ยุทธศาสตร์-แผนงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ 1. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP
แผน 1กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปีรุ่งทิวา(ปุ่น) /จิรยุทธ(เจม)
แผน 2กลุ่มเด็กประถมศึกษา 6-14 ปีจิรยุทธ(เจม)/อรวีร์ พลอาจ(อารี)
แผน 3กลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนมัธยม 15-19 ปีอรวีร์ พลอาจ(อารี)/รุ่งทิวา(ปุ่น)
แผน 4วัยทำงานอรวีร์ พลอาจ(อารี)/จิรยุทธ(เจม)
แผน 5วัยสูงอายุ-ผู้พิการอรวีร์ พลอาจ(อารี)/รุ่งทิวา(ปุ่น)
แผน 6สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพ ถนอมวงศ์(น้อย) /จิรยุทธ(เจม)
แผน 7คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข วรวิทย์(ว)/รพีพงษ์(เด่)
แผน 8เครือข่าย ภาคี ชุมชน ถนอมวงศ์(น้อย) /สมนึก
แผน 9การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อรวีร์ พลอาจ(อารี)/จารุภา(ศก)
แผน 10ภาวะฉุกเฉินทางสังคม ยุทธฯ 1 จิรยุทธ(เจม)/จิตาภา(ต๋า)
แผน 11แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกภก.สันทัศน์ (เปา)/เพชรชรินทร์(เพชร)
ยุทธศาสตร์ 2. บูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบบริการ (10,20,30) (OP และ IP)
แผน 12มะเร็ง เสนาะ/ชุติมา(หม่อง)
แผน 13หัวใจและหลอดเลือด อังคณา(อัง)/ภรพิรุณ(เอ๋)
แผน 14โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จารุภา(ศก)/ชุติมา(หม่อง)
แผน 15ตา ไต ธารารัตน์(รัตน์)/นิพภา(เงาะ)
แผน 16อุบัติเหตุและศัลยกรรม นฤมล(มล)/อารมณ์(ตุ้ย)
แผน 17จิตเวชและสุขภาพจิต ผ่องพรรณ(ผ่อง)/สุธาทิพย์(เบล)
แผน 18ทารกแรกเกิด กุมารเวชกรรม สูติกรรม รัตติกร(รัต)/ระเบียบ(เบียบ)
แผน 19ทันตกรรม ทพ.สุริยน(ธ้ง)
แผน 20อายุรกรรม พินนะลัทธ์(เอ็ง)/ศรีกัลยา(หนิ่ง)
แผน 21ภาวะฉุกเฉินทางสังคม ยุทธฯ 2 จิรยุทธ(เจม)/บรรเจิ(เจิด)
แผน 22แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกธัญญะ(เง้า)/สันทัศน์(เปา)
ยุทธศาสตร์ 3. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และภาคีเครือข่ายคุณภาพ
แผน 23ทรัพยากรบุคคล วัชรินทร์(ฮวย)/ทพ.สมร(หมอน)
แผน 24การเงินการคลัง รวมงบลงทุน นพเก้า(นพ) /อำไพ(ดำ)
แผน 25กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ อำนวย(นวย)/นพเก้า(นพ)
แผน 26ระบบคุณภาพ มานิสา(ตุ๊ก)/ทพ.สุริยน(ธ้ง)
แผน 27ระบบแผนงานและประเมินผล และระบบข้อมูล ดวงพร(พร)/ธเนศ(ตี้)