ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
1 โรงพยาบาลพิจิตร 665 366 55.04 756 16 2.12 805 12 1.49 815 8 0.98 879 90 10.24 886 496 55.98
2 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 191 103 53.93 208 11 5.29 173 4 2.31 170 5 2.94 181 11 6.08 185 126 68.11
3 รพ.สต.หัวดง 54 30 55.56 45 20 44.44 49 0 0.00 57 1 1.75 60 1 1.67 55 46 83.64
4 รพ.สต.บ้านบุ่ง 50 29 58.00 57 20 35.09 53 0 0.00 55 0 0.00 79 0 0.00 85 44 51.76
5 รพ.สต.ป่ามะคาบ 41 36 87.80 48 4 8.33 46 8 17.39 51 0 0.00 46 4 8.70 39 35 89.74
6 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 36 20 55.56 27 22 81.48 26 0 0.00 32 0 0.00 41 0 0.00 45 29 64.44
7 รพ.สต.เมืองเก่า 36 30 83.33 38 31 81.58 40 0 0.00 39 5 12.82 25 0 0.00 32 18 56.25
8 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 22 0 0.00 17 0 0.00 20 1 5.00 18 1 5.56 17 0 0.00 17 10 58.82
9 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 19 13 68.42 18 14 77.78 18 16 88.89 20 19 95.00 31 23 74.19 29 8 27.59
10 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 19 5 26.32 20 5 25.00 20 4 20.00 24 3 12.50 15 2 13.33 10 4 40.00
11 รพ.สต.ย่านยาว 18 15 83.33 20 18 90.00 32 17 53.13 15 6 40.00 8 8 100.00 13 12 92.31
12 รพ.สต.ไผ่ขวาง 16 2 12.50 10 3 30.00 11 3 27.27 20 8 40.00 20 3 15.00 24 7 29.17
13 รพ.สต.โรงช้าง 15 12 80.00 18 15 83.33 11 10 90.91 6 6 100.00 10 8 80.00 10 9 90.00
14 รพ.สต.ปากทาง 13 7 53.85 16 9 56.25 16 1 6.25 11 1 9.09 15 0 0.00 11 1 9.09
15 รพ.สต.ฆะมัง 10 7 70.00 10 0 0.00 8 0 0.00 15 0 0.00 10 0 0.00 8 7 87.50
16 รพ.สต.สายคำโห้ 8 0 0.00 10 9 90.00 17 0 0.00 16 0 0.00 20 0 0.00 21 19 90.48
17 รพ.สต.ดงป่าคำ 7 3 42.86 21 10 47.62 12 4 33.33 18 2 11.11 6 0 0.00 23 14 60.87
18 รพ.สต.บ้านดาน 6 4 66.67 9 6 66.67 9 6 66.67 10 10 100.00 7 5 71.43 10 4 40.00
รวมทั้งอำเภอ 1226 682 55.63 1348 213 15.80 1366 86 6.30 1392 75 5.39 1470 155 10.54 1503 889 59.15

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
19 โรงพยาบาลวังทรายพูน 41 40 97.56 54 49 90.74 39 37 94.87 34 30 88.24 35 33 94.29 41 40 97.56
20 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 36 27 75.00 37 33 89.19 41 35 85.37 30 26 86.67 39 18 46.15 46 16 34.78
21 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 31 29 93.55 38 35 92.11 36 35 97.22 36 31 86.11 31 31 100.00 41 37 90.24
22 รพ.สต.หนองพระ 17 1 5.88 15 0 0.00 18 0 0.00 18 0 0.00 9 0 0.00 17 15 88.24
23 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 12 9 75.00 13 10 76.92 14 12 85.71 7 6 85.71 12 11 91.67 9 8 88.89
24 รพ.สต.หนองปลาไหล 10 0 0.00 7 0 0.00 8 7 87.50 5 4 80.00 7 6 85.71 12 11 91.67
25 รพ.สต.หนองปล้อง 5 1 20.00 14 4 28.57 24 18 75.00 24 16 66.67 22 15 68.18 19 9 47.37
26 รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
รวมทั้งอำเภอ 152 107 70.39 178 131 73.60 180 144 80.00 154 113 73.38 155 114 73.55 185 136 73.51

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
27 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 115 45 39.13 138 6 4.35 119 2 1.68 134 4 2.99 139 5 3.60 148 33 22.30
28 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 47 29 61.70 53 1 1.89 54 3 5.56 50 4 8.00 59 5 8.47 42 26 61.90
29 รพ.สต.ดงเสือเหลือง 45 40 88.89 42 3 7.14 41 0 0.00 36 3 8.33 33 1 3.03 33 24 72.73
30 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 43 0 0.00 54 0 0.00 46 0 0.00 44 0 0.00 43 0 0.00 54 0 0.00
31 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 37 28 75.68 29 0 0.00 30 0 0.00 44 0 0.00 43 1 2.33 44 40 90.91
32 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 29 26 89.66 25 0 0.00 22 11 50.00 23 0 0.00 19 11 57.89 31 28 90.32
33 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 22 13 59.09 18 11 61.11 17 0 0.00 26 2 7.69 28 0 0.00 19 8 42.11
34 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 22 19 86.36 22 16 72.73 23 1 4.35 22 1 4.55 20 2 10.00 18 14 77.78
35 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 22 15 68.18 18 2 11.11 25 3 12.00 16 1 6.25 24 3 12.50 20 11 55.00
36 รพ.สต.วังจิก 13 7 53.85 6 2 33.33 14 8 57.14 12 10 83.33 17 15 88.24 7 7 100.00
37 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 9 0 0.00 14 0 0.00 19 0 0.00 18 0 0.00 26 0 0.00 16 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 404 222 54.95 419 41 9.79 410 28 6.83 425 25 5.88 451 43 9.53 432 191 44.21

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
38 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 344 55 15.99 351 92 26.21 329 52 15.81 344 31 9.01 337 51 15.13 334 47 14.07
39 รพ.สต.ห้วยเกตุ 126 41 32.54 139 38 27.34 130 19 14.62 150 13 8.67 133 14 10.53 120 9 7.50
40 รพ.สต.หนองพยอม 58 27 46.55 76 29 38.16 59 6 10.17 74 9 12.16 69 16 23.19 96 30 31.25
41 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 42 17 40.48 47 23 48.94 42 10 23.81 46 9 19.57 39 10 25.64 36 19 52.78
42 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 34 18 52.94 45 13 28.89 49 7 14.29 51 7 13.73 55 17 30.91 63 21 33.33
43 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง 33 21 63.64 33 21 63.64 34 27 79.41 34 25 73.53 52 44 84.62 44 34 77.27
44 รพ.สต.วังหลุม 33 27 81.82 28 25 89.29 28 24 85.71 30 18 60.00 27 17 62.96 32 32 100.00
45 รพ.สต.วังหว้า 29 21 72.41 37 3 8.11 45 28 62.22 42 30 71.43 26 18 69.23 44 21 47.73
46 รพ.สต.คลองคูณ 21 16 76.19 19 5 26.32 22 2 9.09 31 3 9.68 27 0 0.00 15 13 86.67
47 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 20 10 50.00 24 10 41.67 18 0 0.00 26 4 15.38 12 3 25.00 22 12 54.55
48 รพ.สต.ดงตะขบ 18 16 88.89 15 14 93.33 18 12 66.67 15 12 80.00 19 15 78.95 16 16 100.00
49 รพ.สต.งิ้วราย 11 8 72.73 19 15 78.95 11 7 63.64 11 0 0.00 16 0 0.00 8 0 0.00
50 รพ.สต.ไผ่หลวง 5 4 80.00 1 1 100.00 8 6 75.00 8 5 62.50 7 0 0.00 5 1 20.00
51 รพ.สต.ไทรโรงโขน
รวมทั้งอำเภอ 774 281 36.30 834 289 34.65 793 200 25.22 862 166 19.26 819 205 25.03 835 255 30.54

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
52 โรงพยาบาลบางมูลนาก 56 10 17.86 290 169 58.28 276 17 6.16 145 18 12.41 155 18 11.61 86 83 96.51
53 รพ.สต.ลำปะดา 27 23 85.19 15 13 86.67 23 20 86.96 10 10 100.00 20 19 95.00 13 13 100.00
54 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 17 13 76.47 6 3 50.00 16 6 37.50 16 14 87.50 18 9 50.00 14 12 85.71
55 รพ.สต.วังตะกู 17 17 100.00 15 15 100.00 8 8 100.00 14 14 100.00 16 16 100.00 20 20 100.00
56 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 16 10 62.50 12 7 58.33 19 17 89.47 8 3 37.50 13 9 69.23 10 5 50.00
57 รพ.สต.ห้วยเขน 16 0 0.00 23 1 4.35 13 0 0.00 21 0 0.00 28 0 0.00 20 0 0.00
58 รพ.สต.บางไผ่ 14 0 0.00 18 0 0.00 15 0 0.00 22 1 4.55 13 0 0.00 22 2 9.09
59 รพ.สต.หอไกร 14 8 57.14 11 2 18.18 10 0 0.00 9 0 0.00 9 5 55.56 13 8 61.54
60 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ 13 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 15 1 6.67
61 รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต 11 6 54.55 12 10 83.33 10 10 100.00 15 12 80.00 11 8 72.73 15 8 53.33
62 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 10 7 70.00 16 14 87.50 8 8 100.00 20 20 100.00 14 13 92.86 18 17 94.44
63 รพ.สต.วังกรด 2 2 100.00 6 4 66.67 11 10 90.91 3 3 100.00 3 3 100.00 5 5 100.00
64 รพ.สต.บ้านวังทอง
65 รพ.สต.ภูมิ
รวมทั้งอำเภอ 213 96 45.07 431 238 55.22 422 96 22.75 292 95 32.53 313 100 31.95 251 174 69.32

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
66 โรงพยาบาลโพทะเล 130 56 43.08 117 98 83.76 143 131 91.61 158 137 86.71 141 124 87.94 132 120 90.91
67 รพ.สต.วัดขวาง 88 78 88.64 56 34 60.71 64 42 65.63 76 60 78.95 56 0 0.00 59 59 100.00
68 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 51 44 86.27 62 58 93.55 59 52 88.14 47 40 85.11 49 43 87.76 62 57 91.94
69 รพ.สต.ท้ายน้ำ 35 26 74.29 27 25 92.59 47 46 97.87 41 37 90.24 35 31 88.57 32 30 93.75
70 รพ.สต.ท่านั่ง 34 27 79.41 37 27 72.97 22 21 95.45 22 21 95.45 36 35 97.22 24 20 83.33
71 รพ.สต.ทะนง 32 29 90.63 43 40 93.02 33 27 81.82 37 35 94.59 27 23 85.19 29 26 89.66
72 รพ.สต.ท่าเสา 31 25 80.65 50 41 82.00 39 37 94.87 52 51 98.08 44 42 95.45 40 36 90.00
73 รพ.สต.บางคลาน 26 3 11.54 22 17 77.27 36 34 94.44 43 33 76.74 29 24 82.76 29 1 3.45
74 รพ.สต.บ้านน้อย 25 0 0.00 14 0 0.00 12 10 83.33 14 13 92.86 22 18 81.82 16 0 0.00
75 รพ.สต.ท่าบัว 12 11 91.67 15 13 86.67 11 10 90.91 11 9 81.82 14 13 92.86 12 0 0.00
76 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 10 9 90.00 21 19 90.48 18 2 11.11 17 1 5.88 18 1 5.56 21 21 100.00
รวมทั้งอำเภอ 474 308 64.98 464 372 80.17 484 412 85.12 518 437 84.36 471 354 75.16 456 370 81.14

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
77 รพ.สต.หนองโสน 103 44 42.72 94 23 24.47 88 35 39.77 92 37 40.22 76 30 39.47 91 41 45.05
78 รพ.สต.กำแพงดิน 94 68 72.34 89 46 51.69 90 68 75.56 88 66 75.00 107 84 78.50 118 116 98.31
79 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 83 50 60.24 46 42 91.30 56 46 82.14 62 60 96.77 66 64 96.97 54 52 96.30
80 โรงพยาบาลสามง่าม 55 50 90.91 55 55 100.00 38 37 97.37 52 52 100.00 61 52 85.25 62 54 87.10
81 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 51 14 27.45 48 12 25.00 32 0 0.00 42 0 0.00 43 12 27.91 42 13 30.95
82 รพ.สต.เนินปอ 39 37 94.87 38 37 97.37 39 13 33.33 36 4 11.11 39 1 2.56 40 39 97.50
83 รพ.สต.รังนก 31 3 9.68 37 7 18.92 43 8 18.60 43 10 23.26 54 10 18.52 35 29 82.86
84 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 5 4 80.00 3 3 100.00 5 5 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00
รวมทั้งอำเภอ 461 270 58.57 410 225 54.88 391 212 54.22 421 235 55.82 450 257 57.11 447 349 78.08

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
85 รพ.สต.เขาทราย 145 27 18.62 133 3 2.26 127 3 2.36 142 1 0.70 153 1 0.65 153 16 10.46
86 โรงพยาบาลทับคล้อ 59 37 62.71 77 61 79.22 68 30 44.12 65 14 21.54 70 17 24.29 79 43 54.43
87 รพ.สต.ท้ายทุ่ง 40 24 60.00 45 9 20.00 27 1 3.70 32 0 0.00 28 0 0.00 28 0 0.00
88 รพ.สต.บ้านสายดงยาง 39 13 33.33 35 5 14.29 49 2 4.08 41 1 2.44 49 1 2.04 34 5 14.71
89 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 38 9 23.68 33 10 30.30 40 1 2.50 43 5 11.63 39 2 5.13 37 6 16.22
90 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 31 24 77.42 47 40 85.11 32 1 3.13 39 0 0.00 40 0 0.00 30 26 86.67
91 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 20 14 70.00 24 8 33.33 30 0 0.00 20 0 0.00 14 0 0.00 18 18 100.00
92 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 7 6 85.71 22 1 4.55 10 1 10.00 10 0 0.00 5 0 0.00 12 0 0.00
93 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 2 0 0.00 4 0 0.00 5 1 20.00 2 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 381 154 40.42 420 137 32.62 388 40 10.31 394 21 5.33 403 21 5.21 394 114 28.93

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
94 โรงพยาบาลสากเหล็ก 80 71 88.75 85 22 25.88 63 7 11.11 82 1 1.22 68 1 1.47 71 66 92.96
95 รพ.สต.คลองทราย 30 1 3.33 18 0 0.00 25 0 0.00 15 0 0.00 16 1 6.25 27 0 0.00
96 รพ.สต.ท่าเยี่ยม 25 17 68.00 35 8 22.86 38 0 0.00 41 0 0.00 43 0 0.00 44 34 77.27
97 รพ.สต.สากเหล็ก 24 23 95.83 24 22 91.67 18 18 100.00 23 22 95.65 20 19 95.00 11 11 100.00
98 รพ.สต.วังทับไทร 20 13 65.00 21 19 90.48 11 0 0.00 21 0 0.00 25 0 0.00 26 23 88.46
99 รพ.สต.บ้านหนองกรด 12 10 83.33 9 1 11.11 7 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 6 6 100.00
100 รพ.สต.หนองหญ้าไทร 9 0 0.00 19 0 0.00 15 0 0.00 17 0 0.00 15 0 0.00 18 0 0.00
รวมทั้งอำเภอ 200 135 67.50 211 72 34.12 177 25 14.12 212 23 10.85 201 21 10.45 203 140 68.97

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
101 รพ.สต.บางลาย 69 45 65.22 102 24 23.53 96 18 18.75 82 17 20.73 74 27 36.49 121 54 44.63
102 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 64 48 75.00 57 26 45.61 57 19 33.33 73 28 38.36 61 39 63.93 51 19 37.25
103 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 44 31 70.45 38 30 78.95 36 32 88.89 45 30 66.67 46 34 73.91 45 40 88.89
104 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 34 20 58.82 44 41 93.18 51 13 25.49 55 14 25.45 52 5 9.62 38 20 52.63
105 รพ.สต.บึงนาราง 29 26 89.66 30 28 93.33 19 14 73.68 32 28 87.50 32 25 78.13 20 18 90.00
106 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 28 23 82.14 24 8 33.33 15 15 100.00 33 32 96.97 24 23 95.83 37 34 91.89
107 โรงพยาบาลบึงนาราง
รวมทั้งอำเภอ 268 193 72.01 295 157 53.22 274 111 40.51 320 149 46.56 289 153 52.94 312 185 59.29

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
108 รพ.สต.สำนักขุนเณร 63 38 60.32 57 24 42.11 47 6 12.77 76 12 15.79 52 8 15.38 60 38 63.33
109 รพ.สต.วังงิ้วใต้ 38 31 81.58 52 7 13.46 51 2 3.92 30 1 3.33 33 7 21.21 37 14 37.84
110 รพ.สต.ห้วยร่วม 31 25 80.65 26 16 61.54 22 13 59.09 18 11 61.11 29 20 68.97 31 26 83.87
111 รพ.สต.ห้วยพุก 24 14 58.33 25 22 88.00 25 4 16.00 25 7 28.00 20 0 0.00 26 6 23.08
112 รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 23 11 47.83 31 20 64.52 25 15 60.00 23 19 82.61 27 25 92.59 34 25 73.53
113 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว 10 8 80.00 4 4 100.00 6 6 100.00 11 11 100.00 14 13 92.86 7 6 85.71
114 โรงพยาบาลดงเจริญ
รวมทั้งอำเภอ 189 127 67.20 195 93 47.69 176 46 26.14 183 61 33.33 175 73 41.71 195 115 58.97

 
ลำดับหน่วยบริการ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant%
115 โรงพยาบาลวชิรบารมี 284 184 64.79 242 121 50.00 269 13 4.83 225 68 30.22 217 168 77.42 285 120 42.11
116 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 48 33 68.75 56 53 94.64 58 49 84.48 56 42 75.00 55 20 36.36 58 54 93.10
117 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 45 40 88.89 35 32 91.43 33 33 100.00 46 41 89.13 53 44 83.02 43 38 88.37
118 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 37 27 72.97 39 37 94.87 44 3 6.82 26 0 0.00 33 18 54.55 28 27 96.43
119 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 35 32 91.43 41 39 95.12 27 24 88.89 38 36 94.74 48 47 97.92 43 37 86.05
120 รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว 24 5 20.83 32 1 3.13 19 0 0.00 31 0 0.00 30 0 0.00 37 29 78.38
121 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 23 21 91.30 25 22 88.00 24 2 8.33 25 3 12.00 21 17 80.95 20 20 100.00
122 รพ.สต.บ้านนา 7 6 85.71 12 10 83.33 7 1 14.29 7 0 0.00 10 9 90.00 7 7 100.00
รวมทั้งอำเภอ 503 348 69.18 482 315 65.35 481 125 25.99 454 190 41.85 467 323 69.16 521 332 63.72