คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

 

//**************
เครื่องมือแพทย์
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ info_gove_101.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ info_gove_102.pdf
การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ info_gove_103.pdf
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ info_gove_104.pdf
การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์ info_gove_105.pdf
การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ info_gove_106.pdf
การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ info_gove_107.pdf
การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ info_gove_108.pdf
เครื่องสำอาง
การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม info_gove_201.pdf
การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการเครื่องสำอาง info_gove_202.pdf
ยา
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ info_gove_301.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 info_gove_302.pdf
การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 info_gove_303.pdf
การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน info_gove_304.pdf
การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ info_gove_305.pdf
การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน info_gove_306.pdf
การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป info_gove_307.pdf
การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร info_gove_308.pdf
การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ info_gove_309.pdf
การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 info_gove_310.pdf
การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 info_gove_311.pdf
การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยาหม่อง กรณีสูตรตำรับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแล้ว info_gove_312.pdf
การอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ (ย.บ.8) info_gove_313.pdf
การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา info_gove_314.pdf
วัตถุเสพติด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 info_gove_401.pdf
การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก              (สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/หน่วยงานราชการ) info_gove_402.pdf
การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล   (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) info_gove_403.pdf
การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ info_gove_404.pdf
วัตถุอันตราย
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 info_gove_501.pdf
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  กรณีไม่ตรวจสถานที่ info_gove_502.pdf
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่ info_gove_503.pdf
การขอใบแทนใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 info_gove_504.pdf
การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 info_gove_505.pdf
การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 info_gove_506.pdf
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 info_gove_507.pdf
การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 info_gove_508.pdf
การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 info_gove_509.pdf
การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 info_gove_510.pdf
การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 info_gove_511.pdf
สถานพยาบาล
การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก info_gove_601.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก info_gove_602.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล info_gove_603.pdf
การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.2541 info_gove_604.pdf
การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก info_gove_605.pdf
การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก info_gove_606.pdf
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก info_gove_607.pdf
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล info_gove_608.pdf
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล info_gove_609.pdf
การขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก info_gove_610.pdf
การแจ้งเลิกคลินิก info_gove_611.pdf
การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก info_gove_612.pdf
การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก info_gove_613.pdf
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล info_gove_614.pdf
การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล info_gove_615.pdf
การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก info_gove_616.pdf
การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล info_gove_617.pdf
การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (กรณีรายใหม่และกรณีรายต่ออายุ) info_gove_618.pdf
การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย info_gove_619.pdf
การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก info_gove_620.pdf
การขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาล info_gove_621.pdf
คู่มือประชาชนพ.ร.บ.สถานพยาบาล info_gove_622.pdf
อาหาร
การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การเพิ่มประเภทอาหาร / การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร info_gove_701.pdf
การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) info_gove_702.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ info_gove_703.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร info_gove_704.pdf
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร info_gove_705.pdf
การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร info_gove_706.pdf
การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน info_gove_707.pdf
การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร info_gove_708.pdf
การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน info_gove_709.pdf
การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่มประเภทอาหาร info_gove_710.pdf
การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร info_gove_711.pdf
การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร info_gove_712.pdf
การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท info_gove_713.pdf
การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแต่งนมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์ของนมไอศกรีมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ info_gove_714.pdf
การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร info_gove_715.pdf
การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ/เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล info_gove_716.pdf
การอนุญาตโฆษณาอาหาร info_gove_717.pdf
การแพทย์แผนไทย
การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ info_gove_801.pdf
การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย info_gove_802.pdf