สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top
 

นายธีระพงษ์ แก้วภมร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

 

ตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
วันเกิด
วันที่ 25 สิงหาคม 2508
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่พักบ้านพัก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สสจ.พิจิตร 66000
ที่ทำงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ถนนพิจิตร-คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

66000

ประวัติการศึกษา
                      
31 พ.ค.2533 แพทยศาสตร์บัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 เม.ย.2537
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11 ก.ค.2539
อนุมัติบัตรฯ เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิก แพทยสภา
13 ก.ค.2543
อนุมัติบัตรฯ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา
12 ก.ค.2544
อนุมัติบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
26 ต.ค.2555
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

   

1 มิ.ย.2533 - 5 พ.ค.2534

 

- แพทย์ประจำ รพช.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

6 พ.ค.2534 - 3 พ.ค.2535

 

- แพทย์ประจำ รพช.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

4 พ.ค.2535 - 7 พ.ค.2538

 

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รพช.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

8 พ.ค.2538 - 29 พ.ค.2538

 

- แพทย์ประจำ รพช.ขุนหาญ สสจ.ศรีสะเกษ (22 วัน) 

30 พ.ค.2538 - 7 ธ.ค.2546

 

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รพช.ศรีรัตนะ สสจ.ศรีสะเกษ

8 ต.ค.2546 - 26 มิ.ย.2559

 

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รพช.กันทรารมย์ สสจ.ศรีสะเกษ 

3 พ.ย.2558 - 26 มิ.ย.2559

 

- รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
สสจ.ศรีสะเกษ

27 มิ.ย.2559 - 25 มี.ค.2562

 

- นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ศรีสะเกษ 

26 มี.ค.2562 - 30 เม.ย.2562

- รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

1 พ.ค.2562

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประวัติการอบรมด้านบริหาร

   
- พ.ศ.2544
- ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 15 สถาบันพระบรมราชชนก
- พ.ศ.2553
- การบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 11
(Mini Master of Management in Health)
สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2556
- นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 29 กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2559
- ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนในระบบเขตสุขภาพ( Leadership for change ) 2559 กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

   

 

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  
Untitled Document