บักทึกผลการตรวจการเสนอ/การอ่าน/ตรวจสอบ/แก้ไข เอกสารทางวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

กรุณากรอกเลข 13 หลัก :   รหัสผ่าน/เลขประจำตำแหน่ง :    

ชื่อ - นามสกุล
วันรับเอกสาร
รายละเอียด 
วันที่ตรวจสอบ  ขั้นตอน  ผลการตรวจเอกสาร  คงเหลือ(วัน)  การตอบรับเอการ  วันตอบรับ  ผู้บันทึกข้อความ  คำสั่ง