ดาวน์โหลดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ และตัวชี้วัด
      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาวน์โหลด
      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ) ดาวน์โหลด
       Mind-Map ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาวน์โหลด
      แผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2565.v2_0 ดาวน์โหลด
       แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขพิจิตร ดาวน์โหลด
       แผนปฏิบัติการสาธารณสุขพิจิตร ปี 2566 ดาวน์โหลด