-->
ดาวน์โหลดคู่มือ คำนิยาม ตัวชี้วัดต่างๆ
    ตัวชี้วัด/Template กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563"
ดาวน์โหลด
    เอกสาร คู่มือ ตัวชี้วัด นิยาม ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559"
ดาวน์โหลด
    เอกสาร คู่มือ ตัวชี้วัด นิยาม ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559"
ดาวน์โหลด
    เอกสารข้อตกลงการปฏิบัติงาน MOU 4 พฤศจิกายน 2558_ปรับปรุงงบประมาณ ณ 15 ธ.ค.58"
ดาวน์โหลด
    คู่มือการบันทึกข้อมูล HOSxP ประชุม 8 ธันวาคม 2558"
ดาวน์โหลด
    คู่มือการบันทึกข้อมูล HOSxP PCU_ประชุม 3 ธันวาคม 2558"
ดาวน์โหลด
    คู่มือการเพิ่มรหัสวัคซีนใน HOSxP PCU_ประชุม 3 ธันวาคม 2558"
ดาวน์โหลด
    Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2559"
ดาวน์โหลด
    Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2 ปี 2559"
ดาวน์โหลด
    Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2559"
ดาวน์โหลด
    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
        ด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข "
PDF
    ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ ควรรู้/ศึกษา/นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน "
ดาวน์โหลด
    ตัวชี้วัด ปี 2559"
ดาวน์โหลด