 2.78 2 5.56 4 11.11 26 72.22
251 บ้านเขาโล้น บ้านเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก รพ.สต. 22 22 100.00 0 0.00 2 9.09 1 4.55 3 13.64 1 4.55 19 86.36
252 โรงเรียนบ้านท้ายทุ่ง บ้านท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต. 15 15 100.00 0 0.00 2 13.33 1 6.67 3 20.00 1 6.67 11 73.33
253 สี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง รพ.สต. 97 97 100.00 4 4.12 9 9.28 6 6.19 15 15.46 6 6.19 59 60.82
254 วันทีสถิตย์พิทยาคม ท้ายทุ่ง รพ.สต. 54 54 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 53.70
255 วัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง รพ.สต. 38 38 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 94.74
256 วัดบางเบน ท้ายทุ่ง รพ.สต. 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 68.75
257 วัดเขาส้าน ท้ายทุ่ง รพ.สต. 13 13 100.00 2 15.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 61.54
258 วัดไดอีเผือก บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต. 82 82 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.22 1 1.22 0 0.00 71 86.59
259 บ้านหนองจอก บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต. 15 15 100.00 0 0.00 1 6.67 0 0.00 1 6.67 0 0.00 13 86.67
260 บ้านเนินม่วง บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต. 14 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 85.71
รวมทั้งอำเภอ 2749 2627 95.56 98 3.73 145 5.52 121 4.61 266 10.13 277 10.54 1557 59.27

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
261 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก รพ.สต. 476 379 79.62 2 0.53 15 3.96 9 2.37 24 6.33 4 1.06 304 80.21
262 บ้านทุ่งสำราญ สากเหล็ก รพ.สต. 53 53 100.00 7 13.21 5 9.43 3 5.66 8 15.09 5 9.43 24 45.28
263 บ้านปากดง สากเหล็ก รพ.สต. 47 47 100.00 2 4.26 3 6.38 8 17.02 11 23.40 5 10.64 23 48.94
264 บ้านถ้ำคะนอง สากเหล็ก รพ.สต. 28 28 100.00 3 10.71 2 7.14 2 7.14 4 14.29 1 3.57 15 53.57
265 บ้านท่าพิกุล บ้านหนองกรด รพ.สต. 55 55 100.00 5 9.09 7 12.73 1 1.82 8 14.55 3 5.45 33 60.00
266 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สากเหล็ก รพช. 553 303 54.79 16 5.28 20 6.60 19 6.27 39 12.87 19 6.27 181 59.74
267 โรงเรียนบ้านวังอ้อ ท่าเยี่ยม รพ.สต. 207 205 99.03 12 5.85 15 7.32 17 8.29 32 15.61 12 5.85 117 57.07
268 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม รพ.สต. 144 144 100.00 3 2.08 6 4.17 13 9.03 19 13.19 4 2.78 92 63.89
269 บ้านหนองตะเคียน คลองทราย รพ.สต. 107 107 100.00 1 0.93 9 8.41 4 3.74 13 12.15 1 0.93 79 73.83
270 บ้านหนองจั่ว คลองทราย รพ.สต. 24 24 100.00 4 16.67 1 4.17 1 4.17 2 8.33 0 0.00 16 66.67
271 บ้านหนองสาหร่าย คลองทราย รพ.สต. 21 21 100.00 0 0.00 1 4.76 1 4.76 2 9.52 0 0.00 18 85.71
272 บ้านคลองทรายใหญ่ หนองหญ้าไทร รพ.สต. 81 80 98.77 2 2.50 12 15.00 5 6.25 17 21.25 4 5.00 45 56.25
273 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ หนองหญ้าไทร รพ.สต. 36 36 100.00 0 0.00 3 8.33 4 11.11 7 19.44 0 0.00 24 66.67
274 วังทับไทร วังทับไทร รพ.สต. 123 119 96.75 5 4.20 12 10.08 8 6.72 20 16.81 9 7.56 66 55.46
275 ตลุกหิน วังทับไทร รพ.สต. 37 35 94.59 1 2.86 0 0.00 1 2.86 1 2.86 7 20.00 21 60.00
276 หนองสองห้อง วังทับไทร รพ.สต. 26 25 96.15 0 0.00 2 8.00 1 4.00 3 12.00 5 20.00 11 44.00
รวมทั้งอำเภอ 2018 1661 82.31 63 3.79 113 6.80 97 5.84 210 12.64 79 4.76 1069 64.36

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
277 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว รพ.สต. 115 110 95.65 6 5.45 6 5.45 6 5.45 12 10.91 2 1.82 71 64.55
278 โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว รพ.สต. 69 66 95.65 2 3.03 1 1.52 6 9.09 7 10.61 4 6.06 41 62.12
279 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 โพธิ์ไทรงาม รพ.สต. 205 194 94.63 6 3.09 8 4.12 12 6.19 20 10.31 7 3.61 131 67.53
280 บ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม รพ.สต. 99 94 94.95 4 4.26 5 5.32 9 9.57 14 14.89 4 4.26 64 68.09
281 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม รพ.สต. 65 65 100.00 7 10.77 4 6.15 4 6.15 8 12.31 1 1.54 42 64.62
282 บ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม รพ.สต. 31 31 100.00 2 6.45 1 3.23 0 0.00 1 3.23 4 12.90 22 70.97
283 บ้านแหลมรัง แหลมรัง ต.แหลมรัง รพ.สต. 263 138 52.47 10 7.25 8 5.80 8 5.80 16 11.59 4 2.90 87 63.04
284 แหลมรังวิทยาคม แหลมรัง ต.แหลมรัง รพ.สต. 102 93 91.18 7 7.53 6 6.45 8 8.60 14 15.05 2 2.15 52 55.91
285 บ้านโป่งวัวแดง บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง รพ.สต. 289 260 89.97 25 9.62 13 5.00 19 7.31 32 12.31 5 1.92 148 56.92
286 บ้านบึงทับจั่น บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง รพ.สต. 193 179 92.75 9 5.03 11 6.15 10 5.59 21 11.73 17 9.50 101 56.42
287 บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ บางลาย รพ.สต. 189 158 83.60 0 0.00 19 12.03 18 11.39 37 23.42 9 5.70 97 61.39
288 บางลายพิทยาคม บางลาย รพ.สต. 158 158 100.00 4 2.53 12 7.59 16 10.13 28 17.72 2 1.27 104 65.82
289 วัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย รพ.สต. 121 112 92.56 5 4.46 12 10.71 10 8.93 22 19.64 2 1.79 68 60.71
290 วัดบ้านบางลายใต้ บางลาย รพ.สต. 50 47 94.00 2 4.26 2 4.26 5 10.64 7 14.89 1 2.13 29 61.70
291 วัดบ้านคลองข่อย บางลาย รพ.สต. 27 27 100.00 0 0.00 3 11.11 2 7.41 5 18.52 0 0.00 17 62.96
292 โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง รพ.สต. 144 143 99.31 10 6.99 4 2.80 9 6.29 13 9.09 1 0.70 99 69.23
293 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง บึงนาราง รพ.สต. 83 83 100.00 2 2.41 3 3.61 14 16.87 17 20.48 2 2.41 46 55.42
294 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล บึงนาราง รพ.สต. 19 19 100.00 3 15.79 0 0.00 1 5.26 1 5.26 0 0.00 9 47.37
รวมทั้งอำเภอ 2222 1977 88.97 104 5.26 118 5.97 157 7.94 275 13.91 67 3.39 1228 62.11

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
295 วัดวังเรือน วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้ว รพ.สต. 127 127 100.00 3 2.36 10 7.87 4 3.15 14 11.02 4 3.15 90 70.87
296 อนุบาลดงเจริญ วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้ว รพ.สต. 84 81 96.43 19 23.46 3 3.70 10 12.35 13 16.05 4 4.94 36 44.44
297 วังงิ้ววิทยาคม วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้ว รพ.สต. 60 53 88.33 2 3.77 3 5.66 5 9.43 8 15.09 0 0.00 38 71.70
298 บ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้ว รพ.สต. 30 30 100.00 1 3.33 0 0.00 2 6.67 2 6.67 0 0.00 23 76.67
299 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง วังก้านเหลือง รพ.สต. 243 232 95.47 11 4.74 8 3.45 22 9.48 30 12.93 6 2.59 155 66.81
300 วัดใหม่ดงเจริญ ดงเจริญ ต.วังงิ้ว รพ.สต. 114 112 98.25 14 12.50 5 4.46 8 7.14 13 11.61 2 1.79 68 60.71
301 โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ ห้วยร่วม รพ.สต. 101 100 99.01 8 8.00 9 9.00 4 4.00 13 13.00 4 4.00 64 64.00
302 โรงเรียนหนองสองห้อง ห้วยร่วม รพ.สต. 40 38 95.00 0 0.00 4 10.53 3 7.89 7 18.42 1 2.63 23 60.53
303 โรงเรียนหนองสนวน ห้วยร่วม รพ.สต. 32 32 100.00 2 6.25 1 3.13 0 0.00 1 3.13 2 6.25 16 50.00
304 บ้านไดลึกประชานุสรณ์ ห้วยพุก รพ.สต. 94 94 100.00 2 2.13 8 8.51 6 6.38 14 14.89 3 3.19 58 61.70
305 ดงเจริญพิทยาคม ห้วยพุก รพ.สต. 70 69 98.57 2 2.90 6 8.70 5 7.25 11 15.94 3 4.35 40 57.97
306 ห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก รพ.สต. 51 51 100.00 0 0.00 5 9.80 4 7.84 9 17.65 2 3.92 33 64.71
307 วัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก รพ.สต. 36 36 100.00 1 2.78 1 2.78 3 8.33 4 11.11 0 0.00 25 69.44
308 สำนักขุนเณร สำนักขุนเณร รพ.สต. 229 225 98.25 3 1.33 15 6.67 23 10.22 38 16.89 20 8.89 131 58.22
309 หนองง้าว สำนักขุนเณร รพ.สต. 19 19 100.00 1 5.26 3 15.79 2 10.53 5 26.32 2 10.53 6 31.58
310 วังบงค์ สำนักขุนเณร รพ.สต. 15 15 100.00 1 6.67 2 13.33 1 6.67 3 20.00 0 0.00 8 53.33
311 วังหินแรง สำนักขุนเณร รพ.สต. 11 10 90.91 0 0.00 2 20.00 1 10.00 3 30.00 1 10.00 2 20.00
รวมทั้งอำเภอ 1356 1324 97.64 70 5.29 85 6.42 103 7.78 188 14.20 54 4.08 816 61.63

 
ลำดับโรงเรียนหน่วยบริการ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
312 บ้านนา บ้านนา รพ.สต. 43 43 100.00 3 6.98 1 2.33 5 11.63 6 13.95 3 6.98 22 51.16
313 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง หนองสะเดา ต.บ้านนา รพ.สต. 199 197 98.99 5 2.54 9 4.57 11 5.58 20 10.15 12 6.09 129 65.48
314 โรงเรียนวัดโนนสะเดา หนองสะเดา ต.บ้านนา รพ.สต. 117 117 100.00 3 2.56 5 4.27 7 5.98 12 10.26 2 1.71 84 71.79
315 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ วชิรบารมี รพช. 760 757 99.61 34 4.49 56 7.40 62 8.19 118 15.59 14 1.85 475 62.75
316 โรงเรียนบ้านนิคม วชิรบารมี รพช. 119 118 99.16 8 6.78 9 7.63 9 7.63 18 15.25 12 10.17 68 57.63
317 โรงเรียนวัดปลวกสูง วชิรบารมี รพช. 115 115 100.00 5 4.35 4 3.48 10 8.70 14 12.17 2 1.74 77 66.96
318 บึงบัวพิทยาคม บึงบัว ต.บึงบัว รพ.สต. 290 290 100.00 26 8.97 8 2.76 11 3.79 19 6.55 49 16.90 150 51.72
319 บ้านยางตะพาย บึงบัว ต.บึงบัว รพ.สต. 104 104 100.00 14 13.46 1 0.96 1 0.96 2 1.92 12 11.54 58 55.77
320 ยางสุขวัฒน์ บึงบัว ต.บึงบัว รพ.สต. 48 48 100.00 2 4.17 1 2.08 2 4.17 3 6.25 5 10.42 27 56.25
321 โรงเรียนการศึกษานอก บึงบัว ต.บึงบัว รพ.สต. 31 27 87.10 0 0.00 2 7.41 1 3.70 3 11.11 0 0.00 24 88.89
322 บ้านหนองขาว หนองขาว ต.บึงบัว รพ.สต. 354 297 83.90 13 4.38 18 6.06 14 4.71 32 10.77 21 7.07 189 63.64
323 วังโมกข์พิทยาคม หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ รพ.สต. 218 169 77.52 15 8.88 8 4.73 10 5.92 18 10.65 5 2.96 106 62.72
324 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ รพ.สต. 129 120 93.02 3 2.50 4 3.33 8 6.67 12 10.00 4 3.33 84 70.00
325 บ้านสระบรเพ็ด หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ รพ.สต. 86 86 100.00 2 2.33 3 3.49 5 5.81 8 9.30 2 2.33 59 68.60
326 วัดวังตะขบ คุยกระชาย ต.วังโมกข์ รพ.สต. 83 80 96.39 2 2.50 5 6.25 11 13.75 16 20.00 6 7.50 46 57.50
327 บ้านโนนทอง คุยกระชาย ต.วังโมกข์ รพ.สต. 35 34 97.14 1 2.94 3 8.82 2 5.88 5 14.71 0 0.00 23 67.65
328 บ้านหนองริ้น คุยกระชาย ต.วังโมกข์ รพ.สต. 34 32 94.12 1 3.13 1 3.13 2 6.25 3 9.38 0 0.00 24 75.00
329 วชิรบารมีพิทยาคม บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 164 162 98.78 8 4.94 4 2.47 16 9.88 20 12.35 10 6.17 94 58.02
330 วัดกลางวงศ์มณี บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 92 92 100.00 3 3.26 5 5.43 8 8.70 13 14.13 8 8.70 50 54.35
331 วัดหนองหลุม บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 55 55 100.00 3 5.45 2 3.64 1 1.82 3 5.45 2 3.64 34 61.82
332 วัดโนนป่าแดง บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 47 47 100.00 0 0.00 5 10.64 5 10.64 10 21.28 1 2.13 30 63.83
333 อนุบาลวชิรบารมี บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 38 38 100.00 5 13.16 1 2.63 2 5.26 3 7.89 1 2.63 21 55.26
334 บ้านยางนกกระทุง บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 28 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 10.71 18 64.29
335 บ้านบัวยาง บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต. 26 25 96.15 1 4.00 0 0.00 4 16.00 4 16.00 1 4.00 18 72.00
รวมทั้งอำเภอ 3215 3081 95.83 157 5.10 155 5.03 207 6.72 362 11.75 175 5.68 1910 61.99


ประมวลผลเมื่อ 23 เม.ย.61  08:12:41

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร