Untitled Document

เลือก อำเภอ :   

อำเภอ ตำบล หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน จำนวนผู้ที่เป็นเป้าหมายที่ต้องดูแลและต้องการให้มีการดูแลจากหน่วยบริการ แยกโรค ผู้พิการ ภาวะผู้สูงอายุ เป็นชุมชนต้นแบบ อาสาสมัคร
ดีเด่น
หลังคาเรือน ปชก.สำรวจ หลังคาเรือน อสม. ความดันสูงเบาหวานหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจปอดอุดกั้นมะเร็ง ไต รวมติดสังคมติดบ้าน ติดเตียง
01:เมืองพิจิตร จำนวน 16 ตำบล - จำนวน 160 หมู่บ้าน 27356 109992 11643 2616 16165 5749 1319 849 889 725 695 902 7603 7375 172 56
02:วังทรายพูน จำนวน 4 ตำบล - จำนวน 57 หมู่บ้าน 6891 24857 2541 599 3894 1332 256 259 168 185 153 162 1389 1337 35 17
03:โพธิ์ประทับช้าง จำนวน 7 ตำบล - จำนวน 98 หมู่บ้าน 12805 44256 4309 986 5472 2460 409 420 297 299 229 346 3089 2938 113 38
04:ตะพานหิน จำนวน 13 ตำบล - จำนวน 107 หมู่บ้าน 19517 67674 6946 1724 10103 3917 462 655 598 344 230 336 4723 4490 162 71
05:บางมูลนาก จำนวน 10 ตำบล - จำนวน 84 หมู่บ้าน 13377 46134 4978 955 7162 2828 510 560 369 260 598 443 4370 4286 52 32
06:โพทะเล จำนวน 11 ตำบล - จำนวน 97 หมู่บ้าน 17865 60047 5483 1765 7891 3183 420 607 310 331 335 633 4564 4470 66 28
07:สามง่าม จำนวน 5 ตำบล - จำนวน 79 หมู่บ้าน 11706 41811 4395 1223 5571 2470 427 377 337 239 1694 364 3131 3004 92 35
08:ทับคล้อ จำนวน 4 ตำบล - จำนวน 56 หมู่บ้าน 12155 44257 4816 918 6500 2808 288 343 182 209 122 158 3220 3163 39 18
09:สากเหล็ก จำนวน 5 ตำบล - จำนวน 40 หมู่บ้าน 6572 23780 2357 650 3596 1337 236 154 157 121 107 226 1566 1514 32 20
10:บึงนาราง จำนวน 5 ตำบล - จำนวน 51 หมู่บ้าน 8127 28914 2613 598 3057 1442 188 176 132 117 134 402 1709 1687 10 12
11:ดงเจริญ จำนวน 5 ตำบล - จำนวน 55 หมู่บ้าน 5683 20061 2207 580 3005 1184 152 196 120 112 195 136 1542 1436 92 14
12:วชิรบารมี จำนวน 4 ตำบล - จำนวน 51 หมู่บ้าน 9897 31471 3137 835 3868 2070 224 256 161 140 116 362 2466 2354 91 21
รวม 151951 543254 55425 13449 76284 30780 4891 4852 3720 3082 4608 4470 39372 38054 956 362

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
พัฒนาโดย นายสุวัฒน์ ทับมั่น (0894388826)
งานข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร